Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả sử dụng phí Bảo Hiểm phi nhân thọ cho Doanh Nghiệp VN

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng phí Bảo Hiểm phi nhân thọ cho Doanh Nghiệp VN

  MC LC
  Trang ph bìa
  LI CAM DOAN . i
  MC LC .ii
  DANH MC CÁC CH$ VIÊT TAT . iv
  DANH MC CÁC B*NG BIEU, HÌNH VE v
  LI M1 DÂU 1
  Ch45ng 1. NH$NG VÂN DÊ LÝ LUAN VÊ HIEU QU* S= DNG PHÍ B*O
  HIEM C@A DOANH NGHIEP B*O HIEM PHI NHÂN THB 6
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VÊ HO=T DONG KINH DOANH BCO HIEM PHI
  NHÂN THH . 6
  1.1.1. Khái niem và phân loJi trong b#o hiem thương mJi 6
  1.1.2. Doanh nghiep b#o hiem phi nhân th1 12
  1.1.3. Nh'ng hoJt dong cơ b#n ca DNBH phi nhân th1. . 14
  1.2. PHÍ BCO HIEM CRA DOANH NGHIEP BCO HIEM PHI NHÂN THH . 18
  1.2.1. Khái niem . 18
  1.2.2. MUc dích sW dUng phí b#o hiem 28
  1.2.3. Các nhân tô #nh hưYng dên doanh thu phí ca DNBH phi nhân
  th1. . 33
  1.3. HIEU QUC S[ D\NG PHÍ BCO HIEM CRA DNBH PHI NHÂN THH 37
  1.3.1. Quan diem vê hieu qu# sW dUng phí b#o hiem phi nhân th1. . 37
  1.3.2. S% cân thiêt ph#i nâng cao hieu qu# sW dUng phí b#o hiem 41
  1.3.3. He thông ch` tiêu dánh giá hieu qu# sW dUng phí b#o hiem ca
  DNBH phi nhân th1 42
  1.4. VÀI NÉT VÊ VIEC S[ D\NG PHÍ BCO HIEM CRA CÁC DNBH PHI
  NHÂN THH TRÊN THÊ GIfI . 69
  Ch45ng 2. THEC TRGNG HIEU QU* S= DNG PHÍ B*O HIEM C@A CÁC
  DOANH NGHIEP B*O HIEM PHI NHÂN THB VIET NAM . 73
  2.1. KHÁI QUÁT VÊ HO=T DONG KINH DOANH BCO HIEM PHI NHÂN
  THH h VIET NAM 73
  iii
  2.1.1. Th* trưing b#o hiem phi nhân th1 Viet Nam . 73
  2.1.2. Th%c trJng hoJt dong kinh doanh b#o hiem ca các doanh nghiep
  b#o hiem phi nhân th1 Y Viet Nam . 79
  2.2. HIEU QUC S[ D\NG PHÍ BCO HIEM CRA CÁC DOANH NGHIEP BCO
  HIEM PHI NHÂN THH VIET NAM 94
  2.2.1. Th%c trJng sW dUng phí b#o hiem ca các DNBH phi nhân th1 . 94
  2.2.2. Phân tích hieu qu# sW dUng phí b#o hiem ca các doanh nghiep
  b#o hiem phi nhân th1 Viet Nam 108
  2.3. DÁNH GIÁ CHUNG VÊ KÊT QUC VÀ HIEU QUC S[ D\NG PHÍ BCO
  HIEM PHI NHÂN THH . 121
  2.3.1. Thành công ca th* trưing b#o hiem phi nhân th1 Viet Nam 121
  2.3.2. Mot sô tôn tJi và nguyên nhân 126
  Ch45ng 3. GI*I PHÁP NÂNG CAO HIEU QU* S= DNG PHÍ B*O HIEM
  C@A DOANH NGHIEP B*O HIEM PHI NHÂN THB VIET NAM. 132
  3.1. DlNH HƯfNG NÂNG CAO HIEU QUC S[ D\NG PHÍ BCO HIEM T=I
  CÁC DOANH NGHIEP BCO HIEM PHI NHÂN THH VIET NAM 132
  3.1.1. Nh'ng cơ hoi và thách thc dôi vni các doanh nghiep b#o hiem
  phi nhân th1 Viet Nam trong quá trình hoi nhap. 132
  3.1.2. D*nh hưnng nâng cao hieu qu# sW dUng phí b#o hiem tJi các doanh
  nghiep b#o hiem phi nhân th1 Viet Nam . 143
  3.2. GICI PHÁP NÂNG CAO HIEU QUC S[ D\NG PHÍ BCO HIEM DNBH
  PHI NHÂN THH VIET NAM 145
  3.2.1. Các gi#i pháp tr%c tiêp 145
  3.2.2. Các gi#i pháp ho tr- 164
  3.2.3. Các gi#i pháp diêu kien . 171
  KÊT LUAN 176
  DANH MC CÔNG TRÌNH C@A TÁC GI* 178
  DANH MC TÀI LIEU THAM KH*O 179

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng phí Bảo Hiểm phi nhân thọ cho Doanh Nghiệp VN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng phí Bảo Hiểm phi nhân thọ cho Doanh Nghiệp VN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status