Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của Chương trình giáo dục Mầm non hiện hành đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên mầm non - Thành phố Phan Thiết

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của Chương trình giáo dục Mầm non hiện hành đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên mầm non - Thành phố Phan Thiết

  LUẬN VĂN THẠC SĨ

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN 2
  LỜI CẢM ƠN 3
  MỤC LỤC .4
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 9
  DANH MỤC CÁC BẢNG .10
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 11
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ 11
  MỞ ĐẦU .12
  1. Lý do chọn đề tài 12
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 14
  3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 14
  4. Câu hỏi nghiên cứu/ giả thuyết nghiên cứu .14
  5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 15
  6. Phương pháp nghiên cứu 15
  7. Thiết kế nghiên cứu 15
  8. Phạm vi, thời gian nghiên cứu 15
  Chương 1 .16
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
  .16
  1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 16
  1.2. Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành
  đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên mầm non .23
  1.2.1. Một số khái niệm .23
  1.2.1.1. Quá trình dạy học .23
  1.2.1.2. Quá trình dạy học ở mẫu giáo .25
  1.2.1.3. Chương trình giáo dục, chương trình dạy học, chương trình giáo
  dục mầm non 25
  a. Chương trình giáo dục .25
  b. Chương trình dạy học 27
  c. Chương trình giáo dục mầm non 27
  1.2.1.4. Phương pháp dạy học 28
  1.2.1.5. Phương pháp dạy học ở mẫu giáo .29
  1.2.1.6. Hình thức tổ chức dạy học .30
  1.2.1.7. Hình thức tổ chức dạy học ở mẫu giáo 31
  1.2.2. Mối quan hệ giữa chương trình với phương pháp, hình thức dạy học32
  1.2.2.1. Mối quan hệ giữa chương trình với phương pháp, hình thức dạy
  học theo cấu trúc .32
  1.2.2.2. Mối quan hệ giữa chương trình với phương pháp, hình thức dạy
  học theo các cách tiếp cận xây dựng chương trình .33
  1.2.2.3. Mối quan hệ giữa chương trình với phương pháp, hình thức dạy
  học theo các loại mô hình chương trình .36
  1.2.3. Phân tích, tổng hợp, so sánh PPDH và HTDH của CTGDMN hiện
  hành với CTGDMN cải cách .38
  1.2.3.1. Phương pháp dạy học 38
  a. Ưu điểm .38
  b. Hạn chế 39
  1.2.3.2. Hình thức dạy học .42
  a. Ưu điểm .42
  b. Hạn chế 43
  Chương 2 .45
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  45
  2.1. Mẫu nghiên cứu .45
  2.1.1. Đặc điểm của mẫu .45
  2.1.1.1. Sơ lược về địa bàn nghiên cứu 45
  2.1.1.2. Tình hình đội ngũ GVMN tại thành phố Phan Thiết năm học
  2009-2010 45
  2.1.2. Cách chọn mẫu 46
  2.2. Phương pháp nghiên cứu .47
  2.2.1. Các phương pháp thu thập thông tin 47
  2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu .49
  2.3. Đề xuất các tiêu chí đo lường ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành đến
  phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của GVMN .49
  2.3.1. Đề xuất các tiêu chí đo lường ảnh hưởng của CTGDMN đến phương
  pháp, hình thức tổ chức dạy học 49
  2.3.1.1. Sự chủ động lựa chọn PPDH .50
  2.3.1.2. Sự chủ động lựa chọn HTDH 50
  2.3.1.3. Sự lựa chọn đa dạng các phương pháp dạy học 50
  2.3.1.4. Phương pháp tổ chức góc hoạt động .51
  2.3.1.5. Hình thức tổ chức góc hoạt động của trẻ .51
  2.3.1.6. Hình thức thiết kế, xây dựng góc hoạt động của trẻ .51
  2.3.1.7. Hình thức tiết học 51
  2.3.1.8. Hiểu biết của GV về CT .52
  2.3.1.9. Sự hứng thú, tích cực của trẻ .52
  2.3.1.10. Sự thuận lợi của CT trong công tác quản lý 52
  2.3.2. Đề xuất các tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của CTGDMN đến phương
  pháp, hình thức tổ chức dạy học 53
  2.3.2.1. Mức độ ảnh hưởng 53
  2.3.2.2. Phạm vi ảnh hưởng .53
  2.4. Thử nghiệm thang đo .54
  2.5. Kết quả thu thập dữ liệu và mã hóa thông tin .54
  Chương 3 .56
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56
  3.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha 56
  3.1.1. Độ tin cậy của thang đo .56
  3.1.2. Độ tin cậy của từng tiểu thang đo 57
  3.2. Ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành đến PPDH và HTDH của GVMN
  thành phố Phan Thiết 58
  7
  3.2.1. Ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành đến PPDH và HTDH của
  GVMN theo thống kê tần suất .58
  3.2.1.1. Sự chủ động lựa chọn PPDH của GV 58
  3.2.1.2. Sự chủ động lựa chọn HTDH của GV 59
  3.2.1.3. Sự lựa chọn đa dạng các PPDH phát huy tính tích cực, chủ động
  của trẻ 60
  3.2.1.4. Sự đa dạng về phương pháp tổ chức môi trường hoạt động cho
  trẻ của GV .61
  3.2.1.5. Sự đa dạng về các hình thức tổ chức môi trường hoạt động cho
  trẻ 62
  3.2.1.6. Sự đa dạng về các hình thức thiết kế, xây dựng các góc hoạt
  động .63
  3.2.1.7. Sự đa dạng về các hình thức tiết học .64
  3.2.1.8. Sự hiểu biết của GV về sự thuận lợi hóa của CT đến việc lựa
  chọn PPDH và HTDH của GV .65
  3.2.1.9. Sự hứng thú, tích cực của trẻ .66
  3.2.1.10. Sự thuận lợi của CT trong công tác quản lý 67
  3.2.2. Mức độ ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành đến PPDH và HTDH
  của GV 68
  3.2.3. Mức độ ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành theo các nhóm khảo sát71
  3.2.4. So sánh phạm vi ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành đến PPDH và
  HTDH của GV theo các nhóm khảo sát .76
  3.2.4.1. So sánh ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành đến PPDH và
  HTDH của GV theo trình độ 76
  3.2.4.2. So sánh ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành đến PPDH và
  HTDH của GV theo thâm niên công tác (TNCT) 78
  3.2.4.3. So sánh ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành đến PPDH và
  HTDH của GV theo khối lớp giảng dạy .80
  8
  3.2.5. So sánh tương quan giữa sự thuận lợi hóa của CT hiện hành với sự
  lựa chọn PPDH và HTDH của GV 81
  3.3. So sánh ảnh hưởng của CT đến PPDH và HTDH của GV giữa CTGDMN
  hiện hành và CTGDMN cải cách 82
  3.3.1. So sánh mức độ ảnh hưởng của CT đến PPDH và HTDH của GV
  giữa CTGDMN hiện hành và CTGDMN cải cách .82
  3.3.2. So sánh phạm vi ảnh hưởng của CT đến PPDH và HTDH của GV
  giữa CTGDMN hiện hành và CTGDMN cải cách .88
  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ .91
  1. Kết luận 91
  2. Khuyến nghị .92
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95
  PHỤ LỤC 99
  Phụ lục 1: Phiếu khảo sát ý kiến giáo viên 99
  Phụ lục 2: Hệ số Cronbach’s Alpha của từng câu hỏi .102
  Phụ lục 3: Điểm trung bình của câu hỏi (thang đo 80 câu) 104
  Phụ lục 4: Trung bình của thang đo (80 câu) 104
  Phụ lục 5: Hệ số Cronbach’s Alpha của từng tiểu thang đo 104
  Phụ lục 6: So sánh ảnh hưởng của CT cải cách đến PPDH và HTDH của GV
  theo trình độ .107
  Phụ lục 7: So sánh ảnh hưởng của CT cải cách đến PPDH và HTDH của GV
  theo TNCT .107
  Phụ lục 8: So sánh ảnh hưởng của CT cải cách đến PPDH và HTDH của GV
  theo khối lớp .108

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Nền giáo dục Việt Nam và ngành Giáo dục Mầm non sau hơn 30 năm
  giải phóng, thống nhất đất nước đã có những đổi mới và những thành tựu nhất
  định. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta vẫn còn đang tranh cãi về rất nhiều vấn đề
  như sự quan tâm của toàn xã hội đối với giáo dục, chất lượng giáo dục, chương
  trình, nội dung, phương pháp giáo dục . Giáo dục Mầm non cũng không thể
  tránh khỏi những vòng xoay của nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đất nước
  đổi mới, cũng đang từng ngày từng giờ tìm hướng đi đúng, riêng cho mình.
  Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân lúc đương nhiệm đã xác định “giáo
  dục mầm non, đặc biệt là giáo dục mẫu giáo là cái gốc của giáo dục”, vì vậy
  mà ngành giáo dục mầm non đã và đang được chú trọng, đang tìm ra những cái
  mới cho riêng mình để thực sự trở thành bậc học nền tảng trong hệ thống giáo
  dục quốc dân.
  Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào
  tạo và chất lượng giáo dục mầm non của Đảng và Nhà nước, Trung tâm Nghiên
  cứu chất lượng và Phát triển chương trình GDMN đã xác định một số lý do đổi
  mới chương trình GDMN như sau: xuất phát từ những yêu cầu ngày càng cao
  của thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ 0-6 tuổi và những hạn chế, bất cập trong
  chương trình chăm sóc-giáo dục trẻ hiện hành; xuất phát từ những đổi mới về
  phát triển chương trình giáo dục, xu hướng đổi mới của chương trình giáo dục
  tiểu học, giáo dục phổ thông, đòi hỏi giáo dục mầm non cần có sự chuẩn bị nối
  tiếp tốt để trẻ bước vào lớp một thuận lợi; và xuất phát từ xu thế đổi mới, hội
  nhập giáo dục trong khu vực và thế giới nên cần phải đổi mới và xây dựng
  chương trình GDMN mới. Theo Lê Thu Hương (Tạp Chí giáo dục số 141),
  Chương trình chăm sóc -giáo dục trẻ nhà trẻ và mẫu giáo cải cách-1994 được
  nghiên cứu và xây dựng dựa trên những luận cứ khoa học từ những năm 80 thế
  kỉ XX, nội dung chương trình được xây dựng theo từng độ tuổi hướng đến thực
  hiện mục tiêu giáo dục trẻ toàn diện. Chương trình mặc dù đã có những thành
  13
  công nhất định, góp phần chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non hướng tới
  sự phát triển toàn diện. Song, trong quá trình thực hiện, chương trình đã bộc lộ
  những hạn chế như: chưa thể hiện được đầy đủ các thành tố của một chương
  trình; nội dung chăm sóc-giáo dục chưa mang tính tích hợp; phương pháp thực
  hiện mang tính đồng loạt, áp đặt, chưa phát huy được tối đa khả năng, tính tích
  cực cá nhân, sáng tạo của từng trẻ cũng như của các cô giáo khi thực hiện quá
  trình chăm sóc – giáo giục trẻ [35] Chính vì vậy, tháng 7 năm 2009 Bộ Giáo
  dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục mầm non mới được xây
  dựng theo hướng tích hợp với tên gọi là Chương trình giáo dục mầm non được
  áp dụng đại trà trong cả nước từ năm học 2009-2010. Chương trình này là một
  chương trình khá mới mẻ, khác với các chương trình trước đây, sẽ góp phần
  nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ toàn diện trong trường mầm non
  hiện nay.
  Tuy nhiên, khi áp dụng ở các trường mầm non, đặc biệt là những trường
  chưa từng được áp dụng Chương trình giáo dục mầm non đổi mới-2003 chắc
  chắn sẽ gặp nhiều thay đổi về phương pháp và hình thức dạy học. Một nghiên
  cứu nhỏ của tác giả Đinh Thiện Tứ (2009) đã cho thấy giáo viên gặp nhiều khó
  khăn và lúng túng trong việc lập kế hoạch chăm sóc-giáo dục phù hợp với các
  đối tượng trẻ cũng như việc chủ động, linh hoạt trong lựa chọn các phương
  pháp và hình thức dạy học.
  Thành phố Phan Thiết cũng như các thành phố khác trong cả nước, năm
  học 2009-2010 cũng đồng loạt áp dụng Chương trình giáo dục mầm non hiện
  hành này nên cũng gặp nhiều thay đổi trong việc lựa chọn nội dung, phương
  pháp và hình thức tổ chức dạy học. Trước thực trạng đó, đề tài nghiên cứu:
  Ảnh hưởng của Chương trình giáo dục Mầm non hiện hành đến phương
  pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên mầm non - Thành phố
  Phan Thiế
  t” được thực hiện. Kết quả của đề tài này hy vọng sẽ giúp giáo viên
  hiểu nhiều hơn về chương trình giáo dục mầm non, hiểu được sự thay đổi về
  phương pháp dạy học, hình thức dạy học và có cơ sở để lựa chọn những
  phương pháp, hình thức giáo dục trẻ phù hợp hơn nhằm hướng tới việc chăm
  sóc-giáo dục trẻ hoàn thiện. Trong một khía cạnh nào đó, kết quả của nghiên
  cứu này có thể giúp cho các nhà xây dựng chương trình có những điều chỉnh
  phù hợp khi xây dựng chương trình giáo dục trẻ thích ứng cho các vùng miền,
  địa phương, trường lớp cũng như các cấp quản lý giáo dục có cơ sở để đánh giá
  hoạt động dạy học của giáo viên chính xác hơn. Khi thực hiện đề tài này, người
  nghiên cứu mong muốn rằng Chương trình giáo dục mầm non hiện hành sẽ có
  những tác động tích cực, làm đổi mới phương pháp, hình thức dạy học cho trẻ
  mầm non và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nước nhà, hội nhập
  với nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của Chương trình giáo dục Mầm non hiện hành đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên mầm non - Thành phố Phan Thiết
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của Chương trình giáo dục Mầm non hiện hành đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên mầm non - Thành phố Phan Thiết sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status