Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2010

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU .

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1 KHÁI NIỆM
  1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực
  1.1.2 Đào tạo nguồn nhân lực
  1.1.3 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực .
  1.1.4 Mục tiêu của đào tạo
  1.1.5 Vai trò, ý nghĩa của đào tạo
  1.2 PHÂN LOẠI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
  1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
  1.4 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO
  TẠO NGUỒN NHÂN LỰC .
  1.4.1 Phương pháp định tính
  1.4.2 Phương pháp định lượng .

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH MAY TP. HỒ CHÍ MINH
  2.1 ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DỆT
  MAY THẾ GIỚI .
  2.2 KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH DỆT MAY TP. HỒ CHÍ MINH .
  2.2.1 Vai trò của ngành dệt may đối với kinh tế Tp. Hồ Chí Minh .
  2.2.2 Thực trạng, năng lực của ngành dệt may (công nghiệp)
  2.2.3 Ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh .
  2.2.4 Phân tích năng suất lao động và thu nhập của công nhân dệt may
  Tp. Hồ Chí Minh .
  2.2.5 Phân tích thực trạng phương thức kinh doanh hàng xuất khẩu .
  2.2.6 Những cơ hội và thách thức với ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh.
  2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
  2.3.1 Đặc điểm lao động ngành dệt may
  2.3.2 Đánh giá trình độ lao động ngành dệt may
  2.3.3 Thực trạng hệ thống đào tạo ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh .
  2.3.4 Phân tích ảnh hưởng của chất lượng đào tạo tới mối tương quan
  giữa số lượng, chất lượng nguồn nhân lực với số lượng và giá trị
  sản phẩm xuất khẩu .
  2.4 KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DỆT MAY Ở
  TRUNG QUỐC VÀ THÁI LAN .
  2.4.1 Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may ở Trung Quốc
  .
  2.4.2 Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may ở Thái Lan.

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC MAY TP. HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH DỆT MAY TP. HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2010.
  3.1.1 Nhiệm vụ của ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian tới
  .
  3.1.2 Mục tiêu của ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2010
  3.2 QUAN ĐIỂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH DỆT
  MAY TP. HỒ CHÍ MINH
  3.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực phải phù hợp, theo kịp định hướng phát
  triển của ngành dệt may Thành phố .
  3.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may phải gắn lý thuyết
  với thực hành, tăng kỹ năng thực hành để nâng cao chất lượng
  sản phẩm .
  3.2.3 Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động phải
  gắn với việc bồi dưỡng trang bị kỹ năng sống, ý thức chấp hành
  kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp .
  3.2.4 Phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may
  theo hướng xã hội hóa .
  3.2.5 Phát triển ngành dệt may cả theo chiều rộng lẫn chiều sâu
  3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH
  DỆT MAY .
  3.3.1 Rà soát, tổ chức lại hệ thống cơ sở đào tạo trên địa bàn Tp. Hồ
  Chí Minh .
  3.3.2 Nguồn vốn đầu tư .
  3.3.3 Bồi dưỡng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý ngành
  dệt may
  3.3.4 Cải tiến phương thức quản lý, chú trọng công tác đào tạo nguồn
  nhân lực tại các doanh nghiệp
  3.3.5 Một số giải pháp cho ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh
  3.3.6 Một số kiến nghị khác .

  KẾT LUẬN .
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng
  tâm nhất của doanh nghiệp nói riêng và của quốc gia nói chung. Tầm quan trọng
  của đào tạo nguồn nhân lực đã tăng lên rất mạnh trên toàn thế giới trong những
  thập kỷ vừa qua khi hầu hết các doanh nghiệp phải đối đầu với sự cạnh tranh
  gay gắt của thị trường, vật lộn với các cuộc suy thoái kinh tế và đáp ứng nhu cầu
  ngày càng tăng lên về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Quan niệm trước
  đây cho rằng, lợi thế cạnh tranh chủ yếu của một doanh nghiệp hay một quốc gia
  là do khả năng tài chính mạnh, kỹ thuật công nghệ phát triển cao đã trở nên lỗi
  thời. Giờ đây điều quyết định cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp
  ở các quốc gia là những con người có học vấn cao, được đào tạo tốt, có đạo đức,
  có văn hóa và biết cách làm việc hiệu quả. Chính vì vậy, công tác đào tạo
  nguồn nhân lực đã được chú trọng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng ở các
  nước công nghiệp tiên tiến. Mặc dù, đã được quan tâm nhưng ở Việt Nam công
  tác đào tạo nguồn nhân lực còn chưa được chú trọng đúng mức so với tầm quan
  trọng của nó nhất là trong điều kiện của Việt Nam – một đất nước còn nghèo,
  luôn phải đối đầu với những vấn đề nhức nhói sau chiến tranh và có nền kinh tế
  trong thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường.
  Đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang
  là một vấn đề chưa được quan tâm xứng với tầm quan trọng của nó. Trong quá
  trình đổi mới nhiều thay đổi cơ bản đã diễn ra đòi hỏi sự lớn mạnh của nguồn
  nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng. Sự yếu kém về chất lượng của nguồn
  nhân lực Việt Nam thể hiện ở những kết quả kinh tế to lớn mà Việt Nam đã đạt
  được còn rất khiêm tốn so với những khả năng tiềm tàng về nguồn tài nguyên
  thiên nhiên và nguồn nhân lực. Do đó, thực tế cuộc sống đang khẩn thiết đòi hỏi
  các nhà nghiên cứu phải tham gia tích cực vào việc tìm kiếm các giải pháp giúp
  cho các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực giúp doanh
  nghiệp giảm được rủi ro, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực cạnh tranh khi
  chuyển sang hoạt động trong cơ chế thị trường.

  Ngành dệt may được xem là một trong số các ngành kinh tế truyền thống
  và có vai trò quan trọng của Việt Nam. Vì vậy để phát huy được thế mạnh của
  ngành trong nền kinh tế, đồng thời để hội nhập được với các nước phát triển
  trong khu vực và trên thế giới thì vấn đề đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng là
  yếu tố sống còn. Tất cả những điều đó đã thôi thúc tác giả chọn đề tài: “Một số
  giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh đến
  năm 2010” với mong muốn sẽ tìm ra một số giải pháp thúc đẩy công tác đào tạo
  nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp dệt may của Tp. Hồ Chí Minh, nhằm đáp
  ứng được yêu cầu cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước đồng thời giúp
  cho ngành dệt may trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của Tp. Hồ Chí Minh.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Luận văn đặt ra các mục đích nghiên cứu sau đây:
  1. Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về công tác đào tạo nguồn nhân lực trong điều
  kiện của Việt Nam. Tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của một số nước điển
  hình trong khu vực và trên thế giới về công tác đào tạo nguồn nhân lực để rút
  ra những kinh nghiệm cần thiết cho các doanh nghiệp dệt may Tp. Hồ Chí
  Minh.
  2. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và công tác đào tạo nguồn
  nhân lực trong các doanh nghiệp dệt may của Tp. Hồ Chí Minh nhằm tìm ra
  những vấn đề tồn tại cùng những nguyên nhân sâu xa của những yếu kém
  trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.
  3. Đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn
  nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may Tp. Hồ Chí Minh.
  3. ĐỐI TƯỢNG, GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn được xác định là các doanh nghiệp dệt
  may của Tp. Hồ Chí Minh.
  Luận văn này sẽ giới hạn trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực là công
  nhân dệt may trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Tp.
  Hồ Chí Minh.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận văn này là phương pháp
  thống kê phân tích, phương pháp toán học, thực hiện mô tả, so sánh, đối chiếu,
  suy luận logic trên cơ sở khảo sát hơn 66 doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Tp.
  Hồ Chí Minh. Phương pháp duy vật biện chứng được sử dụng làm nền tảng
  nghiên cứu trong luận văn.
  5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN
  1. Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận có liên quan đến đào tạo nguồn
  nhân lực.
  2. Phân tích đánh giá một cách toàn diện về thực trạng hệ thống đào tạo nghề
  cho ngành dệt may Tp.Hồ Chí Minh, thực trạng và công tác đào tạo nguồn
  nhân lực của các doanh nghiệp dệt may Tp.Hồ Chí Minh trên cơ sở đó đề
  xuất những giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực trong các
  doanh nghiệp dệt may Tp. Hồ Chí Minh nhằm cung cấp một đội ngũ lao động
  có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp dệt may trong
  các giai đoạn phát triển tiếp theo.
  3. Xây dựng một số quan điểm làm cơ sở cho việc hoàn thiện công tác đào tạo
  nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp dệt may của Tp. Hồ Chí Minh từ nay
  đến năm 2010.
  4. Luận văn đề xuất một số phương án hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân
  lực tại các doanh nghiệp dệt may của Tp.Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng với nhu
  cầu về nguồn nhân lực trong giai đoạn tăng tốc phát triển của ngành dệt may
  Việt Nam.
  6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
  Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tham khảo và phụ lục, luận văn
  gồm ba chương:
  Chương I : Cơ sở lý luận
  Chương II : Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Tp.Hồ
  Chí Minh
  Chương III: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may của Tp.Hồ
  Chí Minh đến năm 2010.

  Xem Thêm: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status