Kết quả 1 đến 1 của 1

  TÀI LIỆU Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam


   TÀI LIỆU ÔN THI
  LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Biên soạn: Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
  Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học  Danh mục câu hỏi và đáp án
  Câu1: Các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động đến sự chuyển biến về xã hội, các giai cấp và mâu thuẫn của xã hội Việt Nam như thế nào?. 1
  Câu 2: Tại sao trong quá trình đi tìm đường cứu nước (1911 - 1920) Nguyễn Ái Quốc đã chọn con đường cách mạng vô sản?. 2
  Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX 2
  Câu3: Trình bày quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 4
  Câu4: Trình bày nội dung cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam được nêu lên trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 02/1930. 5
  Câu5: Trình bày nội dung cơ bản của bản Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương. 6
  Câu6: Trình bày sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng thể hiện trong Nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 6 (11/1939), 7 (11/1940), 8 (5/1941). 8
  Câu7: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ngày 12/03/1945 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. 10
  Câu8: Phân tích ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng Tám năm 1945. 11
  Ý nghĩa lịch sử. 11
  Câu9 đề 9: Phân tích hoàn cảnh lịch sử của cách mạng nước ta sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công và nội dung cơ bản của Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” ngày 25/11/1945 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. 12
  Câu10: Phân tích những kinh nghiệm lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng trong giai đoạn 1945 - 1946 . 13
  Câu11: Trình bày quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng Cộng sản Đông Dương khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (12/1946 ). 14
  Câu12: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (02/1951) thông qua. 16
  Câu13: Phân tích chủ trương đấu tranh ngoại giao, ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ của Đảng và Chính phủ ta vào năm 1954. 18
  Câu14: Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). 19
  Câu15: Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối cách mạng Việt Nam sau tháng 7/1954 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) thông qua. 20
  Câu16: Trình bày nội dung cơ bản về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc do Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng ( 9/1960) đề ra. 23
  Câu17: Quá trình hình thành nội dung và ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do Hội nghị lần thứ 11 (3/1965) và lần thứ 12 (12/965) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vạch ra. 24
  Câu18: Phân tích chủ trương và ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh ngoại giao ký Hiệp định Pa-ri ngày 27/1/1973 của Đảng. 26
  Câu19: Trình bày thành quả của sự nghiệp xây dựng miền Bắc trong thời kỳ 1954 - 1975 và vai trò của miền Bắc đối với thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. 27
  Câu20: Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 29
  Câu21hủ đề 21: Trình bày nội dung cơ bản của đường lối tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976) đề ra và hiệu quả của đường lối đó. 31
  Cơ sở hoạch định. 33
  Câu23:Những thành tựu, hạn chế và những bài học lịch sử của 20 năm đổi mới. 35
  Câu24: Trình bày bài học kinh nghiệm về việc nắm vững và kết hợp đúng đắn vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ khi có sự lãnh đạo của Đảng. 36
  Câu25: Phân tích chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Mặt trận dân tộc thống nhất. 37
  Câu26: Trình bày bài học kinh nghiệm về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 38
  Câu27: Trình bày những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và mang tầm vóc thời đại của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 39
  Câu28: Phân tích đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Đánh giá sự thực hiện đường lối đó. 40
  Câu29: Phân tích nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. 43
  Câu30: Phân tích đặc điểm, hình thức của cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp. Đánh giá sự thực hiện cơ chế đó ở nước ta. 44
  Câu31: Phân tích sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kì đổi mới. 46
  Câu32: Phân tích mục tiêu và quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 47
  Câu33: Phân tích những chủ trương của Đảng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 49
  Câu34: Đánh giá sự thực hiện đường lối chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 52
  Câu35: Phân tích cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta. 53
  Câu36: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới. 54
  Câu37: Phân tích quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. 56
  Câu38: Phân tích mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. 58
  Câu39: Phân tích mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng Nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. 60
  Câu40[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hân tích mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. 61
  Câu41: Đánh giá sự thực hiện đường lối xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta thời kỳ đổi mới. 62
  Câu42: Phân tích quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hóa của Đảng thời kỳ trước đổi mới. Đánh giá sự thực hiện đường lối đó. 64
  Câu43: Phân tích quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng nền văn hóa thời kỳ đổi mới. 66
  Câu44: Phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng nền văn hóa thời kỳ đổi mới. 67
  Câu45: Phân tích chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng thời kỳ trước đổi mới. Đánh giá sự thực hiện đường lối đó. 69
  Câu46: Phân tích quá trình đổi mới nhận thức và quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới. 70
  Câu47: Phân tích chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới. 72
  Câu 48: Phân tích hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ 1975 - 1986. 74
  Câu49: Trình bày những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ trước đổi mới 76
  Câu50: Phân tích hoàn cảnh lịch sử hình thành đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng thời kỳ đổi mới. 77
  Câu 51: Phân tích các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng thời kỳ đổi mới 78
  Câu 52: Phân tích nội dung đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế của Đảng thời kỳ đổi mới. 81
  Câu53: Phân tích thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân thực hiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới. 83


  Xem Thêm: Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status