Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp bảo trì và xây lắp cơ điện Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp bảo trì và xây lắp cơ điện Hà Nội

  LỜI NÓI ĐẦU

  Nền kinh tế thị trường đang đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhiều sức ép. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới để thích ứng với điều kiện kinh doanh hiện nay. Ngoài các hoạt động về quản lý, hoạt động kế toán cũng giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Kế toán không những là bộ phận hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các nhà quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn cung cấp các thông tin tài chính về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho các đối tượng có quan tâm. Một doanh nghiệp có bộ phận kế toán phát triển cũng đồng nghĩa với một doanh nghiệp có nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, mọi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, dù hoạt động theo bất kỳ phương thức nào thì cũng không thể thiếu được bộ phận kế toán.
  Xí nghiệp bảo trì và xây lắp cơ điện Hà Nội là một doanh nghiệp mới được thành lập với ngành nghề kinh doanh là: Sản xuất máy móc thiết bị điện và sản phẩm chính là máy biến thế. Đây là một doanh nghiệp sản xuất, tạo ra sản phẩm. Việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là phần hành kế toán quan trọng nhất trong tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp.
  Qua thời gian thực tập tại Công ty, em nhận thấy rằng việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty có nhiều điểm cần phải quan tâm và rất quan trọng. Chính vì vậy, em chọn đề tài: “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp bảo trì và xây lắp cơ điện Hà Nội” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Nội dung của chuyên đề gồm 03 phần chính:
  - Phần I: Lý luận chung về quản lý kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm XDCB trong doanh nghiệp xâp lắp
  - Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp bảo trì và xây lắp cơ điện Hà Nội.
  - Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp bảo trì và xây lắp cơ điện Hà Nội.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1. Một số nội dung cơ bản về chi phí và giá thành sản phẩm
  Chi phí sản xuất
  1.2. Giá thành sản phẩm
  1.2.1. KháI niệm và bản chất của giá thành.
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm.
  1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  1.4. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm
  1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
  1.4.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
  14.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
  1.5. Sự cần thiết phải hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  1.6. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
  2.1. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
  2.1.1. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
  2.1.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.1.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  2.1.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
  2.1.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
  2.1.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  2.1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  2.1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
  2.1.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
  2.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất
  2.2.1. Kỳ tính giá thành
  2.2.2. Phương pháp tính giá thành
  PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP BẢO TRÌ VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
  1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP BẢO TRÌ VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
  Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp bảo trì và xây lắp cơ điện Hà Nội
  Chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ phần chế tao máy biến thế Hà Nội
  Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần chế tao máy biến thế Hà Nội.
  Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần chế tao máy biến thế Hà Nội.
  Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần chế tao máy biến thế Hà Nội.
  Tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần chế tao máy biến thế Hà Nội.
  Các chính sách kế toán chung.
  Tổ chức vận dụng chứng từ, tài khoản kế toán.
  Tổ chức hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán.
  2. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TAO MÁY BIẾN THẾ HÀ NỘI.
  2.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  2.2. Một số điểm tồn tại cần khắc phục
  3. YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  4. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TAO MÁY BIẾN THẾ HÀ NỘI
  4.1. Phân loại chi phí sản xuất
  4.2. Đối tượng tập hợp chi phí
  4.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
  4.3.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp
  4.3.2. Hach toán chi phí nhân công trực tiếp
  4.3.3. hạch toán chi phí sản xuất chung
  4.3.3.1. Hạch toán chi phí nhân viên phân xưởng.
  4.3.3.2. Hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định.
  4.3.3.3. Hạch toán chi phí mua ngoài.
  4.3.3.4. Hạch toán chi phí bằng tiền khác.
  4.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang và tổng hợp chi phí sản xuất.
  4.4.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang.
  4.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất.
  5. TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TAO MÁY BIẾN THẾ HÀ
  NỘI.
  5.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành.
  5.2. Phương pháp tính giá thành.
  PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TAO MÁY BIẾN THẾ HÀ NỘI.
  Kết luận.  Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp bảo trì và xây lắp cơ điện Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp bảo trì và xây lắp cơ điện Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status