Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn tin học cấp thành phố của học sinh Tiểu học

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn tin học cấp thành phố của học sinh Tiểu học

  LUẬN VĂN THẠC SĨ
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN .
  LỜI CẢM ƠN 2
  MỤC LỤC .3
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .6
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .7
  DANH MỤC CÁC BẢNG .8
  MỞ ĐẦU 9
  Chương 1: TỔNG QUAN, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA
  VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  .16
  1.1. Tổng quan các nghiên cứu liên quan .16
  1.1.1. Các tài liệu nghiên cứu về điểm số .16
  1.1.2. Các tài liệu nghiên cứu về các yếu tố .17
  1.1.3. Các tài liệu nghiên cứu về mối quan hệ 19
  1.2. Cơ sở lý luận 21
  1.2.1. Các lý thuyết nghiên cứu liên quan 21
  1.2.1.1. Mô hình hiệu quả giáo dục của Walberg (1981) 21
  1.2.1.2. Mô hình đầu vào – Ngoại cảnh – Đầu ra của Astin (1991) 23
  1.2.1.3. Quá trình dạy và học theo lý thuyết điều khiển học .24
  1.2.1.4. Mô hình ứng dụng của Dickie .25
  1.2.2. Các khái niệm liên quan .25
  1.2.2.1. Các yếu tố thuộc về gia đình .25
  1.2.2.2. Các yếu tố thuộc về nhà trường .27
  1.2.2.3. Các yếu tố thuộc về người học 28
  1.2.3. Các giả thuyết nghiên cứu 29
  1.2.3.1. Các yếu tố thuộc về gia đình .29
  1.2.3.2. Các yếu tố thuộc về nhà trường .30
  1.2.3.3. Mục tiêu học tập .31
  1.2.3.4. Thời gian dành cho môn tin học 32
  1.2.3.5. Phương pháp học tập 33
  1.2 4. Phát triển Mô hình lý thuyết cơ bản của đề tài .35
  1.3. Cơ sở thực tiễn .36
  1.3.1. Sơ lược về địa bàn nghiên cứu .36
  1.3.2. Chương trình giảng dạy Tin học cấp tiểu học .37

  Chương 2: THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO .39
  2.1. Quy trình nghiên cứu đề tài 39
  2.2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu .40
  2.2.1. Nghiên cứu định tính .40
  2.2.2. Nghiên cứu định lượng 40
  2.2.2.1. Kích thước mẫu 40
  2.2.2.2. Cách thức chọn mẫu .41
  2.3. Thiết kế bảng hỏi và xây dựng thang đo .42
  2.4. Phân tích và đánh giá thang đo .43
  2.4.1. Kiểm định Hệ số tin cậy Cronbach Alpha đối với các thang đo .43
  2.4.1.1. Thang đo: Các yếu tố thuộc về gia đình: 44
  2.4.1.2. Thang đo: Các yếu tố thuộc về nhà trường: 45
  2.4.1.3. Thang đo: Mục tiêu học tập .46
  2.4.1.4. Thang đo: Thời gian dành cho môn tin học: .47
  2.4.1.5. Thang đo: Phương pháp học tập: 48
  2.4.1.6. Thang đo: Mức độ đáp ứng kỳ vọng kết quả thi Tin học cấp
  thành phố .48
  2.4.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) .49
  2.4.2.1. Phân tích nhân tố EFA lần 1 .50
  2.4.2.2. Phân tích nhân tố EFA lần 2 .51
  2.4.2.3. Phân tích nhân tố EFA lần 3 .52
  2.4.3. Thang đo mức độ đáp ứng kỳ vọng kết quả thi HSG Tin học cấp
  thành phố .53
  2.4.4. Tóm tắt các hệ số 54
  2.4.5. Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu 54
  Chương 3: KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56
  3.1. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy bội 56
  3.1.1. Xem xét ma trận tương quan giữa các biến 56
  3.1.2.Phân tích hồi quy bội 58
  3.1.2.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình .58
  3.1.2.2. Kiểm định độ phù hợp của mô hình 58
  3.1.2.3. Ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng phần trong mô hình .59
  3.2. Mô hình hiệu chỉnh lần 2 60
  3.3. Phân tích kết quả nghiên cứu 61
  3.3.1. Nhân tố thuộc về gia đình 62
  3.3.2. Nhân tố Mục tiêu học tập .63
  3.3.3. Nhân tố Thời gian dành cho môn Tin học 64
  3.3.4. Nhân tố phương pháp học môn Tin học .64
  3.3.5. Mức độ đáp ứng kỳ vọng kết quả thi Tin học cấp thành phố 65
  KẾT LUẬN 67
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .71
  PHỤ LỤC .72

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Ngày nay, trong bối cảnh phát triển chung của nhân loại, Việt Nam
  không thể nằm ngoài xu thế mang tính toàn cầu đang diễn ra trong những năm
  đầu của thế kỷ XXI. Đó là xu thế của cuộc cách mạng khoa học và đổi mới
  công nghệ đang thúc đẩy việc tổ chức lại một cách cơ bản đời sống xã hội từ
  vật chất đến tinh thần. Để chuyển đổi từ một xã hội với nền sản xuất nông
  nghiệp là cơ bản sang một xã hội công nghiệp hiện đại, Đảng và Nhà nước ta
  chủ trương tiến hành công cuộc đổi mới, mà quan trọng trước hết là đổi mới
  về tư duy lý luận cũng như về hành động thực tiễn với việc chấp nhận nền
  kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường trong
  định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Toàn cầu hoá có sức tác động mạnh mẽ trước hết đến thế hệ trẻ tuổi vì
  lý do đây là nhóm người có những đặc trưng phổ biến, là đại diện đảm nhiệm
  sứ mệnh cho một thế giới tương lai. Đặc điểm nổi trội của lực lượng trẻ là
  tính tiên phong và nhạy cảm, hướng tới những điều mới mẻ và tốt đẹp, là sứ
  giả tích cực trong việc giao lưu, hội nhập với thế giới bên ngoài.
  Để nền giáo dục Việt Nam phát triển và hội nhập với nền giáo dục tiên
  tiến thế giới, yêu cầu đặt ra phải phát triển con người Việt Nam hội nhập.
  Trong đó, phải tăng cường các môn học tự chọn mà các em yêu thích, hoạt
  động ngoại khoá, khám phá ngoài trời để các em sáng tạo, tư duy, tự khám
  phá tri thức
  Từ năm học 2006-2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính
  thức đưa Tin học vào chương trình phân ban cho khối Trung học phổ thông
  (THPT), việc triển khai môn học này bắt buộc trên phạm vi toàn quốc. Đồng
  thời Bộ GD&ĐT đã ban hành chương trình dạy học các môn tự chọn (Tin
  học, Tiếng Anh) cho HS cấp TH và THCS với mục tiêu: HS có hiểu biết ban
  đầu về Tin học và ứng dụng Tin học trong đời sống và học tập; Giúp HS có
  khả năng sử dụng máy tính điện tử trong việc học những môn học khác, trong
  hoạt động, trong vui chơi giải trí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tạo
  điều kiện để trẻ em thích ứng với đời sống xã hội hiện đại.
  Thực hiện Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ
  trưởng Bộ GD&ĐT về “Tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công
  nghệ thông tin trong ngành Giáo dục giai đoạn 2008-2012”, Chỉ thị số 13/CTUBND
  ngày 05/11/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về “Tập trung đẩy
  mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước”;
  đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đội tuyển của thành phố Đà Nẵng
  tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVIII- 2012, Sở GD&ĐT, tổ
  chức kỳ thi học sinh giỏi (HSG) môn Tin học cấp thành phố năm 2012 dành
  cho HS Tiểu học, THCS, THPT thành phố Đà Nẵng.
  Vấn đề bồi dưỡng người tài đã được nhiều triều đại Việt Nam coi là
  công việc hàng đầu của đất nước và đúc rút thành kinh nghiệm quý báu:
  “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Khi cách mạng tháng Tám thành công,
  ngày 20/11/1946, trong bài viết “Tìm người tài đức”, Hồ Chủ Tịch khẳng
  định: “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết phải có người tài, trong số 20
  triệu đồng bào chắc không thiếu gì người có tài, có đức ” Kế thừa truyền
  thống hiếu học, trọng giáo dục, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam, Đảng và
  Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp GD&ĐT, quan tâm đến nhân tố con
  người và bồi dưỡng người tài. Với quan điểm “Giáo dục là quốc sách hàng
  đầu”, chất lượng GD có nhiều chuyển biến và đội ngũ HS giỏi Việt Nam ngày
  càng được phát triển qua số lượng HS giỏi đạt giải cao trong kỳ thi thế giới.
  Đối với các nhà quản lý giáo dục, ngoài nhiệm vụ giáo dục toàn diện
  cho HS, còn có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi, đó là những học
  sinh có năng khiếu, có tư chất và kết quả học tập tốt, tạo điều kiện cho các em
  được phát triển tài năng, đồng thời tạo nguồn HS giỏi cho các bậc học cao
  hơn. Chính vì thế hoạt động bồi dưỡng HS giỏi ở các trường có ý nghĩa vô
  cùng quan trọng trong chiến lược đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực chất
  lượng cao trong xu thế hội nhập và phát triển đất nước.
  Trong quá trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập là một khâu quan
  trọng. Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập không chỉ nhằm mục đích đánh
  giá kết quả quá trình học tập của HS mà còn là nguồn thông tin ngược (phản
  hồi) giúp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, phụ huynh HS nắm bắt được
  chất lượng, phương pháp của việc giảng dạy và quản lý để từ đó xem xét,
  khảo sát những vấn đề tác động đến kết quả học tập của HS và điều chỉnh để
  cải tiến chất lượng.
  Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề và khảo sát xem những
  yếu tố nào đã ảnh hưởng đến kết quả học tập của HS để từ đó có những giải
  pháp và định hướng phát triển hơn trong tương lai. Vì vậy mà tôi chọn đề tài
  Các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn Tin học cấp thành
  phố của học sinh tiểu học” để nghiên cứu.

  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu có mục tiêu xác định, đo lường và phân tích các yếu tố
  tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn Tin học của HS tiểu học trên địa
  bàn thành phố Đà Nẵng.
  Mục tiêu quan trọng của nghiên cứu này là đo lường tác động của các yếu
  tố về điều kiện học Tin học ở trường (máy vi tính, phần mềm học tập, internet
  của nhà trường), điều kiện học Tin học ở nhà (mua thêm sách tham khảo Tin
  học, gia đình hướng dẫn học Tin học ở nhà và đưa đi học bồi dưỡng) và người
  học (mục tiêu học tập, thời gian dành cho môn Tin học và phương pháp
  học) .tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn Tin học của HS tiểu học.

  Xem Thêm: Các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn tin học cấp thành phố của học sinh Tiểu học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn tin học cấp thành phố của học sinh Tiểu học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status