Kết quả 1 đến 1 của 1

  TÀI LIỆU Giáo trình VISUAL BASIC - Nguyễn Đăng Quang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giáo trình VISUAL BASIC - Nguyễn Đăng Quang


  Giáo trình VISUAL BASIC
  BIÊN SOẠN Nguyễn Đăng Quang
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  Mục lục
  Chương 1: GIỚI THIỆU
  I. CÁC MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH . 1
  II. CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUẨN TRÊN WINDOWS . 2
  III. GIỚI THIỆU VISUAL BASIC . 3
  1. Khởi động - cửa sổ khởi động 3
  2. Màn hình làm việc 5
  IV. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN VỚI ĐỐI TƯỢNG TRÊN FORM . 10
  1. Đưa một đối tượng lên form 10
  2. Chọn đối tượng . 11
  3. Di chuyển . 11
  4. Hiệu chỉnh 11
  5. Xóa . 11
  V. GHI NẠP MỘT VISUAL BASIC PROJECT 11
  1. Thêm form mới vào chương trình 11
  2. Xóa một form . 12
  3. Ghi Project . 13
  4. Nạp Project . 14
  5. Tạo Project mới 14
  VI. MỘT CHƯƠNG TRÌNH VÍ DỤ . 15
  Chương 2: Đối tượng và cách sử dụng đối tượng
  I. ĐỐI TƯỢNG 17
  1. Khái niệm . 17
  2. Các đặc điểm 17
  3. Truy xuất 18
  4. Các thuộc tính chung 18
  5. Các sự kiện chung 19

  II. ĐỐI TƯỢNG FORM .20
  1. Thuộc tính 20
  2. Phương thức .20
  3. Xử lý sự kiện 20
  III. ĐỐI TƯỢNG LABEL 22
  1. Thuộc tính 22
  2. Xử lý sự kiện 22
  IV. ĐỐI TƯỢNG TEXTBOX 22
  1. Thuộc tính 23
  2. Xử lý sự kiện 23
  V. ĐỐI TƯỢNG COMMAND BUTTON .23
  1. Thuộc tính 23
  2. Xử lý sự kiện 23
  VI. FOCUS VÀ THỨ TỰ TAB .23
  1. Focus 23
  2. Thứ tự TAB 24
  3. Phím nóng 24
  4. Ví dụ .24
  Chương 3: Kiểu dữ liệu – Hằng – Biến
  I. BIÊN .27
  1. Định nghĩa 27
  2. Khai báo .27
  3. Qui tắc đặt tên biến .27
  4. Truy xuất biến 27
  5. Phạm vi sử dụng biến .28
  6. Biến tĩnh .29
  II. KIỂU DỮ LIỆU .30
  III. HẰNG 30
  IV. TOÁN TỬ 31
  V. MỘT SỐ HÀM CHUẨN 31
  1. Hàm đại số . 31
  2. Hàm thời gian 31
  3. Hàm chuyển đổi . 32
  4. Hàm kiểm tra kiểu dữ liệu 32
  VI. HỘP THÔNG BÁO . 32
  Chương 4: Các cấu trúc điều khiển
  I. LỆNH ĐIỀU KIỆN IF 35
  II. LỆNH CHỌN LỰA CASE . 35
  III. LỆNH LẶP FOR NEXT 36
  IV. LỆNH LẶP DO LOOP 37
  V. CHƯƠNG TRÌNH CON . 38
  1. Chương trình con Sub 39
  2. Hàm 39
  3. Khai báo . 40
  Chương 5: Mảng – Chuỗi – Collection
  I. MẢNG 41
  1. Định nghĩa 41
  2. Khai báo . 41
  3. Mảng đối tượng điều khiển 42
  4. Ví dụ . 43
  5. Mảng động và mảng tĩnh . 44
  6. Một số vấn đề khác 46
  II. CHUỖI KÝ TỰ . 48
  1. Khai báo . 48
  2. Các hàm xử lý chuỗi 48
  III. COLLECTION . 49
  1. Giới thiệu . 49
  2. Thao tác trên Collection . 50
  3. Ví dụ khác 53
  Chương 6: TextBox – ListBox – ComboBox
  I. TEXTBOX 55
  1. Các thuộc tính bổ sung .55
  2. Sự kiện 55
  3. Ví dụ .55
  II. LISTBOX 57
  1. Các thuộc tính .58
  2. Các phương thức 59
  3. Sự kiện 60
  4. Một số ví dụ 62
  III. COMBOBOX .65
  IV. DRIVELISTBOX, DIRLISTBOX, FILELISTBOX
  1. DriveListBox 66
  2. DirListBox 66
  3. FileListBox .66
  Chương 7: Scrollbar – Image – Timer
  I. SCROLLBAR .69
  1. Các thuộc tính .69
  2. Sự kiện 69
  3. Ví dụ .69
  II. IMAGE 70
  III. TIMER 71
  1. Thuộc tính 71
  2. Sự kiện 71
  3. Ví dụ .71
  Chương 8: Truy xuất dữ liệu
  I. TRUY XUẤT DỮ LIỆU BẰNG ĐỐI TƯỢNG ĐK CÓ KẾT NỐI CSDL . 73
  1. DataControl 73
  2. Các thuộc tính 73
  3. Các đối tượng điều khiển có kết nối cơ sở dữ liệu . 74
  4. Sử dụng Databound Listbox và Combobox . 75
  5. Sử dụng Databound Grid Control (DBGrid) . 78
  II. TRUY XUẤT DỮ LIỆU THÔNG QUA DATA ACCESS OBJECT 84
  1. Các thao tác cơ bản 84
  2. Các thuộc tính của Recordset . 85
  3. Các thao tác trên Recordset 85
  Chương 9: PictureBox –Xử lý mouse
  I. PICTUREBOX . 91
  1. Thuộc tính 91
  2. Các phương thức đồ họa 92
  3. Các thuộc tính qui định đơn vị vẽ 96
  4. Các lệnh ghi nạp ảnh 97
  II. XỬ LÝ MOUSE 98
  Chương 10: Menu – Common Dialog
  I. Menu . 103
  1. Định nghĩa menu 103
  2. Viết lệnh . 104
  II. COMMON DIALOG 106
  1. Hộp thoại Open, Save 106
  2. Hộp thoại chọn màu . 108
  Chương 11: Kiểu bản ghi – Tập tin
  I. KIỂU BẢN GHI . 109
  1. Định nghĩa 109
  2. Khai báo . 109
  II. TẬP TIN 109
  1. Định nghĩa 109
  2. Phân loại .109
  3. Thủ tục truy xuất dữ liệu trên tập tin 110
  4. Các lệnh trên tập tin truy xuất ngẫu nhiên .110
  III. CÁC LỆNH TRÊN TẬP TIN VĂN BẢN .113
  Chương 12: Microsoft Windows Common Controls:
  ImageList – Listview – ImageCombo
  I. IMAGELIST .117
  II. LISTVIEW 117
  1. Các thuộc tính .118
  2. Các thuộc tính của đối tượng ListItem .120
  3. Phương thức .120
  4. Sự kiện 123
  III. IMAGECOMBO 123
  1. Các thuộc tính .123
  2. Các thuộc tính của đối tượng ComboItem .124
  3. Các phương thức 125
  Chương 13: Microsoft Windows Common Controls:
  Toolbar - Statusbar - Dtpicker
  I. TOOLBAR 127
  1. Sử dụng Toolbar .127
  2. Định nghĩa Toolbar 129
  3. Định nghĩa nút Toolbar lúc chạy chương trình 130
  II. STATUSBAR 131
  1. Sử dụng .131
  2. Viết lệnh cho StatusBar 133
  III. DTPICKER 135
  1. Thuộc tính 135
  2. Sự kiện 137
  Chương 14: Microsoft Windows Common Controls:
  Treeview - Updown – Slider – Progressbar
  I. TREE VIEW . 139
  1. Các thuộc tính 139
  2. Các thuộc tính của đối tượng Node 140
  3. Phương thức . 141
  4. Sự kiện . 143
  II. UPDOWN . 144
  1. Các thuộc tính 144
  2. Sự kiện . 144
  III. SLIDER 145
  1. Thuộc tính 145
  2. Phương thức . 146
  3. Sự kiện . 146
  IV. PROGRESSBAR . 147
  Chương 15: RichTextBox – Form MDI
  I. RICHTEXTBOX 149
  1. Các thuộc tính 149
  2. Các phương thức 150
  II. SỬ DỤNG RICHTEXTBOX 151
  1. Chọn dáng vẻ Font chữ bằng nút lệnh trên Toolbar 151
  2. Chọn Font chữ bằng lệnh trên menu và hộp thoại Font . 152
  3. Sự kiện SelChange . 152
  III. SỬ DỤNG CLIPBOARD 153
  1. Sao chép vào Clipboard . 153
  2. Chép dữ liệu từ Clipboard vào văn bản . 153
  3. Cắt dữ liệu vào Clipboard 153
  IV. SỬ DỤNG COMBOBOX CHỌN FONT VÀ CỠ CHỮ TRÊN TOOLBAR . 154
  V. MDI FORM . 154
  1. Đặc điểm .154
  2. Form con MDI 155
  3. Các thuộc tính và phương thức bổ sung so với form thường .155
  4. Nạp cửa sổ con trong form MDI 156
  5. Tạo ứng dụng MDI bằng Form Wizard .156
  Chương 16: Lập trình Drag-and-Drop
  I. TỔNG QUAN .159
  1. Kéo nhả tự động .159
  2. Kéo nhả điều khiển bằng chương trình 160
  II. MỘT CHƯƠNG TRÌNH VÍ DỤ .161
  1. Khởi tạo hoạt động kéo-nhả .161
  2. Chuẩn bi cho thao tác nhả trên đối tượng nguồn .162
  3. Nhả trên đối tượng đích 164
  4. Nạp dữ liệu theo yêu cầu 165
  5. Kéo nhả File .165


  Xem Thêm: Giáo trình VISUAL BASIC - Nguyễn Đăng Quang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo trình VISUAL BASIC - Nguyễn Đăng Quang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status