Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược định hướng phát triển tổng công ty khahomex

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược định hướng phát triển tổng công ty khahomex

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu Trang

  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY KHAHOMEX

  1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC.
  1.1 Khái niệm và vai trò của chiến lược và hoạch định chiến
  lược 1

  1.1.1 Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh . 1
  1.1.2 Vai trò của chiến lược kinh doanh . 2

  1.2 Các nhóm chiến lược 2
  1.2.1 Nhóm chiến lược tăng trưởng bằng hội nhập . 2
  1.2.2 Nhóm các chiến lược tăng trưởng tập trung 2
  1.2.3 Nhóm các chiến lược tăng trưởng bằng con đường đa dạng hóa 2
  1.2.4 Nhóm các chiến lược suy giảm . 2

  1.3 Các bước hoạch định chiến lược 3
  1.3.1 Giai đoạn nghiên cứu . 3
  1.3.2 Xây dựng chiến lược .4
  ã Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE 4
  ã Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE 5
  ã Ma trận hình ảnh cạnh tranh .5
  ã Ma trận SWOT 5
  1.3.3 Lựa chọn chiến lược 6

  2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY
  KHAHOMEX
  2 .1. Lịch sử hình thành và phát triển 6

  2 .2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Khahomex . 9
  2 .2 .1 Kim ngạch xuất nhập khẩu . 9
  2 .2 .2 Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Khahomex trong thời gian
  qua .10
  2 .2 .3 Thực trạng quản trị chi phí tại Khahomex .11
  2 .2 .4 Cơ cấu và thị trường các mặt hàng xuất nhập khẩu 11

  2 .3 Phân tích tình hình kinh doanh tại một số công ty thành viên chủ lực của
  Khahomex .14
  2 .3 .1 Công ty May Khánh Hội 14
  2 .3 .2 Công ty May Da Khánh Hội . 15
  2 .3 .3 Công ty Giày Khánh Hội 16
  2 .3 .4 Công ty chế biến Lâm Sản Khánh Hội . 18
  2 .3 .5 Công ty Chế Biến Thực Phẩm Khánh Hội 20

  Tóm tắt chương 1.

  Chương 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY KHAHOMEX

  1 . MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VĨ MÔ 22
  1 .1 Các yếu tố chính trị và pháp luật . 22

  1 .2 Các yếu tố kinh tế 23
  1 .2 .1 Tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế 23
  1 .2 .2 Yếu tố lạm phát của nền kinh tế: 24
  1 .2 .3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI . 24
  1 .2 .4 Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế . 25
  1 .2 .5 Lãi suất, hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán 26

  1 .3 Yếu tố môi trường kinh doanh quốc tế .26

  1 .4 Aûnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, xã hội, địa lý 27

  1 .5 Yếu tố về công nghệ, thiết bị 28

  2 . MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VI MÔ 28
  2 .1 Nhà cung cấp 28

  2 .2 Đối thủ cạnh tranh của Khahomex . 29
  2 .2 .1 Đối với ngành hàng ba lô, túi xách . 29
  2 .2 .2 Đối với ngành hàng giày dép nữ 30
  2 .2 .3 Đối với nhóm hàng lâm sản và trang trí nội thất . 30
  2 .2 .4 Đối với các ngành hàng khác như chế biến thực phẩm,
  kinh doanh nội địa .31

  2 . 3 Khách hàng 32
  ã Nhóm khách hàng 1: Các nhà buôn quốc tế 32
  ã Nhóm Khách hàng 2: Các tập đoàn tiêu thụ trực tiếp 32
  ã Nhóm khách hàng 3: Các đại lý, nhà buôn nhỏ, tiểu thương 32

  2 .4 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 33

  3. MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG .33
  3 .1 Tình hình vốn tài chính và khả năng huy động vốn . 33
  3 .2 Hoạt động quản trị và tình hình nguồn nhân lực .34
  3 .3 Hoạt động marketing quốc tế 35
  3 .4 Hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và thiết bị .36

  4. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI 36

  5.MA TRẬN SWOT 37

  6 . MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH .38

  Tóm tắt chương 2

  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY KHAHOMEX

  1 . QUAN ĐIỂM KHI ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC 40

  2. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA TỔNG CÔNG TY
  KHAHOMEX 40
  2 .1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN .40
  2 .2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN .40

  3 . LỰA CHỌN VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 41

  3 .1 CHIẾN LƯỢC GIỮ VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG . 41

  3 .1 .1 Duy trì thị trường hiện có 42
  5
  Giải pháp 1: Cam kết chất lượng hàng bán và thỏa mãn nhu cầu khách hàng, chăm
  sóc khách hàng hiện có 42.
  Giải pháp 2: Duy trì hệ thống thông tin liên lạc với khách hàng 42
  Giải pháp 3: Duy trì các mối quan hệ và nâng cao mức độ thân thiện với khách
  hàng 42

  3 .1 .2 Phát triển thị trường mới 43
  ã Thị trường Đông Aâu và Nga, các nước SGN .43
  ã Thị trường Bắc Mỹ . 43
  ã Thị trường khác . 43

  3 .2 CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG
  CÔNG TY KHAHOMEX 44
  Giải pháp 1: Giải pháp về vốn 44
  Giải pháp 2: Giải pháp về công nghệ 46
  Giải pháp 3: Giải pháp về nhân lực 47
  Giải pháp 4: Quản trị chi phí để hạ giá thành sản phẩm 49

  3 .3 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN MỚI CÁC NGÀNH HÀNG, LĨNH VỰC ĐẦU
  TƯ . 49
  Giải pháp 1: Đa dạng hoá sản phẩm trên cơ sở các cơ sở vật chất hiện có 50
  Giải pháp 2: Phát triển các ngành hàng mới, các lĩnh vực đầu tư mới 50

  3 .4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC RIÊNG CHO MỘT SỐ CÔNG TY
  THÀNH VIÊN CHỦ LỰC .51
  3 .4 .1 Xây dựng chiến lược marketing và phát triển thị trường của Công ty Lâm
  sản Khánh Hội 51
  3 .4 .2 Thay đổi phong cách quản lý và quản trị sản xuất cho các công ty May Da
  Khánh Hội, công ty May Khánh Hội .52
  3 .4 .3 Phấn đấu thực hiện tiêu chuẩn SA8000 cho các công ty May Khánh hội,
  công ty Giày Khánh Hội, tiêu chuẩn FSC cho công ty Lâm Sản Khánh Hội .53

  3 .5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC . 54
  Tóm tắt chương 3

  Kết Luận
  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo

  Lời nói đầu

  Trong bối cảnh của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng
  hiện nay, việc một doanh nghiệp nào đó đứng tách riêng ra khỏi xu thế toàn
  cầu hóa là một điều không thể. Chúng ta đã hội nhập vào dòng chảy của
  kinh tế thế giới, nơi mà quy luật cạnh tranh và đào thải khắc nghiệt không
  chừa một ai. Chính vì vậy, xây dựng nội lực trở nên quan trọng cho các
  doanh nghiệp để đủ sức đương đầu với doanh nghiệp các nước, vốn đã hơn
  hẳn chúng ta về vốn, quan hệ, kinh nghiệm quản lý, trình độ công nghệ. Bài
  toán xây dựng nội lực là điều cần thiết cho mọi doanh nghiệp Việt Nam lúc
  này, một khi đã chấp nhận vào phân công lao động quốc tế và hội nhập một
  cách sâu rộng vào thương mại toàn cầu.

  Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp thành lập trong
  thời kỳ kinh tế bao cấp, là một phần tất yếu của lịch sử. Một sự thay đổi và
  sắp xếp cũng dẫn đến đưa doanh nghiệp phát triển lên tầm cao mới, hoặc
  xóa sổ trên thương trường. Giải pháp cổ phần hóa được nhiều doanh nghiệp
  áp dụng và tỏ ra khá hiệu quả để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.
  Khahomex là một doanh nghiệp như vậy. Trong sự đi lên của Khahomex hiện
  nay, có sự đóng góp của bao thế hệ cán bộ công nhân viên trong suốt 22 năm
  qua. Chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu chúng ta đã đạt được. Tuy
  nhiên, trong một thế giới thay đổi từng ngày từng giờ như hiện nay, không
  riêng Khahomex mà bất cứ doanh nghiệp nào của Việt Nam cũng phải từng
  bước xây dựng cho mình một chiến lược phát triển dài hạn, phù hợp với đặc
  điểm và vị thế riêng của từng doanh nghiệp.

  Những ngành sản xuất kinh doanh chính hiện tại của Khahomex như may
  mặc, giày dép, thực phẩm, đồ gỗ, túi xách lại là những ngành hàng cạnh
  tranh khốc liệt nhất. Một Trung Quốc đã và đang trở thành đại công xưởng
  của thế giới, một ASEAN năng động và khôn ngoan .chính là những đối thủ
  chính của chúng ta trong các ngành hàng này. Những gì là thế mạnh của Việt
  Nam đều là thế mạnh của họ. Vì vậy, chấp nhận cạnh tranh là chấp nhận rủi
  ro, chấp nhận thách thức và trả giá. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn đó cho những
  ai biết thật sự vươn lên, biết mình biết người. Một thế giới phi thuế quan sẽ là
  một điều chắc chắn trong tương lai.

  Đứng trước tình hình cạnh tranh khốc liệt như vậy, việc xây dựng một hướng
  đi mang tính chiến lược cho một tổng công ty còn non trẻ như Khahomex là
  một việc làm cấp thiết. Do đó việc tác giả chọn đề tài “ một số giải pháp
  định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty Khánh Hội” với mong muốn
  góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai cho doanh nghiệp,
  góp phần giải quyết nhiều vấn đề kinh tế và xã hội cho khu vực quận 4 và
  Nhà Bè, vốn đang gặp rất nhiều khó khăn so với các quận huyện khác trên
  địa bàn Tp HCM.

  Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa
  duy vật biện chứng, có sử dụng các công cụ thống kê,tổng hợp, so sánh và
  đánh giá trên quan điểm lịch sử. Luận văn được hệ thống thành ba chương
  riêng biệt nhau

  -Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Chiến Lược Và Giới Thiệu Tổng Quan Về
  Tổng Công Ty Khahomex
  -Chương 2: Phân Tích Các Yếu Tố Tác Động Đến Hoạt Động Sản Xuất Kinh
  Doanh Của Tổng Công Ty Khahomex
  -Chương 3: Một Số Giải Pháp Chiến Lược Định Hướng Phát Triển Tổng
  Công Ty Khahomex

  Luận văn đi sâu vào phân tích các yếu tố môi trường có tác động đến hoạt
  động sản xuất kinh doanh của Khahomex và từ đó xây dựng các giải pháp
  mang tính chiến lược phát triển chung cho cả tổng công ty và cho từng công
  ty thành viên theo những đặc thù riêng của mình. Với hy vọng trong tương lai,
  Khahomex vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của
  Việt Nam và khu vực.

  Để hoàn tất luận văn này, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của quý
  thầy cô trường ĐH Kinh tế Tp HCM, khoa Quản trị Kinh Doanh và đặc biệt
  là sự hướng dẫn rất khoa học của PGS-TS Đồng Thị Thanh Phương. Tác giả
  cũng xin bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với Ban lãnh đạo và các phòng ban
  của tổng công ty Khánh Hội, các bạn đồng nghiệp và gia đình, tất cả những
  người đã giúp tốt hoàn thành tốt luận văn này.

  Xem Thêm: Chiến lược định hướng phát triển tổng công ty khahomex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược định hướng phát triển tổng công ty khahomex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status