Lời nói đầu

Drucker, một nhà kinh tế học đã nói: “quản lý kinh doanh không phải là nhiệm vụ thích ứng mà là một nhiệm vụ sáng tạo. Có nghĩa là tạo ra các điều kiện kinh tế và thay đổi chúng khi cần thiết hơn là thích ứng với chúng một cách ngoan ngoãn và thụ động”. Như vậy, quản lý có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển nền kinh tế. Ngày nay, quản lý vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, nó đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một xã hội được cấu tạo nên từ những gia đình. Một nền kinh tế được tạo nên từ những doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp để chứng tỏ nền kinh tế nước đó mạn. Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả do rất nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có ý nghĩa quan trọng là việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp đó phù hợp với các quy định, quy mô của mỗi doanh nghiệp. GS.TS Trần Anh Tuấn cho rằng: “quản lý là những hoạt động cần thiết phải được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm thành đạt những mục tiêu chung”.
Cũng như nhiều ngành khác trong nền kinh tế, ngành may mặc có vai trò rất lớn trong nền kinh tế quốc dân. May mặc là ngành có từ lâu ở Việt Nam và mặt hàng này của chúng ta đã có mặt ở rất nhiều nước trên thế giới như Nhật, Đức, Tiệp Khắc và đặc biệt là thị trường Mỹ . Trong sự phát triển chung của ngành công ty TNHH Minh Trí đang nỗ lực để khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Nhằm thực hiện và đạt được mục tiêu đó, công ty đã không ngừng cảI tiến kỹ thuật công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhưng một con tàu chạy tốt thì phải có người cầm lái vững chắc. Do vậy, bộ máy quản lý là vấn đề được công ty rất quan tâm. Với thời gian kiến tập tại công ty TNHH Minh Trí em đã nghiên cứu vấn đề này và đưa ra một số ý kiến nhằm “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty TNHH Minh Trí.

Mục lục:

Lời nói đầu
Nội dung :
Phần I: Lý luân chung về quản lý và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp
I: Một số khái niệm cơ bản
1.Một số khái niệm về quản lý
2.Một số mô hình về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
II:Những nội dung cơ bản của tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
1.Thiết kế bộ máy quản lý doanh nghiệp
2. Tổ chức lao động quản lý
III:Sự cần thiết khách quan phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
Phần II:Thực trạng cơ cấh tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty TNHH Minh Trí
I.Vài nét về Công ty TNHH Minh Trí
II. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của bộ máy Công ty
1. Đặc đểm về nhiệm vụ sản xuất và tính chất sản phẩm
2. Đặc điểm về công nghệ sản xuất
3. Đặc diểm về nguồn vốn của Cong ty
4. Đặc điểm về thị trường ,về đối thủ cạnh tranh
5. Đặc điểm về lao động của Công ty
6 .Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
III:Thưc trạng của cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty
1. Mô hình tổ chức bộ máy
2. Hệ thống chức năng nhiệm vụ
3. Mối quan hệ công tác trong cơ cấu tổ chức quản lý ở Công ty
4.Tổ chức lực lượng lao động quản lý ở Công ty
IV: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty TNHH Minh Trí
Kết luận.
[charge=150]http://up.4share.vn/f/3f0e060c0f0c0908/DA110.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty TNHH Minh Trí.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty TNHH Minh Trí. sẽ giúp ích cho bạn.