Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 2 của 2

  THẠC SĨ Biểu diễn ngữ nghĩa của dịch vụ web và tìm kiếm dịch vụ web có bổ trợ ngữ nghĩa

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biểu diễn ngữ nghĩa của dịch vụ web và tìm kiếm dịch vụ web có bổ trợ ngữ nghĩa

  MỤC LỤC
  CHưƠNG 1 : TỔNG QUAN . 1
  1.1 Dịch vụ web và kiến trúc hướng dịch vụ 1
  1.2 Tìm kiếm dịch vụ web 5
  1.3 Tìm kiếm dịch vụ web dựa trên ngữ nghĩa . 7
  1.4 Lý do thực hiện đề tài . 9
  1.5 Mục tiêu đề tài 10
  1.6 Nội dung đề tài . 11
  CHưƠNG 2 : DỊCH VỤ WEB VÀ TÌM KIẾM DỊCH VỤ WEB . 12
  2.1 Định nghĩa 12
  2.2 Cấu trúc . 12
  2.3 Sự phối hợp hoạt động khi sử dụng dịch vụ web . 13
  2.4 Các công nghệ cốt lõi của dịch vụ web 15
  2.4.1 SOAP 16
  2.4.2 WSDL . 17
  2.4.3 UDDI 18
  2.5 Các hạn chế khi sử dụng dịch web . 18
  CHưƠNG 3 : NGỮ NGHĨA VÀ CÁC PHưƠNG PHÁP BIỂU DIỄN NGỮ NGHĨA 21
  3.1 Web ngữ nghĩa 21
  3.1.1 Giới thiệu 21
  3.1.2 Kiến trúc . 21
  ii
  3.2 Dịch vụ web ngữ nghĩa . 23
  3.2.1 OWL-S . 25
  3.2.2 WSMO . 26
  3.2.3 SAWSDL . 27
  3.3 Một số hướng nghiên cứu chính trong lĩnh vực dịch vụ web ngữ nghĩa . 29
  3.4 Phương pháp tìm kiếm dịch vụ web dựa trên công dụng . 29
  CHưƠNG 4 : PHưƠNG PHÁP MỞ RỘNG OWL-S DỰA TRÊN CÔNG DỤNG 32
  4.1 Mở rộng OWL-S Profile với các công dụng 32
  4.1.1 Nhu cầu cần mở rộng OWL-S Profile với các công dụng . 32
  4.1.2 Mở rộng OWL-S Profile với công dụng 33
  4.1.3 Ví dụ về sự mở rộng OWL-S Profile với các công dụng . 35
  4.2 Lựa chọn Ontology để chú giải công dụng của OWL-S Profile 36
  4.2.1 Lựa chọn các khái niệm động từ trong Wordnet để chú giải thành phần động từ trong công dụng 37
  4.2.2 Lựa chọn Domain Ontology để chú giải thành phần danh từ trong công dụng . 38
  4.3 Ánh xạ OWL-S Profile với các công dụng vào UDDI . 39
  4.4 So sánh phương pháp chú giải công dụng cho OWL-s Profile với một số phương pháp chú giải ngữ nghĩa cho phương thức web 41
  4.4.1 SAWSDL . 41
  4.4.2 FC-MATCH . 44
  CHưƠNG 5 : TÌM KIẾM DỊCH VỤ OWL-S DỰA TRÊN CÁC CÔNG DỤNG 46
  5.1 Xác định mức độ phù hợp ngữ nghĩa giữa hai khái niệm trong Ontology . 46
  iii
  5.2 Các thuật toán liên quan đến tìm kiếm dịch vụ web dựa trên công dụng và Input, Output . 48
  5.2.1 Thuật toán xác định mức độ phù hợp giữa hai khái niệm trong Ontology 48
  5.2.2 Thuật toán xác định mức độ phù hợp giữa hai công dụng . 50
  5.2.3 Thuật toán xác định mức độ phù hợp giữa các công dụng từ người dùng dịch vụ và các công dụng được quảng cáo bởi nhà cung cấp dịch vụ 51
  5.2.4 Thuật toán tìm kiếm dịch vụ web dựa trên công dụng . 53
  5.2.5 Luật so sánh mức độ phù hợp công dụng giữa các OWL-S Profile . 54
  5.3 Hệ thống tìm kiếm dịch vụ web kết hợp công dụng và Input, Output . 55
  5.3.1 Đề xuất hệ thống tìm kiếm dịch vụ web kết hợp công dụng và Input, Output . 55
  5.3.2 Luật so sánh mức độ phù hợp Input và Output 57
  5.3.3 Luật so sánh mức độ phù hợp kết hợp công dụng và Input, Output 57
  CHưƠNG 6 : CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ . 59
  6.1 Kiến trúc tổng thể . 59
  6.1.1 Hệ thống FOWLS JUDDI Registry . 60
  6.1.2 Hệ thống FOWLS Annotation Provider . 63
  6.1.3 Hệ thống FOWLS Discovery Requester 65
  6.2 Đánh giá 66
  6.2.1 Dữ liệu thử nghiệm . 66
  6.2.2 Cấu hình máy thử nghiệm 67
  6.2.3 Kết quả . 67
  6.3 Ví dụ . 71
  CHưƠNG 7 : KẾT LUẬN . 73
  iv
  7.1 Kết quả đạt được . 73
  7.2 Hướng phát triển . 75
  Tham khảo 76

  Xem Thêm: Biểu diễn ngữ nghĩa của dịch vụ web và tìm kiếm dịch vụ web có bổ trợ ngữ nghĩa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biểu diễn ngữ nghĩa của dịch vụ web và tìm kiếm dịch vụ web có bổ trợ ngữ nghĩa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

 8. Lan Chip · .:: Gold Member ::. · 1955 bài gửi
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 3.1 Ba ngôn ngữ biểu diễn dịch vụ web được W3C đệ trình . 24
  Bảng 4.1 FOWLS Profile 34
  Bảng 4.2 Ví dụ ánh xạ vào UDDI 40
  Bảng 4.3 Ánh OWL-S Profile vào UDDI 41
  Bảng 5.1 Thuật toán xác định mức độ phù hợp giữa hai khái niệm trong Ontology 49
  Bảng 5.2 Thuật toán xác định mức độ phù hợp giữa hai công dụng . 51
  Bảng 5.3 Thuật toán so khớp các công dụng được yêu cầu từ người dùng dịch vụ với các công dụng được quảng cáo bởi nhà cung cấp dịch vụ . 52
  Bảng 5.4 Thuật toán tìm kiếm dịch vụ web dựa trên công dụng . 53
  Bảng 5.5 Luật so sánh mức độ phù hợp công dụng giữa các OWL-S Profile . 54
  Bảng 5.6 Luật so sánh mức độ phù hợp Input, Output 57
  Bảng 5.7 Luật so sánh mức độ phù hợp kết hợp công dụng và Input, Output 58
  Bảng 6.1 Cấu hình máy thực nghiệm . 67
  Bảng 6.2 Thống kê theo thời gian thực hiện 67
  Bảng 6.3 Thống kê theo số lượng dịch vụ tìm thấy . 68
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 1.1 Số lượng dịch vụ web và các nhà cung cấp dịch vụ web [1] 2
  Hình 1.2 Kiến trúc hướng dịch vụ trên nền IBM . 3
  Hình 1.3 Kiến trúc hướng dịch vụ trên nền Microsoft . 4
  Hình 1.4 Sự phối hợp hoạt động khi sử dụng dịch vụ web 5
  Hình 1.5 Tập dữ liệu từ thế giới thực [19], [42] 8
  Hình 2.1 Cấu trúc của dịch vụ web 13
  Hình 2.2 Sự phối hợp hoạt động khi sử dụng dịch vụ web 14
  Hình 2.3 Các công nghệ cốt lõi của dịch vụ web [25] . 16
  Hình 2.4 Cấu trúc thông điệp SOAP [26] 16
  Hình 2.5 Cấu trúc WSDL [28] . 17
  Hình 2.6 Cơ chế tìm kiếm của UDDI 19
  Hình 2.7 Framework dịch vụ web [43] . 19
  Hình 3.1 Sự tiến hóa của kiến trúc web ngữ nghĩa theo đề xuất của Berners Lee [41] . 22
  Hình 3.2 Dịch vụ web ngữ nghĩa [43] . 23
  Hình 3.3 Tập dữ liệu từ thế giới thực [18], [42] 25
  Hình 3.4 Dịch vụ OWL-S [31] 26
  Hình 3.5 Các thành phần WSMO [32] . 27
  Hình 3.6 SAWSDL [33] . 28
  Hình 4.1 OWL-S [31] 34
  Hình 4.2 Chú giải công dụng bằng cách kết hợp hai Ontology . 36
  Hình 4.3 Ánh xạ FOWLS Profile vào UDDI . 39
  Hình 4.4 Chú giải ngữ nghĩa trong SAWSDL . 42
  Hình 4.5 Ví dụ về chú giải ngữ nghĩa trong SAWSDL [33] . 43
  Hình 5.1 Phương trình phân mức độ phù hợp giữa hai khái niệm trong Ontology [15] 47
  Hình 5.2 Xác định mức độ phù hợp từng khái niệm tương ứng giữa hai công dụng 48
  Hình 5.3 Xác định mức độ phù hợp giữa hai công dụng . 50
  ix
  Hình 5.4 Kết hợp tìm kiếm dựa trên công dụng với Input, Output . 55
  Hình 5.5 Hệ thống tìm kiếm dựa trên công dụng kết hợp với Input, Output . 55
  Hình 6.1 Kiến trúc tổng thể 59
  Hình 6.2 Hệ thống FOWLS JUDDI REGISTRY 60
  Hình 6.3 Publish UDDI Port 61
  Hình 6.4 Inquiry UDDI Port 62
  Hình 6.5 FOWLS Annotation Provider . 63
  Hình 6.6 Chức năng chú giải các công dụng cho dịch vụ OWLS . 64
  Hình 6.7 Chức năng đăng ký dịch vụ OWLS đã chú giải các công dụng . 64
  Hình 6.8 Hệ thống FOWLS Discovery Requester . 65
  Hình 6.9 Biểu đồ so sánh số lượng dịch vụ tìm được 68
  Hình 6.10 Biểu đồ so sánh thời gian thực hiện giữa IO và FIO 69
  Hình 6.11 Biểu đồ so sánh thời gian thực hiện giữa FIO và IOF 70
  Hình 6.12 Biểu đồ so sánh thời gian thực hiện giữa F, IO, FIO, IOF . 70
  Hình 6.13 Ví dụ về tìm kiếm dịch vụ web dựa trên IO . 71
  Hình 6.14 Ví dụ về tìm kiếm dịch vụ dựa trên công dụng . 71
  Hình 6.15 Ví dụ tìm kiếm dịch vụ web kết hợp các công dụng với các Input và Ouput 72
  13-10-2011, 17:21 #2

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status