Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện thực thi luật Ngân hàng thời kỳ hội nhập

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện thực thi luật Ngân hàng thời kỳ hội nhập

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  BÌA 1
  BÌA 2
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC TỪVIẾT TẮT
  DANH MỤC TIẾNG NƯỚC NGOÀI
  DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ
  MỤC LỤC
  MỞĐẦU
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU
  HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
  1
  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ . 1
  1.1.1. Khái niệm và hệthống các mục tiêu chính sách tiền tệ . 1
  1.1.1.1. Khái niệm 1
  1.1.1.2. Đặc trưng . 2
  1.1.1.3. Hệthống mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ . 3
  1.1.1.4. Nội dung định lượng của chính sách tiền tệ . 10
  1.1.1.5. Sựlựa chọn các giải pháp chính sách tiền tệ 10
  1.1.1.6. Nội dung điều hành chính sách tiên tệ . 12
  1.1.2. Cơ chếtruyền dẫn công cụđiều hành chính sách tiền tệtrong thực hiện
  các mục tiêu kinh tếvĩ mô 15
  1.1.2.1. Tổng quan 15
  1.1.2.2. Lãi suất chính thức tác động đến lạm phát . 16
  1.1.2.3. Các công cụchính sách tiền tệtác động đến lãi suất chính thức . 17
  1.1.2.4. Tác động của tỷgiá trong điều hành chính sách tiền tệ 20
  1.1.3. Các công cụđiều hành chính sách tiền tệ . 22
  1.1.3.1. Công cụtái cấp vốn . 22
  1.1.3.2. Công cụtỷlệdựtrữbắt buộc . 23
  1.1.3.3. Công cụnghiệp vụthịtrường mở 28
  1.1.3.4. Công cụlãi suất . 31
  1.1.3.5. Công cụhạn mức tín dụng . 33
  1.1.3.6. Công cụtỷgiá 35
  1.1.3.7. Một sốcông cụkhác 38
  1.2. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC NGÂN
  HÀNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ
  ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆCỦA VIỆT NAM 39
  1.2.1. Những cam kết mởcửa hội nhập quốc tếcủa Việt Nam trong lĩnh vực
  ngân hàng đòi hỏi các công cụ điều hành chính sách tiền tệ nhanh chóng
  được hoàn thiện 39
  1.2.2. Nâng cao năng lực điều hành chính sách tiền tềvà chuyển các công cụ
  từđiềuhành trực tiếp sang điều hành gián tiếp 39
  1.2.3. Những cơ hội và thách thức đối với sửdụng các công cụđiều hành
  chính sách tiền tệcủa Việt Nam trong thời kỳhội nhập 43
  1.2.3.1. Những cơ hội . 43
  1.2.3.2. Những thách thức 45
  1.3. KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH
  TIỀN TỆCỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG MỘT SỐNƯỚC TRÊN
  THẾGIỚI . 47
  1.3.1. Lãi suất Repo 47
  1.3.2. Chính sách kiểm soát tăng trưởng tín dụng 48
  1.3.3. Sửdụng công cụdựtrữbắt buộc 49
  1.3.3.1. Các nước phát triển 49
  1.3.3.2. Các nước đang phát triển . 49
  1.3.4. Sửdụng linh hoạt và hiệu quảthịtrường mở 52
  1.3.4.1. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc . 52
  1.3.4.2. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản 54
  1.3.4.3. Ngân hàng Trung ương Thái Lan . 54
  1.3.5. Công cụtỷgiá điều hành chính sách tiền tệcủa một sốnước trong khu
  vực . 55
  1.3.5.1. Nhóm cơ chếcốđịnh . 55
  1.3.5.2. Nhóm cơ chếthảnổi có quản lý . 56
  1.3.5.3. Nhóm cơ chếthảnổi hoàn toàn 58
  1.3.6. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam . 58
  1.3.6.1. Vềsửdụng nghiệp vụthịtrường mở . 58
  1.3.6.2. Vềsửdụng công cụtỷlệdựtrữbắt buộc . 64
  1.3.6.3. Vềsửdụng các công cụkhác trong điều hành chính sách tiền tệ . 65

  Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU HÀNH CHÍNH
  SÁCH TIỀN TỆ ỞVIỆT NA
  M . 68
  2.1. TỔNG QUAN VỀCHÍNH SÁCH TIỀN TỆCỦA VIỆT NAM . 68
  2.1.1. Khái quátvềcơ quan xây dựng và điều hành chính sách tiền tệcủa Việt
  Nam 68
  2.1.1.1. Nhiệm vụvà quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 68
  2.1.1.2. Mô hình tổchức . 68
  2.1.2. Vịtrí và mục tiêu chính sách tiền tệcủa Việt Nam 70
  2.2. THỰC TRẠNG CÁC CÔNG CỤĐIỀUHÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN
  TỆ ỞVIỆT NAM . 70
  2.2.1. Công cụlãi suất 70
  2.2.2.1. Tổng quan vềdiễn biến lãi suất . 70
  2.2.2.2. Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu 80
  2.2.2.3. Lãi suất cho vay qua đêm 84
  2.2.2. Công cụtỷgiá 85
  2.2.3. Công cụtỷlệdựtrữbắt buộc . 91
  2.2.4. Công cụcho vay tái cấp vốn và tái chiết khấu 99
  2.2.5. Công cụhạn mức tín dụng 102
  2.2.6. Công cụnghiệp vụthịtrường mở . 105
  2.2.7. Một sốnghiệp vụhỗtrợcho điều hành các công cụcủa chính sách tiền
  tệ . 112
  2.2.7.1. Đấu thầu tínphiếu kho bạc 112
  2.2.7.2. Nghiệp vụhoán đổi ngoại tệ(Swap) 112
  2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC CÔNG CỤĐIỀU HÀNH CHÍNH
  SÁCH TIỀN TỆ ỞVIỆT NAM . 114
  2.3.1. Những thành công 114
  2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 124
  2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 136

  Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤĐIỀU HÀNH
  CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC
  HIỆN LUẬT NGÂN HÀNG THỜI KỲHỘI NH
  ẬP . 139
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH CÁC CÔNG CỤCHÍNH SÁCH TIỀN
  TỆTRONG ĐIỀU KIỆN THỰC THI LUẬT NGÂN HÀNG . 139
  3.1.1. Nội dung mới của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời kỳhội nhập
  139
  3.1.1.1. Đối với việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ . 139
  3.1.2.2. Vềthẩm quyền cụthểcủa Ngân hàng Nhà nước trong việc thực thi
  chính sách tiền tệ 140
  3.1.2. Vấn đềđặt ra trong điều hành công cụlãi suất theo nội dung mới của
  luật . 142
  3.1.3. Định hướng hoàn thiện các công cụđiều hành chính sách tiền tệcủa
  Ngân hàng Nhà nước trong điều kiện thực thi luật ngân hàng thời kỳhội
  nhập 143
  3.1.4. Định hướng phát triển Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng . 144
  3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤĐIỀU HÀNH CHÍNH
  SÁCH TIỀN TỆ ỞVIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC THI LUẬT
  NGÂN HÀNG THỜI KỲHỘI NHẬP 145
  3.2.1. Đổi mới và hoàn thiện công cụlãi suất . 145
  3.2.2. Đổi mới và hoàn thiện công cụnghiệp vụthịtrường mở 146
  3.2.2.1. Đổi mới Quy chếnghiệp vụthịtrường mở 146
  3.2.2.2. Hoàn thiện quy chếquản lý vốn khảdụng . 146
  3.2.2.3. Phát triển đa dạng hóa hàng giao dịch trên thịtrường mở 147
  3.2.2.4. Tăng cường tính hấp dẫn những giấy tờcó giá hiện đang giao dịch 148
  3.2.2.5. Bổsung, phát triển những giấy tờcó giá khác tham gia giao dịch . 149
  3.2.2.6. Nâng cao chất lượng kinh doanh, cải thiện khảnăng tài chính và thu
  hút sựtham gia của các thành viên . 152
  3.2.3. Linh hoạt sửdụng công cụtái cấp vốn . 153
  3.2.4. Hoàn thiện công cụdựtrữbắt buộc . 154
  3.2.4.1. Đánh giá toàn diện tác động đến điều tiết tiền tệtrước khi điều chỉnh
  tỷlệdựtrữbắt buộc . 154
  3.2.4.2. Kết hợp chặt chẽcông cụdựtrữbắt buộc với các công cụchính sách
  tiềntệkhác đểnâng cao hiệu quảđiều tiết tiền tệ 155
  3.2.4.3. Quy định tỷlệdựtrữbắt buộc cho từng loại tiền gửi và từng loại hình
  tổchức tín dụng 157
  3.2.5. Chủđộng sửdụng công cụtỷgiá phù hợp với các điều kiện diễn biến
  kinh tếvĩ mô khác nhau 159
  3.2.6. Đối với các công cụđiều hành chính sách tiền tệkhác . 162
  3.2.7. Các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quảđiều hành chính sách tiền
  tệ . 163
  3.2.8. Giải pháp khác . 166
  3.2.8.1. Nâng cao hiệu quảhoạt động, tăng cường công tác thanh tra và kiểm
  soátgóp phần nâng cao hiệu quảđiều hành các công cụchính sách tiền tệ 166
  3.2.8.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngân hàng Nhà nước và các
  tổchức tín dụng 168
  3.2.8.3. Hiện đại hóa trình độcông nghệngân hàng và phát triển công nghệ

  tin học ứng dụng trong điều hành các công cụcủa chính sách tiền tệ . 169
  3.2.8.4. Tăng cường và nâng cao hiệu quảcông tác thông tin tuyên truyền
  171
  3.3. KIẾN NGHỊVÀ ĐỀXUẤT 172
  3.3.1. Đối với Quốc hội và Chính phủ 172
  3.3.1.1. Đảm bảo sựphối hợp đồng bộtrong điều hành chính sách tiền tệvới
  các chính sách kinh tếvĩ mô khác 172
  3.3.1.2. Xây dựng Ngân hàng Trung ương có đủđộtin cậy và hoạt động có
  tính độc lập . 172
  3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 174
  3.3.3. Đối với một sốbộngành có liên quan . 175
  3.3.4. Đối vớicác Ngân hàng thương mại 176
  3.3.5. Đối với các công ty tài chính 178
  KẾT LUẬN CHUNG . 180
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đềtài

  CSTT là một trong số những chính sách kinh tế vĩ mô của một quốc gia.
  Trong những nămgần đây, đặc biệt là sau khi xảyra cuộc khủng hoảng tín dụng
  thứ cấp ở Mỹ và gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, CSTT càng trở nên có vị
  trí quan trọng hàng đầu được đặc biệt quan tâm. Về mặt lý luận cũng như thực
  tiễn, có rất nhiều công cụ của CSTT cũng như các nghiệp vụ của NHTW được
  sử dụng trong điều hành đề đạt được mục tiêu của chính sách này. Song tùy
  từng nước và tùy từng quốc gia, tùy từng giai đoạn cụ thể của nền kinh tế, nên
  công cụ này được nhấn mạnh, được ưu tiên sử dụng chủ đạo và công cụ kia chỉ
  mang tính chất hỗ trợ, hoặc sử dụng trực tiếp hay gián tiếp trong điều hành. Việc
  lựa chọn và linh hoạt sử dụng có hiệu quả các công cụ điều hành CSTT của
  NHTW các nước đã giúp cho đạt được các mục tiêu của mình, trực tiếp là kiểm
  soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm mới cho người lao
  động.
  Trong hơn 13 năm qua (1998 –2010) thực hiện 2 Luật NH ban hành năm
  1998 và sau đó là Luật sửa đổi bổ sung năm 2003 đối với Luật NHNN, năm
  2004 đối với Luật các TCTD, Việt Nam đúc rút ra được nhiều bài học kinh
  nghiệm về sử dụng các công cụ của CSTT trong điều hành để vừa kiểm soát
  được lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã
  hội, tạo thêm nhiều việc làm mới, thực hiện xóa đói giảm nghèo. Các công cụ
  được sử dụng chuyển dần từ điều hành trực tiếp sang gián tiếp, tác động tích cực
  vào thị trường tiền tệ, nâng cao quyền tự chủ kinh doanh của các TCTD. Thông
  qua phối hợp sử dụng các công cụ của CSTT cũng góp phần nâng cao năng lực
  xây dựng, điều hành chính sách, quản lý hoạt động NH –tiền tệ của NHNN Việt
  Nam. Bên cạnh đó cũng góp phần thúc đẩy các NHTM nói riêng và các TCTD
  nói chung phát triển an toàn, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu
  hướng hội nhập.
  Song kể từ ngày 1-1-2011, thực hiện hai Luật NH mới trong điều kiện mở
  cửa, hội nhập thị trường dịch vụ tài chính theo các cam kết gia nhập WTO đang
  đặt ra cho Việt Nam rất nhiều vấn đề cần giải quyết về sử dụng đồng bộ, có hiệu
  quả các công cụ trong điều hành CSTT để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa
  kiểm soát được lạm phát, góp phần thực hiện các mục tiêu xã hội khác. Bên cạnh
  đó các công cụ được sử dụng cũngcó lộ trình rõ rệt hơn cần phải chuyển sang
  điều hành gián tiếp, giảm và bỏ hẳn các biện pháp can thiệp hành chính vào thị
  trường tiền tệ và hoạt động của các TCTD, phù hợp với xu hướng chung của khu
  vực và quốc tế.
  Từ những lý do nói trên, đề tài : « NGHIÊN CỨU CÔNG CỤ ĐIỀU
  HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC THI LUẬT
  NGÂN HÀNGTHỜI KỲ HỘI NHẬP”
  được lựa chọn làm công trình nghiên
  cứu của luận án.

  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài
  Cho đến nay có một số công trình, đề tài nghiên cứu ở phạmviluận án
  tiến sĩđã được bảo vệ như sau:
  - Đề tài: “Chính sách lãi suất trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam”
  của NCS Nguyễn Ngọc Bảo, bảo vệ tại ĐH KTQD năm 2005. Đề tài tập trung
  nghiên cứu chuyên sâu về chính sách lãi suất giai đoạn thực thi Luật NHNN năm
  1998.
  - Đề tài: “Giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu trong điều hành
  CSTT ở Việt Nam” của NCS Hoàng Xuân Quế, bảo vệ tại ĐH KTQD năm
  2003. Các công cụ của CSTT được tác giả luận án nghiên cứu tập trung trong
  giai đoạn mới thực thi hai luật NH có hiệu lực thi hành từ 1-10-1998, chưa có
  tính cập nhật giai đoạn hội nhập hiện nay.
  - Đề tài: “Giải pháp hoàn thiện cơ chế lãi suất trong quá trình chuyển
  sang nền kinh tế thị trường của hệ thống NH Việt Nam” của NCS Nguyễn
  Xuân Luật, bảo vệ tại ĐH KTQD năm 2003. Luận án tập trung nghiên cứu
  chuyên sâu vềchính sách lãi suất giai đoạn cơ cấu lại hệ thống NH sau khủng
  hoảng tiền tệ khu vực năm 1997 và nền kinh tế đang chuyển sang cơ chế thị
  trường.
  - Đề tài: “Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức của NH Nhà nước Việt
  Nam” của NCS Ngô Chung, bảo vệ tại ĐH KTQD năm 2001. Công trình nghiên
  cứu tập trung nghiên cứu mô hình tổ chức của NHNN, không nghiên cứu về các
  công cụ của CSTT.
  - Đề tài: “Giải pháp hoàn thiện cơ chế và chính sách lãi suất trong quá
  trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” của NCS Nguyễn Thị
  Dũng, bảo vệ tại ĐH KTQD năm 2001. Luận án nghiên cứu chuyên sâu về cơ
  chế và chính sách lãi suất giai đoạn chuyển sang nền kinh tế thị trường trong
  thập niên 90, không nghiên cứu về tất cả các công cụ của CSTT.
  - Đề tài: “Hoàn thiện công cụ của NH Nhà nước Việt Nam để thực hiện
  CSTT quốc gia” của NCS Nguyễn VõNgoạn, bảo vệ tại ĐH KTQD năm 1995.
  Các công cụ được Nghiên cứu sinh tập trung nghiên cứu là giai đoạn thực thi hai
  Pháp lệnh NH, thời kỳ mới thực hiện đổi mới hoạt động NH tại Việt Nam.
  - Bên cạnh các luận án nói trên thì còn có một số luận văn thạc sỹ, đề tài
  nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp bộ, đề cập đến một hoặc một số công cụ
  của CSTT, như: lãi suất, tỷ giá, DTBB, tái cấp vốn, . hoặc tổng quan chung về
  CSTT, thời gian nghiên cứu cách đây đã lâu, không có tính cập nhật, thời sự
  trong giai đoạn hiện nay.
  Tóm lại, cho đến thời điểm hiện nay, chưa có đề tài luận án tiến sỹ, đề tài
  nghiên cứu khoa học, cuốn sách tập trung nghiên cứu chuyên sâu về sử dụng các
  công cụ điều hành CSTT trong điềukiện thực thi hai Luật NH mới, có hiệu lực
  thi hành từ 1-1-2011 thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

  3. Mục tiêu nghiên cứu
  - Hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đềlý luận cơ bản
  nhất về sử dụng các công cụ điều hành CSTT của NHTW,kinh nghiệm của một
  số nước trong lĩnh vực này và rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
  - Tập trung làm rõ thực trạng sử dụng các công cụ điều hành CSTT ở Việt
  Nam thời gian qua, thông qua việc nêu rõ thực trạng, phân tích và đánh giá thực
  trạng sử dụng các công cụ điều hành CSTT của NH Nhà nước Việt Nam thời
  gian qua, chủ yếu là giai đoạn sau khi gia nhập WTO.
  - Phân tích làm rõ sự khác biệt giữa nội dung hai Luật NH thời kỳhộinhập
  khác với nội dung hai Luật ngân hàng ban hành giai đoạn trước cóliênquan trực
  tiếp đến điều hànhcác công cụ CSTT. Đề xuất giải pháp hoàn thiện các công cụ
  điều hành CSTT ở Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế vĩ môtrong điều
  kiện thực thi hai Luật NH thời kỳ hội nhập.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Các công cụ điều hành CSTT ở Việt Nam trong điều kiện thực thi hai Luật
  NH thời kỳ hội nhập.
  - Thực trạng điều hành các công cụ CSTT ở Việt Nam tập trung trong các
  năm gần đây đến hết năm 2012 và một số nội dung được phân tích và liên hệ đến
  quý II/2013.

  5. Phương pháp nghiên cứu
  Các phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế truyền thống được sử
  dụng: Duy vật biện chứng, điều tra, khảo sát, thống kê, tổng hợp và phân tích,
  tiếp cận hệ thống và so sánh, các phương pháp toán, .
  Để làm sâu sắc hơn công trình nghiên cứu, luận án cũng sử dụng một số
  phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, như chủ động trao đổi khoa học,
  tham khảo ý kiến một số nhà khoa học, nhà quản lý, nhà xây dựng chính sách,
  cán bộ giảng dạy, chuyên gia về lĩnh vực tiền tệ –NHthực hiện mục tiêu và nội
  dung nghiên cứu.

  6.Những đóng góp mới của luận án
  - Thứ nhất, luận án đi sâu làm rõ 6 công cụ chủ yếu nhất và thường
  được sử dụng trong điều hành CSTT ở hầu hết các nền kinh tế trên thế giới và
  một số công cụ khác. Với mỗi công cụ, luận án đi sâu phân tíchkhái niệm, nội
  dung, ưu điểm và nhược điểm. Ở một số công cụ, luận án còn phân tích cơ chế
  tác động trong điều hành chính sách tiền tệ.
  - Thứ hai, phân tích, đánh giá, làm sáng tỏ thêm từ việc sử dụng các công
  cụ điều hành CSTT của một số nước phát triển và đang phát triển, Luận án
  khẳng định, với mỗi quốc gia khác nhau, với các thể chế chính trị, trình độ phát
  triển, mức độ hội nhập có sự sử dụng linh hoạt các công cụ khác nhau trong điều
  hành CSTT, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho VN.
  - Thứ ba, phân tích rõ diễn biến sử dụng các công cụ CSTT trong các giai
  đoạn khác nhau, tập trung kể từ khi Việt Nam thực hiện các lộ trình mở cửa thị
  trường dịch vụ tài chính gia nhập WTO từ đầu năm 2007; cũng như gắn liền với
  các thời kỳ điều hành thắt chặt tiền tệ, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, giai
  đoạn thực hiện CSTT mở rộng ưu tiên hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gắn
  liền với giai đoạn nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính
  toàn cầu và khủng hoảng nợ ở Châu Âu.
  - Thứ tư, đánh giá rõ những thành công, ưu điểm, kết quả đạt được, hạn
  chế, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong sử dụng từng công cụ điều
  hành chính sách thời gian qua, trong đó đi sâu công cụ lãi suất và tỷ giá; cũng
  như việc sử dụng các công cụ trực tiếp trongđiều hành CSTT những năm gần
  đây.
  - Thứ năm, làmrõ những điểm mới giữa Luật NHNN, Luật các TCTD năm
  2010 so với hai luật ngân hàng giai đoạn trước, làm nổi bật tính hội nhập thể
  hiện trong 2 luật đó liên quan trực tiếp đến các công cụ điều hành CSTT.
  - Thứ sáu, Trình bày các giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ điều hành
  CSTT trong điều kiện thực thi hai luật ngân hàng thời kỳ hội nhập gắn liền với
  những đánh giá của giai đoạn bắt đầu gia nhập WTO kể từ năm 2007 đến nay.
  - Thứ bảy, các đề xuất, kiến nghị kháccó liên quan tới việc hoàn thiện các
  công cụ điều hành CSTT trong điều kiện thực thi hai luật ngân hàng thời kỳ hội
  nhập, như đối với Quốc hội, Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ ban ngành
  liên quan và một số định chế tài chính chủ chốt khác.
  7. Kết cấu của luận án
  Bao gồm lời nói đầu, ba chương, phần kết luận, danh mục các công trình
  nghiên cứu có liên quan đến luận án đã được công bố, danh mục tài liệu tham
  khảo, phụ lục. Nội dung chính bao gồm các chương cụ thể như sau:
  - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về các công cụ điều hành chính sách
  tiền tệ
  - Chương 2 : Thực trạng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ ở
  Việt Nam
  - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện các công cụ điều hành chính sách
  tiền tệ ở Việt Nam trong điều kiện thực thi luật ngân hàng thời kỳ hội nhập

  Xem Thêm: Nghiên cứu công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện thực thi luật Ngân hàng thời kỳ hội nhập
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện thực thi luật Ngân hàng thời kỳ hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status