Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài: . 1
  2. Ý nghĩa của đề tài: . 4
  3. Mục đích nghiên cứu: 4
  4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài: 4
  5. Câu hỏi nghiên cứu/ giả thuyết nghiên cứu 5
  6. Khách thể nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu: 5
  6.1. Đối tượng nghiên cứu: Đo lường mức độ đáp ứng những đòi hỏi của
  thị trường lao động của chương trình đào bậc cao đẳng ngành Tài chính
  ngân hàng. . 5
  6.2 . Khách thể nghiên cứu: Nhà truyển dụng nơi sinh viên tốt nghiệp
  ngành Tài chính ngân hàng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính
  Vĩnh Long đang làm việc, cán bộ giáo viên và sinh viên tốt nghiệp
  trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. . 5
  7. Phương pháp nghiên cứu: . 5
  8. Phạm vi khảo sát . 6

  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 7
  1.1. Tổng quan các nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến
  đề tài 7
  1.1.1 . Các nghiên cứu trong nước: 7
  1.1.2 . Các nghiên cứu ngoài nước: 12
  1.2. Các vấn đề lý thuyết của đề tài nghiên cứu . 22
  1.2.1. Những khái niệm về chương trình đào tạo và phát triển chương
  trình đào tạo 22
  1.2.2 Khái niệm đáp ứng: . 26
  1.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất 27

  CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 29
  2.1 Giới thiệu về chương trình đào tạo ngành Tài chính- Ngân hàng của
  Trường CĐ KTTC VL . 29
  2.2 Qui trình nghiên cứu: 30
  2.3 Thiết kế công cụ khảo sát . 31
  2.4 Mẫu nghiên cứu 32
  2.5 . Đánh giá độ tin cậy của bộ công cụ đo lường 33

  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39
  3.1 Kết quả tự đánh giá mức độ đáp ứng với đòi hỏi thị trường lao động
  của sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng 39
  3.1.1 Mức độ đáp ứng về kiến thức : . 40
  3.1.2 . Mức độ đáp ứng về kỹ năng đối với công việc: 41
  3.1.3 Thái độ: . 44
  3.2 Kết quả đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp . 44
  3.2.1 Kiến thức . 45
  3.2.2 Kỹ năng . 47
  3.2.3 Thái độ: . 49
  3.3 Tìm hiểu mức độ đáp ứng của thành tố kiến thức của sinh viên tốt
  nghiệp cao đẳng ngành tài chính ngân hàng với đòi hỏi của thị trường lao
  động giữa đánh giá của nhà tuyển dụng và tự đánh giá của sinh viên: 52
  3.4 Tìm hiểu mức độ đáp ứng của thành tố kỹ năng của sinh viên tốt
  nghiệp cao đẳng ngành tài chính ngân hàng với đòi hỏi của thị trường lao
  động giữa đánh giá của nhà tuyển dụng và tự đánh giá của sinh viên: 56
  3.5 Tìm hiểu mức độ đáp ứng của thành tố thái độ của sinh viên tốt
  nghiệp cao đẳng ngành tài chính ngân hàng với đòi hỏi của thị trường lao
  động giữa đánh giá của nhà tuyển dụng và tự đánh giá của sinh viên: 59
  3.6. So sánh mức độ đáp với đòi hỏi của thị trường lao động về nhóm
  các kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên tốt nghiệp trong tự đánh
  giá của sinh viên tốt nghiêp và đánh giá của nhà tuyển dụng . 61
  3.6.1. Kiến thức : . 61
  3.6.2. Kỹ năng: 63
  3.6.3. Thái độ 65
  KẾT LUẬN 69
  TÀI LIỆU THAM KẢO . 72
  Tài liệu việt nam . 72
  Tài liệu nước ngoài . 73
  PHỤ LỤC . 75

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:

  Một trong những tác động chủ yếu của toàn cầu hóa là xu hướng phát
  triển nguồn nhân lực. Xuất phát điểm không chỉ từ những thay đổi về kỹ
  thuật và sự gia giảm liên tục các chi phí truyền thông và vận chuyển, mà
  còn từ sự tương tác giữa các quốc gia phát triển và vai trò ngày càng trở
  nên quan trọng của các nước đang phát triển đối với sự gia tăng nền kinh tế
  toàn cầu. Toàn cầu hóa đã làm cho các nền kinh tế phát triển nhanh chóng
  hơn và trở thành một thị trường rộng khắp, tương tác và phụ thuộc lẫn
  nhau.
  Theo đánh giá của Cục việc làm - Bộ Lao động Thương binh và Xã
  hội, (năm 2007) khi nước ta trở thành thành viên chính thức của WTO, các
  cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng việc làm và việc làm ở các lĩnh vực
  mới, các khu vực mới, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; khu
  vực dịch vụ; khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ ngày càng gia tăng đòi
  hỏi nhu cầu sử dụng lao động cũng tăng cao cả về số lượng lẫn chất lượng
  và có tác động trực tiếp đến vấn đề tuyển dụng lao động.
  Để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động ngày càng tăng nhanh cả về
  chất lượng và số lượng nhân lực, hàng loạt các trường đại học, cao đẳng,
  trung cấp ra đời. Sự gia tăng số lượng các cơ sở giáo dục, sự đa dạng các
  loại hình đào tạo đặt cho nền giáo dục những yêu cầu cao hơn về chất
  lượng và kiểm soát chất lượng đào tạo.
  Ngày 01 tháng 11 năm 2007, Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành
  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng,
  trong đó bao gồm nội dung đánh giá về chương trình giáo dục. Một trong
  những tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục được đưa ra là “Chương
  trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế
  một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào
  tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường
  lao động”.
  Tuy nhiên, theo đánh giá của Bành Tiến Long (năm 2009) chất lượng
  và hiệu quả giáo dục đại học của ta còn thấp. Và theo ông muốn cải tiến
  nâng cao chất lượng thì phải thực hiện đồng bộ một loạt vấn đề. Trước hết
  phải đổi mới tư duy giáo dục đại học, phải hiện đại hoá hệ thống, đổi mới
  cơ chế chính sách nhằm thực sự tạo ra một môi trường giáo dục đại học
  mới, có không gian thoáng đạt cho hoạt động sáng tạo trong giảng dạy và
  nghiên cứu các trường có tính độc lập và tự chủ, nguồn tài chính ổn định và
  bền vững, các trường phải chịu trách nhiệm xã hội trước các nhà tài trợ và
  những người có quyền lợi liên quan. Các công việc cụ thể được coi là then
  chốt trong việc thay đổi mặt bằng chất lượng là nội dung, chương trình,
  phương pháp dạy và học, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, nguồn tài
  chính và cơ sở vật chất, công tác nghiên cứu khoa học, công tác hợp tác
  quốc tế. Trong thực tế sản phẩm đào tạo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
  của thị trường lao động.
  Theo kết quả điều tra khảo sát của Trung tâm Giới thiệu việc làm
  thành phố Hồ Chí Minh năm 2006, sau khi tiến hành lấy ý kiến 1.000
  doanh nghiệp (DN) tuyển dụng, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của sinh
  viên, học sinh tốt nghiệp trường nghề tìm việc làm (gọi chung là ứng viên).
  cho thấy có đến 40% DN nhận định: Ưu điểm của ứng viên là nắm vững
  kiến thức cơ bản về ngành nghề học, nhưng chỉ có 12% nhận xét ứng viên
  có kỹ năng làm việc chuyên môn và cùng 12% có khả năng thích nghi công
  việc thực tế. Ngược lại, đánh giá về hạn chế của ứng viên, có đến 38% DN
  nhận xét là các ứng viên thiếu kinh nghiệm và bí quyết chuyên môn, 20%
  thiếu hiểu biết về các vấn đề kinh tế, sản xuất kinh doanh, 20% hạn chế
  kiến thức ngoại ngữ, tin học
  Theo thống kê của Ngân hàng nhà nước (NHNN), đến năm 2012,
  tổng số nguồn nhân lực trong ngành ngân hàng 180.000 người, trong đó
  làm việc trong hệ thống NHNN hơn 6.000 người, số còn lại làm việc trong
  các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân. Theo số liệu của Viện
  Nhân lực Ngân hàng tài chính (BTCI), lượng sinh viên trong ngành ra
  trường trong năm học 2012- 2013 có khoảng 29.000 người đến 32.000
  người và đến năm 2016 là 61.000 người. Số sinh viên được tuyển dụng
  khoảng 15.000 đến 20.000 người. Như vậy, vẫn còn hơn ½ số sinh viên ra
  trường sẽ không có việc làm. Cung nhân lực đã vượt qua cầu thực tế.
  Nguyên nhân do đâu khiến sinh viên tốt nghiệp không được tuyển dụng:
  sinh viên không đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng, nhu cầu sử dụng nhân
  lực của ngành tài chính ngân hàng, chất lượng đào tạo .
  Như vậy, vẫn còn nhiều khác biệt giữa kiến thức và kỹ năng được
  đào tạo với kỹ năng người sử dụng lao động cần, nghĩa là “cung” chưa đáp
  ứng “cầu”. Câu hỏi đặt ra là: Thật sự chương trình đào tạo mà các trường
  đang xây dựng có đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động hay
  không? Việc đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động về
  chương trình đào tạo mà các trường đang áp dụng sẽ cung cấp thông tin cần
  thiết cho việc nghiên cứu giáo dục và đánh giá chương trình chương trình
  đào tạo, cách thức tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, và đánh giá
  chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo.
  Bên cạnh đó việc đánh giá hiệu quả đào tạo của một trường là vấn đề
  rất quan trọng. Theo tác giả Volkwien " hình thức hiệu quả nhất của đánh
  giá và cải tổ tổ chức là đánh giá chương trình đào tạo học trực tiếp tại
  trường" (Volkwien, 2009, tr 20).
  Nếu xem giáo dục như là một dịch vụ đặc biệt thì cơ sở đào tạo là
  đơn vị cung ứng sản phẩm và chương trình đào tạo chính là sản phẩm, đơn
  vị sử dụng lao động chính là những khách hàng. Và khách hàng có yêu cầu
  ngày càng cao về sản phẩm theo lý thuyết cung cầu, họ có quyền lực chọn
  các sản phẩm từ các nhà cung cấp khác nhau, và vấn đề cốt lõi là chất
  lượng sản phẩm có đáp ứng được với yêu cầu khách hàng. Chính vì vậy,
  việc lựa chọn, đánh giá sản phẩm dịch vụ đào tọ hay chương trình đào tạo
  là vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở đào tạo.
  Vì vậy, tác giả nghiên cứu chọn đề tài “Đánh giá mức độ đáp ứng
  đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc Cao đẳng
  ngành Tài chính ngân hàng” (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng
  Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long)
  .
  2. Ý nghĩa của đề tài:
  Việc nghiên cứu mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của
  chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng có ý nghĩa
  quan trọng trong việc đánh giá chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục.
  Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long, được nâng cấp lên trường
  cao đẳng từ năm 2004, và tính đến năm 2012 đã đào tạo được 5 khoá cử
  nhân cao đẳng. Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu càng có ý nghĩa giúp trường
  bổ sung tài liệu phục vụ cho công tác tự đánh gía của trường, đánh giá
  những hoạt động đã đạt được, những điểm còn khiếm khuyết để cải tiến và
  nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.
  3. Mục đích nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu của luận văn hướng tới mục tiêu cụ thể là đánh giá
  mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc
  cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng thông qua việc đánh giá mức độ đáp
  ứng về kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên tốt nghiệp với đòi hỏi của
  thị trường lao động, để từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp cải
  tiến nội dung chương trình và cách thức tổ chức thực hiện chương trình.
  4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài:
  Đề tài thực hiện nghiên cứu, đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị
  trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính
  ngân hàng của Trường CĐKTTC Vĩnh Long.

  Xem Thêm: Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status