Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách quản lý ngoại thương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề hoàn thiện pháp luật của Việt Nam

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách quản lý ngoại thương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề hoàn thiện pháp luật của Việt Nam

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của Đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu 3
  5. Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước 3
  6. Đóng góp của Đề tài 5

  Chương 1: NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG
  VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGOẠI THƯƠNG


  1.1 Chính sách ngoại thương hiện đại 6
  1.1.1 Xu hướng chính sách ngoại thương được áp dụng trên thế giới 6
  1.1.2 Khái niệm ngoại thương 9
  1.1.3 Một số quan điểm về chính sách ngoại thương 10
  1.2 Các công cụ thực hiện chính sách ngoại thương chủ yếu 13
  1.2.1 Chính sách thuế quan 12
  1.2.2 Chính sách phi thuế quan 15
  1.2.3 Các biện pháp phòng vệ thương mại 24
  1.2.4 Chính sách xúc tiến xuất khẩu 31

  Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ
  NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
  34
  2.1 Hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý ngoại thương của Việt Nam hiện nay 34
  2.1.1 Định hướng phát triển ngoại thương 34
  2.1.2 Hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý ngoại thương của Việt Nam 36
  2.2 Những cam kết quốc tế liên quan đến ngoại thương 61
  2.2.1 Hệ thống các cam kết quốc tế của Việt Nam 61
  2.2.2 Các nội dung cam kết liên quan đến ngoại thương 62
  2.2.3 Những đối xử đặc biệt và khác biệt trong các hiệp định dành cho Việt Nam 79

  Chương 3: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ THỂ CHẾ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
  NGOẠI THƯƠNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
  94
  3.1 Hệ thống pháp luật ngoại thương của một số nước trên thế giới 94
  3.1.1 Hệ thống pháp luật quản lý hoạt động ngoại thương ở Hoa Kỳ 94
  3.1.2 Các nước có luật ngoại thương 96
  3.2 Mô hình các cơ quan quản lý nhà nước về ngoại thương của một số nước trên
  thế giới 107
  3.2.1. Mô hình của Thái Lan 107
  3.2.2. Mô hình của Ấn Độ 109
  3.2.3 Mô hình của Trung Quốc 111
  3.2.4 Mô hình của Hoa Kỳ 112

  Chương 4: NHỮNG KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ THỂ
  CHẾ ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠN
  G 114
  4.1 Những tồn tại, hạn chế trong hệ thống quy phạm và quản lý nhà nước để thực
  hiện chính sách ngoại thương của Việt Nam 114
  4.1.1 Còn thiếu và bất cập trong nội dung các quy định pháp luật 114
  4.1.2 Thiếu tính chiến lược trong việc sử dụng công cụ chính sách ngoại thương 118
  4.1.3 Hệ thống pháp luật và cơ chế thực thi chưa cụ thể hóa được đường lối, chính
  sách 121
  4.2 Những vấn đề đặt ra nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế để thực hiện
  chính sách ngoại thương 122
  4.2.1 Hệ thống pháp luật điều chỉnh ngoại thương còn tản mát và chồng chéo 123
  4.2.2 Hệ thống pháp luật hiện hành chưa tạo được cơ sở pháp lý cơ bản để sử dụng
  các công cụ quản lý ngoại thương 124
  4.2.3 Năng lực sử dụng công cụ quản lý ngoại thương của cơ quan quản lý nhà nước
  còn hạn chế 124
  4.3 Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực quản lý ngoại
  thương 126
  4.3.1 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực quản lý ngoại thương 126
  4.3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 126
  4.3.3 Kiến nghị nâng cao năng lực quản lý ngoại thương 128
  KẾT LUẬN 131
  Chính sách quản lý ngoại thương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề hoàn thiện pháp luật của Việt Nam

  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế,
  cụ thể là suốt quá trình đàm phán gia nhập WTO từ năm 1995, Việt Nam đã liên tục
  cải thiện chính sách, công cụ pháp luật để thực hiện quản lý các mặt của nền kinh tế
  phù hợp với điều kiện hội nhập, nhất là chính sách ngoại thương.
  Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam vẫn đang nỗ lực hoàn thiện chính sách quản
  lý nhà nước về thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế để tận dụng cơ hội hội
  nhập đồng thời hạn chế những bất lợi về vị thế và năng lực cạnh tranh trong thương
  mại quốc tế. Tuy nhiên, thực tiễn công tác quản lý nhà nước về thương mại cho thấy
  Việt Nam chưa có một hệ thống công cụ pháp luật hoàn chỉnh để điều hành xuất
  khẩu, nhập khẩu, tận dụng những công cụ được WTO cho phép để tạo dựng các biện
  pháp tự vệ thương mại và những hàng rào cần thiết để bảo vệ sản xuất trong nước,
  chưa tận dụng được những đối xử khác biệt và đặc biệt mà WTO dành cho các nước
  đang phát triển. Sau khi Luật Thương mại 2005 ra đời, công tác điều hành xuất nhập
  khẩu đã có những bước cải tiến rõ rệt, minh bạch hơn và tạo thuận lợi cho thương
  mại hơn, song vẫn còn nhiều văn bản quy phạm tản mạn, rải rác ở nhiều khâu, nhiều
  lĩnh vực rời rạc mà không nằm trong hệ thống chung.
  Sự thiếu sót của các công cụ pháp luật để thực hiện chính sách ngoại thương
  một cách có hiệu quả, điều đó thể hiện trong thời gian kể từ sau gia nhập WTO, công
  tác điều hành xuất khẩu, nhập khẩu cũng đã gặp những khó khăn nhất định, như
  không thúc đẩy được xuất khẩu ở những thời điểm có lợi nhất, không hạn chế được
  hàng nhập khẩu kém chất lượng tràn lan vào thị trường Việt Nam.v.v.
  Chính vì vậy, việc hoàn thiện các công cụ pháp luật để thực hiện chính sách
  ngoại thương là hết sức cần thiết, cần phải được kiến nghị dựa trên những nghiên cứu
  cụ thể về hệ thống hiện hành, về pháp luật và kinh nghiệm các nước, về khuôn khổ
  pháp lý của WTO.
  1. Tính cấp thiết của Đề tài
  Trong những năm qua, mặc dù Chính phủ và các Bộ, ngành đã có những nỗ
  lực trong việc hoàn hệ thống pháp luật và đổi mới cơ chế, chính sách để phát triển
  nền kinh tế thị trường và hội nhập. Luật Thương mại năm 2005 đã thực hiện pháp
  điển hóa các quy định về thương mại và sau đó đã có nhiều văn bản dưới luật này
  quy định chi tiết về hoạt động xuất, nhập khẩu và các hoạt động liên quan nhằm đảm
  bảo khung pháp lý cho hoạt động ngoại thương. Tuy vậy, trong quản lý ngoại thương
  vẫn còn những bất cập, cụ thể như sau:
  - Về xuất khẩu hàng hóa, việc quản lý và điều hành xuất khẩu một số mặt
  hàng chủ lực chưa phù hợp với thị trường (chẳng hạn mặt hàng gạo); chính sách xúc
  tiến xuất khẩu chưa được thực hiện một cách lâu dài trên cơ sở đánh giá hiệu quả và
  có căn cứ cụ thể về lợi thế so sánh của hàng hóa sản xuất trong nước; chưa có công
  cụ rõ ràng để thực hiện chuyển dịch cơ cấu xuât khẩu (tỷ trọng xuất khẩu hàng thô,
  gia công vẫn chiếm đa số); chưa xác định được các biện pháp liên kết nhằm hỗ trợ
  Chính sách quản lý ngoại thương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề hoàn thiện pháp luật của Việt Nam
  sản xuất trong nước (kể cả về kỹ thuật, công nghệ) để khuyến khích xuất khẩu theo
  hướng tăng sức cạnh tranh (ví dụ các địa phương đề xuất hỗ trợ giống lúa, giống mía,
  công nghệ sau thu hoạch nhưng chưa có cơ chế).

  Xem Thêm: Chính sách quản lý ngoại thương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề hoàn thiện pháp luật của Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách quản lý ngoại thương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề hoàn thiện pháp luật của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status