Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nâng cao chương trình đào tạo và phát triển tại công ty Bitis Việt Nam

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chương trình đào tạo và phát triển tại công ty Bitis Việt Nam

  DOCTORAL DISSERTATION ( LUẬN ÁN TIẾN SỸ)
  HANOI-2013

  THE IMPROVEMENT OF THE TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAM AT BITIS COMPANY IN VIETNAM
  (Nâng cao chương trình đào tạo và phát triển tại công ty Bitis Việt Nam)
  TABLE OF CONTENTS
  ACKNOWLEDGMENT 1
  ABSTRACT . 2
  CHAPTER I . 7
  INTRODUCTION
  . 7
  1.1 The significance of study . 7
  1.2 Background of the Study . 12
  1.3 Aims of Study 13
  1.4 Objectives of Study 14
  1.5 Scope and limitations of Research . 15
  CHAPTER II 16
  REVIEW OF RELATED LITERATURE .
  . 16
  2.1 The importance of training and development 16
  2.2 Transfer of training . 20
  2.2.1 Individual factors . 21
  2.2.2 Motivational factors . 23
  2.2.3 Environmental factors 25
  2.3 Training methods 27
  2.3.1 Videotapes 27
  2.3.2 Lectures 28
  2.3.3 One-on-one instruction 29
  2.3.4 Role plays . 31
  2.3.5 Games/simulation 31
  2.3.6 Case studies . 32
  2.3.7 Slides 33
  2.3.8 Computer-based training . 34
  2.3.9 Audiotapes 35
  2.3.10 Films 35
  2.4 The factors influence the training . 35
  2.4.1 Internal factors . 36
  2.4.2 External factors 37
  2.5 The brief overview of the steps of the training process follows 38
  CHAPTER III . 42
  RESEARCH METHODOLOGY
  . 42
  3.1 Research design 42
  3.2 Research tool . 44
  3.3 Sampling method 46
  3.4 Research technique . 47
  3.5 The Pilot Study 47
  3.6 Procedure 48
  3.7 Reliability and Validity 48
  3.7.1 Reliability 49
  3.7.2 Validity . 49
  3.8 Data analysis . 50
  CHAPTER IV . 51
  RESULTS AND DISCUSSION
  51
  4.1 The background of Bitis company 51
  4.1.1 Historical background 51
  4.1.2 Organization’s framework 52
  4.1.3 Bitis strategies . 52
  4.1.4 Human Resources Management and Development 54
  4.2 Worker-respondent . 55
  4.2.1 Age 55
  4.2.2 Gender . 56
  4.2.3 Length of service . 57
  4.2.4 Department assigned . 58
  4.2.5 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of policies and procedure 59
  4.2.6 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of awareness on training process . 60
  4.2.7 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of attendance to a fomal training 61
  4.2.8 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of training method . 62
  4.2.9 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of motivation to attend a training . 64
  4.2.10 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of usefulness of the training 65
  4.2.11 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of gains acquired from the training . 67
  4.2.12 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of applicability of training to specific job/tasks . 69
  4.2.13 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of manager’s role in the training process . 72
  4.2.14 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of Influencing factors in the training process . 74
  4.2.15 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of commitment to attend trainings 76
  4.2.16 The worker’s perception on the company’s training and development program in terms of suggestions to improved the training process . 79
  CHAPTER V: SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS .. 81
  5.1 Summary . 81
  5.2 Conclusions . 81
  5.3 Recommendations . 83
  5.3.1 In respect of training policy 83
  5.3.2 With respect of methods training . 84
  5.3.3 With regard to training evaluation 85
  5.3.4 In respect of commitment . 86
  5.3.5 With respect of working environment . 86
  5.4 Limitations of Research 89
  5.5 Further Research . 90
  BIBLIOGRAPHY . 91
  APPENDIX 99
  CURRICULUM VITAE . 119
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1 Tầm quan trọng của nghiên cứu Con người là yếu tố tạo thành các tổ chức, hoạt động và xác định sự thành công hay thất bại của tổ chức. Đây là một tài sản quý giá mà mọi tổ chức nên biết tận dụng và phát triển. Hơn nữa, trong hội nhập của nền kinh tế toàn cầu, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được coi là một nhiệm vụ quan trọng đối với mọi tổ chức bởi vì nguồn nhân lực vững mạnh là điều kiện tiên quyết để cạnh tranh và tồn tại trong môi trường cạnh tranh ngày nay. Vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển 1.2 Bối cảnh nghiên cứu Trong thực tế, Bitis cũng như các công ty khác của Việt Nam, đặc biệt là một trong những lớn đã đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực nhưng vẫn chưa trở thành mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Việc tuyển dụng, sử dụng và đào tạo nhân viên mới được thực hiện chỉ trong một thời gian ngắn nhưng mục tiêu dài hạn. Nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với các lao động nhảy liên tục, đặc biệt là trong thời gian bất ổn kinh tế. Trong khi đó, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chủ yếu quan trọng vì đa số thiếu lao động Việt Nam về kiến thức và kỹ năng của hệ thống giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp không đáp ứng các yêu cầu kinh doanh Bitis đã phải đối mặt với một khó khăn liên quan đến chất lượng của người lao động, thiếu lao động có tay nghề cao là một điểm yếu kém của Bitis. Đó là kết quả của sự chuyên nghiệp trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực cho công ty mức thấp. Hơn nữa, nhận thức thấp hơn và ít chịu trách nhiệm thực hiện bởi một phần nhỏ của lực lượng lao động vẫn còn bất lợi ảnh hưởng đến phát triển công ty. Vì vậy, tôi đã chọn chủ đề: "Việc nâng cao chương trình đào tạo và phát triển tại công ty Bitis" cho nghiên cứu của tôi. Với mong muốn góp một phần nhỏ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty Bitis.

  1.3 Mục đích của nghiên cứu
  - Để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đào tạo tại công ty Bitis - Để đề nghị một chiến lược thực hành tốt nhất để phòng ngừa các ảnh hưởng tiêu cực cho việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. - Để phác thảo các giải pháp cho quá trình cải thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Bitis.
  1.4 Mục tiêu của nghiên cứu
  - Để biết hồ sơ của người trả lời: Bối cảnh lịch sử, khung làm việc của Tổ chức, chiến lược, nguồn nhân lực và phát triển của công ty. Tuổi, giới tính, thời gian làm việc, bộ phận làm việc của công nhân; - Để xác định nhận thức của công nhân về cách công ty tiến hành đào tạo và chương trình phát triển về các khía cạnh sau: Các chính sách và thủ tục, nâng cao nhận thức của nhân viên về quá trình đào tạo, tham gia các khóa đào tạo chính thức, phương pháp đào tạo, . - Để thiết kế nâng cao chương trình đào tạo, phát triển tại công ty. 1.5 Giới hạn và phạm vi của nghiên cứu - Nghiên cứu tập trung vào một tổ chức duy nhất, công ty Bitis. - Nghiên cứu cũng chỉ giới hạn trong nghiên cứu trong một khu vực địa lý, Hà Nội
  NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Luận án đưa ra những điểm hạn chế trong chương trình đào tạo và phát triển tại Công ty Bitis Việt Nam, đó là: (1) Kế hoạch đào tạo; (2) phương pháp đào tạo; (3) chất lượng các khóa đào tạo; (4) phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo; (5) thời gian đào tạo; (6) cung cấp thông tin phản hồi tới người lao động sau mỗi khóa đào tạo; (7) mức độ cam kết giữa người lao động và công ty sau các khóa đào tạo.
  2. Luận án đề xuất những điểm mới nhằm cải thiện chương trình đào tạo và phát triển tại Công ty Bitis Việt Nam: thiết lập lại chính sách đào tạo tại công ty tập trung vào các vấn đề như: (1) Kế hoạch đào tạo; (2) phương pháp đào tạo; (3) hệ thống đánh giá; (4) cam kết, nhằm thu hút, nâng cao chất lượng lao động và giữ chân lao động của công ty.
  3. Luận án đề xuất với các nhà quản lý Công ty Bitis về việc cải thiện môi trường làm việc tại công ty nhằm mục tiêu phát triển bền vững.
  KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
  * Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
   Góp phần vào việc thiết lập lại chính sách đào tạo và phát triển tại Công ty Bitis;
   Góp phần vào việc cải thiện môi trường làm việc tại công ty Bitis nhằm phát triển bền vững.
  * Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:
   Nhu cầu đào tạo, đánh giá nguồn nhân lực sau khi thiết lập lại chính sách đào tạo và phát triển tại Công ty Bitis;
   Mở rộng nghiên cứu đối với cụm công ty giầy dép, thậm chí toàn ngành da giầy Việt Nam.

  Xem Thêm: Nâng cao chương trình đào tạo và phát triển tại công ty Bitis Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chương trình đào tạo và phát triển tại công ty Bitis Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status