Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược marketing du lịch của thành phố đà lạt đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược marketing du lịch của thành phố đà lạt đến năm 2020

  MỤC LỤC
  Trang
  ã Lời cam đoan
  ã Mục lục
  ã Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  ã Danh mục các bảng, biểu - hình vẽ, đồ thị.
  ã Mở đầu: 1 1 L Lý ý d do o c ch họ ọn n đ đề ề t tà ài i
  2 2 M Mụ ục c t ti iê êu u n ng gh hi iê ên n c cứ ứu u
  3 3 P Ph hạ ạm m v vi i n ng gh hi iê ên n c cứ ứu u
  4 4 P Ph hư ươ ơn ng g p ph há áp p n ng gh hi iê ên n c cứ ứu u
  5 5 Ý Ý n ng gh hĩ ĩa a k kh ho oa a h họ ọc c v và à t th hự ực c t ti iễ ễn n c củ ủa a đ đề ề t tà ài i
  Chương một: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETINGDU LỊCH
  1.1 Một số khái niệm cơ bản . 1
  1.1.1 K Kh há ái i n ni iệ ệm m v về ề d du u l lị ịc ch h, , s sả ản n p ph hẩ ẩm m d du u l lị ịc ch h v và à t th hị ị t tr rư ườ ờn ng g d du u l lị ịc ch h 1
  1.1.1.1 Khái niệm về du lịch 1
  1.1.1.2 Khái niệm về sản phẩm du lịch . 1
  1.1.1.3 Khái niệm về thị trường du lịch 2
  1 1 1 1 2 2 K Kh há ái i n ni iệ ệm m v về ề M Ma ar rk ke et ti in ng g d du u l lị ịc ch h 3
  1.1.2.1 Khái niệm về Marketing . 3
  1.1.2.2 Khái niệm về Marketing du lịch . 4
  1.1.2.3 Mục tiêu Marketing . 4
  1 1 1 1 3 3 K Kh há ái i n ni iệ ệm m v về ề c ch hi iế ến n l lư ượ ợc c M Ma ar rk ke et ti in ng g d du u l lị ịc ch h 4
  1.1.3.1 Khái niệm về chiến lược 5
  1.1.3.2 Chiến lược Marketing 6
  1.1.3.3 Chiến Lược Marketing du lịch 7
  1 1 2 2 Vai trò của chiến lược Marketing du lịch địa phương . 7
  1.2.1 V Va ai i t tr rò ò c củ ủa a c ch hi iế ến n l lư ượ ợc c M Ma ar rk ke et ti in ng g d du u l lị ịc ch h c ch ho o 1 1 đ đị ịa a p ph hư ươ ơn ng g 7
  1.2.1.1 Vai trò của Marketing . 7
  1 1 2 2 1 1 2 2 Vai trò của chiến lược Marketing du lịch 8
  1.2.1.3 Thị trường của ngành du lịch địa phương 8
  1.2.1.4 Thị trường mục tiêu . 9
  1.2.2 C Cá ác c n ng gu uy yê ên n t tắ ắc c x xâ ây y d dự ựn ng g c ch hi iế ến n l lư ượ ợc c M Ma ar rk ke et ti in ng g d du u l lị ịc ch h đ đị ịa a p ph hư ươ ơn ng g 9
  1.2.2.1 Nguyên tắc chọn lọc và tập trung 10
  1.2.2.2 Nguyên tắc giá trị khách hàng 10
  1.2.2.3 Nguyên tắc lợi thế phân biệt . 10
  1.2.2.4 Nguyên tắc hợp nhất . 11
  1.3 Kinh nghiệm về chiến lược Marketing du lịch của các nước . 12
  1.3.1 Chương trình chiến lược Marketing du lịch hiện đại 12
  1.3.2 Kinh nghiệm thực hiện chiến lược Marketing du lịch của các nước 13
  1.3.2.1 Marketing trải nghiệm . 14
  1.3.2.2 Quảng cáo hay phân phối? 14
  1.3.2.3 “Nhập gia tùy tục”, một nguyên tắc không thể thiếu 14
  1.3.2.4 Hấp dẫn du lịch . 14
  1.3.3 Bài học kinh nghiệm về Marketing du lịch cho 1 địa phương 15
  Kết luận chương một . 16
  Chương hai: THỰC TRẠNG MARKETING DU LỊCH ĐÀ LẠT
  2.1 Tổng quan về thị trường du lịch Thành phố Dalat - Lâm Đồng . 1 17 7
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội 17
  2.1.2 Tiềm năng tài nguyên du lịch (tự nhiên và nhân văn) 18
  2.1.3 Thị trường du lịch của Thành phố Dalat 19
  2.2 Thực trạng Marketing du lịch của Thành phố Dalat 23
  2.2.1 Hiện trạng về Marketing . 23
  2.2.1.1 Tiềm năng thương hiệu 23
  2.2.1.2 Sản phẩm. 24
  2.2.1.3 Phân phối 25
  2.2.1.4 Giá. 25
  2.2.1.5 Con người 26
  2.2.1.6 Qui trình . 26
  1.3.3.1 Chứng minh thực tế. 26
  2.2.2 Chức năng, hiệu suất Marketing du lịch Dalat . 27
  2.2.2.1 . T
  hị trường khách du lịch 28
  2.2.2.2 . D
  oanh thu xã hội từ du lịch . 29
  2.2.2.3 . C
  ơ sở vật chất, kỹ thuật .30
  2.2.2.4 . L
  ao động trong ngành du lịch 30
  2.2.3 Tình hình thực hiện hoạt động Marketing du lịch những năm qua . 31
  2.3 Ma trận các yếu tố môi trường của Thành phố Dalat . 32
  2.3.1 . N
  hận định điểm mạnh và yếu (Ma trận các yếu tố bên trong IFE). 33
  2.3.1.1 . N
  hìn nhận điểm mạnh . 33
  2.3.1.2 . T
  hấy nguồn gốc của điểm yếu . 34
  2.3.2 . N
  hận định cơ hội và thách thức (Ma trận các yếu tố bên ngoài EFE) 35
  2.3.2.1 . N
  hìn nhận cơ hội 36
  2.3.2.2 . T
  hấy nguồn gốc của nguy cơ. 36
  2.3.3 .M
  a trận về hình ảnh các đối thủ cạnh tranh . 38
  2.3.3.1 . N
  ăng lực cạnh tranh của du lịch Dalat 38
  2.3.3.2 . N
  hìn nhận hình ảnh cạnh tranh 40
  2.3.3.3 . Đ
  ịnh hướng cạnh tranh 41
  Kết luận chương hai 42
  Chương ba: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC MARKETING DU LỊCH
  CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT ĐẾN NĂM 2020

  3.1 Quan điểm, mục tiêu chiến lược Marketing du lịch 43
  3.1.1 Quan điểm phát triển du lịch Thành phố Dalat 43
  3.1.2 Mục tiêu phát triển du lịch Thành phố Dalat . 45
  3.1.2.1 Thị trường trọng điểm. 45
  ¾ Thị trường khách quốc tế . 46
  ¾ Thị trường khách nội địa 46
  1.3.3.2 Thị trường tiềm năng. 46
  3.1.3 Chỉ tiêu phát triển du lịch Thành phố Dalat 46
  3.1.3.1 Khách du lịch 46
  3.1.3.2 Doanh thu du lịch 48
  3.1.3.3 Tổng sản phẩm GDP du lịch và nhu cầu đầu tư. 48
  ¾ Nhu cầu vốn đầu tư. 49
  ¾ Nhu cầu khách sạn. 49
  ¾ Nhu cầu lao động trong du lịch . 50
  3.2 Định hướng xây dựng và lựa chọn chiến lược Marketing du lịch 51
  3.2.1 Chủ trương xây dựng chiến lược (Hoàn thiện hệ thống Marketing) . 53
  3.2.1.1 Chiến lược tăng số lượng khách hàng 53
  3.2.1.2 Chiến lược tăng số lượng du khách trung bình . 53
  3.2.1.3 Chiến lược tăng số lần du lịch thường xuyên của khách quen. 54
  3.2.2 Phương hướng lựa chọn chiến lược(Hoàn thiện n/c thị trường mark) 55
  3.2.2.1 Thị trường Du lịch. 55
  3.2.2.2 Thị trường khai thác ngành kinh doanh tiếp đón khách. 56
  3.2.2.3 Các chiến lược Marketing du lịch Dalat (Ma trận SWOT) .57
  3.2.3 Định hướng các chiến lược Marketing du lịch Thành phố Dalat . 58
  3.2.3.1 Chiến lược xúc tiến quảng bá 58
  3.2.3.2 Chiến lược sản phẩm 60
  3.2.3.3 Chiến lược phân phối . 63
  3.2.3.4 Chiến lược giá . 65
  3.2.3.5 Chiến lược con người 67
  3.2.3.6 Chiến lược qui trình . 68
  3.2.3.7 Chiến lược chứng minh thực tế .69
  3.3 Các giải pháp hỗ trợ thực hiện chiến lược Marketing du lịch Dalat .70
  3.3.1 Giải pháp về nhân lực (hiệu quả quản lý, sức thu hút lao động) 70
  3.3.2 Giải pháp về vốn (liên doanh, liên kết hỗ trợ) 71
  3.3.3 Giải pháp truyền thông, tiếp thị (thu hút du khách) . 73
  3.3.3.1 Giải pháp truyền thông, tiếp thị 73
  3.3.3.2 Giải pháp giá trị khách hàng . 74
  3.3.3.3 Giải pháp phân khúc thị trường 75
  3.3.4 Giải pháp về môi trường (cơ sở hạ tầng, tài nguyên, cảnh quan .) . 75
  3.3.4.1 Xét về mặt tự nhiên 75
  3.3.4.2 Xét về mặt kinh tế - văn hoá - xã hội . 75
  3.3.5 Giải pháp về loại hình và chất lượng sản phẩm (SP mới & đa dạng) 76
  3.3.5.1 Phát triển sản phẩm mới. 76
  3.3.5.2 Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch 77
  Kết luận chương ba 78
  Kiến nghị


  Xem Thêm: Chiến lược marketing du lịch của thành phố đà lạt đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược marketing du lịch của thành phố đà lạt đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status