Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nguồn nhân lực ở công ty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng (DATRACO)

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nguồn nhân lực ở công ty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng (DATRACO)

  LUẬN VĂN THẠC SĨ

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒTHỊ
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  1. Tính cấp thiết của đềtài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3
  4. Phương pháp nghiên cứu .3
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn .3
  6. Bốcục của đềtài .3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
  LỰC TRONG TỔCHỨC, DOANH NGHIỆP
  .5
  1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠBẢN .5
  1.1.1. Nhân lực 5
  1.1.2. Nguồn nhân lực .6
  1.1.3. Phát triển nguồn nhân lực .9
  1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN LỰC TRONG TỔCHỨC,
  DOANH NGHIỆP 11
  1.2.1. Cơcấu nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu
  của tổchức 12
  1.2.2. Phát triển trình độchuyên môn, nghiệp vụcủa nguồn nhân lực .12
  1.2.3. Phát triển kỹnăng nghềnghiệp của người lao động 15
  1.2.4. Nâng cao nhận thức của người lao động 16
  1.2.5. Tạo động cơthúc đẩy người lao động 17
  5
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
  LỰC TRONG TỔCHỨC, DOANH NGHIỆP 22
  1.3.1. Các nhân tốbên ngoài 22
  1.3.2. Các nhân tốbên trong 24
  Tóm tắt Chương 1 26

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở
  CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG 27
  2.1. KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM – ĐÀ
  NẴNG 27


  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ .29
  2.1.2.1. Chức năng . 29
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 30
  2.1.2.3. Sơ đồbộmáy tổchức của công ty 31
  2.1.3. Tình hình hoạt động chủyếu của công ty 31
  2.1.3.1. Các yếu tốsản xuất của công ty 31
  2.1.3.2. Kết quảsản xuất kinh doanh của công ty năm 2009-2010 .34
  2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG
  TY 36
  2.2.1. Thực trạng nguồn nhân lực của công ty .36
  2.2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của công ty 37
  2.2.2.1. Thực trạng vềcơcấu nguồn nhân lực 37
  2.2.2.2. Thực trạng vềphát triển trình độchuyên môn, nghiệp vụ 42
  2.2.2.3. Thực trạng vềphát triển kỹnăng của người lao động .45
  2.2.2.4. Thực trạng vềnâng cao nhận thức của người lao động .46
  2.2.2.5. Thực trạng vềnâng cao động cơthúc đẩy của người lao động .48
  2.3. Đánh giá chung vềthực trạng phát triển nguồn nhân lực ởCông ty
  Thương mại Quảng Nam-Đà Nẵng .55
  2.3.1. Kết quả 55
  2.3.2. Hạn chế . 56
  2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế .57
  Tóm tắt Chương 2 59
  CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
  Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM
  2020 60

  3.1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ ĐỀXUẤT GIẢI PHÁP 60
  3.1.1. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty đến năm
  2015 và 2020 60
  3.1.2. Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong nước
  nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng .65
  3.1.3. Các nhân tốtác động bên ngoài 66
  3.1.3.1. Khoa học-công nghệ phát triển làm thay đổi nhiều ngành
  nghề 66
  3.1.3.2. Sựcạnh tranh của thịtrường 66
  3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ỞCÔNG
  TY THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG .67
  3.2.1. Hoàn thiện cơcấu nguồn nhân lực .67
  3.2.2. Phát triển trình độchuyên môn nghiệp vụ .70
  3.2.3. Phát triển kỹnăng người lao động .75
  3.2.4. Nâng cao nhận thức cho người lao động .78
  3.2.5. Nâng cao động cơthúc đẩy người lao động 81
  3.3. MỘT SỐKIẾN NGHỊ 89
  3.3.1. Đối với Thành phố Đà Nẵng và Nhà nước 89
  3.3.2. Đối với Công ty 89
  Tóm tắt Chương 3 90
  KẾT LUẬN 91

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đềtài:


  Nguồn nhân lực là nguồn vốn quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế
  của mỗi quốc gia. Đối với các công ty, nguồn nhân lực có vai trò quyết định
  năng lực cạnh tranh. Công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế là m ột quá trình
  chuyển dịch cơcấu kinh tếkết hợp nhiều yếu tố, nhưng trong đó con người là
  yếu tốquan trọng nhất. Coi trọng yếu tốnày thì nền kinh tếsẽphát triển mạnh
  mẽ, bền vững và cường thịnh. Kinh nghiệm cho thấy, sựtồn tại và phát triển của
  mỗi quốc gia hay mỗi doanh nghiệp đều phụ thuộc vào chính sách phát triển
  nguồn nhân lực của quốc gia hay doanh nghiệp đó.
  Bất kỳmột quốc gia nào dù có nguồn tài chính dồi dào, tài nguyên phong
  phú, cũng không thểphát triển được, nếu nhưhọkhông quan tâm hoặc đánh giá
  thấp vềvấn đềcon người. Do vậy, các quốc gia cần phải chủ động quy hoạch,
  tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng đểnguồn nhân lực phát huy hiệu quảcao nhất.
  Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế– xã hội trong tình hình mới, Đảng và
  Nhà nước ta đã đặt ra những yêu cầu cơbản trước mắt và lâu dài trong việc phát
  triển và sửdụng nguồn nhân lực có hiệu quảnhất. Xây dựng mối quan hệgắn bó
  chặt chẽgiữa khai thác, sửdụng với việc đào tạo, bồi dưỡng đểphát triển nguồn
  nhân lực, coi chất lượng nguồn nhân lực là một tiền đềcơbản đểnâng cao hiệu
  quảkinh tế- xã hội của đất nước. Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Nhà
  nước đã đặt con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong sự nghiệp đẩy
  mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, con người và nguồn nhân lực là những nhân
  tốquan trọng hàng đầu, quyết định sựphát triển nhanh, hiệu quảvà bền vững của
  đất nước.
  Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là
  quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế-xã hội từsửdụng
  sức lao động thủcông là chính sang sửdụng một cách phổbiến sức lao động
  cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, tạo ra năng
  suất lao động xã hội cao. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa yêu cầu phải có một
  nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao. Mặt khác, Việt Nam là thành viên
  của WTO, tạo nhiều cơhội cho sựmởrộng hợp tác và phân công quốc tếnhưng
  nó cũng đặt ra thách thức không nhỏ, đó là chất lượng nguồn nhân lực còn thấp.
  Thực tếnhững năm qua cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu áp lực
  nhiều nhất, phải cạnh tranh không ngang sức tại thịtrường trong và ngoài nước,
  do chưa có nhiều kinh nghiệm và trình độnon kém. Vấn đềnày đang đặt ra cấp
  thiết là phải đào tạo nâng cao trình độvà phát triển nguồn nhân lực có chất lượng,
  đáp ứng được yêu cầu.
  Công ty Thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng là một doanh nghiệp Nhà nước
  hoạt động trong cơchếthịtrường với sựcạnh tranh gay gắt. Trong bối cảnh đó
  đặt ra cho Công ty những đòi hỏi lớn vềtrình độnăng lực của cán bộ, nhân viên
  trong công ty nhằm đáp ứng tốt những nhu cầu kinh doanh mới, góp phần nâng
  cao hiệu quảhoạt động kinh doanh của công ty trong tương lai.
  Xuất phát từthực tế đó, trong quá trình thực tập tại công ty, qua tìm hiểu
  thực tếcùng với kiến thức đã học, tôi quyết định chọn đềtài : “PHÁT TRIỂN
  NGUỒN NHÂN LỰC ỞCÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG (DATRACO)”.

  2. Mục tiêu nghiên cứu :
  -Hệthống hóa những vấn đềlý luận vềphát triển nguồn nhân lực trong các
  tổchức doanh nghiệp
  - Phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực ởCông ty Thương
  mại Quảng Nam – Đà Nẵng, chỉra những thành công, hạn chế, nguyên nhân
  - Đềxuất những giải pháp phát triển nguồn nhân lực ởCông ty để đáp ứng

  yêu cầu nhiệm vụtốt hơn trong những năm tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đềlý luận và thực tiễn liên quan đến
  phát triển nguồn nhân lực của Công ty Thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng.
  - Phạm vi nghiên cứu: nguồn nhân lực từkhi Công ty thành lập đến nay và
  định hướng phát triển đến 2015 và 2020.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài của luận văn thuộc chuyên ngành Quản trịkinh doanh nên phương
  pháp sửdụng chủyếu là các phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử,
  logic - lịch sử, phương pháp phân tích - tổng hợp, thống kê, điều tra nghiên cứu
  thực tế. Ngoài ra, đềtài còn sửdụng một sốphương pháp khác kết hợp với số
  liệu khảo sát, thống kê báo cáo của công ty.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Góp phần làm rõ và bổ sung vào lý luận về nguồn nhân lực, phát triển
  nguồn nhân lực nói chung, đối với với các tổchức, công ty nói riêng. Luận văn
  có thểlàm tài liệu nghiên cứu tham khảo cho những ai quan tâm, nhất là cho các
  công ty, doanh nghiệp vận dụng vào việc phát triển nguồn nhân lực của mình.
  6. Bốcục của đềtài:
  - Mở đầu
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức,
  doanh nghiệp
  - Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ởCông ty Thương mại
  Quảng Nam – Đà Nẵng
  - Chương 3: Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực ởCông ty Thương
  mại Quảng Nam – Đà Nẵng đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
  - Kết luận

  Xem Thêm: Phát triển nguồn nhân lực ở công ty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng (DATRACO)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nguồn nhân lực ở công ty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng (DATRACO) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status