Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và

  Mục Lục
  Trang
  Danh sách tác giả i
  Tóm tắt đề tài iii
  Lời cảm ơn vii
  Mục lục ix
  Danh mục các bảng xiii
  Danh mục hình xvii
  Danh mục chữ viết tắt xix
  Danh các tổ chức cá nhân tham gia xxii
  Mở đầu 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Tính cấp thiết của đề tài 1
  3. Mục tiêu của đề tài 3
  4. Nội dung nghiên cứu của đề tài 3
  5. Nguồn tài liệu và số liệu sử dụng 7
  6. Những kết quả mới của đề tài 8
  7. Tổ chức thực hiện 8
  8. Cấu trúc của đề tài 9
  9. Cơ sở của việc lựa chọn đối tượng và giới hạn nghiên cứu 9
  10. Thời gian và địa bàn nghiên cứu 10
  11. Các công việc đã thực hiện 10

  Chương 1. Tổng quan về phát triển kinh tế trang trại và phương pháp nghiên cứu 11
  1.1. Khái niệm về trang trại và kinh tế trang trại 11
  1.1.1. Khái niệm, tiêu chí xác định và phân loại trang trại 11
  1.1.2. Khái niệm về kinh tế trang trại 16
  1.2. Hoàn cảnh ra đời và sự phát triển kinh tế trang trại trên Thế giới
  và ở Việt Nam 22
  1.2.1. Trên Thế giới 22
  1.2.2. ở Việt Nam 25
  1.3. Một số nhận xét về tình hình phát triển kinh tế trang trại ở nước ta 34
  1.4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 36
  1.4.1. Phương pháp luận 36
  1.4.2. Phương pháp nghiên cứu 42

  Chương 2. Phát triển kinh tế trang trại ở duyên hải miền Trung 43
  2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế -
  xã hội vùng duyên hải miền Trung 43
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên 43
  2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 49
  2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 55
  2.2. Hiện trạng phát triển kinh tế trang trại tại DHMT 56
  2.2.1. Các loại hình KTTT ở DHMT 56
  2.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở các tỉnh duyên hải miền Trung 58
  2.3. Tác động của kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản lên sự phát triển
  kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng 77
  2.3.1. Tác động đến hoạt động kinh tế - xã hội 77
  2.3.2. Tác động đến môi trường sinh thái 79
  2.3.3. Tác động lên sức khoẻ của con người 81

  Chương 3. Phát triển kinh tế trang trại ở đồng bằng sông Cửu Long 82
  3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế - xã hội
  vùng đồng bằng sông Cửu Long 82
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 82
  3.1.2. Tài nguyên thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long 84
  3.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 92
  3.2. Hiện trạng phát triển trang trại tại ĐBSCL 94
  3.2.1. Các loại hình KTTT 94
  3.2.2. Tình hình phát triển KTTT ở ĐBSCL 97
  3.2.3. Hiệu quả kinh tế xã hội của các trang trại ở ĐBSCL 102
  3.3. Tác động của kinh tế trang trại lên sự phát triển kinh tế - xã hội,
  môi trường sinh thái và sức khoẻ cộng đồng 105
  3.3.1. Tác động đến hoạt động kinh tế - xã hội 105
  3.3.2. Tác động đến môi trường sinh thái 109
  3.3.3. Tác động lên sức khoẻ của con người 111

  Chương 4. Vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế trang trại 113
  4.1. Hiện trạng môi trường kinh tế trang trại 113
  4.1.1. Vùng duyên hải miền Trung 113
  4.1.2. Vùng đồng bằng sông Cửu Long 133
  4.2. Khả năng diễn biến môi trường kinh tế trang trại
  nuôi trồng thuỷ sản 145
  4.2.1. Mục tiêu của dự báo diễn biến môi trường 145
  4.2.2. Các phương pháp đánh giá diễn biến môi trường 145
  4.2.3. Khả năng diễn biến môi trường 148
  4.3. Nhận xét chung về tác động của sự phát triển trang trại ở Việt Nam đến
  môi trường và sự phát triển bền vững 160
  4.3.1. Những thành tựu của KTTT 160
  4.3.2. Những mặt hạn chế và bất cập cần giải quyết 163

  Chương 5. Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững 165
  5.1. Quan niệm về phát triển bền vững 165
  5.2. Tiếp cận đối với phát triển bền vững 166
  5.2.1. Tiếp cận mang tính đạo đức 166
  5.2.2. Tiếp cận kinh tế 166
  5.2.3. Tiếp cận sinh thái 166
  5.3. Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững 167
  5.3.1. Tiêu chí phát triển KTTT theo hướng bền vững 167
  5.3.2. Những tổn thất trong phát triển kinh tế trang trại 169
  5.3.3. Sự cần thiết thay đổi phát triển kinh tế trang trại 172
  5.4. Lựa chọn và hoàn thiện một số mô hình kinh tế trang trại theo
  hướng bền vững 173
  5.4.1. Quan điểm 173
  5.4.2. Cách giải quyết vấn đề 174
  5.4.3. Các kết quả nghiên cứu hoàn thiện mô hình trang trại 174

  Chương 6. Đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam 212
  6.1. Đánh giá những mặt tích cực, hạn chế của một số chính sách, giải
  pháp liên quan đến kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản 212
  6.1.1. Chính sách đất đai 212
  6.1.2. Chính sách tín dụng, huy động vốn đầu tư hỗ trợ phát triển KTTT 215
  6.1.3. Chính sách thuế, thị trường và tiêu thụ sản phẩm 217
  6.1.4. Về đào tạo nhân lực và chuyển giao khoa học - công nghệ - kỹ thuật 218
  6.1.5. Về khuyến nông - khuyến ngư 220
  6.1.6. Giảm thiểu, phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường 221
  6.1.7. Chính sách liên kết "bốn nhà" 223
  6.2. Đề xuất các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế trang trại
  nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững 224
  6.2.1. Về đất đai 224
  6.2.2. Huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế trang trại 227
  6.2.3. Chính sách Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại 229
  6.2.4. Chính sách thuế 231
  6.2.5. Chuyển giao khoa học - công nghệ và kỹ thuật 233
  6.2.6. Khuyến nông - khuyến ngư 235
  6.2.7. Giảm thiểu, phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường 238
  6.2.8. Đề xuất bổ sung về Chính sách liên kết "bốn nhà" đối với kinh tế
  trang trại (Nhà nước, Chủ trang trại, Nhà doanh nghiệp và Nhà khoa học) 246
  6.3. Hướng dẫn thực hiện các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường kinh tế
  trang trại nuôi trồng thủy sản 249
  6.3.1. Mục đích 249
  6.3.2. Cách tiếp cận để thực hiện các chính sách, giải pháp 239
  6.3.3. Phương hướng thực hiện các chính sách, giải pháp 251
  6.3.4. Các biện pháp chủ yếu để thực hiện các chính sách, giải pháp 254
  6.3.5. Đảm bảo các điều kiện thực hiện 258
  6.3.6. Phối hợp tổ chức thực hiện 260
  Kết luận và kiến nghị 263
  I. Kết luận 263
  II. Kiến nghị 265


  Tài liệu tham khảo 266 Danh sách các biểu bảng
  Chương 1
  Bảng 1.1. Tiêu chí phân loại trang trại của Hội Kinh tế học Việt Nam năm 1994
  Bảng 1.2. Đặc điểm chung của kinh tế trang trại
  Bảng 1.3. Sự khác nhau về một số đặc trưng cơ bản giữa KTTT và kinh tế hộ gia đình
  nông dân
  Bảng 1.4. Sự phát triển KTTT qua các năm của một số nước trên thế giới
  Bảng 1.5. Số lượng trang trại trong các loại hình khác nhau ở Việt Nam phân theo các vùng
  Bảng 1.6. Số lượng trang trại thay đổi qua các thời kỳ
  Bảng 1.7. Cơ cấu chủ trang trại theo chức năng xã hội
  Bảng 1.8. Cấu thành quỹ đất bình quân cho 1 trang trại theo hướng sản xuất (trong số
  3.044 trang trại mẫu điều tra)
  Bảng 1.9. Bình quân sử dụng đất trong 1 trang trại phân theo các loại hình
  Bảng 1.10. Tỷ lệ theo quy mô diện tích của từng loại hình trang trại
  Bảng 1.11. Quy mô diện tích đất nông nghiệp cho 1 trang trại
  Bảng 1.12. Vốn sản xuất của các loại hình trang trại
  Bảng 1.13. Kết quả sản xuất kinh doanh của các loại hình trang trại
  Bảng 1.14. Quy mô lao động bình quân của các loại hình trang trại ở Việt Nam
  Chương 2
  Bảng 2.1. Diện tích các đồng bằng một số tỉnh vùng DHMT
  Bảng 2.2. Một số yếu tố khí hậu vùng DHMT
  Bảng 2.3. Một số đặc trưng hình thái lưu vực sông chính ở DHMT
  Bảng 2.4. Tiềm năng đất phục vụ NTTS ở vùng DHMT
  Bảng 2.5. Diện tích tiềm năng đất cát ở DHMT
  Bảng 2.6. Diện tích NTTS của các tỉnh DHMT qua các năm
  Bảng 2.7. Diện tích rừng và trữ lượng gỗ vùng DHMT
  Bảng 2.8. Thành phần và số lượng loài ở biển và ven biển các tỉnh DHMT
  Bảng 2.9. Tài nguyên sinh vật ở vùng đồng bằng DHMT
  Bảng 2.10. Số lượng các loại hình trang trại của các tỉnh ở DHMT
  Bảng 2.11. Cơ cấu của một số loại hình trang trại ở DHMT
  Bảng 2.12. Vốn đầu tư bình quân của các trang trại các tỉnh DHMT
  Bảng 2.13. Cơ cấu nguồn vốn của tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hoà
  Bảng 2.14. Thu nhập của các loại hình trang trại ở vùng DHMT
  Bảng 2.15. Lợi nhuận của các trang trại ở Quảng Ngãi
  Bảng 2.16. Thu nhập bình quân của các trang trại điều tra ở Quảng Ngãi
  Bảng 2.17. Lợi nhuận bình quân của các loại hình trang trại ở Khánh Hoà
  Bảng 2.18. Thu nhập của các lao động trang trại ở T.T. Huế
  Bảng 2.19. Các giá trị bình quân của một trang trại trồng trọt ở DHMT
  Bảng 2.20. Một số chỉ tiêu bình quân của một trang trại chăn nuôi ở DHMT
  Bảng 2.21. Một số chỉ tiêu bình quân của trang trại lâm nghiệp ở DHMT
  Bảng 2.22. Một số chỉ tiêu bình quân của một trang trại NTTS ở DHMT
  Bảng 2.23. Diện tích nuôi tôm nước lợ ở các tỉnhDHMT
  Bảng 2.24. Diện tích NTTS ở các tỉnh DHMT phân theo môi trường nước ngọt, lợ và mặn
  Bảng 2.25. Lịch thời vụ NTTS ở các tỉnh DHMT
  Bảng 2.26. Tổng thu, thu nhập bình quân của các nhóm trang trại ở Khánh Hòa
  Bảng 2.27. Cơ cấu các loại hình sản xuất kinh doanh của trang trại ở tỉnh Quảng Ngãi
  Bảng 2.28. Cơ cấu các loại hình trang trại ở Thừa Thiên Huế
  Bảng 2.29. Tuổi tác, trình độ văn hoá, nguồn gốc xuất thân của các chủ trang trại ở Quảng Ngãi
  Bảng 2.30. Bình quân lao động ở các trang trại vùng DHMT
  Chương 3
  Bảng 3.1. Hiện trạng sử dụng đất ở một số tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL
  Bảng 3.2. Diện tích đất có rừng phân bố theo các tỉnh thuộc ĐBSCL
  Bảng 3.3. Diện tích NTTS các tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL qua các năm
  Bảng 3.4. Sản lượng cá phân bố theo một số tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL
  Bảng 3.5. Số lượng các loại hình KTTT ở các tỉnh ĐBSCL
  Bảng 3.6. Loại hình KTTT ở ĐBSCL theo cơ cấu kinh tế sản xuất - kinh doanh và nguồn
  gốc tích tụ ruộng đất
  Bảng 3.7. Số lượng trang trại ở các tỉnh ĐBSCL qua một số năm
  Bảng 3.8. Tương quan giữa sự suy giảm diện tích rừng ngập mặn và sự mở rộng diện tích
  nuôi tôm nước lợ ở một số tỉnh ĐBSCL năm 2002
  Bảng 3.9. Tương quan diện tích NTTS và diện tích rừng ngập mặn bị mất qua một số năm
  Chương 4
  Bảng 4.1. Chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Thanh Hoá (trung bình qua các năm)
  Bảng 4. 2. Chất lượng nước biển tại một số cửa sông ở Nghệ An (giá trị trung bình từ năm
  1998 - 2004)
  Bảng 4.3. Chất lượng nước mặt của các sông ở Quảng Bình
  Bảng 4.4. Chất lượng nước biển ven bờ tại một số vị trí cửa sông ở Quảng Bình
  Bảng 4.5. Chất lượng nước ở sông Hương và đầm phá Thừa Thiên Huế (giá trị trung bình
  từ năm 1998 -2003)
  Bảng 4.6. Chất lượng nước biển ven bờ tại một số vị trí ở Đà Nẵng
  Bảng 4.7. Chất lượng nước mặt một số điểm tại Quảng Ngãi
  Bảng 4.8. Chất lượng nước tại các ao NTTS vùng DHMT
  Bảng 4.9. Chất lượng nước thải NTTS vùng DHMT
  Bảng 4.10. Chất lượng nước ngầm ở DHMT
  Bảng 4.11. Chất lượng môi trường không khí ven biển một số tỉnh vùng DHMT
  Bảng 4.12. Kết quả phân tích môi trường không khí tại vùng nuôi tôm công nghiệp ở
  Thừa Thiên Huế
  Bảng 4.13. Tổng hợp chất lượng môi trường đất đáy một số ao nuôi thủy sản ven biển tỉnh
  Khánh Hoà
  Bảng 4.14. Chất lượng môi trường đất ở một số điểm nuôi trồng thủy sản Khánh Hòa
  Bảng 4.15. Tổng hợp kết quả phân tích chất lượng nước mặt ở một số tỉnh ĐBSCL
  Bảng 4.16. Kết quả quan trắc N-NH3 tháng 12 năm 2003 ở tỉnh Kiên Giang
  Bảng 4.17. Chất lượng nước ngầm ở Bến Tre
  Bảng 4.18. Chất lượng nước ngầm ở một số giếng khoan ở tỉnh Trà Vinh (mẫu lấy và
  phân tích vào tháng 3/2004 do trung tâm BVMT phân tích)
  Bảng 4.19. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm tỉnh Đồng Tháp
  Bảng 4.20. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng nước ngầm ở Hậu Giang
  Bảng 4.21. Kết quả phân tích chất lượng nước thải nuôi thuỷ sản một số trang trại ở Bến Tre
  Bảng 4.22. Một số chỉ tiêu môi trường tại trang trại nuôi tôm thâm canh Tuấn Tài tỉnh Cà Mau
  Bảng 4.23. Chất lượng nước ở trại nuôi tôm bán thâm canh (trang trại của phòng Nông
  nghiệp, huyện Đầm Dơi)

  Danh sách các hình vẽ
  Chương 1:
  Hình 1.1: Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu đề tài KC.08.30
  Hình 1.2: Sơ đồ triển khai nghiên cứu Đề tài KC.08.30
  Hình 1.3: Tương tác giữa hệ sinh thái và hệ xã hội
  Hình 1.4: Tính hệ thống của KTTT
  Chương 4:
  Hình 4.1: Mức độ ô nhiễm nước mặt ở DHMT
  Hình 4.2a: So sánh chất lượng nước cấp và nước thải tại ao NTTS vùng DHMT
  Hình 4.2b: So sánh chất lượng nước cấp và nước thải tại ao NTTS vùng DHMT
  Hình 4.3: Mô hình "áp lực - hiện trạng - đáp ứng" sử dụng cho các nghiên cứu đánh giá
  về diễn biến môi trường KTTT
  Chương 5:
  Hình 5.1: Mối quan hệ giữa môi trường - kinh tế - xã hội
  Hình 5.2: Hiện trạng mô hình trang trại Đức Thắng trước khi hoàn thiện
  Hình 5.3: Mô hình hoàn thiện trang trại nuôi tôm Đức Thắng
  Hình 5.4: Hiện trạng mô hình trang trại nuôi tôm dựa vào cộng đồng (Ông Trần Đình
  Quang, xã Vinh Hưng, Phú Lộc) trước khi hoàn thiện.
  Hình 5.5: Mặt cắt ngang ao nuôi
  Hình 5.6: Mô hình hoàn thiện trang trại nuôi tôm quảng canh cải tiến ở xã Vinh Hưng
  Huyện Phú lộc, Thừa Thiên Huế
  Hình 5.7: Hệ thống công nghệ sản xuất và bảo vệ môi trường trang trại Châu Thanh
  Tâm trước khi hoàn thiện
  Hình 5.8: Mô hình hoàn thiện bảo vệ môi trường trang trại Châu Thanh Tâm
  Hình 5.9: Hệ thống công nghệ sản xuất và bảo vệ môi trường trang trại Phương Thảo
  trước khi hoàn thiện
  Hình 5.10: Mô hình hoàn thiện bảo vệ môi trường trang trại Phương Thảo  BCHTW Ban chấp hành Trung ương
  BKTTW Ban kinh tế Trung ương
  BNN Bộ nông nghiệp
  BTC Bộ Tài Chính
  BTN&MT Bộ Tài nguyên và Môi trường
  BTS Bộ Thuỷ sản
  bvmt Bảo vệ môi trường
  BVTV Bảo vệ thực vật
  CNH Công nghiệp hóa
  CNSH Công nghệ sinh học
  CNXH Chủ nghĩa Xã hội
  CP Chính phủ
  CREB Trung tâm Tài nguyên môi trường và công nghệ sinh học
  CT Chỉ thị
  DHMT Duyên hải miền Trung
  ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long
  ĐTM Đánh giá tác động môi trường
  ENTEC Trung tâm Công nghệ Môi trường
  EU Cộng đồng châu Âu
  FAO Tổ chức nông lương Thế giới
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  GIS Hệ thống thông tin địa lý
  HĐH Hiện đại hóa
  HĐND Hội đồng Nhân dân
  HNTW Hội nghị Trung ương
  HSD Viện quốc tế về phát triển bền vững
  HTMT Hiện trạng môi trường
  HTX Hợp tác xã
  HTX NN Hợp tác xã nông nghiệp
  ICZM Quản lý tổng hợp vùng ven bờ
  IMA Liên minh quốc tế về đời sống biển
  IUCN Hội bảo tồn thiên thiên Quốc tế
  KCN Khu Công nghiệp

  Xem Thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status