Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp Xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Việt Nam

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp Xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Việt Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ
  NĂM 2013

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 3
  Chương 1: LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8
  1.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 8
  1.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 10
  1.2.1. Bản chất của chi phí sản xuất 10
  1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 12
  1.3. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 21
  1.3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 21
  1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 22
  1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 26
  1.4.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 26
  1.4.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 27
  1.4.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 28
  1.5. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ 34
  1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 35
  1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 36
  1.5.3. Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí định mức 37
  1.6. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 38
  1.6.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 38
  1.6.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 38
  1.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP THEO HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM 41
  1.7.1. Liên quan đến việc nhận diện chi phí sản xuất 42
  1.7.2. Liên quan đến việc ghi nhận chi phí 44
  1.7.3. Liên quan đến nguyên tắc chung ghi nhận chi phí 45
  1.7.4. Liên quan đến việc xác định chi phí theo từng khoản mục gắn với từng Chuẩn mực kế toán 45
  1.8. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 46
  1.8.1. Kế toán của Mỹ 46
  1.8.2. Kế toán của Cộng hòa Pháp 49
  1.8.3. Kế toán của Nhật Bản 52
  1.8.4. Bài học kinh nghiệm cho tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 53
  Kết luận chương 1 55
  Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 56
  2.1. TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN 56
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 56
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động và tổ chức quản lý của các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam ảnh hưởng đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 58
  2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 62
  2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ và ghi chép ban đầu liên quan đến chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp 62
  2.2.2. Tổ chức tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 68
  2.2.3. Tổ chức hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán phản ánh chi phí và giá thành sản phẩm 71
  2.2.4. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán về chi phí và giá thành 73
  2.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 75
  2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp 75
  2.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm 76
  2.3.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 76
  2.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 77
  2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 89
  2.4.1. Ưu điểm 89
  2.4.2. Hạn chế 91
  2.4.3. Nguyên nhân hạn chế 95
  Kết luận chương 2 98
  Chương 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 99
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN ĐẾN 2020 99
  3.2. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 103
  3.2.1. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp phải phù hợp với đặc thù về quản lý kinh tế tài chính và tôn trọng các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán Việt Nam 104
  3.2.2. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp phải đảm bảo phù hợp với định hướng đổi mới và phát triển hệ thống doanh nghiệp Việt Nam 105
  3.2.3. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin kinh tế tài chính cho công tác quản lý kinh tế cả ở tầm vĩ mô và tầm vi mô 106
  3.2.4. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp phải đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 107
  3.2.5. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp phải đảm bảo tính hiệu quả và có tính khả thi 108
  3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 108
  3.3.1. Hoàn thiện các nội dung thuộc môi trường pháp lý về kế toán 109
  3.3.2. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 111
  3.4. HOÀN THIỆN CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 137
  3.4.1. Yêu cầu cơ bản hoàn thiện chỉ tiêu quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 137
  3.4.2. Nội dung hoàn thiện các chỉ tiêu quản trị 138
  3.5. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 143
  3.5.1. Về phía Nhà nước và̀ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 143
  3.5.2. Về phía các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 144
  Kết luận chương 3 146
  KẾT LUẬN 147
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
  LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 148
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 149
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

  Trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm là nhiệm vụ trọng yếu của các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.
  Kế toán là công cụ quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý của doanh nghiệp cần phải được đổi mới một cách toàn diện nhằm cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ quá trình điều hành hoạt động cho nhà quản lý. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là bộ phận kế toán quan trọng của toàn bộ khối lượng công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất, do đó cần được chú trọng đổi mới cả về nội dung, phương pháp và tổ chức báo cáo chi tiết để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và trung thực cho các nhà quản lý ra các quyết định tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực xây lắp nói chung và xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nói riêng, vấn đề này cũng cần được quan tâm nghiên cứu một cách có cơ sở khoa học. Vì vậy, "Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam" được tác giả lựa chọn làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sỹ.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu, hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
  - Khảo sát thực trạng về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
  - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đề tài tập trung đi sâu nghiên cứu lý luận về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất và thực trạng về vấn đề này trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin, nghiên cứu các vấn đề trong mối quan hệ ràng buộc và lôgic; kết hợp sử dụng các phương pháp kỹ thuật như so sánh, kiểm định, diễn giải, quy nạp, phương pháp thống kê, tổng hợp để phân tích, hệ thống hóa vấn đề.
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, tổng quan các vấn đề nghiên cứu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu thành 3 chương (138 trang):
  Chương 1: Lý luận về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp (48 trang)
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (42 trang)
  Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (48 trang)

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp Xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp Xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status