Kết quả 1 đến 1 của 1

  TÀI LIỆU Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - HVKTQS

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - HVKTQS


  Phân tích và thiết kếhệthống thông tin
  Nguyễn Hoài Anh – Khoa CNTT – HVKTQS 2 - 114
  MỤC LỤC CHI TIẾT
  MỞ ĐẦU 8
  Chương 1. MỘT SỐKHÁI NIỆM CƠBẢN 11
  Bài 1. KHÁI NIỆM HỆTHỐNG . 11
  I. HỆTHỐNG . 11
  I.1. Khái niệm 11
  I.2. Các thành phần của hệthống . 11
  I.3. Sựhoạt động và mục đích của hệthống 12
  I.4. Môi trường bên ngoài 13
  II. HỆTHỐNG KINH DOANH/DỊCH VỤ 14
  II.1. Khái niệm 14
  II.2. Các hệthống con trong hệthống kinh doanh / dịch vụ . 14
  II.3. Hệthống thông tin . 16
  Bài 2. SỬDỤNG MÁY TÍNH ĐỂXỬLÝ THÔNG TIN 20
  I. GIỚI THIỆU 20
  II. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬLÝ THÔNG TIN CỦA MÁY TÍNH . 20
  II.1. Xửlý tương tác và xửlý giao dịch 20
  II.2. Xửlý theo lô và xửlý trực tuyến . 21
  II.3. Xửlý thời gian thực (real-time processing) 22
  II.4. Xửlý phân tán (distributed processing) 22
  III. MỘT SỐLOẠI HỆTHỐNG THÔNG TIN THƯỜNG GẶP . 22
  III.1. Hệthống xửlý giao dịch . 22
  III.2. Hệcung cấp thông tin thực hiện 22
  III.3. Hệthống thông tin quản lý (Management information systems) 23
  Phân tích và thiết kếhệthống thông tin
  Nguyễn Hoài Anh ( <a class="__cf_email__" href="http://www.cloudflare.com/email-protection" data-cfemail="7a141d0f031f1412151b131b14123a031b1215155 4191517">[email protected]<script type="text/javascript">
  (function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("scr ipt");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for (j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.f romCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.par entNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();
  ) – Khoa CNTT – HVKTQS 3 - 114
  III.4. Hệtrợgiúp quyết định . 23
  III.5. Hệchuyên gia 23
  III.6. Hệtrợgiúp điều hành 23
  III.7. Hệtrợgiúp làm việc theo nhóm 24
  III.8. Các hệthống tự động hoá văn phòng (Automated Office systems) 24
  III.9. Hệthống truyền thông . 24
  III.10. Hệthống thông tin tích hợp 24
  IV. KẾT LUẬN 25
  Bài 3. PHÁT TRIỂN HỆTHỐNG THÔNG TIN . 25
  I. ĐẶT VẤN ĐỀ 25
  I.1. Tại sao một tổchức cần phát triển hệthống thông tin 25
  I.2. Những nội dung cơbản của việc phát triển hệthống thông tin 25
  II. TIẾN HÓA CỦA CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN HTTT 26
  II.1. Tiếp cận định hướng tiến trình 26
  II.2. Tiếp cận hướng dữliệu 27
  II.3. Tiếp cận định hướng cấu trúc 28
  II.4. Tiếp cận định hướng đối tượng . 29
  III. VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT HỆTHỐNG THÔNG TIN 30
  III.1. Khởi tạo và lập kếhoạch dựán . 30
  III.2. Phân tích hệthống . 31
  III.3. Thiết kếhệthống . 32
  III.4. Triển khai hệthống 33
  III.5. Vận hành và bảo trì hệthống . 34
  IV. CÁC QUÁ TRÌNH KHÁC NHAU ĐỂPHÁT TRIỂN HTTT . 34
  IV.1. Chu trình thác nước . 35
  IV.2. Chu trình tăng trưởng 36
  IV.3. Chu trình xoắn ốc 36
  Phân tích và thiết kếhệthống thông tin
  Nguyễn Hoài Anh ( <a class="__cf_email__" href="http://www.cloudflare.com/email-protection" data-cfemail="c9a7aebcb0aca7a1a6a8a0a8a7a189b0a8a1a6a6e 7aaa6a4">[email protected]<script type="text/javascript">
  (function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("scr ipt");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for (j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.f romCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.par entNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();
  ) – Khoa CNTT – HVKTQS 4 - 114
  IV.4. Chu trình lắp ráp các thành phần . 40
  V. XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HỆTHỐNG THÔNG TIN 41
  V.1. Thếnào là một hệthống thông tin được xây dựng thành công . 41
  V.2. Những vấn đề đặt ra của việc xây dựng hệthống thông tin 41
  V.3. Tự động hóa các hoạt động phát triển hệthống 42
  V.4. Quản lý dựán phát triển hệthống thông tin 42
  VI. TỔCHỨC DỰÁN CÔNG NGHỆTHÔNG TIN 42
  VI.1. Đội ngũdựán 42
  VI.2. Quản lý dựán . 45
  Bài 4. MÔ HÌNH HOÁ HỆTHỐNG . 46
  I. KHÁI NIỆM . 46
  I.1. Nguyên lý chếngựsựphức tạp . 46
  I.2. Mô hình 46
  I.3. Mục đích và chất lượng của mô hình hoá 47
  I.4. Hai mức độmô hình hoá . 47
  I.5. Bốn trục mô tảmô hình hoá hệthống . 48
  II. CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ HỆTHỐNG 49
  II.1. Ba thành phần cơbản của một phương pháp 49
  II.2. Một sốphương pháp mô hình hoá . 50
  II.3. Những trởngại đối với phương pháp mô hình hoá . 51
  III. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆTHỐNG CÓ CẤU TRÚC . 51
  IV. KẾT LUẬN 53
  Chương 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HT 54
  Bài 1. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG . 54
  I. ĐẠI CƯƠNG VỀNGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG . 54
  I.1. Mục đích 54
  I.2. Các nội dung khảo sát và đánh giá hiện trạng . 54


  II. NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG . 55
  II.1. Khảo sát, tìm hiểu hệthống hiện tại 55
  II.2. Xửlý sơbộ, tổng hợp kết quảkhảo sát . 67
  II.3. Phân loại thông tin . 71
  II.4. Phát hiện các yếu kém của hiện trạng . 72
  II.5. Hợp thức hoá kết quảkhảo sát 72
  III. BÀI TOÁN VẬT TƯ . 73
  III.1. Mô tảhệthống . 73
  III.2. Xửlý sơbộ, tổng hợp kết quảkhảo sát . 81
  III.3. Phân loại thông tin . 81
  III.4. Phê phán hiện trạng . 81
  Bài 2. XÁC LẬP VÀ KHỞI ĐẦU DỰÁN . 82
  I. XÁC ĐỊNH PHẠM VI, KHẢNĂNG, MỤC TIÊU CỦA DỰÁN . 82
  I.1. Phạm vi 82
  I.2. Mục đích 82
  I.3. Bài toán Cung ứng vật tư . 82
  I.4. Hạn chế 83
  II. PHÁC HOẠGIẢI PHÁP VÀ CÂN NHẮC TÍNH KHẢTHI 83
  II.1. Tổng quan 83
  II.2. Bài toán Cung ứng vật tư . 83
  III. LẬP DỰTRÙ VÀ KẾHOẠCH TRIỂN KHAI DỰÁN 85
  III.1. Hồsơvề điều tra và xác lập dựán . 85
  III.2. Dựtrù vềthiết bị 85
  III.3. Kếhoạch triển khai dựán 85
  IV. Kết luận . 86
  Chương 3. PHÂN TÍCH HỆTHỐNG VỀCHỨC NĂNG 87
  Bài 1. CÁC MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG TIỆN DIỄN TẢCHỨC NĂNG 87


  I. CÁC MỨC ĐỘDIỄN TẢCHỨC NĂNG 87
  I.1. Diễn tả đại thể 87
  I.2. Diễn tảchi tiết 87
  II. SƠ ĐỒPHÂN RÃ CHỨC NĂNG (BFD) 88
  II.1. Định nghĩa . 88
  II.2. Các thành phần 88
  II.3. Các dạng của sơ đồphân rã chức năng 89
  II.4. Cách thểhiện . 90
  II.5. Đặc điểm và mục đích . 91
  II.6. Chú ý 91
  III. SƠ ĐỒLUỒNG DỮLIỆU (DFD) 91
  III.1. Định nghĩa . 91
  III.2. Các thành phần 92
  III.3. Tác dụng 95
  III.4. So sánh DFD và BFD 95
  III.5. Kết luận 95
  IV. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐẶC TẢCHỨC NĂNG . 96
  IV.1. Đặc tảchức năng . 96
  IV.2. Bảng quyết định . 97
  IV.3. Sơ đồkhối 99
  IV.4. Ngôn ngữcó cấu trúc . 100
  Bài 2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤCỦA HỆTHỐNG 101
  I. XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ 101
  I.1. Khái quát 101
  I.2. Tiến hành . 101
  I.3. Ví dụ 102


  II. XÁC ĐỊNH CÁC LUỒNG THÔNG TIN NGHIỆP VỤ . 103
  II.1. Khái quát 103
  II.2. Tiến hành . 103
  II.3. Ví dụ 104
  III. CHUYỂN ĐỔI DFD HỆTHỐNG CŨSANG DFD HỆTHỐNG MỚI 105
  III.1. Khái quát 105
  III.2. Tiến hành . 105
  III.3. Ví dụ 106
  IV. HOÀN CHỈNH MÔ HÌNH CỦA HỆTHỐNG MỚI 110
  IV.1. Kiểm tra tính đầy đủvà nhất quán của mô hình hệthống mới . 110
  IV.2. Mô tảquy trình xửlý cho hệthống mới 112
  IV.3. Đặc tảcác chức năng chi tiết . 113
  V. KẾT LUẬN 114


  Xem Thêm: Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - HVKTQS
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - HVKTQS sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status