Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến

  LUẬN VĂN THẠC SĨ
  NĂM 2012

  [/B]

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hộp
  Danh mục các đồ thị
  PHẦN 1: MỞ ĐẦU. 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu .2
  3. Mục đích nghiên cứu 3
  4. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết 3
  4.1. Câu hỏi nghiên cứu 3
  4.2. Giả thuyết nghiên cứu .4
  4.3. Khung lý thuyết 4
  5. Phương pháp nghiên cứu .4
  5.1. Phương pháp thu thập thông tin 4
  5.2. Phương pháp chọn mẫu .4
  6. Tiến trình nghiên cứu 5
  6.1. Giai đoạn nghiên cứu lý luận 5
  6.2. Giai đoạn nghiên cứu thực tiễn .5
  6.3. Giai đoạn xử lý số liệu và hoàn thiện luận văn .6
  7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu .7
  7.1. Ý nghĩa khoa học 7
  7.2. Ý nghĩa thực tiễn .7

  PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .8
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .8
  1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .8
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu nước ngoài có liên quan .8
  1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan .10
  1.2. Cơ sở phương pháp luận 14
  1.3. Một số khái niệm cơ bản của đề tài .16
  1.3.1. Đánh giá .16
  1.3.2. Hoạt động giảng dạy 17
  1.3.3. Đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên từ phía người học 18
  1.3.4. Phương pháp giảng dạy .21
  1.3.4.1. Phương pháp giảng dạy truyền thống 22
  1.3.4.2. Phương pháp giảng dạy tích cực .23
  1.3.5. Đổi mới phương pháp giảng dạy 30

  CHƯƠNG 2: SỰ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN TRONG NHỮNG
  NĂM GẦN ĐÂY.
  .32
  2.1. Vài nét về Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Điện Biên và việc lấy ý
  kiến phản hồi của người học .32
  2.1.1. Sự thành lập và các ngành đào tạo 32
  2.1.2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật
  Điện Biên 33
  2.1.3. Việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên từ phía người
  học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Điện Biên 34
  2.2. Sự thay đổi phương pháp giảng dạy của giảng viên trong những
  năm gần đây 37
  2.2.1. Phương pháp Thầy đọc - Trò ghi 40
  2.2.2. Phương pháp Thuyết trình 42
  2.2.3. Phương pháp Đàm thoại (Vấn đáp) .44
  2.2.4. Phương pháp giảng dạy Sử dụng phương tiện trực quan 46
  2.2.5. Phương pháp giảng dạy Đặt và Giải quyết vấn đề 47
  2.2.6. Phương pháp Dạy học Dự án .53
  2.2.7. Phương pháp Ngiên cứu trường hợp .54
  2.2.8. Phương pháp Dạy học nhóm .56
  2.2.9. Phương pháp Động não (Công não) .60
  2.2.10. Phương pháp Đóng vai .62

  CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ PHÍA
  NGƯỜI HỌC TỚI VIỆC ĐỔI MỚI PPGD CỦA GIẢNG VIÊN
  66
  3.1. Nghiên cứu những trường hợp điển hình 66
  3.2. Tác động của hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với việc
  đổi mới PPGD của giảng viên 72
  3.3. Sử dụng kết quả lấy ý kiến phản hồi ảnh hưởng đến việc đổi mới hoạt
  động giảng dạy của giảng viên 82
  PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
  PHỤ LỤC 98

  PHẦN 1: MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Thế giới đang bước vào thiên niên kỷ mới với sự bùng nổ thông tin, sự phát
  triển nhanh chóng của công nghệ cao, nền kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hoá.
  Đảng và Nhà nước chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện
  chiến lược dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong bối
  cảnh đó, giáo dục đại học, có vai trò chính trong đào tạo và phát triển. Với quan
  niệm xem đầu tư cho giáo dục là “đầu tư cho phát triển”, nước ta ngày càng có
  nhiều chủ trương, chính sách cũng như giải pháp để tập trung nâng cao chất lượng
  giáo dục đại học. Trong đó việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên các
  trường đại học là một trong các mối quan tâm của ngành giáo dục - đào tạo và xã
  hội. Có nhiều hình thức đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên như: Tự đánh
  giá của giảng viên, đánh giá thông qua ý kiến của đồng nghiệp, lãnh đạo, qua hồ sơ
  giảng dạy, kết quả học tập của sinh viên v. v. và thông qua ý kiến của sinh viên.
  Trong đánh giá hoạt động giảng dạy, hình thức sinh viên đánh giá có ý nghĩa
  quan trọng vì sinh viên vừa là trung tâm, vừa là đối tượng, vừa là sản phẩm của quá
  trình đào tạo, vừa là người hưởng thụ chính. Do đó, đánh giá chất lượng theo quan
  điểm của sinh viên chính là một trong những thước đo chất lượng đào tạo.
  Trước hết, việc sinh viên tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên
  không phải là một việc làm mới. Ở các nước châu Âu, Hoa Kỳ hay một số nước khác,
  hoạt động này đã có từ lâu và diễn ra thường xuyên. Ở Việt Nam, việc đánh giá hoạt
  động giảng dạy của giảng viên thông qua đánh giá của sinh viên đã được thực hiện tại
  nhiều trường đại học, trong đó phần lớn là các trường dân lập [36]
  Trong thực tế giảng dạy, bên cạnh các yếu tố nội dung, hình thức dạy học,
  phương tiện dạy học, . thì phương pháp sư phạm là một trong những yếu tố quan
  trọng góp phần tạo nên chất lượng giáo dục.
  Kết quả đánh giá giảng viên có thể giúp cho giảng viên biết việc giảng dạy của
  mình có hiệu quả hay không, qua đó biết được khiếm khuyết trong giảng dạy và
  củng cố hoàn thiện kiến thức, không ngừng nâng cao kiến thức, đảm bảo chất lượng
  cho quá trình dạy học. Đồng thời, tạo được sự gần gũi giữa thầy và trò nhưng không
  mất đi sự “tôn sư trọng đạo”
  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên với chức năng nhiệm vụ đào
  tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ Cao đẳng và trình độ thấp hơn phục vụ cho
  công tác phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên và các Tỉnh lân cận. Để đạt
  được mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng
  cao của xã hội Nhà trường thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng
  đội ngũ giảng viên từ đó nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong số các biện pháp
  nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là công tác đánh giá giảng viên từ phía
  người học.
  Từ năm học 2009 - 2010, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
  tiến hành lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ phía người
  học, đây là một hoạt động mới tuy nhiên đã tác động nhất định đến hoạt động giảng
  dạy của đội ngũ giảng viên, trong đó có phương pháp giảng dạy. Với mong muốn
  làm rõ tác động từ việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên thông qua việc
  lấy ý kiến từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng
  viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu
  đề tài: “Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến
  việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên” (Nghiên cứu trường hợp
  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên).
  Chúng tôi hy vọng đề tài sẽ thấy được hiệu quả của việc lấy ý kiến đánh giá
  hoạt động giảng dạy từ phía sinh viên tác động như thế nào đối với PPGD của giảng
  viên tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Trên cơ sở đó giảng viên sẽ
  lựa chọn được phương pháp phù hợp trong quá trình giảng dạy.

  2. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ
  phía người học tới PPGD của giảng viên.
  - Khách thể nghiên cứu: Chủ yếu là nhóm giảng viên hiện đang giảng dạy tại
  trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Tuy nhiên để xem xét và nghiên cứu
  đầy đủ hơn các chiều cạnh của sự tác động, nghiên cứu hướng đến thu thập ý kiến
  đánh giá của nhóm sinh viên hiện đang học tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
  Điện Biên.
  - Phạm vi nghiên cứu
  + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 12 năm 2010 đến
  tháng 5 năm 2012
  + Phạm vi không gian: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.
  - Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Trong nghiên cứu này chúng tôi tập trung vào
  tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học có ảnh hưởng đến
  PPGD của giảng viên.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu hướng đến làm rõ tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy
  từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên trường
  Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp
  phần nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá giảng viên của trường.
  Cụ thể: Nghiên cứu hướng tới những mục tiêu:
  - Đánh giá mức độ tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía
  người học đến việc đổi mới phương pháp giảng day của giảng viên.
  - Chỉ ra phương thức tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía
  người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên.
  - Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá
  giảng viên của trường.

  Xem Thêm: Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status