Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn)

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn)

  LUẬN VĂN THẠC SĨ

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các biểu đồ
  Danh mục các hộp
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 6
  1.1.1. Các công trình ngoài nước nghiên cứu về đảm bảo chất
  lượng giáo dục và hoạt động giảng dạy của giảng viên . 6
  1.1.2. Các công trình trong nước nghiên cứu về đảm bảo chất
  lượng giáo dục và hoạt động giảng dạy của giảng viên . 8
  1.2. Một số khái niệm cơ bản 13
  1.2.1.Đảm bảo chất lượng . 13
  1.2.1.1. Khái niệm về đảm bảo chất lượng 13
  1.2.1.2. Vai trò của đảm bảo chất lượng giáo dục . 14
  1.2.1.3. Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Việt Nam 15
  1.2.2. Các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục . 16
  1.2.3. Phương pháp giảng dạy 17
  1.2.3.1. Phương pháp giảng dạy truyền thống . 18
  1.2.3.2. Phương pháp giảng dạy tích cực 19
  1.3. Một số vấn đề lý luận liên quan đến biện pháp đảm bảo chất
  lượng giáo dục và phương pháp giảng dạy . 23
  1.3.1. Các biện pháp đảm bảo chất lượng đã và đang thực hiện 23
  1.3.1.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT 24
  1.3.1.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng của tại các
  trường Đại học 26
  1.3.1.3. Biện pháp đảm bảo chất lượng tại trường
  Đại học Sài Gòn 28
  1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp giảng dạy . 30

  Chương 2. VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT
  LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA
  GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

  2.1. Thực trạng triển khai việc thực hiện các biện pháp đảm bảo
  chất lượng giáo dục và nhận biết của giảng viên về các biện
  pháp tại trường Đại học Sài Gòn . 32
  2.1.1. Công bố chương trình đào tạo . 33
  2.1.2. Công bố đề cương chi tiết từng môn học . 34
  2.1.3. Thực hiện công tác tự đánh giá . 35
  2.1.4. Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy 37
  2.1.5. Chuyển đổi phương thức đào tạo . 38
  2.1.6. Thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 40
  2.2. Việc áp dụng phương pháp giảng dạy của giảng viên trường
  Đại học Sài Gòn trước năm học: 2008 – 2009 và hiện nay
  (năm học: 2009 – 2010) 41
  2.2.1. Phương pháp giảng dạy truyền thống 44
  2.2.1.1. Phương pháp Thầy đọc – Trò ghi 44
  2.2.1.2. Phương pháp Thầy giảng – Trò tự ghi 46
  2.2.1.3. Phương pháp Thầy nêu vấn đề và hướng giải quyết . 47
  2.2.1.4. Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để giảng dạy . 48
  2.2.1.5. Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan . 50
  2.2.2. Phương pháp giảng dạy tích cực 51
  2.2.2.1. Phương pháp nêu vấn đề 52
  2.2.2.2. Phương pháp Seminar 54
  2.2.2.3. Phương pháp làm đồ án môn học . 57
  2.2.2.4. Phương pháp thảo luận nhóm . 58
  2.2.2.5. Phương pháp tranh luận . 59

  Chương 3. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO
  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
  CỦA GIẢNG VIÊN

  3.1. Tác động của biện pháp công bố chương trình đào tạo . 63
  3.2. Tác động của biện pháp mỗi môn học phải có đề cương chi tiết . 65
  3.3. Tác động của biện pháp tự đánh giá hằng năm . 66
  3.4. Tác động của biện pháp lấy ý kiến phản hồi của người học 68
  3.5. Tác động của biện pháp chuyển đổi phương thức đào tạo sang
  học chế tín chỉ 71
  3.6. Tác động của biện pháp thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm
  định chất lượng giáo dục 72
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
  PHỤ LỤC . 86

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tà
  i
  Trong xu thế hội nhập và phát triển, ngành giáo dục luôn được quan
  tâm hàng đầu, nhất là chất lượng giáo dục đại học (GDĐH). Để từng bước
  phát triển GDĐH theo chuẩn quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành
  Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc ban
  hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.
  Trong thời gian qua, một số trường đã tiến hành xây dựng hệ thống chất
  lượng đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) và trong năm 2009 theo chủ
  trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 100% trường đại học, cao
  đẳng trong cả nước phải thực hiện công tác tự đánh giá.”.
  GDĐH được công nhận là một công cụ hiệu quả cho sự phát triển
  nguồn nhân lực có trình độ cao và phát triển xã hội trên nhiều phương diện.
  GDĐH không đơn thuần là hướng tới cung cấp 1 đội ngũ nhân lực có trình độ
  cao phục vụ phát triển của xã hội mà còn là công cụ quan trọng tạo ra giá trị
  gia tăng ngày càng cao cho xã hội. GDĐH theo xu thế toàn cầu hóa của thời
  đại mới đòi hỏi sự thay đổi cơ cấu và toàn diện các mặt hoạt động của các
  trường đại học.
  Tuy nhiên, ngày nay GDĐH của Việt Nam, cũng như của nhiều nước
  khác trong khu vực và trên thế giới, đang phải đối mặt với xu thế toàn cầu
  hoá kinh tế, đang ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống. Trong hoàn cảnh
  đó, sự cạnh tranh thị trường lao động có trình độ cao đang ngày càng trở nên
  gay gắt. Điều đó đòi hỏi những người tốt nghiệp đại học phải có những
  phẩm chất và kiến thức nhất định, mới có khả năng cạnh tranh thành công
  trên thị trường lao động ngày càng sôi động. Những xu thế này dẫn đến sự
  cần thiết phải xây dựng một hệ thống đảm bảo chất lượng GDĐH ở các nước
  trong khu vực sao cho GDĐH có thể so sánh với nhau, công nhận và thừa
  nhận lẫn nhau. Điều này đòi hỏi Việt Nam và các nước trong khu vực phải
  phấn đấu đạt được những chuẩn mực chung về chất lượng GDĐH.
  Giáo dục Việt Nam qua nhiều cuộc cải tổ giáo dục sâu rộng, toàn diện
  và tốn nhiều thời gian, tiền bạc, công sức của nhà nước, người dân, kết quả
  thu được gì? Chúng ta cứ loay hoay mãi trong vấn đề nâng cao chất lượng
  giáo dục bằng cách cải tiến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ sở vật chất,
  đãi ngộ giảng viên tốt hơn, đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, xã hội hóa giáo
  dục nhưng vẫn không tìm thấy lối thoát. Việc thực hiện cải cách giáo dục
  đòi hỏi phải có thời gian dài tuy nhiên việc đánh giá thực hiện các biện pháp
  ĐBCLGD là điều không thể thiếu được.
  Chất lượng giáo dục đã trở thành một đề tài nóng bỏng đối với nhiều
  cá nhân và các tổ chức có liên quan. Đảm bảo chất lượng nhanh chóng được
  triển khai nhằm phục vụ yêu cầu của thời đại mới. Hiện nay có nhiều khảo sát,
  bài báo, sách và các học giả nghiên cứu các biện pháp ĐBCLGD tại Việt Nam
  và yêu cầu bức thiết thay đổi nhanh chóng cách đào tạo và đổi mới phương
  pháp giảng dạy (PPGD).
  Các trường đại học nói chung và trường Đại học Sài Gòn nói riêng đã
  tiến hành các biện pháp ĐBCLGD. Trường Đại học Sài Gòn được thành lập
  trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm và được mang tên Trường
  Đại học Sài Gòn từ năm 2007. Trong những năm đầu thành lập trường tiến
  hành biện pháp ĐBCLGD nhờ bộ phận Thanh tra của Trường biện pháp chủ
  yếu là kiểm soát chất lượng. Sau đó Trường thành lập bộ phận chuyên trách
  Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) chuyên
  theo dõi các công tác đảm bảo chất lượng cho Nhà trường. Hiện nay, theo
  quy định của Bộ GD&ĐT các trường đại học chuyển dần sang việc đào tạo
  theo học chế tín chỉ, đây là hình thức đào tạo còn mới mẻ đối với một số
  Trường đại học nói chung và trường Đại học Sài Gòn nói riêng, đặc biệt việc
  đổi mới PPGD theo yêu cầu của học chế tín chỉ “ Lấy người học là trung
  tâm” là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, có những câu hỏi liên quan đến tính
  hiệu quả của các biện pháp đảm bảo chất lượng đến PPGD của giảng viên
  chưa có lời giải đáp và nhất là đang trong giai đoạn áp dụng đào tạo theo học
  chế tín chỉ. Xuất phát từ lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu “Tác
  động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng
  dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn)
  ”.
  Chúng tôi hy vọng đề tài sẽ thấy được hiệu quả của các biện pháp
  ĐBCLGD tác động như thế nào đối với PPGD của giảng viên tại trường Đại
  học Sài Gòn. Trên cơ sở đó người giảng viên sẽ lựa chọn phương pháp phù
  hợp trong quá trình giảng dạy.

  Xem Thêm: Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status