Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hoạt động marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh đồng tháp đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hoạt động marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh đồng tháp đến năm 2020

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
  Marketing là một thuật ngữ đã trở nên quen thuộc trong gần 10 thập niên
  trở lại đây trên thế giới, không chỉ trong giới sản xuất, kinh doanh mà marketing
  còn được nói đến trong rất nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội khác, đặc biệt chúng
  còn trở thành một môn khoa học được chính thức giảng dạy và nghiên cứu trong
  các trường đại học tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, marketing đang
  ngày càng trở thành mối quan tâm lớn, được thể hiện trong chiến lược hoạt động
  của không chỉ các đơn vị sản xuất - kinh doanh mà còn ở các tổ chức phi kinh
  doanh, các cơ quan công quyền và các tổ chức chính trị - xã hội khác.
  Trong quá trình hình thành và phát triển, bắt đầu từ lĩnh vực thương mại
  với mục tiêu chỉ để tiêu thụ nhanh chóng những hàng hoá, dịch vụ được sản xuất
  ra nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận, marketing đã dần dần có những bước phát triển
  cao hơn và đa dạng hơn. Chúng không còn bị giới hạn trong lĩnh vực thương mại,
  mà được mở rộng hơn và toàn diện hơn sang nhiều lĩnh vực khác. Mục tiêu của
  marketing cũng không còn chỉ là lợi nhuận, mà còn là các mục tiêu không vì lợi
  nhuận, các lợi ích xã hội nhằm hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống
  của con người. Tên gọi marketing, vì thế, cũng có những tiến hoá và phân ngành
  cho phù hợp với sự phát triển của khoa học này, như: Marketing công nghiệp
  (Industrial Marketing), Marketing tư liệu sản xuất (Means of production
  Marketing), Marketing dịch vụ (Service Marketing), Marketing kinh doanh
  (Trade Marketing), Marketing xuất nhập khẩu (Import-Export Marketing), v.v
  Và gần đây là Marketing xã hội, hay còn gọi là Tiếp thị xã hội (Social
  Marketing), hiện đang trong quá trình du nhập vào Việt Nam thông qua các
  chương trình, dự án phục vụ cho sức khoẻ cộng đồng với mục tiêu không vì lợi
  nhuận. Đề tài được thực hiện với mục đích nghiên cứu lĩnh vực khoa học mới mẻ
  này, qua đó đóng góp ý kiến với các tổ chức hữu quan về các giải pháp hoàn
  thiện hoạt động marketing xã hội hiện đang thực thi tại Việt Nam, trong phạm vi
  giới hạn xét ví dụ từ thực tế hoạt động tại tỉnh Đồng Tháp - là tỉnh duy nhất tại
  Việt Nam cùng với 4 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Huế và thành phố Hồ
  Chí Minh được chọn làm 5 địa phương trọng điểm thực hiện hoạt động marketing
  xã hội sản phẩm thuốc tránh thai - làm điển hình.
  2. Mục đích nghiên cứu của luận án
  Xác định sự cần thiết phát triển và hoàn thiện hoạt động marketing xã hội
  sản phẩm thuốc tránh thai như một công cụ khoa học quan trọng trong thực hiện
  chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.
  Đánh giá các mặt tích cực và mặt tồn tại trong hoạt động marketing xã
  hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh Đồng Tháp thời gian qua làm cơ sở khoa
  học và thực tiễn để đề xuất, đóng góp một số giải pháp mới có tính khả thi để
  hoàn thiện hoạt động này.
  Để bảo đảm điều kiện thực hiện, tác giả đề xuất một số kiến nghị đối với
  Nhà nước, đối với tỉnh Đồng Tháp nhằm hỗ trợ cho hoạt động marketing xã hội
  sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh Đồng Tháp phát triển đến năm 2020.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
  Nghiên cứu về nội dung hoạt động của marketing xã hội. Vấn đề nghiên
  cứu tập trung vào lĩnh vực marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai.
  Không gian nghiên cứu trong phạm vi hoạt động marketing xã hội sản
  phẩm thuốc tránh thai phục vụ công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ)
  và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em tại tỉnh Đồng Tháp.
  Thời gian nghiên cứu được thực hiện từ việc phân tích thực trạng hoạt
  động marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh Đồng Tháp từ năm
  1993 đến nay. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động này đến năm
  2020.
  4. Phương pháp nghiên cứu của luận án
  Tác giả vận dụng những nguyên lý của học thuyết Mác - Lênin, phương
  pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử; đường lối, chủ trương, chính sách của
  Đảng và Nhà nước về chiến lược dân số và kế hoạch hoá gia đình đến năm 2020
  ở Việt Nam nói chung và của tỉnh Đồng Tháp nói riêng làm cơ sở cho phương
  pháp nghiên cứu.
  Trong luận án sử dụng lý thuyết khoa học về marketing truyền thống,
  được phát triển phân ngành marketing xã hội; áp dụng các phương pháp thống
  kê, phân tích so sánh, phân tích quy nạp, lý thuyết hệ thống và phương pháp định
  lượng kết quả nghiên cứu.
  Tài liệu, dữ liệu trong luận án được thu thập trong các ấn phẩm ở trong và
  ngoài nước, trên các trang web, trong các báo cáo tổng kết ngành dân số, báo
  cáo trong các hội nghị khoa học về dân số của tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ
  liên tục.
  5. Một số đóng góp mới của luận án
  1/. Trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp các định nghĩa về marketing xã hội
  của các học giả nước ngoài, phân tích đầy đủ các khái niệm, tác giả xin mạnh
  dạn giới thiệu một định nghĩa mới, nhằm thể hiện đầy đủ hơn khái niệm
  marketing xã hội so với marketing kinh doanh.
  2/. Qua nghiên cứu, tác giả khẳng định 8 thành phần của marketing xã hội
  gồm: Sản phẩm, Giá, Phân phối, Cổ động, Cộng đồng, Đối tác, Chính sách và
  Tài chính, đồng thuận với quan điểm của các học giả ngoài nước; xác định 4
  thành phần sau là bổ sung mới, khác biệt so với 4 thành phần truyền thống của
  marketing - mix kinh doanh là: Sản phẩm, Giá, Phân phối và Cổ động.
  3/. Tác giả xác định một số đặc điểm riêng của marketing xã hội sản
  phẩm tránh thai gồm có: Không vì lợi nhuận, tính tự nguyện, công tác xã hội,
  quản trị linh hoạt, thương hiệu, thương mại hoá sản phẩm, trợ giá sản phẩm; qua
  đó nhấn mạnh lợi ích xã hội là mục tiêu cơ bản của marketing xã hội.
  4/. Tác giả vận dụng phương pháp xác định chỉ tiêu định lượng hiệu quả
  hoạt động của marketing xã hội sản phẩm tránh thai là chỉ tiêu CYP (Couple
  Years of Protection) – Số cặp vợ chồng được bảo vệ trong năm, trong các phân
  tích nghiên cứu làm cơ sở khoa học để đánh giá lợi ích xã hội của hoạt động
  này.
  5/. Từ phân tích đặc điểm tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh
  Đồng Tháp, tác giả đã xác định đặc điểm thị trường sản phẩm thuốc tránh thai
  tại tỉnh Đồng Tháp làm cơ sở thực tiễn cho việc giải quyết vấn đề nghiên cứu.
  6/. Qua phân tích thực trạng hoạt động marketing xã hội sản phẩm thuốc
  tránh thai tại tỉnh Đồng Tháp thời gian qua, tác giả đã rút ra các mặt tích cực và
  tồn tại của hoạt động này; đi sâu phân tích cụ thể từng thành phần của marketing
  xã hội. Nội dung phân tích này là cơ sở thực tiễn để đề xuất các giải pháp hoàn
  thiện hoạt động marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh Đồng Tháp
  thời gian tới.
  7/. Tác giả xin mạnh dạn, với ý tưởng mới, đề xuất một tập hợp các giải
  pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại
  tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 theo các mục tiêu và quan điểm xây dựng giải
  pháp cụ thể.
  8/. Nhằm bảo đảm tính khả thi của các giải pháp được nêu, tác giả đề
  xuất mới một số kiến nghị cụ thể đối với Nhà nước và đối với tỉnh Đồng Tháp.
  9/. Đề tài nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học còn mới ở Việt nam là
  “Marketing xã hội”, mà trên thế giới đã khẳng định như một giải pháp kinh tế
  để giải quyết những vấn đề xã hội phức tạp.
  Đây là luận án mới về lý thuyết tại Việt Nam, trước đó chưa có nghiên
  cứu nào về đề tài marketing xã hội; trong khi, hoạt động marketing xã hội đã
  được thể hiện trong thực tế, được đề cập đến trong các nghị quyết của Đảng và
  Nhà nước như: Nghị quyết Trung ương 4, khoá 7 về Chính sách dân số - kế
  hoạch hoá gia đình [11]; Báo cáo kiểm điểm 5 năm thực hiện Chiến lược dân số
  Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 [83]; Pháp lệnh Dân số được Ủy ban Thường vụ
  Quốc hội thông qua ngày 09/01/2003 [82]; Nghị định số 104/2003/NĐ-CP, ngày
  16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ [82]; Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn
  2001 – 2010 [79]; Chiến lược Dân số tỉnh Đồng Tháp 2001 - 2020 [85].
  Luận án này được xem như một công trình khoa học cấp tiến sĩ kinh tế,
  mới về lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực marketing xã hội.


  Xem Thêm: Hoàn thiện hoạt động marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh đồng tháp đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hoạt động marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh đồng tháp đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status