Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng không

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng không

  LỜI NÓI ĐẦU
  Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, Việt Nam đã và đang xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản l‎ý của Nhà nước.Trong quá trình chuyển đổi ấy đã mở ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội để vươn lên tự khẳng định mình, tuy nhiên nó cũng tạo ra cho các doanh nghiệp không ít khó khăn và thách thức phải vượt qua.
  Để tồn tại và đứng vững trên thị trường, tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là động lực lớn của các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh. Vì thế công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một khâu hết sức quan trọng, đòi hỏi tính chính xác cao để giúp cho các nhà quản trị đưa ra được những quyết định đúng đắn trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần In Hàng không, xuất phát từ tình hình thực tế công tác kế toán tại Công ty và ý ‎nghĩa quan trọng của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, em đã chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng không ”cho luận văn tốt nghiệp của mình.Luận văn gồm các nội dung sau:
  Chương I:Những vấn đề l‎‎ý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Chương II:Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng không.
  Chương III:Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng không.
  Em xin chân thành cám ơn thầy giáo GS.TS Lương Trọng Yêm cùng các anh chị phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần In Hàng không đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1

  I.CHI PHÍ SẢN XUẤT 1
  1.Khái niệm chi phí sản xuất 1
  2.Phân loại chi phí sản xuất 1
  2.1.Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kế toán của chi phí (Yếu tố chi phí) 1
  2.2.Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng kinh tế chi phí Khoản mục chi phí) 2
  2.3.Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất 2
  II.Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2
  III.GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
  1.Khái niệm giá thành sản phẩm 3
  2.Phân loại giá thành sản phẩm 3
  2.1.Phân loại giá thành theo thời điểm tính và cơ sở số liệu tính giá thành 3
  2.2.Phân loại giá thành theo phạm vi các chi phí cấu thành 4
  IV.NHIỆM VỤ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 4
  V.KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 4
  1.Hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 4
  2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 5
  3.Hạch toán chi phí sản xuất chung 5
  4.Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 5
  5.Hạch toán giá thành sản xuất 6
  VI.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ĐANG CHẾ TẠO DỞ DANG CUỐI KỲ 6
  1.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên liệu,vật liệu trực tiếp 6
  2.Đánh giá sản phẩm dở theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 6
  3.Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí định mức 7
  4.Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 7
  VII.CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH 7
  1.Phương pháp tính giá thành trực tiếp(giản đơn) 7
  2.Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 8
  3.Phương pháp tính giá thành theo hệ số 8
  4.Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 9
  5.Phương pháp tính giá thành phân bước 9
  VIII.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG MÁY VI TÍNH 10
  1.Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10
  2.Kế toán chi phí trên máy 10
  2.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10
  2.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 10
  2.3.Kế toán sản xuất chung 10
  2.4.Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh cuối kỳ 11
  2.5.Kế toán giá thành sản phẩm 11
  CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 12
  I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 12
  1.Qúa trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần In Hàng không 12
  2.Một số chỉ tiêu đánh giá tổng quát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây 14
  3. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần In Hàng không 14
  4.Công tác tổ chức quản l‎ý, tổ chức sản xuất và bộ máy kế toán của Công ty cổ phần In Hàng không 15
  4.1.Tổ chức bộ máy quản l‎ý 15
  4.2.Tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất của Công ty 16
  4.2.1.Tổ chức sản xuất 16
  4.2.2.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 17
  4.3.Tổ chức bộ máy và công tác kế toán của Công ty cổ phần In Hàng không 18
  4.3.1.Tổ chức bộ máy kế toán 18
  4.3.2.Hình thức tổ chức sổ kế toán 19
  II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 20
  1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng không 20
  2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 21
  2.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21
  2.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 23
  2.3.Kế toán chi phí sản xuất chung 25
  2.4.Tổng hợp chi phí sản xuất chung toàn doanh nghiệp 28
  3.Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần In Hàng không 29
  4.Phương pháp tính giá thành sản phẩm 29
  CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 30
  I.NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 30
  1.Những ưu điểm 30
  2.Những hạn chế 31
  II.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 33
  1.Ý kiến thứ nhất: Hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 33
  2.Ý kiến thứ hai:Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 34
  3.Ý kiến thứba: Hạch toán chi phí sản xuất chung 34
  4.Ý kiến thứ tư: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 34
  5.Ý kiến thứ năm:Thực hiện tính giá thành theo trang in tiêu chuẩn 35
  6.Ý kiến thứ sáu:Trích trước chi phí sửa chữa lớnTSCĐ 36
  7.Ý kiến thứ bảy:Về hình thức kế toán 37
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng không
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng không sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status