Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá năng lực tự học của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá năng lực tự học của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

  LUẬN VĂN THẠC SĨ
  NĂM 2013  MỤC LỤC
  Danh mục các từ viết tắt 4
  Danh mục hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ 5
  Danh mục bảng biểu 6
  MỞ ĐẦU 8
  1. Lý do chọn đề tà
  i .8
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .9
  3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài .10
  4. Câu hỏi / giả thuyết nghiên cứu .10
  4.1.Câu hỏi nghiên cứu: 10
  4.2. Giả thuyết nghiên cứu 10
  5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 11
  5.1. Đối tượng nghiên cứu .11
  5.2. Khách thể nghiên cứu: 11
  6. Phương pháp nghiên cứu .11
  7. Phạm vi nghiên cứu .12
  8. Phương pháp chọn mẫu 12
  9. Mô tả mẫu .12
  10. Cấu trúc của luận văn 13

  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN . 14
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 14
  1.1.1. Ở nước ngoài .14
  1.1.2. Ở trong nước .15
  1.2. Một số lý thuyết về dạy và học .17
  1.2.1. Lý thuyết học tập chủ động (HTCĐ) 17
  1.2.2. Lý thuyết học tập hợp tác (HTHT) .18
  1.2.3. Dạy học theo chủ đề 18
  1.2.4. Dạy học phát huy chức năng của toàn não bộ 19
  1.2.5. Lý thuyết điều khiển 20
  1.2.6. Dạy học với sự trợ giúp của thiết bị kỹ thuật hiện đại .21
  1.3. Một số vấn đề về năng lực tự học của sinh viên 21
  1.3.1. Quan niệm về năng lực 21
  1.3.2. Các năng lực cần bồi dưỡng cho sinh viên ngành sư phạm .22
  1.3.2.1. Năng lực nhận biết, tìm tòi và phát hiện vấn đề 22
  1.3.2.2. Năng lực giải quyết vấn đề .23
  1.3.2.3. Năng lực xác định những kết luận đúng từ quá trình giải quyết vấn đề23
  1.3.2.4. Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn .23
  1.3.2.5. Năng lực đánh giá và tự đánh giá .24
  1.3.3. Hệ thống kỹ năng học tập .24

  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU . 43
  2.1. Bối cảnh và địa bàn nghiên cứu 43
  2.2. Phương pháp và cách tiến hành nghiên cứu 45
  2.2.1. Quy trình nghiên cứu .45
  2.2.2. Mô hình lý thuyết nghiên cứu của đề tài 46
  2.2.3. Thiết kế công cụ đo lường .47
  2.2.4. Đánh giá độ tin cậy và độ hiệu lực của công cụ đo lường 48
  2.2.4.1. Điều tra thử nghiệm 48
  2.2.4.1. Giai đoạn điều tra chính thức 54

  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TỰ HỌC
  CỦA SINH VIÊN CÁC NGÀNH SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐHSP ĐÀ NẴN
  G . 57
  3.1. Năng lực tự học của sinh viên biểu hiện qua nhận thức về vai trò và tầm quan
  trọng của việc tự học đối với sinh viên 57
  3.2. Năng lực tự học của sinh viên biểu hiện qua thái độ của sinh viên đối với việc
  tự học 59
  3.3. Năng lực tự học của sinh viên biểu hiện qua mức độ thực hiện các kĩ năng tự
  học của sinh viên .64
  3.3.1. Mức độ thực hiện kĩ năng xây dựng kế hoạch tự học của sinh viên .65
  3.3.2. Mức độ thực hiện kĩ năng đọc sách, tài liệu chuyên môn của sinh viên .68
  3.3.3. Mức độ thực hiện kĩ năng học tập trên lớp của sinh viên .71
  3.3.4. Mức độ thực hiện kĩ năng làm việc theo nhóm của sinh viên .74
  3.3.5. Mức độ thực hiện kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên .77
  3.3.6. Mức độ thực hiện kĩ năng đánh giá kết quả tự học của sinh viên .79
  3.3.7. Đánh giá chung về kĩ năng tự học của sinh viên các ngành sư phạm tại
  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng .82
  3.4. Đánh giá thực trạng năng lực tự học của sinh viên các ngành sư phạm Trường
  Đại học Sư phạm Đà Nẵng 84
  Chương 4: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA
  SINH VIÊN CÁC NGÀNH SƯ PHẠM
  .89
  4.1. Xây dựng mô hình hồi quy chung .89
  4.2. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới năng lực tự học của sinh viên sư phạm91
  KẾT LUẬN . 99


  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tà
  i
  Cuộc cách mạng khoa học và công nghệhiện đại đang tạo ra sựbiến đổi sâu
  sắc, toàn diện đối với cảnền kinh tế, từng bước chuyển từnền kinh tếcông nghiệp
  sang nền kinh tếtri thức. Nền kinh tếtri thức, với những đặc trưng cơ bản là coi tri
  thức khoa học, công nghệlà một tư liệu sản xuất quan trọng đã đặt ra nhiều yêu cầu
  mới cho giáo dục đào tạo, trong đó có cảviệc dạy và học ở đại học. Trong bối cảnh
  toàn cầu hoá, khối lượng tri thức nhân loạităng lên theo hàm số mũ, cùng với mạng
  viễn thông toàn cầu cho phép trao đổi thông tin một cách nhanh chóng,việc tiếp cận
  của mỗi người với tri thức nhân loại rất thuậnlợi và với khối lượng lớn như hiện
  nay, nhà trường không thểchỉ giới hạn ởviệc trang bị cho người học một lượng tri
  thức nhất định. Điều quan trọng hơn rất nhiều là nhà trường đại học cần phải chú
  trọng đến việc bồi dưỡng và rèn luyện cho sinh viên phương pháp học tập, phương
  pháp khai thác và xửlý tri thức, trong đó, đặc biệt quan trọng là phương pháp tự
  học, tựnghiên cứu. Chỉ có nhờ vào phương pháp tựhọc, tựnghiên cứu, sinh viên
  sau khi ra trường mới có đủkhả năng đểtựmình làm giàu vốn tri thức của mình,
  phục vụtốt hơn cho hoạt động thực tiễn.
  Việc nâng cao năng lực tựhọc, tựnghiên cứu cho sinh viên cần phải đặt vào
  nhiệm vụtrọng tâm của nhà trường đại học, đặc biệt là đối với các trường sưphạm.
  Bởi vì, sinh viên các ngành sư phạm sau này là những thầy cô giáo giảng dạy trong
  các trường phổthông, có nhiệm vụquan trọng là bồi dưỡng và rèn luyện cho học
  sinh phổ thông phương pháp tựhọc, phương pháp học tập chủ động, tích cực. Hơn
  ai hết, chính họcần phải được trang bịkỹ năng đó ngay từtrên ghế trường đại học.
  Mục 2 điều 40 của Luật Giáo dục sửa đổi bổsung có hiệu lực thi hành ngày
  01 tháng 07 năm 2010ghi rõ: “Phương pháp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại
  học phải coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tựgiác học tập, năng lực tựhọc, tựnghiên
  cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho
  người học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng”.

  Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệchính quy theo hệthống tín chỉ của Bộ
  Giáo dục và Đào tạo hiện nay cho phép sinh viên tựchủ hơn trong việc học. Theo
  đó, sinh viên có thểtính toán thời gian và năng lực của mình đểcó thể điều tiết việc
  học của mình theo từng học kỳmột cách phù hợp nhất.
  Tuy nhiên, thực tếviệc bồi dưỡng năng lực tựhọc, tựnghiên cứu cho sinh
  viên ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay còn nhiều bất cập. Báo cáo của Ủy
  ban văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ngày
  15/11/2004 đã nêu: “Chất lượng giáo dục nhìn chung còn yếu kém, bất cập; lối học
  khoa cửvẫn còn nặng nề, giáo dục chỉ chú ý đến truyền đạt kiến thức, nhằm ứng
  phó với các kỳ thi, chưa chú trọng đến việc xây dựng tư duy sáng tạo, tựhọc, tự
  nghiên cứu ”. Tựhọc, tựnghiên cứu là kỹ năng hết sức cần thiết đối với sinh viên,
  đặc biệt là đối với sinh viên các ngành sư phạm. Việc rèn luyện kỹ năng tựhọc, tự
  nghiên cứu cho sinh viên muốn đạt được hiệu quảtốt phải được dựa trên những cơ
  sởlý luận và đặc biệt là dựa trên các sốliệu khoa học vềkhả năng tựhọc, tựnghiên
  cứu hiện thời của sinh viênở các ngành đào tạo khác nhau. Chính vì vậy, tôi chọn
  đềtài “Đánh giá năng lực tựhọc của sinh viên các ngành sư phạmđược đào
  tạo theo học chếtín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng”làm đề tài luận
  văn thạc sĩ chuyên ngành Đo lường đánh giá trong giáo dục.
  - Những mong đợi từ kết quả nghiên cứu của đề tài:
  Kết quảnghiên cứu của đềtài được kỳvọng là các số đo năng lực tựhọc của
  sinh viên ngành sư phạmđược đào tạo theo học chếtín chỉ tại Trường Đại học Sư
  phạm Đà Nẵng. Ngoài ra, kết quả mong đợi từ đềtài là những phân tích vềcác yếu
  tố ảnh hưởng đến việc tựhọc của sinh viên thuộc nhóm đối tượng nghiên cứu.
  Những kết quảnày sẽ là cơ sởkhoa học cho việc bồi dưỡng năng lực tựhọc cho
  sinh viên ngành sư phạm tại trường sởtại và các đơn vị đào tạo có đặc điểm tương
  tự.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  - Xây dựng bộcông cụ đo lường năng lực tựhọc của sinh viên ngành sư
  phạm được đào tạo theo học chếtín chỉtại trường Đại học sư phạm Đà Nẵng.
  10
  - Sửdụng bộcông cụ đó để đánh giá được năng lực tựhọc hiện thời của sinh
  viên các ngành sư phạmđược đào tạo theo học chếtín chỉtại Trường.
  - Nghiên cứu phân tích một sốyếu tốchính ảnh hướng đến năng lực tựhọc
  của các sinh viên này.

  3. Giới hạn nghiên cứu của đềtài
  -Đềtài chỉ giới hạn nghiên cứu trên nhóm sinh viên của các ngành sư phạm
  thuộcTrườngĐại học Sư phạm –Đại học Đà Nẵngđược đào tạo theo học chếtín
  chỉtừ năm 2010 đến năm 2013.
  -Đềtài chỉ đánh giá năng lực tựhọc trong việc học tập trong nhà trường, còn
  năng lực tựhọc, tựnghiên cứu trong khi làm việc thì trong khuôn khổcủa luận văn
  này chưa đềcập đến.
  4. Câu hỏi / giả thuyết nghiên cứu
  4.1.Câu hỏi nghiên cứu:
  Câu hỏi 1: Năng lực tựhọc của sinh viên các ngành đại học sư phạm được đào tạo
  theo học chếtín chỉtừ năm 2010 đến năm 2013 như thếnào?
  Câu hỏi 2: Những yếu tốnào ảnh hưởng đến năng lực tựhọc của sinh viên và ảnh
  hưởng như thế nào đến năng lực tựhọc của họ?
  4.2. Giả thuyết nghiên cứu
  Giảthuyết rằng sinh viên có năng lực tựhọc vềhai mặt:
  - Sinh viênđã có được những nhận thức đúng vềvai trò của việc tựhọc và có
  thái độ đúng đắn với việc tựhọc.
  - Sinh viên đã hình thành được các kỹ năng quan trọng trong việc tựhọc.
  Giảthuyết là các yếu tố ảnh hưởngđến năng lực tựhọc của sinh viên bao
  gồm:
  - Nhóm các yếu tố bên ngoài: Phương pháp giảng dạy của giảng viên; Phương
  pháp kiểm tra đánh giá; Điều kiện về cơ sởvật chất của Trường; Số năm học đại
  học; Nơi cư trú trước khi học đại học.
  - Nhóm các yếu tốbên trong: Giới tính; Điểm trung bình học kỳgần nhất; Năng
  lực ngoại ngữ; Thời gian tựhọc.

  Xem Thêm: Đánh giá năng lực tự học của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá năng lực tự học của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status