Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng và quảng bá thương hiệu huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh qua sản phẩm du lịch địa phương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Xây dựng và quảng bá thương hiệu huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh qua sản phẩm du lịch địa phương

  MỤC LỤC
  Mục lục .iii
  Lời mở đầu .xii
  Chương 1: Lý luận về Marketing địa phương – Những bài học kinh nghiệm xây
  dựng và quảng bá thương hiệu địa phương trên thế giới . 01
  1.1 Lý luận về Marketing địa phương .01
  1.1.1 Khái niệm một địa phương 01
  1.1.2 Những quan điểm của Marketing địa phương .01
  1.1.3 Thị trường mục tiêu của một địa phương 03
  1.1.4 Cách thức marketing địa phương 04
  1.1.5 Nhà marketing địa phương 05
  1.1.6 Qui trình marketing địa phương 06
  1.1.7 Thương hiệu và sản phẩm của địa phương .07
  1.1.8 Sản phẩm du lịch của một địa phương 09
  1.1.8.1 Khái niệm 09
  1.1.8.2 Thành phần của sản phẩm du lịch .09
  1.2 Kinh nghiệm xây dựng và quảng bá thương hiệu của các địa phương trên
  thế giới .10
  1.2.1 Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu du lịch của địa phương 10
  1.2.2 Kinh nghiệm quảng bá hình ảnh địa phương qua sản phẩm du lịch .13
  Tóm tắt chương 1 .15
  Chương 2: Thực trạng xây dựng sản phẩm du lịch huyện Củ Chi TP Hồ Chí
  Minh . 17
  2.1 Tổng quan đặc điểm tự nhiên – kinh tế – xã hội huyện Củ Chi 17
  2.1.1 Nguồn tài nguyên tự nhiên .17
  2.1.1.1 Vị trí địa lý .17
  2.1.1.2 Khí hậu .17
  2.1.1.3 Hệ thống sông ngòi 18
  2.1.2 Nguồn tài nguyên nhân văn 19
  2.1.2.1 Lịch sử hình thành 19
  2.1.2.2 Dân tộc .20
  2.1.2.3 Tôn giáo .20
  2.1.2.4 Di tích lịch sử – văn hóa 20
  2.1.2.5 Bảo tàng .21
  2.1.2.6 Lễ hội .21
  2.1.3 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch .21
  2.1.3.1 Giao thông 21
  2.1.3.2 Khu du lịch .22
  2.1.3.3 Khu mua sắm .22
  2.1.3.4 Nguồn nhân lực cho du lịch .22
  2.1.3.5 Các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến du lịch .23
  2.2 Tình hình và chính sách phát triển du lịch của huyện Củ Chi .23
  2.2.1 Tình hình phát triển du lịch của huyện Củ Chi .23
  2.2.2 Tình hình du khách đến tham quan Củ Chi .25
  2.3 Những định hướng phát triển Củ Chi từ nay đến năm 2010 26
  3.3.1 Củ Chi trong chiến lược phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh .26
  3.3.2 Một số định hướng lớn trong phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội đến
  năm 2010 .26
  3.3.2.1 Trong lĩnh vực kinh tế 26
  3.3.2.2 Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội 27
  Tóm tắt chương 2 .28
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 29
  3.1 Nghiên cứu định tính 29
  3.1.1 Mẫu nghiên cứu định tính .29
  3.1.2 Các bước nghiên cứu định tính 30
  3.1.3 Kết quả nghiên cứu định tính 30
  3.2 Nghiên cứu cứu định lượng 31
  3.2.1 Công cụ thu thập dữ liệu .32
  3.2.2 Cách thức thu thập dữ liệu 33
  3.2.3 Mẫu nghiên cứu định lượng 33
  3.2.3.1 Mẫu nghiên cứu khách du lịch .33
  3.2.3.2 Mẫu nghiên cứu lãnh đạo 35
  3.2.4 Các bước nghiên cứu định lượng .36
  3.2.4.1 Mã hóa dữ liệu .36
  3.2.4.2 Phân tích thống kê .37
  Tóm tắt chương 3 .38
  Chương 4: Kết quả nghiên cứu 39
  4.1 Kết quả phân tích nhân tố 39
  4.2 Kết quả nghiên cứu đối với khách du lịch 41
  4.2.1 Tầm quan trọng của các yếu tố cấu thành nên sản phẩm du lịch địa
  phương theo quan điểm du khách 41
  4.2.2 Hiện trạng du lịch Củ Chi theo nhận thức của du khách 43
  4.2.3 Ảnh hưởng đặc điểm cá nhân khách khi đánh giá tầm quan trọng của
  các yếu tố trong sản phẩm du lịch địa phương 44
  4.2.3.1 Ảnh hưởng của quốc tịch .44
  4.2.3.2 Ảnh hưởng của độ tuổi .46
  4.2.4 Quan hệ giữa các đặc điểm cá nhân của du khách .48
  4.2.4.1 Mối quan hệ giữa quốc tịch và số lần đã đến Củ Chi .48
  4.2.4.2 Mối quan hệ giữa số lần đã đến Củ Chi và lời hứa quay lại .48
  4.2.4.3 Mối quan hệ giữa quốc tịch và lời hứa quay lại 49
  4.2.5 So sánh hiện trạng du lịch Củ Chi với yêu cầu của du khách 49
  4.3 Nhận thức của lãnh đạo địa phương và ngành du lịch thành phố Hố Chí
  Minh .51
  4.3.1 Tầm quan trọng của các yếu tố cấu thành nên sản phẩm du lịch địa
  phương theo quan điểm của nhà lãnh đạo .51
  4.3.2 Hiện trạng du lịch Củ Chi theo quan điểm lãnh đạo 52
  4.3.3 Ảnh hưởng đăïc điểm cá nhân lãnh đạo khi đánh giá tầm quan trọng
  các yếu tố của sản phẩm du lịch địa phương .53
  4.3.3.1 Ảnh hưởng của trình độ văn hóa 53
  4.3.3.2 Ảnh hưởng của lĩnh vực công tác .55
  4.3.3.3 Ảnh hưởng của độ tuổi .57
  4.3.4 So sánh hiện trạng du lịch Củ Chi với mong muốn của lãnh đạo .57
  4.4 So sánh quan điểm của khách du lịch với lãnh đạo 59
  4.4.1 So sánh quan điểm du khách với lãnh đạo trong đánh giá tầm quan
  trọng của các yếu tố cấu thành nên sản phẩm du lịch 59
  4.4.2 So sánh quan điểm du khách với lãnh đạo trong đánh giá hiện trạng
  du lịch Củ Chi 61
  4.5 Kênh thông tin du khách biết về Củ Chi .63
  Tóm tắt chương 4 .65
  Chương 5: Những giải pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu Củ Chi qua sản
  phẩm du lịch 67
  5.1 Quan điểm xây dựng thương hiệu Củ Chi qua sản phẩm du lịch .67
  5.1.1 Phát triển du lịch Củ Chi trong tổng thể của ngành du lịch Thành phố
  Hồ Chí Minh và Việt Nam 67
  5.1.2 Xây dựng sản phẩm du lịch Củ Chi hướng về khách hàng .68
  5.2 Những mục tiêu của du lịch Củ Chi đến năm 2010 69
  5.3 Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Củ Chi 70
  5.3.1 Đa dạng hóa sản phẩm du lịch Củ Chi .70
  5.3.1.1 Xây dựng các điểm du lịch nhà vườn, làng nghề truyền thống .70
  5.3.1.2 Xây dựng những tuyến du lịch trên sông .70
  5.3.1.3 Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại khu địa đạo Củ Chi .71
  5.3.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Củ Chi .71
  5.3.2.1 Xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch 71
  5.3.2.2 Phát triển nguồn nhân lực cho du lịch .72
  5.3.2.3 Phát triển bản sắc văn hóa – lịch sử, đặc trưng của Củ Chi 72
  5.3.2.4 Xây dựng môi trường xã hội văn minh 73
  5.4 Giải pháp quảng bá thương hiệu Củ Chi qua sản phẩm du lịch .74
  5.4.1 Xác định thị trường mục tiêu của du lịch Củ Chi 74
  5.4.2 Nội dung quảng bá 75
  5.4.3 Phương tiện và kênh quảng bá với các thị trường mục tiêu .75
  5.4.3.1 Đối với thị trường trong nước .76
  5.4.1.2 Đối với thị trường ngoài nước 77
  5.5 Kiến nghị 78
  5.5.1 Đối với ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh .78
  5.5.2 Đối với chính quyền huyện Củ Chi 78
  5.5.3 Đối với các doanh nghiệp du lịch .79
  5.5.4 Đối với người dân Củ Chi .79
  Kết luận xviii
  Tài liệu tham khảo .xix
  Phụ lục xx

  Xem Thêm: Xây dựng và quảng bá thương hiệu huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh qua sản phẩm du lịch địa phương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng và quảng bá thương hiệu huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh qua sản phẩm du lịch địa phương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status