Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

  LỜI MỞ ĐẦU
  Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một quy luật kinh tế tất yếu khách quan, thể hiện chủ trương, đường lối phát triển kinh tế đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn. Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước chính là việc thực hiện chủ góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  Trước thực tại các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả thì yêu cầu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước càng trở nên cần thiết. Đề tài “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” mà em thực hiện sẽ nêu ra những bất cập về vấn đề cổ phần hóa và một số giải pháp khắc phục tình trạng đó.
  Đề tài gồm 03 chương:
  Chương 1: Sự cần thiết phải cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
  Chương 2: Quy trình cổ phần hóa một doanh nghiệp nhà nước.
  Chương 3. Xây dựng đề án cổ phần hóa cho công ty cầu 1 Thăng Long.
  Vì những hạn chế nhất định về trình độ và thời gian nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong thầy cô và các bạn góp ý để luận văn hoàn thiện hơn.
  Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô – những người đã trang bị kho kiến thức bổ ích cho em trong những năm học vừa qua, và đặc biệt em xin cảm ơn Thạc sỹ Nguyễn Phương Vân đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề tài này.


  MỤC LỤC.
  LỜI MỞ ĐẦU. - 1 -
  CHƯƠNG 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC . - 2 -
  1.1. Khái niệm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - 2 -
  1.2. Giới thiệu về công ty cổ phần - 4 -
  1.3. Mục tiêu và ý nghĩa của việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - 6 -
  1.3.1. Mục tiêu của việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - 6 -
  1.3.2. Ý nghĩa của việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - 7 -
  1.4. Tính tất yếu của việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - 11 -
  1.5. Đối tượng và điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - 18 -
  1.5.1. Đối tượng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - 18 -
  1.5.2. Điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - 19 -
  1.6. Hình thức cổ phần hóa - 20 -
  1.7. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - 20 -
  1.8. Kết luận chương. - 21 -
  CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH CỔ PHẦN HÓA MỘT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - 23 -
  2.1. Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. - 23 -
  2.1.1. Bước 1. Xây dựng Phương án cổ phần hóa. - 23 -
  2.1.1.1. Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa và tổ giúp việc. - 23 -
  2.1.1.2. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu. - 23 -
  2.1.1.3. Kiểm kê, xử lý những vấn đề tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp. - 24 -
  2.1.1.4. Căn cứ thời điểm quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp - 28 -
  2.1.1.5. Hoàn tất Phương án cổ phần hóa: - 33 -
  2.1.2. Bước 2. Tổ chức bán cổ phần. - 36 -
  2.1.2.1. Lựa chọn phương thức cổ phần hóa. - 36 -
  2.1.2.2. Tổ chức bán cổ phần: - 37 -
  2.1.2.3. Trình tự đấu giá. - 38 -
  2.1.2.4. Tổng hợp kết quả bán cổ phần. - 40 -
  2.1.2.5. Báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa ra quyết định điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa đối với trường hợp không bán cổ phần cho các đối tượng theo đúng phương án cổ phần hóa được duyệt. - 40 -
  2.1.2.6. Quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa. - 40 -
  2.1.3. Bước 3. Hoàn tất việc chuyển DN thành công ty cổ phần. - 43 -
  2.1.3.1. Đại Hội đồng cổ đông lần thứ nhất - 43 -
  2.1.3.2. Căn cứ vào kết quả Đại Hội đồng cổ đông lấn thứ nhất, Hội đồng quản trị công ty cổ phần thực hiện đăng ký kinh doanh, nộp con dấu của doanh nghiệp cũ và xin khắc dấu của công ty cổ phần. - 43 -
  2.1.3.3. Lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, thực hiện quyết toán thuế, quyết toán chi phí CPH, báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa. - 43 -
  2.1.3.4. Công ty cổ phần mua hoặc in tờ cổ phiếu cấp cho các cổ đông theo quy định hiện hành. - 44 -
  2.1.3.5. Tổ chức ra mắt công ty cổ phần và thực hiện bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. - 44 -
  2.1.3.6. Tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần. - 44 -
  2.2. Xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. - 44 -
  2.2.1. Khái niệm và ý nghĩa về giá trị doanh nghiệp. - 44 -
  2.2.2. Các yếu tố tác động lên giá trị doanh nghiệp. - 47 -
  2.2.3. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp. - 49 -
  2.2.3.1. Phương pháp tài sản. .- 49 -
  2.2.3.2. Phương pháp dòng tiền chiết khấu. - 61 -
  2.2.3.3. Các phương pháp khác. - 66 -
  2.3. Xử lý tài chính. - 69 -
  2.3.1. Trước khi xác định giá trị doanh nghiệp. - 69 -
  2.3.2. Xử lý tài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức thành công ty cổ phần. - 75 -
  2.3.3. Bàn giao tài sản, vốn. - 79 -
  2.4. Kết luận chương. - 81 -
  CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CỔ PHẦN HÓA CHO CÔNG TY CẦU 1 THĂNG LONG - 84 -
  3.1. Giới thiệu về công ty cầu 1 Thăng Long. - 84 -
  3.1.1. Những thông tin chung về công ty. - 84 -
  3.1.2. Các giai đoạn hình thành và phát triển. - 84 -
  3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. - 85 -
  3.1.4. Đặc điểm về bộ máy của công ty. - 86 -
  3.2. Thực trạng và giải pháp cổ phần hóa công ty cầu 1 Thăng Long. - 87 -
  3.2.1 Thực trạng công ty cầu 1 Thăng Long. - 87 -
  3.2.1.1. Thực trạng về lao động. - 87 -
  3.2.1.2. Thực trạng về công nợ và nguồn vốn kinh doanh. - 87 -
  3.2.1.3. Thực trạng về thu nhập của công nhân viên. - 90 -
  3.2.1.4. Thực trạng về lãi lỗ của công ty. - 90 -
  3.2.1.5. Đánh giá khái quát về hiện trạng hoạt động của công ty. - 91 -
  3.2.2. Sự cần thiết phải cổ phần hóa công ty cầu 1 Thăng Long. - 92 -
  3.3. Xây dựng đề án cổ phần hóa cho công ty. - 93 -
  3.3.1. Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ giúp việc. - 93 -
  3.3.2. Xác định giá trị của các loại tài sản tại thời điểm lập phương án cổ phần hóa (31/12/2008). - 93 -
  3.3.2.1. Với giá trị tài sản là hiện vật. - 94 -
  3.3.2.2. Với giá trị tài sản bằng tiền; các khoản nợ phải thu; tài sản ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn; các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. - 95 -
  3.3.2.3. Với các tài sản khác. - 95 -
  3.3.2.4. Xác định giá trị lợi thế kinh doanh. - 95 -
  3.3.2.5. Giá trị quyền sử dụng đất. - 97 -
  3.3.3. Xác định giá trị công ty cầu 1 Thăng Long. - 97 -
  3.3.4. Phương án cổ phần hóa. - 99 -
  3.3.4.1. Lựa chọn hình thức cổ phần hóa. - 99 -
  3.3.4.2. Tên công ty cổ phần. - 100 -
  3.3.4.3. Giá trị doanh nghiệp và chi phí cổ phần hóa. - 100 -
  3.3.4.4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành. - 100 -
  3.3.4.5. Địa điểm bán cổ phần. - 101 -
  3.3.4.6. Quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa. - 102 -
  3.4. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long- 103 -
  3.4.1. Điều lệ hoạt động của công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long. - 103 -
  3.4.2. Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long. - 108 -
  3.4.3. Phương án sản xuất- kinh doanh của công ty cổ phần. -115- 3.4.3.1.Xử lý tài chính sau khi cổ phần hóa: - 110 -
  3.4.3.2. Mục tiêu phát triển của công ty sau khi cổ phần hóa: - 110 -
  3.4.3.3. Phương án phân phối lợi nhuận - 110 -
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - 112 -
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. - 115 -
  PHỤ LỤC. - 116 -

  Xem Thêm: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status