Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

  LUẬN VĂN THẠC SĨ
  NĂM 2011


  MỤC LỤC
  Danh mục các từ viết tắt . 7
  Danh mục các bảng 8
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị 9
  MỞ đẦU 11
  1. Lý do chọn đề tài 11
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 12
  3. Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn 13
  4. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu của đề tài 13
  5. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 14
  6. Khách thể, đối tượng nghiên cứu 15

  Chương 1. TỔNG QUAN . 16
  1.1. Giới thiệu 16
  1.2. Khảo sát các tài liệu liên quan đến các yếu tố tác động đến KQHT 16
  1.3. Các nghiên cứu liên quan đến sự khác biệt trong KQHT 16
  1.4. Tóm tắt 19

  Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 20
  2.1. Giới thiệu 20
  2.2. Cơ sở lý thuyết 20
  2.2.1. Những mô hình xác định các yếu tố tác động đến KQHT 20
  2.2.2. Một số lý thuyết và giả thuyết 22
  2.2.3. Phát triển mô hình lý thuyết cơ bản của đề tài . 31
  2.3. Biến kiểm soát 32
  2.3.1. Yếu tố giới . 32
  2.3.2. Nơi cư trú 33
  2.3.3. Mô hình nghiên cứu với biến kiểm soát 34
  2.4. Tóm tắt 35

  Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  3.1. Giới thiệu 37
  3.2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 37
  3.2.1. Tổng thể 37
  3.2.2. Kích thước mẫu và cách thức chọn mẫu 37
  3.2.3 Mô tả mẫu 38
  3.2.4. Công cụ thu thập dữ liệu . 38
  3.2.5. Biến số độc lập 38
  3.2.6. Biến số phụ thuộc 38
  3.3. Qui trình nghiên cứu 39
  3.4. Thang đo 40
  3.4.1. Thang đo KQHT 40
  3.4.2. Thang đo kiên định học tập 40
  3.4.3. Thang đo động cơ học tập . 41
  3.4.4. Thang đo cạnh tranh học tập 41
  3.4.5. Thang đo phương pháp học tập 42
  3.4.6. Thang đo ấn tượng trường học . 42
  3.5. Tóm tắt 43
  Chương 4. PHÂN TÍCH MÔ TẢ VÀ đÁNH GIÁ THANG đO 44
  4.1. Giới thiệu 44
  4.2. Phân tích thống kê mô tả 44
  4.2.1. đặc điểm của tổng thể . 44
  4.2.2. Thống kê mô tả đặc điểm SV và KQHT của mẫu . 44
  4.2.2.1. động cơ học tập . 44
  4.2.2.2. Kiên định học tập 47
  4.2.2.3. Cạnh tranh học tập 49
  4.2.2.4. Ấn tượng trường học 52
  4.2.2.5. Phương pháp học tập 55
  4.2.2.6. Kết quả học tập 58
  4.3. đánh giá thang đo . 60
  4.3.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA 61
  4.3.2. Hệ số tin cậy Cronbach alpha 63
  4.4. Mô tả cảm nhận của SV về đối tượng nghiên cứu 63
  4.5. Tóm Tắt . 64
  Chương 5. KIỂM đỊNH THANG đO VÀ MÔ HÌNH LÝ THUYẾT . 65
  5.1. Giới thiệu 65
  5.2. Kiểm định thang đo bằng phân tích CFA và hệ số tin cậy tổng hợp 65
  5.3. Kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết bằng SEM 68
  5.3.1. Kiểm định mô hình lý thuyết 68
  5.3.2. Kiểm định giả thuyết . 69
  5.4. Kiểm định giả thuyết phụ về sự khác biệt 70
  5.4.1. Phương pháp kiểm định mô hình đa nhóm . 70
  5.4.2. Kiểm định giả thuyết phụ về sự khác biệt: nam và nữ 71
  5.4.3. Kiểm định giả thuyết phụ về sự khác biệt: SV thành phố và SV tỉnh 73
  5.5. Tóm tắt 75
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 77
  1. Giới thiệu 77
  2. Kết quả nghiên cứu chính thức và ý nghĩa của chúng 77
  2.1. Kết quả đo lường 77
  2.2. Kết quả về mô hình lý thuyết . 78
  3. Kết luận . 82
  4. Khuyến nghị 84
  5. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
  PHỤ LỤC 91
  Phụ lục 1: Bảng hỏi, gợi ý phỏng vấn sâu 91
  Phụ lục 2: Danh sách các biến quan sát 94
  Phụ lục 3: Phân tích mô tả 96
  Phụ lục 4: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA . 111
  Phụ lục 5: Kết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach alpha 118
  Phụ lục 6: Kết quả phân tích CFA 120
  Phụ lục 7: Kết quả phân tích SEM 126
  Phụ lục 8: Kết quả phân tích đa nhóm 128

  MỞ đẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Trong kỉ nguyên kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế sâu sắc về tất cả các lĩnh
  vực, chất lượng đào tạo của trường đại học trở nên quan trọng hơn bao giờ hết,
  quyết định sự thành bại của một quốc gia. Chất lượng đào tạo được phản ánh thông
  qua kết quả học tập của SV.
  Kết quả của nhiều nghiên cứu trong nước và trên thế giới về các yếu tố tác
  động đến kết quả học tập của SV, ví dụ như nghiên cứu của Stinebrickner & ctg
  (2000, 2001a, 2001b) và nghiên cứu của Checchi & ctg (2000). Một số nghiên cứu
  tại Việt Nam như nghiên cứu của Huỳnh Quang Minh (2002), nghiên cứu khác của
  Nguyễn Thị Mai Trang & ctg (2008). Kết quả của các nghiên cứu cho thấy có mối
  quan hệ chặc chẽ giữa các yếu tố thuộc đặc điểm của SV và KQHT. Nhưng hiện
  nay, tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa các khía cạnh tâm
  lý học tập của chính bản thân SV và KQHT, ví dụ như động cơ học tập, mức độ
  kiên định, cảm nhận của SV về giá trị của việc học tập,vv. Trong khi đó, nghiên cứu
  về mối quan hệ này sẽ giúp trường đại học hiểu biết rõ hơn về những vấn đề cơ bản
  trong tâm lý học tập của SV để từ đó có những kế hoạch kích thích cần thiết để làm
  tăng hiệu quả học tập của SV cũng như hiệu quả đào tạo của nhà trường.
  Trong những năm gần đây, một thực trạng đang xảy ra là hiện tượng SV bỏ
  học hay kết quả học tập ngày càng kém hơn. Nguyên nhân là SV phải đối diện trong
  môi trường học tập ở bậc đại học, môi trường đòi hỏi người học phải tự lực, sáng
  tạo và tích cực cùng với phương pháp học tập hiệu quả mà bản thân người học chưa
  sẵn sàng chuẩn bị cho mình tâm lý học tập cũng như kỹ năng học tập hiệu quả ở các
  bậc học trước đó. Bước vào ngưỡng cửa đại học không phải là điều dễ dàng, nhưng
  học làm sao cho có hiệu quả thì thật sự là vấn đề khó khăn đối với các bạn sinh
  viên. Do đó, SV cần phải chuẩn bị cho mình tâm lý học tập tốt với một phương
  pháp học tập hiệu quả thì kết quả học tập sẽ được nâng cao, nếu không thì mọi việc
  sẽ ngược lại và có chiều hướng ngày càng xấu hơn. Chính vì tầm quan trọng của các
  yếu tố thuộc bản thân SV trong việc nâng cao KQHT nên việc nghiên cứu tác động
  của các yếu tố này đến KQHT của SV là một yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện
  nay.
  Trường đại học Kinh tế TP.HCM, là một trường trọng điểm lớn nhất phía
  Nam, với qui mô gần 62.000 SV. Với thực trạng KQHT hiện nay của SV chỉ ở mức
  trung bình, trong đó, SV đánh giá thấp nhất việc ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã
  học vào thực tiễn. điều đó cho thấy nhà trường chưa thật sự gắn chặt kiến thức và
  kĩ năng mà SV thu nhận được với những gì cuộc sống thực yêu cầu họ và kết quả là
  tạo ra nguồn nhân lực không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
  trong kỉ nguyên hội nhập kinh tế thế giới. Vì vậy, để góp phần nâng cao vị thế của
  trường như là một trường có bề dày kinh nghiệm, tiên phong, đổi mới và khả năng
  cung ứng cho nhà tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng thì việc nâng cao chất

  lượng đào tạo mà cụ thể là nâng cao KQHT của SV là yêu cầu cấp bách trong giai
  đoạn hiện nay. Chính vì vậy, việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến KQHT của
  SV sẽ giúp cho nhà trường phát huy các yếu tố tích cực, quan trọng và hạn chế các
  yếu tố tiêu cực để góp phần nâng cao KQHT của SV từ đó nâng cao chất lượng đào
  tạo của nhà trường.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Trên thế giới có nhiều nghiên cứu xem xét KQHT ở bậc đại học. Tuy nhiên
  các nghiên cứu này được thực hiện tại các nước đã phát triển ở phương Tây, trong
  đó điều kiện sống và học tập khác rất nhiều so với nước ta. Hơn nữa chưa có nhiều
  nghiên cứu xem xét vai trò của đặc điểm SV với KQHT của SV tại trường đại học.
  Vì vậy, đề tài nghiên cứu này có mục tiêu xây dựng và kiểm định mô hình biểu diễn
  mối quan hệ giữa đặc điểm SV với KQHT của SV chính qui đang học tại đHKT.
  Cụ thể nghiên cứu này khám phá
  Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm SV (bao gồm: động cơ học·
  tập, cạnh tranh học tập, kiên định học tập, ấn tượng trường học,
  phương pháp học tập) đến KQHT của SV;

  Sự khác biệt về các tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm SV và·
  KQHT giữa nhóm SV nam và nhóm SV nữ ; giữa nhóm SV thành phố
  và nhóm SV tỉnh.
  3. Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn
  Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho đHKT nắm bắt được vai trò quan
  trọng của đặc điểm SV để từ đó có những kế hoạch kích thích cần thiết để làm tăng
  hiệu quả học tập của SV cũng như hiệu quả đào tạo của nhà trường. Hơn nữa, kết
  quả nghiên cứu cũng giúp cho chính bản thân các SV hiểu được tầm quan trọng của
  các yếu tố trên để từ đó gia tăng KQHT của mình trong quá trình học tập tại trường.
  Kết quả mô hình đo lường góp phần giúp cán bộ nghiên cứu giáo dục bổ sung
  vào thang đo đánh giá chất lượng đào tạo của mình. Các thang đo đã kiểm định
  trong đề tài nghiên cứu này cũng góp phần làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo
  sử dụng, điều chỉnh và bổ sung để từng bước có được bộ thang đo có giá trị và độ
  tin cậy cao, giúp cho việc đánh giá chất lượng đào tạo bậc đại học.
  Kết quả của nghiên cứu cũng góp một phần làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp
  theo trong lĩnh vực này để có thể khám phá thêm những yếu tố cũng như tầm quan
  trọng của chúng trong việc làm tăng chất lượng đào tạo.
  4. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu của đề tài
  Phạm vi của đề tài
  Nghiên cứu này chỉ thực hiện tại đHKT, đối tượng khảo sát là SV chính quy
  đang học tại trường. Biến phụ thuộc là KQHT được đo lường thông qua kiến thức
  và kỹ năng thu nhận được của các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại
  cương. Nhằm loại bỏ sự ảnh hưởng đến KQHT do khác nhau về chuyên ngành đào
  tạo và số năm học tập.
  Tác động của nhà trường (chương trình đào tạo, giảng viên, cơ sở vật chất,
  v.v .) không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài. đề tài này chỉ đề cập đến tác
  động của đặc điểm SV (động cơ học tập, kiên định học tập, cạnh tranh học tập, ấn
  tượng trường học, phương pháp học tập) với KQHT.

  Phương pháp nghiên cứu
  Nghiên cứu được tiến hành thông qua hai bước chính: nghiên cứu sơ bộ và
  nghiên cứu chính thức.
  Nghiên cứu sơ bộ thực hiện bằng phương pháp định tính thông qua phương
  pháp phỏng vấn sâu với 12 SV bằng phương pháp phỏng vấn mặt - đối - mặt kết
  hợp với phát bảng hỏi thăm dò cho 30 SV để điều chỉnh cách sử dụng thuật ngữ
  thang đo.
  Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông
  qua phát bảng hỏi với kích thước mẫu 962 SV để đánh giá thang đo cũng như kiểm
  định lại mô hình lý thuyết và các giả thuyết trong mô hình.
  Thang đo được kiểm định trước tiên bằng phương pháp phân tích nhân tố
  khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) và hệ số tin cậy Cronbach alpha. Các
  thang đo này được tiếp tục kiểm định thông qua phương pháp phân tích nhân tố
  khẳng định CFA (Confirmatory Factor Analysis). Mô hình lý thuyết cơ bản được
  kiểm định thông qua mô hình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation
  Modeling) và mô hình lý thuyết với biến kiểm soát được kiểm định bằng phương
  pháp phân tích cấu trúc đa nhóm (Multigroup Analysis).
  5. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu
  5.1. Câu hỏi nghiên cứu
  để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, đề tài tập trung trả lời các câu hỏi
  nghiên cứu sau:
  Những yếu tố nào thuộc bản thân SV tác động đến KQHT của họ? Mức
  độ tác động của các yếu tố này?
  Có sự khác biệt về các tác động của các yếu tố thuộc bản thân SV và
  KQHT giữa nhóm SV nam và nhóm SV nữ?
  Có sự khác biệt về các tác động của các yếu tố thuộc bản thân SV và
  KQHT giữa nhóm SV thành phố và nhóm SV tỉnh?

  5.2. Giả thuyết nghiên cứu
  KQHT của SV bị chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó nhóm yếu tố thuộc về
  đặc điểm của SV (động cơ học tập, tính kiên định học tập, cạnh tranh học tập, ấn
  tượng về trường đại học và phương pháp học tập) đóng vai trò chủ đạo.
  6. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  6.1. Khách thể nghiên cứu

  SV hệ chính quy đang học tại đHKT.
  6.2. đối tượng nghiên cứu
  Gồm các yếu tố: động cơ học tập, kiên định học tập, cạnh tranh học tập, ấn
  tượng trường học, phương pháp học tập và KQHT của SV chính quy đang học tại
  đHKT.

  Xem Thêm: Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status