Kết quả 1 đến 2 của 2

  THẠC SĨ Nghiên cứu xây dựng đặc trưng cộng đồng trong các hệ thống tư vấn thông tin

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xây dựng đặc trưng cộng đồng trong các hệ thống tư vấn thông tin

  MỤC LỤC
  DANH MỤC HÌNH 4
  DANH MỤC BẢNG . 5
  DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 6
  MỞ ĐẦU . 7
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 9
  1.1 Đặt vấn đề 9
  1.2 Mục tiêu của đề tài 12
  1.3 Nội dung nghiên cứu . 12
  1.4 Những đóng góp của luận văn 13
  CHƯƠNG 2. TƯ VẤN THÔNG TIN DỰA TRÊN LỌC CỘNG TÁC . 14
  2.1 Tư vấn thông tin dựa trên lọc cộng tác . 14
  2.1.1 Cách tiếp cận dựa trên người dùng (User-based approaches) 15
  2.1.2 Cách tiếp cận dựa trên tài nguyên (Item-based approaches) 17
  2.1.3 Cách tiếp cận dựa trên mô hình (Model-based approaches) . 18
  2.1.4 Các độ đo tương tự (Similarity Measures) 19
  2.2 Tạo lập cộng đồng . 20
  2.2.1 Mô hình phân nhóm (clustering model) 20
  2.2.1.1 Phương pháp phân nhóm hàng xóm gần nhất (nearest neighbor
  clustering) . 21
  2.2.1.2 Phương pháp phân nhóm khoảng cách tâm (k-mean clustering) 22
  2.2.2 Tạo lập cộng đồng dựa trên mô hình cộng đồng đa tiêu chí 22
  2.3 Định vị người dùng mới vào cộng đồng 24
  2.3.1 Khai thác thông tin thăm dò . 24
  2.3.2 Cung cấp profile mẫu . 24
  2
  2.3.3 Phương pháp suy diễn cộng đồng . 25
  2.3.4 Định vị dựa trên CP . 25
  2.3.4.1 Phương pháp 1 - POP (Porpularly Rated) . 27
  2.3.4.2 Phương pháp 2 – HR20 (High Ratings 20) 28
  2.3.4.3 Phương pháp 3 – avgMatch . 29
  2.4 Quan điểm xây dựng CP như giải bài toán ra quyết định đa tiêu chí . 32
  CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PROMETHEE HỖ TRỢ QUYẾT
  ĐỊNH ĐA TIÊU CHÍ 35
  3.1 Bài toán ra quyết định đa tiêu chí . 35
  3.1.1 Giới thiệu . 35
  3.1.2 Một số phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí . 41
  3.1.2.1 Phương pháp thứ tự . 42
  3.1.2.2 Phương pháp Lexicographic 43
  3.1.2.3 Phương pháp Borda 43
  3.1.2.4 Phương pháp Condorcet 44
  3.1.3 Phương pháp trọng số (Weighted methods) 44
  3.1.3.1 Phương pháp tổng trọng số (Weighted sum method) 44
  3.1.3.2 Phương pháp tích trọng số (Weighted product method) . 45
  3.2 Các Phương pháp PROMETHEE 46
  3.2.1 Lịch sử . 46
  3.2.2 Mô hình thích hơn PROMETHEE 46
  3.2.2.1 Thông tin giữa các tiêu chí 47
  3.2.2.2 Thông tin trong các tiêu chí . 47
  3.2.3 Xếp hạng PROMETHEE I và PROMETHEE II 51
  3.2.3.1 Các chỉ số thích hơn tích hợp (Aggregated Preference Indices) . 52
  3.2.3.2 Các dòng hơn cấp (Outranking Flows) 53
  3.2.3.3 PROMETHEE I – thứ tự bộ phận 54
  3.2.3.4 PROMETHEE II – thứ tự toàn phần 55
  3.2.3.5 Profile của các lựa chọn 56
  CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CP BẰNG PHƯƠNG PHÁP
  PROMETHEEMATCH . 58
  3
  4.1 Cách tiếp cận chính của PrometheeMatch . 58
  4.2 Những cải tiến của PrometheeMatch . 59
  4.2.1 Cải tiến 1 – Sử dụng PROMETHEE II để xếp hạng các tài nguyên trong
  cộng đồng 61
  4.2.2 Cải tiến 2 – Sử dụng ngưỡng trùng lắp . 64
  4.2.3 Cải tiến 3 – Giảm sự phụ thuộc vào thứ tự duyệt cộng đồng . 67
  4.3 Thuật toán và sơ đồ khối . 71
  4.4 Nhận xét . 74
  CHƯƠNG 5. THỬ NGHIỆM và PHÂN TÍCH KẾT QUẢ . 76
  5.1 Dữ liệu thực nghiệm 76
  5.2 Các tiêu chí đánh giá . 77
  5.2.1 Tiêu chí popRank (Popularity Rank) – TC1 77
  5.2.2 Tiêu chí avgRating (average Rating) – TC2 78
  5.2.3 Tiêu chí uniqueness – TC3 79
  5.3 Cách thức tiến hành thực nghiệm . 80
  5.4 Phân tích kết quả . 81
  5.4.1 Phương pháp 1, 2, và 3 . 81
  5.4.2 Phương pháp 4 – PrometheeMatch 82
  5.4.2.1 Sự ảnh hưởng trọng số lên các tiêu chí: 83
  5.4.2.2 So sánh với 3 phương pháp hiện có . 88
  5.5 Tổng kết . 92
  CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN và HƯỚNG PHÁT TRIỂN 93
  6.1 Kết luận 93
  6.2 Đề xuất hướng phát triển 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

  Xem Thêm: Nghiên cứu xây dựng đặc trưng cộng đồng trong các hệ thống tư vấn thông tin
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xây dựng đặc trưng cộng đồng trong các hệ thống tư vấn thông tin sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

 8. Lan Chip · .:: Gold Member ::. · 1955 bài gửi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 3.1 Bảng đánh giá MCDM . 37
  Bảng 3.2. Các trọng số của độ quan trọng tương đối . 47
  Bảng 4.1 Bảng đánh giá của cộng đồng C1 62
  Bảng 4.2: Tham số PROMETHEE II Cho ví dụ 4.1 63
  Bảng 4.3: Chỉ số thích hơn và các dòng hơn cấp của Ví dụ 4.1 . 63
  Bảng 4.4: Tham số của PROMETHEE II – ví dụ 4.2 . 66
  Bảng 4.5: Thứ tự tài nguyên trong 3 cộng đồng - ví dụ 4.2 . 66
  Bảng 4.6: CP của 3 cộng đồng với u = 3 trong ví dụ 4.2 . 66
  Bảng 4.7: Kết quả CP của 3 cộng đồng thỏa ngưỡng trùng lắp-Ví dụ 4.2 67
  Bảng 5.1 Kết quả thực nghiệm phương pháp 1, 2 và 3 trên toàn cục . 82
  Bảng 5.2 Kết quả thực nghiệm phương pháp 1, 2 và 3 trên cục bộ 82
  Bảng 5.3: So sánh PrometheeMatch với POP 89
  Bảng 5.4: So sánh PrometheeMatch với HR20 . 89
  Bảng 5.5: Kết quả phương pháp 3 trên 3 phân hoạch 89
  Bảng 5.6: Kết quả phương pháp 4 trên 3 phân hoạch với w3=1 trên toàn cục . 90
  Bảng 5.7: Kết quả phương pháp 4 trên 3 phân hoạch với w3=1 trên cục bộ 90
  Bảng 5.8: Một số kết quả phương pháp 4 trên 3 phân hoạch trên toàn cục 91
  4
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 1.1: Tư vấn lọc cộng tác . 10
  Hình 1.2: Định vị người dùng mới bằng đặc trưng cộng đồng . 12
  Hình 2.1: Ma trận đánh giá R của người dùng lên tài nguyên . 14
  Hình 2.2: Quy trình CF . 15
  Hình 2.3: Phân nhóm bằng phương pháp hàng xóm gần nhất . 21
  Hình 2.4: Phân nhóm bằng phương pháp k-mean 22
  Hình 2.5: Bảng cộng đồng Tmxn . 23
  Hình 3.1. Hàm thích hơn . 48
  Hình 3.2: các kiểu tiêu chí tổng quát hóa 50
  Hình 3.3 Đồ thị hơn cấp có trọng số 53
  Hình 3.4 Các dòng hơn cấp PROMETHEE . 53
  Hình 3.5 Profile của một lựa chọn . 56
  Hình 4.1 Dữ liệu bài toán xây dựng CP theo MCDM . 59
  Hình 4.2 Hàm thích hơn kiểu 5 63
  Hình 4.3: Dữ liệu đánh giá của 3 cộng đồng - ví dụ 4.2 . 65
  Hình 4.4: Dữ liệu đánh giá của 3 cộng đồng - ví dụ 4.3 . 68
  Hình 4.5: Sơ đồ khối của thuật toán PrometheeMatch . 73
  Hình 5.1: CP với điểm popRank 78
  Hình 5.2: CP với điểm avgRating 79
  Hình 5.3 CP và điểm uniqueness . 80
  Hình 5.4: kết quả TC1, TC2 của 3 phân hoạch trên toàn cục khi w3 cố định, w1, w2
  biến thiên . 84
  Hình 5.5: kết quả TC1, TC2 của 3 phân hoạch trên cục bộ khi w3 cố định, w1, w2
  biến thiên . 86
  Hình 5.6: Đồ thị TC3 trên 3 phân hoạch với w1, w2 cố định và w3 biến thiên. 88
  13-10-2011, 17:09 #2

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status