Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên

  LUẬN VĂN THẠC SĨ
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG 5
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . 7
  CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 8
  1.1. Lý do chọn đề tài 8
  1.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 11
  1.2.1. Ý nghĩa lý luận 11
  1.2.2. Ý nghĩa thực tiễn . 11
  1.3. Mục tiêu nghiên cứu . 12
  1.4. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 12
  1.4.1. Phạm vi nghiên cứu 12
  1.4.2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu . 13
  1.5. Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu 16
  1.6. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu . 16
  1.6.1. Câu hỏi nghiên cứu . 16
  1.6.2. Giả thuyết nghiên cứu . 17
  1.7. Các biến số 18
  1.7.1. Biến độc lập 18
  1.7.2. Biến phụ thuộc 18
  1.8. Khung lý thuyết 19

  CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN 23
  2.1. Giới thiệu chung . 23
  2.2. Khái niệm về đánh giá (evaluation) . 23
  2.3. Đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên . 24
  2.4. Sơ lược lịch sử hoạt động lấy ý kiến sinh viên đánh giá giảng viên
  trên thế giới và tại Việt Nam 29
  2.5. Hoạt động lấy ý kiến sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của
  giảng viên tại trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. 36
  2.6. Các yếu tố đặc điểm người học tác động đến kết quả đánh giá hoạt
  động giảng dạy của giảng viên . 38
  2.7. Tiểu kết . 47

  CHƯƠNG 3. KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO . 49
  3.1. Giới thiệu 49
  3.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) . 49
  3.3. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo . 52
  3.4. Tiểu kết . 56

  CHƯƠNG 4. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN
  CỦA NGƯỜI HỌC ĐẾN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN
  . 57
  4.1. Giới thiệu 57
  4.2. Tác động của yếu tố giới tính sinh viên . 57
  4.3. Tác động của yếu tố hệ đào tạo . 59
  4.4. Tác động của yếu tố điểm kết thúc môn học 61
  4.5. Tác động của yếu tố điểm trung bình chung học kỳ khảo sát . 64
  4.6. Tác động của yếu tố năm học của sinh viên 67
  4.7. Tiểu kết . 69

  CHƯƠNG 5. SỰ BIẾN THIÊN CỦA KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN
  THEO CÁC YẾU TỐ ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI HỌC.
  . 71
  5.1. Phân tích hồi quy tuyến tính bội 71
  5.2. Kết quả phân tích hồi qui 71
  5.3. Tiểu kết . 74

  CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . 76
  6.1. Kết luận 76
  6.2. Hạn chế trong nghiên cứu . 77
  6.3. Hướng nghiên cứu tiếp theo 77
  6.4. Khuyến nghị . 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
  PHỤ LỤC . 86


  MỞ ĐẦU
  1.1. Lý do chọn đề tài

  Đánh giá giảng viên là công tác đã và đang được đẩy mạnh ở các trường
  đại học trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam và Centra (1993) đã liệt kê ra
  nhiều nguồn thông tin có thể thu thập để đánh giá hoạt động giảng viên như:
  giảng viên (đồng nghiệp, cán bộ quản lý), sinh viên, giảng viên tự đánh giá,
  các nguồn đánh giá khác: kết quả thi của sinh viên, nhật kí hàng ngày [22].
  Tuy nhiên, trong các nguồn trên thì nguồn thông tin từ sinh viên là một trong
  những nguồn rất quan trọng và có giá trị và sinh viên được trang bị tốt để
  đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên vì sinh viên là đối tượng hưởng
  thụ chính từ hoạt động giảng dạy của giảng viên, là sản phẩm của hoạt động
  giảng dạy và được coi là khách hàng của các trường đại học [28, 36].
  Trên thế giới, hoạt động lấy ý kiến sinh viên đánh giá chất lượng giảng
  dạy của giảng viên là một hoạt động đã xuất hiện từ khá sớm tại các nước có
  nền giáo dục phát triển với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Từ cuối
  những năm 1920, Đại học Purdue đi tiên phong trong hoạt động lấy ý kiến
  sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên. Đến những năm 1960,
  hoạt động lấy ý kiến sinh viên đã được rất nhiều trường thực hiện, nhưng việc
  sử dụng kết quả là hoàn toàn tự nguyện. Những năm 1970 được coi là thời kỳ
  vàng của các nghiên cứu về hoạt động lấy ý kiến sinh viên đánh giá giảng
  viên [22, 37]. Tới nay, hoạt động lấy ý kiến sinh viên đã trở thành hoạt động
  thường xuyên và không thể thiếu của các trường đại học trên thế giới và các
  nghiên cứu về vấn đề này vẫn thu hút rất nhiều người tham gia.
  Tại Việt Nam, hoạt động lấy ý kiến sinh viên tuy mới chỉ xuất hiện từ
  những năm 2000 nhưng hiện đã trở thành hoạt động bắt buộc và đang được
  thực hiện thường xuyên tại các trường đại học. Ngoài việc yêu cầu các trường
  thường xuyên thu thập ý kiến sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn yêu cầu
  các trường phải sử dụng kết quả này cho các mục đích cải thiện chất lượng
  đào tạo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần trong 2 mục đích cơ bản của hoạt
  động đánh giá của sinh viên do Rifkin đưa ra vào năm 1995, hai mục đích như
  sau:
  + Để tìm hiểu tình hình, hỗ trợ sự phát triển của giảng viên;
  + Dùng kết quả đánh giá của sinh viên cho mục đích đánh giá chung,
  góp phần quan trọng trong việc tuyển dụng, khen thưởng, [34]
  Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới và thực tế cho thấy hoạt động lấy ý
  kiến sinh viên có tác động tích cực đến việc cải thiện chất lượng giảng dạy
  của giảng viên, nhưng việc sử dụng kết quả đánh giá giảng viên cho các mục
  đích như tuyển dụng, khen thưởng . thì đang còn gây tranh cãi.
  Có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng các nhà quản lý trường đại học cần
  thận trọng khi sử dụng kết quả đánh giá giảng viên cho các mục đích quan
  trọng vì kết quả đánh giá giảng viên không chỉ phản ánh năng lực giảng dạy
  của thầy mà kết quả này còn có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố không mong
  muốn. Nhiều kết quả nghiên cứu đã chứng minh và chỉ ra các yếu tố không
  liên quan đến sự phát triển của sinh viên hay năng lực giảng viên nhưng tác
  động đến kết quả đánh giá của sinh viên như các yếu tố đặc điểm sinh viên,
  đặc điểm giảng viên, đặc điểm môn học . [10, 14, 22, 23, 31]. Những kết quả
  nghiên cứu này sẽ được trình bày chi tiết hơn trong phần tổng quan tài liệu.
  Bên cạnh đó, lại có những kết quả nghiên cứu cho thấy kết quả đánh giá
  hoạt động giảng dạy của giảng viên từ sinh viên là hợp lệ, đáng tin cậy và
  thường được sử dụng trong các trường đại học [24, 28, 36]. Tuy còn nhiều
  tranh cãi trong việc sử dụng kết quả đánh giá của sinh viên cho các mục đích
  như khen thưởng, nâng lương nhưng nhiều nhà quản lý tại các trường đại
  học vẫn tin dùng kết quả đánh giá giảng viên và họ còn sử dụng hoặc có dự
  định sử dụng kết quả này để đưa ra những chính sách liên quan đến lương,
  thưởng cũng như sự thăng tiến của giảng viên trong nghề nghiệp.
  Tại trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,
  kết quả đánh giá của sinh viên đã được sử dụng để khen thưởng giảng viên.
  Từ năm học 2009-2010, cuối mỗi năm học, những giảng viên nhận được kết
  quả đánh giá cao từ sinh viên sẽ nhận được giải thưởng “giảng viên của năm”.
  Những giảng viên đạt được giải thưởng này ngoài phần thưởng nhận được
  còn được tăng lương trong năm học tới.
  Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh - trường đại
  học cung cấp dữ liệu khảo sát sinh viên trong nghiên cứu này, Ban Giám hiệu
  có dự định đưa ra chính sách sử dụng kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy
  của giảng viên từ sinh viên trong việc xét lương, thưởng cho giảng viên. Tuy
  nhiên, chính sách này đang gặp phải sự phản đối của nhiều giảng viên trong
  trường vì trong thực tế có thể xảy ra trường hợp cùng một giảng viên, nhưng
  khi dạy ở hai lớp khác nhau thì có thể nhận những kết quả đánh giá khác
  nhau. Những giảng viên may mắn được phân công vào đối tượng sinh viên
  phù hợp thì được đánh giá cao, trong khi những giảng viên kém may mắn hơn
  thì bị đánh giá thấp. Nếu giảng viên và nhà quản lý không hiểu được tại
  sao giảng viên bị đánh giá thấp (hoặc được đánh giá cao) thì sẽ không đưa
  ra được các quyết định tối ưu khi phân công giảng viên vào những lớp sinh
  viên phù hợp nhất với giảng viên đó.
  Để giúp nhà trường giải quyết vấn đề đang gây tranh cãi nêu trên và góp
  tiếng nói vào các hoạt động nghiên cứu có liên quan đến kết quả đánh giá
  giảng viên nên tôi đã chọn đề tài: “Tác động của các yếu tố đặc điểm cá
  nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng
  viên”
  để tìm hiểu xem những yếu tố đặc điểm cá nhân của người học có ảnh
  hưởng đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên hay không.

  1.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
  1.2.1. Ý nghĩa lý luận
  Trên thế giới hiện nay, còn nhiều tranh cãi về việc sử dụng kết quả đánh
  giá giảng viên cho các mục đích quan trọng như tuyển dụng, khen thưởng .
  Có những nhà nghiên cứu cho rằng kết quả đánh giá giảng viên đáng tin cậy
  và có thể sử dụng trong các trường đại học [24, 28, 36]. Tuy nhiên, lại có
  những nhà nghiên cứu cho rằng cần thận trọng khi sử dụng kết quả đánh giá
  giảng viên cho các mục đích quan trọng vì kết quả đánh giá giảng viên có thể
  bị tác động bởi nhiều yếu tố không mong muốn [10, 14, 22, 23, 31]. Những
  kết quả của luận văn này có thể sẽ góp phần vào các lý thuyết về tác động của
  các yếu tố đặc điểm sinh viên đến kết quả đánh giá giảng viên.

  Xem Thêm: Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status