Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển công ty cổ phần bột giặt NET đến năm 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển công ty cổ phần bột giặt NET đến năm 2010

  MỤC LỤC
  LỜI CÁM ƠN
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  I. Lý do chọn đề tài .1
  II. Phạm vi nghiên cứu của đề tài .2
  III. Phương pháp nghiên cứu .2
  IV. Kết cấu của đề tài .2

  CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI . 3
  I.1. Lý luận chung về giải pháp 3
  I.1.1. Lý luận về giải pháp .3
  I.1.2. Lý luận về giải pháp chiến lược 3
  I.1.3. Vai trò của các giải pháp chiến lược
  trong hoạt động sản xuất kinh doanh 3
  I.1.4.Cơ sở xây dựng giải pháp chiến lược .4
  I.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp .5
  I.2.1. Các yếu tố nội bộ 5
  I.2.1.1. Marketing 5
  I.2.1.2. Sản xuất 5
  I.2.1.3. Tài chính kế toán .6
  I.2.1.4. Nghiên cứu và phát triển .7
  I.2.1.5. Quản trị .7
  I.2.1.6. Thông tin .8
  I.2.2. Aûnh hưởng của môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp 8
  I.2.2.1. Môi trường vĩ mô .8
  I.2.2.2. Môi trường vi mô .12

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NET TRONG THỜI GIAN QUA 15
  II.1. Vài nét sơ lược chung về NET 15
  II.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .15
  II.1.2. Chức năng 16
  II.1.3. Cơ cấu tổ chức 16
  II.2. Đánh giá kết quả kinh doanh của NET .18
  II.3. Đánh giá hoạt động của các bộ phận 20
  II.3.1. Về sản xuất 20
  II.3.2. Về Marketing .22
  II.3.3. Về tài chính 23
  II.3.4. Về quản trị .25
  II.3.5.Về nghiên cứu phát triển 27
  II.3.6. Về hệ thống thông tin 27
  II.4. Tác động của môi trường đến hoạt động của NET .29
  II.4.1.Yếu tố kinh tế .29
  II.4.2.Yếu tố chính phủ, chính trị 31
  II.4.3. Yếu tố xã hội 32
  II.4.4.Yếu tố tự nhiên .33
  II.4.5. Yếu tố công nghệ .33
  II.4.6. Đối thủ cạnh tranh 34
  II.4.7. Yếu tố khách hàng .36
  II.4.8. Người cung cấp 37
  II.4.9. Đối thủ tiềm ẩn 38
  II.4.10. Sản phẩm thay thế 38

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN NET ĐẾN NĂM 2010 39
  III.1.Xây dựng mục tiêu hoạt động của NET đến năm 2010 39
  III.1.1. Cơ sở để xây dựng mục tiêu .39
  III.1.1.1. Đường lối phát triển công nghiệp của Đảng và nhà nước 39
  III.1.1.2. Nhu cầu khách hàng .39
  III.1.1.3. Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của NET năm 2003 .41
  III.1.2. Mục tiêu phát triển của NET đến năm 2010 41
  III.1.2.1. Mục tiêu chung .41
  III.1.2.2. Mục tiêu cụ thể .42
  III.2. Một số giải pháp chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu
  của NET đến năm 2010 43
  III.2.1. Nhóm giải pháp về sản xuất .43
  III.2.1.1. Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm 43
  III.2.1.2. Nâng cao công suất và hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị,
  nhà xưởng .44

  III.2.1.3. Duy trì và tăng cường quản lý chất lượng
  theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000 45
  III.2.2. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực .48
  III.2.2.1.Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ
  cho người lao động .48
  III.2.2.2. Phát huy tinh thần làm việc tích cực của người lao động .48
  III.2.3. Nhóm giải pháp về tài chính 50
  III.2.3.1. Duy trì và phát huy tình hình tài chính lành mạnh
  của công ty .50
  III.2.3.2. Chuẩn bị cho việc phát hành chứng khoán
  trên thị trường chứng khoán .51
  III.2.4. Nhóm giải pháp về marketing 53
  III.2.5. Chủ động hội nhập phía sau .55
  III.2.6. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển .55
  III.2.7. Duy trì tính hợp lý, khoa học của cơ cấu tổ chức
  và đảm bảo hệ thống thông tin quản lý hiện đại, hiệu quả 56
  III.2.8. Một số giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu .56
  KIẾN NGHỊ 59
  I. Đối với nhà nước .59
  II. Đối với ngành .59
  III. Đối với công ty NET .59
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  PHẦN MỞ ĐẦU

  I – LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
  Trong những năm vừa qua, nền kinh tế Việt nam đã có những bước
  chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, chủ trương cổ
  phần hoá doanh nghiệp của Đảng và nhà nước cũng đã có những tiến bộ đáng
  kể, đồng thời, chính sách của Đảng đang trên đà hoàn thiện, môi trường kinh
  doanh ngày một bình đẳng hơn tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho các doanh
  nghiệp. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu
  các doanh nghiệp Việt nam đang phải đối mặt với môi trường kinh doanh mới
  với diễn biến phức tạp và có nhiều rủi ro, đặïc biệt là với các doanh nghiệp
  thuộc ngành hoá mỹ phẩm và các chất tẩy rửa, một ngành có áp lực cạnh
  tranh lớn. Vì vậy, chỉ cần sơ xảy, thiếu cẩn trọng và nhạy bén là có thể bị phá
  sản.
  Công ty cổ phần bột giặt NET là một công ty mới được thành lập do cổ
  phần hoá Công ty bột giặt NET – một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổâng
  công ty hoá chất Việt nam. Sau cổ phần hoá, hoạt động của công ty có nhiều
  thuận lợi hơn về cơ chế, giám đốc chủ động hơn trong quản lý và điều hành
  kinh doanh. Tuy nhiên, sau cổ phần hoá thì mục tiêu, tổ chức, quản lý và cơ
  chế điều chỉnh các hoạt động của công ty có những thay đổi lớn. Đây là một
  khó khăn cho các nhà quản lý của các công ty cổ phần hoá nói chung và của
  Công ty bột giặt NET nói riêng, vì tư duy quản lý doanh nghiệp của họ phần
  nhiều là chưa thay đổi ngay được, mặt khác, trong thực tế thường nảy sinh các
  vấn đề mà chính sách của nhà nước chưa bao quát được hoặc theo chưa kịp, từ
  đó phát sinh những vướng mắc, khó khăn cho hoạt động của các công ty cổ
  phần và NET cũng không phải là ngoại lệ.
  Trong hoàn cảnh đó, việc đề ra các giải pháp chiến lược để phát triển
  Công ty cổ phần bột giặt NET từ nay đến năm 2010 là rất cần thiết.
  -5-
  Nhằm góp phần vào sự phát triển của NET, chúng tôi xin chọn đề tài
  “Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển công ty cổ phần bột giặt NET
  đến năm 2010 “ để nghiên cứu.
  II – PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI:
  Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của NET trong thời
  gian qua và các tác động của môi trường đến hoạt động sản xuất kinh doanh
  của NET.

  III – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
  Để có thông tin làm nền tảng cho việc đề xuất một số giải pháp chiến
  lược tôi đã sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp nghiên
  cứu tài liệu, phỏng vấn, phương pháp quan sát, phương pháp thống kê, dự báo,
  phương pháp nghiên cứu hệ thống, phương pháp tổng hợp

  IV – KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN:
  Luận văn gồm ba chương:

  Chương I: Những lý luận cơ bản của đề tài.

  Chương II: Thực trạng sản xuất kinh doanh của NET trong thời gian
  qua.

  Chương III: Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET đến năm 2010.

  Xem Thêm: Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển công ty cổ phần bột giặt NET đến năm 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển công ty cổ phần bột giặt NET đến năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status