Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vai trò của phụ nữ trong quản trị đại học (QTĐH )

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vai trò của phụ nữ trong quản trị đại học (QTĐH )

  LUẬN VĂN THẠC SĨ

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN . 2
  MỤC LỤC . 3
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 7
  MỞ ĐẦU . 10
  1. Lý do chọn đề tài 10
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 13
  2.1. Mục tiêu tổng quát . 13
  2.2. Mục tiêu cụ thể 13
  3. Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn 13
  3.1. Ý nghĩa về mặt lý luận . 13
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn . 14
  4. Câu hỏi nghiên cứu/Giả thuyết nghiên cứu . 14
  4.1. Câu hỏi nghiên cứu 14
  4.2. Giả thuyết nghiên cứu 14
  5. Phương pháp nghiên cứu 15
  5.1. Các phương pháp sử dụng và nghiên cứu . 15
  5.1.1. Phương pháp phân tích tài liệu, điểm lại thư tịch 15
  5.1.2. Phương pháp nghiên cứu trường hợp 15
  5.2. Đặc điểm của các phương pháp sử dụng và nghiên cứu . 16
  6. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 16
  6.1. Khách thể nghiên cứu 16
  6.2. Đối tượng nghiên cứu 16
  7. Dữ liệu và mẫu nghiên cứu . 17
  7.1. Dữ liệu . 17
  7.2. Dữ liệu trong nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Mở Tp. HCM 17
  7.2.1. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 17
  7.2.2. Qui trình thu thập dữ liệu và xử lý số liệu 17
  8. Giới hạn nghiên cứu . 17

  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 19
  1.1.Giới thiệu . 19
  1.2.Tổng quan các nghiên cứu về Quản trị đại học 19
  1.3.Cơ sở lý luận, các phương pháp tiếp cận chính . 26
  1.4.Một số khái niệm sử dụng . 28
  1.4.1. Giới và giới tính; Vai trò giới; Bình đẳng giới và quan hệ giới 28
  1.4.2. Quản trị và Quản trị đại học, các hoạt động Quản trị đại học 29
  1.4.2.1. Về quản trị (Governance) 29
  1.4.2.2. Về Quản trị đại học (University Governance) 29
  1.4.3.Cán bộ quản lý/Lãnh đạo; Vai trò của phụ nữ trong Quản trị đại học . 31
  1.5. Tóm tắt 32

  Chương 2. QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 33
  2.1. Giới thiệu 33
  2.2. Mô hình Quản trị đại học trên Thế giới 33
  2.2.1. Sơ lược về mô hình Quản trị đại học trên thế giới và những tuyên bố
  chung 33
  2.2.2. Mô hình Quản trị đại học tại Mỹ . 34
  2.3. Quản trị đại học tại Việt Nam và cơ cấu Quản trị đại học 37
  2.3.1. Phân nhiệm quản lý các cấp và hệ thống các trường ĐH-CĐ . 37
  2.3.2. Sự tự chủ trong Quản trị đại học và mô hình Quản trị đại học hai cấp . 42
  2.4. Giới thiệu mô hình Đại học Mở . 45
  2.4.1. Đại học Mở trên thế giới . 45
  2.4.2. Giới thiệu về Trường Đại học Mở Tp. HCM . 46
  2.4.2.1. Quá trình thành lập và sơ đồ tổ chức . 46
  2.4.2.2. Công tác cán bộ hiện nay của nhà trường 48
  2.4.2.3. Các mối quan hệ bên ngoài và cơ chế quản lý . 49
  2.5. Tóm tắt 50
  5
  Chương 3. MỘT VÀI BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ SỰ THAM GIA
  CỦA PHỤ NỮ VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TẠI MỘT
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM . 51
  3.1. Giới thiệu 51
  3.2. Phân tích thống kê mô tả 51
  3.2.1. Tình trạng phiếu khảo sát và tỷ lệ phiếu hồi đáp . 51
  3.2.2. Thống kê mẫu nghiên cứu theo giới tính, chức danh và trình độ . 52
  3.2.2.1. Theo giới tính 52
  3.2.2.2. Theo chức vụ 52
  3.2.2.3. Theo trình độ . 52
  3.3. Vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động Quản trị đại học 53
  3.3.1. Quản trị về hệ thống tổ chức . 53
  3.3.2. Quản trị về nguồn nhân lực . 56
  3.3.3. Quản trị hoạt động đào tạo 59
  3.3.4. Quản trị hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ . 60
  3.4. Đánh giá chung về vai trò của phụ nữ và những khó khăn gặp phải trong các
  hoạt động Quản trị đại học 63
  3.4.1 Đánh giá chung về vai trò của phụ nữ trong các hoạt động Quản trị đại
  học . 63
  3.4.2. Những thách thức, khó khăn của phụ nữ khi tham gia hoạt động Quản trị
  đại học 65
  3.5. Tóm tắt 69
  KẾT LUẬN . 71
  1. Kết luận 71
  2. Một số gợi ý, đề xuất 73
  2.1. Đối với cấp cao, chính sách . 73
  2.2. Đối với các trường Đại học 74
  2.3. Đối với chị em phụ nữ và gia đình . 75
  3. Hạn chế của nghiên cứu 76

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
  Phụ lục 1: BẢNG KHẢO SÁT . 83
  Phụ lục 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 87
  Phụ lục 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 88
  Phụ lục 4: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT 96
  Phụ lục 5: CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM. 103
  Phụ lục 6: BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ TỶ LỆ PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG
  ĐH – CĐ TRONG CẢ NƯỚC . 106
  Phụ lục 7: DANH MỤC MỘT SỐ ĐẠI HỌC MỞ TRÊN THẾ GIỚI . 107
  Phụ lục 8: BIỂU ĐỒ SO SÁNH MỨC ĐỘ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG
  QTĐH GIỮA NAM GIỚI VÀ PHỤ NỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.
  HCM 108
  Phụ lục 9: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÉP KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ
  VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC CỦA PHỤ NỮ
  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM . 109

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Quản trị (QT) nói chung, quản trị đại học (QTĐH) nói riêng là thực hiện những
  chức năng hoạch định, lãnh đạo, tổ chức, kiểm tra/giám sát ở cấp độ chung của tổ
  chức sao cho trường đại học (ĐH) có thể vận hành một cách tự chủ.
  Trong bối cảnh xã hội ngày một chuyển biến, phát triển không ngừng trong kỷ
  nguyên kinh tế tri thức, với xu thế hội nhập và quốc tế hóa sâu sắc ở tất cả các lĩnh
  vực. Trong bối cảnh đó, các vấn đề xã hội như phát triển con người, bình đẳng giới
  hay các vấn đề về giáo dục (GD) như QTĐH cũng được tiếp cận và nghiên cứu ở
  nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau. Các vấn đề này được tiếp cận đa chiều và ngày
  càng được quan tâm.
  Điều này một phần thể hiện qua hệ thống các chính sách về QTĐH của nước ta
  ngày một nhiều và hướng đến thực tiễn để thực thi những chỉ thị, nghị quyết, quyết
  định của Thủ tướng chính phủ cũng như các bộ ban ngành liên quan. Trong đó có
  chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo
  (GD&ĐT), Bộ Nội vụ, cũng như các văn bản khác liên quan đến việc đổi mới
  QTĐH, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường ĐH. Chỉ thị
  296/CT-TTg, ngày 27 tháng 2 năm 2010, Thông tư Liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ
  GD&ĐT số 07/2009/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 đã tăng
  thêm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường. Trong Chỉ thị 296, Thủ
  tướng Chính phủ đã nêu rõ phải “coi đổi mới quản lý GDĐH, bao gồm quản lý nhà
  nước về GDĐH, quản lý của các cơ sở GD là khâu đột phá để tạo ra sự đổi mới
  toàn diện GDĐH, từ đó đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu
  quả một cách bền vững.” Chỉ thị thành lập Hội đồng Hiệu trưởng, văn bản về đảm
  bảo cơ cấu nữ trong bộ máy lãnh đạo các trường và nghị định số 115/2010/NĐCP
  ngày 24 tháng 12 năm 2010, quy định trách nhiệm về quản lý nhà nước [60].
  Và tìm hiểu về QTĐH, có rất nhiều tác giả nghiên cứu từ QTĐH truyền thống
  cho đến phương pháp QTĐH hiện đại, chú trọng đến hiệu quả, chất lượng hoạt động
  QT và cũng như con người và các cấp độ QT khác nhau trong QTĐH.

  Cụ thể, các tác giả đã nghiên cứu về các xung đột, thách thức và một số vấn đề
  mới của QTĐH như: nghiên cứu của Gayle, John Fielden (2008) về các xu thế
  QTĐH trên thế giới; Nghiên cứu của Dennis, Tewarie và White (2003) về QTĐH
  hiệu quả trong thế kỷ 21; Hay nghiên cứu của Pavel Zgaga (2008) về QTĐH, tự chủ
  và quản lý trong GDĐH.
  Ngoài các nghiên cứu về khuynh hướng chung này, còn có những nghiên cứu
  về các khía cạnh cụ thể trong QTĐH như: Alf Lizzio, Keithia Wilson (2009),
  nghiên cứu về sự tham gia của sinh viên (SV); Roger Benjamin (2006), Del Favero
  (2003), nghiên cứu về sự tham gia của giảng viên (GV) vào QTĐH; Anthony H.
  Dooley (2005), nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT)1 trong
  trường ĐH, v.v. [46].
  Riêng tại Việt Nam, cũng đã có một số tác giả tìm hiểu, nghiên cứu về QTĐH
  như Dương Thiệu Tống (1995), Hoàng Tụy (2004), Phạm Phụ (2005), Phạm Thị Ly
  (2009), Đào Văn Khanh (2010), Ngô Doãn Đãi (2010), Nguyễn Quý Thanh (2010,
  2011), Hoàng Thị Xuân Hoa (2011), v.v.
  Bên cạnh các nghiên cứu về QTĐH còn có các tổ chức và cá nhân nghiên cứu
  về vai trò giới trong GD, quản lý như Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội
  (1991), nghiên cứu thực trạng đời sống và lao động của nữ cán bộ giảng dạy; Phạm
  Hồng Mai và Phan Hồng Minh (1994), nghiên cứu về sự phát triển của phụ nữ trong
  ngành ĐH; Lê Thị Mỹ Hiền (2011), nghiên cứu về bình đẳng giới trong đổi mới và
  phát triển; v.v.
  Ngoài ra, việc thực hiện bình đẳng giới trong GD và đời sống ngày càng được
  quan tâm mà cụ thể trong Luật bình đẳng giới [30] của Việt Nam cũng đã được
  Quốc Hội thông qua và ban hành. Đây là một trong những cơ sở, tiêu chí để đánh
  giá về việc thực hiện bình đẳng giới trong xã hội hiện nay nói chung và trong GD
  nói riêng.
  1 HĐQT để chỉ một cơ cấu của một nhóm người được bầu hoặc được bổ nhiệm để giám sát hoạt động của
  một tổ chức hoặc một công ty. Thành viên HĐQT trong các trường đại học ở nước ngoài hoàn toàn không
  (nhất thiết) phải là những cổ đông góp cổ phần vào trường đại học. Trong trường đại học ở nhiều nước,
  quyền lực của nhà trường chủ yến nằm trong tay HĐQT, trong khi đó, đối với doanh nghiệp kinh doanh
  quyền lực được chia sẻ giữa HĐQT và Đại hội Cổ đông [68].

  Trong cơ cấu QTĐH tại Việt Nam, đã và đang có không ít các cán bộ quản lý
  cấp cao là nữ như: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo
  dục - Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật - Mai Hồng Quỳ, Hiệu
  trưởng Trường ĐH Hoa Sen - Bùi Trân Phượng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH
  Bách Khoa - Phan Thị Tươi và nhiều Phó Hiệu trưởng là nữ ở các trường khác
  nhau. Những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD và QTĐH nước ta.
  Trên thực tế, hiện nay tại Việt Nam, trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong GD thì
  các vấn đề về phát triển con người, thực hiện bình đẳng giới song song với các hoạt
  động QTĐH tại các trường đang được chú trọng và quan tâm, tìm hiểu. Đây là một
  lĩnh vực mới và có nhiều khía cạnh khoa học có thể khai thác và đóng góp vào tri
  thức chung trong lĩnh vực QTĐH ở nhiều góc nhìn như: Mô hình GD tự chủ,
  HĐQT trường, vai trò SV trong nhà trường, vai trò giảng dạy của GV, vai trò của
  các bộ phận trong nhà trường, sự đóng góp của nam giới, nữ giới và vai trò QT của
  mỗi giới cụ thể như thế nào.
  Trong đó QTĐH là vấn đề lớn và trải rộng, bao hàm nhiều hoạt động như QT
  hệ thống, QT chiến lược, QT hoạt động đào tạo, QT nhân sự và nguồn nhân lực, QT
  tài chính, QT khoa học và công nghệ, v.v. Trong nghiên cứu này tác giả lựa chọn
  hướng nghiên cứu tập trung vào một mô hình QTĐH là mô hình QTĐH trong
  Trường ĐH Mở Tp. HCM với đề tài “Vai trò của phụ nữ trong QTĐH” để khám
  phá, tìm hiểu và đánh giá mức độ đóng góp, vai trò của phụ nữ trong QTĐH hiện
  nay. Tác giả cũng sẽ sử dụng các kết quả nghiên cứu từ những khảo sát, đánh giá tại
  Trường ĐH Mở Tp. HCM để làm rõ hơn các nhận định, đánh giá về mô hình
  QTĐH tại Việt Nam cũng như vai trò QTĐH của nữ giới, trong QT hệ thống tổ
  chức, QT nguồn nhân lực, QT hoạt động đào tạo và QT hoạt động khoa học và công
  nghệ. Đó cũng là tiền đề để đóng góp vào việc hoàn thiện các học thuyết về giới,
  bình đẳng giới và công tác QTĐH, góp một phần vào quá trình thực hiện bình đẳng
  giới và phát triển con người trong nền GD toàn diện.

  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu tổng quát
  Đề tài nghiên cứu “Vai trò của phụ nữ trong QTĐH” ở Việt Nam thông qua
  một số bằng chứng thực nghiệm từ các trường ĐH, đặc biệt là từ Trường ĐH Mở
  Tp. HCM nhằm: Đánh giá vai trò QT của phụ nữ trong các hoạt động QTĐH tại
  Trường ĐH Mở Tp. HCM qua mức độ tham gia và những đóng góp trong các hoạt
  động QT hệ thống tổ chức, QT nguồn nhân lực, QT hoạt động đào tạo và QT hoạt
  động khoa học và công nghệ.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  1. Đánh giá mức độ đóng góp và vai trò của phụ nữ trong hoạt động
  QTĐH.
  2. Phát hiện sự khác biệt trong quá trình tham gia các hoạt động QTĐH
  và sự hài lòng trong môi trường làm việc giữa CBNVGV nam và nữ.
  3. Tìm hiểu những thách thức, khó khăn và những mong muốn của
  CBNVGV nữ trong quá trình tham gia các hoạt động QTĐH.
  3. Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn
  3.1. Ý nghĩa về mặt lý luận
   Đóng góp một phần trong các vấn đề về phát triển giới và bình đẳng
  giới nói riêng và các lý thuyết xã hội học về giới trong QTĐH nói
  chung.
   Kết quả của nghiên cứu cũng góp một phần làm cơ sở cho các nghiên
  cứu tiếp theo trong lĩnh vực này và chúng ta có thể sử dụng các kết
  quả vào việc dự báo xu hướng phân công lao động và việc bình đẳng
  giới trong QTĐH ở tương lai.

  Xem Thêm: Vai trò của phụ nữ trong quản trị đại học (QTĐH )
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của phụ nữ trong quản trị đại học (QTĐH ) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status