Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác quản lí tiền lương tại Xí nghiệp Ngầm – Công ty xây dựng Lũng Lô

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác quản lí tiền lương tại Xí nghiệp Ngầm – Công ty xây dựng Lũng Lô

  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]MỤC LỤC
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]LỜI MỞ ĐẦU [FONT=TimesNewRomanPSMT].2
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]PHẦN I: VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG[FONT=TimesNewRomanPSMT] 3
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]I. Khái niệm, vai trò của tiền lương[FONT=TimesNewRomanPSMT] .3
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]1. Khái ni[FONT=Courier New]ệ[FONT=TimesNewRomanPSMT]m .3
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]2. Vai trò .3
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]3. Phân bi[FONT=Courier New]ệ[FONT=TimesNewRomanPSMT]t ti[FONT=Courier New]ề[FONT=TimesNewRomanPSMT]n l[FONT=Courier New]ươ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng danh nghĩa và ti[FONT=Courier New]ề[FONT=TimesNewRomanPSMT]n l[FONT=Courier New]ươ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng th[FONT=Courier New]ự[FONT=TimesNewRomanPSMT]c t[FONT=Courier New]ế[FONT=TimesNewRomanPSMT] 3
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]II. Khái niệm tổng quỹ lương[FONT=TimesNewRomanPSMT] .4
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]1 Khái ni[FONT=Courier New]ệ[FONT=TimesNewRomanPSMT]m, phân lo[FONT=Courier New]ạ[FONT=TimesNewRomanPSMT]i t[FONT=Courier New]ổ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng qu[FONT=Courier New]ỹ[FONT=TimesNewRomanPSMT] l[FONT=Courier New]ươ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng 4
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]2. Các ph[FONT=Courier New]ươ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng pháp xây d[FONT=Courier New]ự[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng qu[FONT=Courier New]ỹ[FONT=TimesNewRomanPSMT] l[FONT=Courier New]ươ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng trong doanh
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]nghi[FONT=Courier New]ệ[FONT=TimesNewRomanPSMT]p .5
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]III. Các hình thức và chế độ tiền lương ở nước ta hiện
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]nay[FONT=TimesNewRomanPSMT] 5
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]1. Hình th[FONT=Courier New]ứ[FONT=TimesNewRomanPSMT]c tr[FONT=Courier New]ả[FONT=TimesNewRomanPSMT] l[FONT=Courier New]ươ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng theo th[FONT=Courier New]ờ[FONT=TimesNewRomanPSMT]i gian 5
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]2. Hình th[FONT=Courier New]ứ[FONT=TimesNewRomanPSMT]c tr[FONT=Courier New]ả[FONT=TimesNewRomanPSMT] l[FONT=Courier New]ươ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng theo s[FONT=Courier New]ả[FONT=TimesNewRomanPSMT]n ph[FONT=Courier New]ẩ[FONT=TimesNewRomanPSMT]m .6
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]3. Hình th[FONT=Courier New]ứ[FONT=TimesNewRomanPSMT]c tr[FONT=Courier New]ả[FONT=TimesNewRomanPSMT] l[FONT=Courier New]ươ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng theo c[FONT=Courier New]ấ[FONT=TimesNewRomanPSMT]p b[FONT=Courier New]ậ[FONT=TimesNewRomanPSMT]c 6
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]4. Ch[FONT=Courier New]ế[FONT=TimesNewRomanPSMT] đ[FONT=Courier New]ộ[FONT=TimesNewRomanPSMT] tr[FONT=Courier New]ả[FONT=TimesNewRomanPSMT] l[FONT=Courier New]ươ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng theo c[FONT=Courier New]ấ[FONT=TimesNewRomanPSMT]p b[FONT=Courier New]ậ[FONT=TimesNewRomanPSMT]c, ch[FONT=Courier New]ứ[FONT=TimesNewRomanPSMT]c danh 7
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]NGHIỆP NGẦM – CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ[FONT=TimesNewRomanPSMT] .7
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]NGHIỆP
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]1.M[FONT=Courier New]ộ[FONT=TimesNewRomanPSMT]t s[FONT=Courier New]ố[FONT=TimesNewRomanPSMT] nét v[FONT=Courier New]ề[FONT=TimesNewRomanPSMT] t[FONT=Courier New]ổ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng công ty xây d[FONT=Courier New]ự[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng Lũng Lô .7
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]2.Quátrình hình thành và phát tri[FONT=Courier New]ể[FONT=TimesNewRomanPSMT]n c[FONT=Courier New]ủ[FONT=TimesNewRomanPSMT]a Xí nghi[FONT=Courier New]ệ[FONT=TimesNewRomanPSMT]p XDCT Ng[FONT=Courier New]ầ[FONT=TimesNewRomanPSMT]m 8
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]3.Đ[FONT=Courier New]ặ[FONT=TimesNewRomanPSMT]c đi[FONT=Courier New]ể[FONT=TimesNewRomanPSMT]m t[FONT=Courier New]ổ[FONT=TimesNewRomanPSMT] ch[FONT=Courier New]ứ[FONT=TimesNewRomanPSMT]c ho[FONT=Courier New]ạ[FONT=TimesNewRomanPSMT]t đ[FONT=Courier New]ộ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng & t[FONT=Courier New]ổ[FONT=TimesNewRomanPSMT] ch[FONT=Courier New]ứ[FONT=TimesNewRomanPSMT]c qu[FONT=Courier New]ả[FONT=TimesNewRomanPSMT]n lí SXKD 8
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]4.Tình hình v[FONT=Courier New]ề[FONT=TimesNewRomanPSMT] công tác k[FONT=Courier New]ế[FONT=TimesNewRomanPSMT] toán .10
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ TIỀN LƯƠNG[FONT=TimesNewRomanPSMT] 11
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]1. Quy ch[FONT=Courier New]ế[FONT=TimesNewRomanPSMT] tr[FONT=Courier New]ả[FONT=TimesNewRomanPSMT] l[FONT=Courier New]ươ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng .11
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]2. C[FONT=Courier New]ơ[FONT=TimesNewRomanPSMT] c[FONT=Courier New]ấ[FONT=TimesNewRomanPSMT]u lao đ[FONT=Courier New]ộ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng c[FONT=Courier New]ủ[FONT=TimesNewRomanPSMT]a Xí nghi[FONT=Courier New]ệ[FONT=TimesNewRomanPSMT]p 13
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]3.Hình th[FONT=Courier New]ứ[FONT=TimesNewRomanPSMT]c tr[FONT=Courier New]ả[FONT=TimesNewRomanPSMT] l[FONT=Courier New]ươ[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng . 13
  [FONT=TimesNewRomanPSMT]4.Ch[FONT=Courier New]ế[FONT=TimesNewRomanPSMT] đ[FONT=Courier New]ộ[FONT=TimesNewRomanPSMT] ti[FONT=Courier New]ề[FONT=TimesNewRomanPSMT]n th[FONT=Courier New]ưở[FONT=TimesNewRomanPSMT]ng và ph[FONT=Courier New]ụ[FONT=TimesNewRomanPSMT] c[FONT=Courier New]ấ[FONT=TimesNewRomanPSMT]p 17
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]PHẦN III: MỘT SỐ Y KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]QUẢN LÍ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP NGẦM[FONT=TimesNewRomanPSMT] 20
  [FONT=TimesNewRomanPS-BoldMT]KẾT LUẬN[FONT=TimesNewRomanPSMT] .21


  Xem Thêm: Công tác quản lí tiền lương tại Xí nghiệp Ngầm – Công ty xây dựng Lũng Lô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản lí tiền lương tại Xí nghiệp Ngầm – Công ty xây dựng Lũng Lô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status