Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU

  Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang có những bước phát triển rõ rệt. Nước ta là nước có nền kinh tế nhiều thành phần, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để tồn tại và phát triển được, nước ta phải đối diện với nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt. Để tìm được chỗ đứng cho mình, mỗi doanh nghiệp phải tự hoạch định cho mình những bước đi, nhận biết, dự đoán thị trường để nắm bắt thời cơ. Đồng thời phải sản xuất ra được những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, và được thị trường chấp nhận, sản phẩm phải tiết kiệm tối đa chi phí để cho doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất.
  Ở nước ta, đứng trước xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, chúng ta đang nỗ lực để có thể tham gia vào các tổ chức kinh tế như AFTA và WTO . Điều này cũng có nghĩa đặt Việt Nam truớc thách thưc phải mở cửa cho nước ngoài đầu tư vào một số ngành nghề để tồn tại và phát triển trong một môi trường cạnh tranh. Giải pháp quan trọng với mọi doanh nghiệp nói chung là sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Trong điều kiện đó, các doanh nghiệp cần nắm bắt đầy đủ, kịp thời mọi thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thông tin kinh tế. Điều đó đòi hỏi phải nâng cao vai trò của công tác kế toán.
  Kế toán là một công cụ quan trọng của quản lý, có lịch sử phát triển lâu đời, giúp cho công tác ghi chép, phản ánh và hoạch định kinh tế. Việc tổ chức công tác kế toán một cách khoa học và hợp lý là điều kiện cần thiết để thực hiện tốt chức năng, vai trò và nhiệm vụ của kế toán, đảm bảo được chất lượng và hiệu quả của công tác kế toán ở tổ chức.
  Việc hạch toán chi phí sản xuất đúng đắn là một trong những biện pháp quan trọng để giảm chi phí dẫn đến hạ giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp tạo được ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Do vậy, việc quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp là vô cùng cần thiết.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công việc tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nói chung cũng như trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng, em đã chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam”.
  Nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm ba phần chính:
  Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà.
  Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà.
  Do phạm vi nghiên cứu của đề tài rộng, thời gian và hiểu biết còn hạn chế nên bản chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót và chưa thực sự đầy đủ, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thày cô và bạn bè để bản chyên đề của em được hoàn thiện hơn.

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3
  1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
  1.1 Chi phí sản xuất 3
  1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 3
  1.2 Giá thành sản phẩm 6
  1.2.1 Khái niệm 6
  1.2.2 Phân loại giá thành sản xuất 7
  1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
  2. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm sản xuất trong doanh nghiệp 10
  2.1 Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10
  2.1.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 10
  2.1.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10
  2.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 12
  2.2.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 12
  2.2.2 Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm 13
  3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
  3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
  3.1.1 Chứng từ 15
  3.1.2 Tài khoản sử dụng 15
  3.1.3 Trình tự kế toán16
  3.2 Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp17
  3.2.1 Chứng từ sử dụng17
  3.2.2 Tài khoản sử dụng17
  3.2.3 Trình tự kế toán 17
  3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 18
  3.3.1 Chứng từ kế toán sử dụng 18
  3.3.2 Tài khoản sử dụng 18
  3.3.3 Trình tự kế toán 19
  3.4 Kế toán sản xuất phụ 21
  3.4.1 Trường hợp 1: Giữa các phân xưởng, bộ phận sản xuất phụ không
  có sự phục vụ lẫn nhau 21
  3.4.2 Trường hợp 2: Giữa các phân xưởng , bộ phận sản xuất phụ có
  sự phục vụ lẫn nhau 22
  3.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 22
  3.5.1 Trường hợp đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp
  kê khai thường xuyên 22
  3.5.2 Trường hợp đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm
  kê định kì 23
  4 Các loại sổ kế toán được sử dụng 24
  4.1 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức” Nhật kí – chứng từ” 24
  4.2 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức”Nhật kí chung” 24
  4.3 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức” Nhật ký- sổ cái” 24
  4.4 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức” Chứng từ ghi sổ” 24
  Chương II Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà 25
  1 Đặc điểm về tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà 25
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 25
  1.2 Nhiệm vụ và đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần
  Bánh Kẹo Hải Hà 26
  1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty 31
  1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 31
  1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý. 33
  1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. 35
  1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 35
  1.4.2 Hình thức kế toán 37
  1.4.3 Tổ chức công tác kiểm tra kế toán .38
  1.4.4 Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán ở công ty 38
  2 Thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty
  Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà 39
  2.1 Đối tượng, phương pháp và chứng từ sử dụng trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà .39.
  2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất. 39
  2.1.2 Đối tượng và phương pháp hoạch toán chi phí sản xuất. 40
  2.1.3 Hạch toán ban đầu: 44
  2.2 Kế Toán chi phí sản xuất 47
  2.2.1 Tài khoản kế toán sử dụng chủ yếu 47
  2.2.2 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất của từng khoản mục chi phí 48
  2.2.3 Kế toán chi phí nguyên vật liệu 49
  2.2.4 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 57
  2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 57
  2.2.6 Tổng hợp chi phí sản xuất 60
  2.3 Tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà 61
  2.3.1 Đối tượng tính giá thành. 61
  2.3.2. Phương pháp tính giá thành. 62
  2.4 Tình hình tổ chức hệ thống sổ kế toán ở Công Ty Cổ Phần Bánh
  Kẹo Hải Hà 62
  Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hà 65
  3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà 65
  3.1.1 Ưu điểm 65
  3.1.2 Nhược điểm 67
  3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà 68
  KẾT LUẬN 72


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status