Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 3
  PHẦN TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
  1. Tình hình nghiên cứu . 4
  1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 4
  1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 10
  1.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu . 11
  2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu . 12
  2.1. Cơ sở lý thuyết . 13
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 14
  3. Kết cấu của luận án 15
  PHẦN NỘI DUNG 17
  Chương 1 . 17
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
  LAO ĐỘNG VÀ PHÁP LUẬT ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘ
  NG . 17
  1.1. Những vấn đề lý luận về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động . 17
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng lao động . 17
  1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
  21
  1.1.3. Ý nghĩa của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với các
  bên trong quan hệ lao động . 27
  1.2. Điều chỉnh bằng pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
  động 30
  1.2.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật về đơn phương chấm dứt
  hợp đồng lao động . 30
  1.2.2. Nội dung điều chỉnh bằng pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp
  đồng lao động 34
  1.3. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về
  đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 50
  1.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954 . 51
  1.3.2. Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1985 . 52
  1.3.3. Giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1994 . 53
  1.3.4. Giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2002 . 55
  1.3.5. Giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2012 55
  Chương 2 .
  THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  58
  2.1. Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao
  động và thực tiễn thực hiện 58
  2.1.1. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp
  luật . 58
  2.1.2. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp
  luật . 65
  2.2. Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử
  dụng lao động và thực tiễn thực hiện 69
  2.2.1. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
  đúng pháp luật . 69
  2.2.2. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái
  pháp luật 82
  2.3. Quy định giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của các bên về đơn phương
  chấm dứt hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện . 88
  2.3.1. Giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của các bên về đơn phương chấm dứt
  hợp đồng lao động đúng pháp luật 88
  2.3.2. Giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của các bên về đơn phương chấm dứt
  hợp đồng lao động trái pháp luật 94
  2.4. Quy định giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
  động và thực tiễn thực hiện 107
  2.4.1. Giải quyết các tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
  theo thủ tục khiếu nại trong lao động 108
  2.4.2. Giải quyết các tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
  theo thủ tục tố tụng lao động . 110
  Chương 3 . 114
  HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM
  . . 114
  3.1. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam về đơn phương chấm
  dứt hợp đồng lao động 114
  3.2. Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định về đơn
  phương chấm dứt hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động 2012 118
  3.2.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp
  đồng lao động 118
  3.2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật lao
  động về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động . 137
  KẾT LUẬN . . 144
  NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Khi xã hội có nhu cầu sử dụng sức lao động thì sẽ tạo nên QHLĐ. Ở đó, các bên
  thực hiện một giao dịch đặc biệt không như những quan hệ dân sự “mua đứt bán đoạn”
  khác, mà diễn ra trong quá trình sức lao động của NLĐ được đưa vào sử dụng. QHLĐ
  giữa NLĐ làm công với NSDLĐ được hình thành trên cơ sở HĐLĐ và vì vậy quan hệ
  này sẽ chấm dứt khi HĐLĐ chấm dứt.
  Thực tiễn đã chứng minh HĐLĐ tạo thuận lợi cho các bên trong QHLĐ khi giao kết,
  thực hiện công việc th o th a thuận. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ
  thể khi một bên không còn muốn tiếp tục thực hiện HĐLĐ do ý chí của họ đòi h i pháp
  luật phải có những uy định chặt chẽ, cụ thể về việc này, bởi hệ uả của nó đối với các
  bên và xã hội là không nh . Hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ sẽ giải phóng các chủ
  thể kh i những uyền và ngh a vụ đã từng ràng buộc họ trước đó. à hành vi này được
  coi là biện pháp hữu hiệu bảo vệ các bên của QHLĐ khi có sự vi phạm cam kết trong hợp
  đồng, vi phạm pháp luật lao động từ phía bên kia hay các trường hợp pháp luật uy định.
  Bảo vệ NLĐ chống lại tình trạng bị chấm dứt HĐLĐ một cách t y tiện và đảm bảo lợi
  ích hợp pháp của NSDLĐ trong các chuẩn mực, hành lang pháp lý do nhà nước ban hành
  là mối uan tâm hàng đầu của pháp luật lao động các nước trên thế giới, trong đó có iệt
  Nam. Đảm bảo quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ còn là yếu tố quan trọng góp phần
  cân bằng mức độ linh hoạt, năng động của thị trường lao động.
  Đơn phương chấm dứt HĐLĐ của các chủ thể trong QHLĐ là uyền được pháp luật
  nước ta ghi nhận từ Sắc lệnh 29/SL năm 1947 và được đưa vào BLLĐ 1994, Luật sửa đổi,
  bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2002, 2006, 2007 và các văn bản liên quan. Trong
  quá trình thực hiện, các văn bản này đã bộc lộ những bất cập, thiếu hiệu quả thực tế.
  BLLĐ vừa được Quốc hội thông ua ngày 18/6/2012 đã có những sửa đổi, bổ sung đối
  với nội dung này. Tuy nhiên, sau khi được ban hành, BLLĐ mới vẫn bộc lộ không ít các
  vấn đề cần nghiên cứu, tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện uy định về đơn
  phương chấm dứt HĐLĐ trong BLLĐ 2012 và đưa vào các văn bản hướng dẫn thi hành
  trong thời gian tới.
  So với pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ của các quốc gia trên thế giới (Đức,
  Nga, Trung Quốc ), các Công ước quốc tế có liên quan của ILO (Công ước số 158,
  135 ), uy định của hệ thống pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt HĐLĐ vẫn
  còn nhiều điểm chưa tương đồng. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng
  vào các thể chế kinh tế quốc tế, đòi h i cần phải có sự cải cách nhanh chóng, phù hợp,
  hiệu quả của pháp luật, đặc biệt là pháp luật về HĐLĐ và đơn phương chấm dứt HĐLĐ
  th o hướng tiếp thu có chọn lọc những điểm tiến bộ trong pháp luật lao động của các
  nước và của ILO.
  Từ những lý do trên, nghiên cứu sinh quyết định chọn đề tài “Pháp luật về đơn
  phương chấm dứt hợp đồng lao động - những vấn đề lý luận và thực tiễn” để làm luận án
  tiến s với mục đích làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đơn phương chấm dứt
  HĐLĐ ở Việt Nam hiện nay.
  (Những nội dung tô đậm, in nghiêng trong luận án do tác giả muốn nhấn mạnh)

  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  Mục đích của luận án là làm sáng t một số vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp
  luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện
  pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn khách
  uan trong điều kiện kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập của nước ta hiện nay. Qua
  đó, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật lao động Việt Nam về đơn phương chấm
  dứt HĐLĐ.
  Với mục đích nêu trên, luận án đặt ra những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
  1. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận như khái niệm, đặc điểm của đơn phương
  chấm dứt HĐLĐ, ý ngh a và hệ quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối
  với các bên trong QHLĐ;
  2. Nghiên cứu sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật và nội dung điều chỉnh
  bằng pháp luật đối với việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ để làm cơ sở đánh giá tính hợp
  lý của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt HĐLĐ;
  3. Nghiên cứu thực trạng pháp luật nước ta về đơn phương chấm dứt HĐLĐ và
  thực tiễn thực hiện các uy định này nhằm tìm ra những điểm bất cập, chưa hợp lý của
  các uy định hiện hành về đơn phương chấm dứt HĐLĐ, tạo tiền đề cho việc đưa ra kiến
  nghị hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ;
  4. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt
  HĐLĐ ở Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án
  Là các văn bản pháp luật về HĐLĐ nói chung, chấm dứt HĐLĐ và đơn phương
  chấm dứt HĐLĐ nói riêng;
  Thực trạng pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt HĐLĐ và một số văn
  bản pháp luật mới được ban hành về nội dung này.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án
  Chấm dứt HĐLĐ là một trong những nội dung cơ bản của chế định HĐLĐ và có
  mối quan hệ với rất nhiều các uy định trong BLLĐ nên là vấn đề khá rộng có thể nghiên
  cứu, tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi của luận án này, tác
  giả chỉ tập trung nghiên cứu khía cạnh pháp lý của vấn đề đơn phương chấm dứt HĐLĐ -
  là một trong những trường hợp chấm dứt HĐLĐ, nhằm tìm hiểu một cách có hệ thống
  những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Luận án đánh
  giá thực trạng pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ ở Việt Nam, từ đó nêu những
  kiến nghị hoàn thiện pháp luật đối với đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong điều kiện của
  nước ta hiện nay.
  Vấn đề đơn phương chấm dứt HĐLĐ chủ yếu gắn với điều kiện kinh tế thị trường
  và là hiện tượng khách uan phát sinh trong uá trình lao động, do đó luận án tập trung
  nghiên cứu vấn đề điều chỉnh pháp luật đối với việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong
  bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam. Việc viện dẫn pháp luật một số quốc gia có tính chất
  tham khảo.
  Đơn phương chấm dứt HĐLĐ là một vấn đề khá phức tạp, có thể liên uan đến
  nhiều ngành luật như: Luật Tố tụng Dân sự, Luật Hành chính, Luật Hình sự . Trong
  phạm vi nghiên cứu của luận án, tác giả chưa có điều kiện nghiên cứu việc điều chỉnh
  pháp luật đối với đơn phương chấm dứt HĐLĐ của các ngành luật khác mà chỉ tập trung
  nghiên cứu pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ với tư cách là một bộ phận của chế
  định HĐLĐ trong pháp luật lao động.

  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  Về phương diện lý luận, luận án góp phần củng cố và hoàn thiện cơ sở lý luận về
  đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong pháp luật Việt Nam để các nhà lập pháp, các cơ uan
  có thẩm quyền, các cán bộ nghiên cứu, NSDLĐ và NLĐ tham khảo, vận dụng trong quá
  trình thực hiện, giải quyết tranh chấp hay xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đơn
  phương chấm dứt HĐLĐ.
  Về phương diện thực tiễn, luận án góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện
  hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ của các bên trong QHLĐ, cũng như hiệu quả quản
  lý của cơ uan uản lý nhà nước về lao động. Đồng thời, kết quả nghiên cứu mà luận án
  đưa ra có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu và giảng
  dạy chuyên ngành luật lao động trong các trường đào tạo về luật hay sử dụng trong công
  tác thực tiễn của ngành Tòa án, ngành LĐ-TB&XH để giải quyết các vụ việc cụ thể liên
  quan tới đơn phương chấm dứt HĐLĐ tại Việt Nam.

  5. Tính mới của luận án
  Một là, luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam hiện nay nghiên cứu có hệ thống
  và toàn diện cơ sở lý luận về đơn phương chấm dứt HĐLĐ và pháp luật đơn phương
  chấm dứt HĐLĐ.
  Hai là, luật án đã làm rõ sự cần thiết phải điều chỉnh về đơn phương chấm dứt
  HĐLĐ trên các phương diện kinh tế, xã hội và đặc biệt là điều chỉnh bằng pháp luật để
  thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của các bên trong QHLĐ. Luận án đã pháp
  điển hóa pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ ở Việt Nam thông qua lịch sử hình
  thành và phát triển của pháp luật về vấn đề này.
  Ba là, luận án đã phân tích, bình luận, đánh giá một cách toàn diện và khách quan
  về thực trạng pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ ở Việt Nam. Qua đó tìm ra những
  điểm hợp lý và chưa hợp lý, xác định tính khả thi của các quy phạm pháp luật về đơn
  phương chấm dứt HĐLĐ hiện hành.
  Bốn là, phân tích, đối chiếu nội dung tương ứng trong pháp luật của các nước và
  của Công ước quốc tế về đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhằm đưa ra kiến nghị để sửa đổi,
  bổ sung, ban hành uy định mới về nội dung, hình thức các uy định của pháp luật về
  đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong BLLĐ 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành trong
  thời gian tới.

  Xem Thêm: Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status