Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường khi sức lao động được coi là hàng hoá thì việc xác định đúng giá trị của nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ với người lao động, người sử dụng lao động mà còn với cả xã hội. Để qua trình sản xuất diễn ra liên tục, người lao động phải tái sản xuất sức lao động của mình. Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp sức lao động được mà họ bỏ ra, do vậy họ đòi hỏi một mức lương là yêu cầu cấp thiết tác động đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Qua tiền lương xã hội không chỉ được đảm bảo phát triển ổn định mà nó còn phản ánh ý nghĩa tích cực và nhân đạo thông qua việc giải quyết tố nhu cầu và lao động của mỗi cá nhân. Mặt khác tiền lương còn kích thích đảm bảo khi người lao động làm việc có hiệu quả, có năng xuất cao thì tiền lương tăng lên và ngược lại. Mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đều mong muốn thu nhận được những thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh đều mong muốn thu nhận được những thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nếu doanh nghiệp nào nắm bắt được đầy đủ các thông tin cần thiết thì cũng có khả năng tạo thời cơ phát huy thế chủ động trong sản xuất kinh doanh và đạt hiệu quả cao. Muốn tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp cần phải tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả hợp lý thì mới tạo ra lợi thế cạnh tranh của mình. Để làm được điều này các doanh nghiệp không còn cách nào khác là tối thiểu hoá các chi phí sản xuất, từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Kế toán là một trong những công cụ quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế, là động lực thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển làm ăn có hiệu quả. Vì vậy hoàn thiện kế toán là mục tiêu hàng đầu và cần thiết đối với doanh nghiệp.
  Những thông tin mà kế toán cung cấp thì thông tin về tiền lương và các khoản phải trích theo lương có một vụ trí quan trọng trong hệ thống kinh té tài chính vì nó là một bộ phận cất thành nên chi phí sản xuất kinh doanh. Ngoài ra kế toán về tiền lương và các khoản trích theo lương cũng giúp cho ciệc cải tiến tổ chức sản xuất, tổ chức lao động nâng cao năng xuất lao động. Cho nên việc tính toán phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương phải được thực hiện đúng đắn tính đầy đủ về chế độ tiền lương và thanh toán kịp thời.
  Mỗi doanh nghiệp đều có một hình thức, quan niệm cách thức khác nhau, xong các doanh nghiệp đều mong muốn có một cách thức tính, chi trả, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Chính vì vậy so sự thay đổi kinh tế, do đặc thù về sản xuất kinh doanh tiền lương và các khoản trích theo lương cũng có những tồn tại mà các nhà quản lý đã, đang và sẽ cố gắng nỗ lực mong muốn khắc phục những tồn tại đó để hoàn thiện kế toán lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp mình.
  Kế toán đúng đắn tiền lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp cho việc hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp đi vào nề nếp, giảm bớt những chi phí không cần thiết. Nó cũng cho các doanh nghiệp xác định đúng đắn chi phí sản xuất và chi phí kinh doanh. Từ đó xác định đúng đắn thu nhập của doanh nghiệp, ngoài ra còn giúp doanh nghiệp cân đối giữa chi phí và kết quả tạo cho hiệu quả kinh tế được tăng lên giúp cho doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với các ban ngành có liên quan. Đối với đảm bảo thanh toán tiền lương đầy đủ, chính xác làm tăng thu nhập cho người lao động và cho doanh nghiệp.
  Công ty Cổ phần phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội là một trong các doanh nghiệp có nhiều đổi mới trong quá trình sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường, Công ty đã tổ chức lại bộ máy quản lý của mình, cải tiến quá trình sản xuất kinh doanh và đồng thời tổ chức lại bộ máy kế toán của doanh nghiệp.
  Bước sang năm 2006 để phù hợp với hệ thống kế toán mới mà bộ tài chính đã ban hành, Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội đã thực hiện chế độ hạch toán đồng bộ về hệ thống chứng từ sổ sách, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng thực tế, giúp cho giám đốc Công ty và các cơ quan cấp trên dễ hiểu, minh bạch công khai, dễ kiểm tra giám sát. Trên cơ sở đó cung cấp những thông tin chính xác, cần thiết cho công việc ra các quyết định, các phương án kinh doanh tối ưu của Công ty, đó cũng là yếu tố cơ bản để Công ty đứng vững, tồn tại và phát triển.
  Qua thời gian thực tập tại Công ty dựa vào kiến thức đã học và quá trình xem xét kết quả về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lao động tiền lương tại Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội. Em xin chọn đề tài: " Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội" làm đề tài cho báo cáo thực tập tốt nghiệp. Với mục đích của bài báo cáo là dựa vào những nhận thức chung về quản lý lao động tiền lương trong cơ chế thị trường để phân tích, trình bày những vấn đề cơ bản của công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty, đồng thời đánh giá và đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương đối với công ty.
  Nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội.
  Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP. 5

  1.1/ Các khái niệm cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 5
  1.1.1.Tiền lương 5
  1.1.2.Quỹ lương 5
  1.1.3.Quỹ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, KPCĐ 6
  1.1.4.Chức năng của tiền lương 7
  1.1.5.Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 8
  1.2/ Hạch tóan lao động, tính lương, các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động 8
  1.2.1. Hạch toán lao động, kết quả lao động 8
  1.2.2. Các hình thức trả lương 9
  1.3/ Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 15
  1.4/ Kế toán tổng hợp tiền lươngvà cá khoản trích theo lương 16
  1.4.1.Tài khoản kế toán sử dụng 16
  1.4.2.Tổng hợp phân bố tiền lương và các khoản trích theo lương 19
  1.4.3. Kế toán tổng hợp tiền luơng và các khoản trích theo lương của công nhân viên 20
  1.4.4. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 23
  1.5/ Các hình thức ghi sổ trong phần hành hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ HÀ NỘI. 32
  2.1/ Đặc điểm tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội. 32
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 32
  2.1.2. Chức năng, nhiệm và tình hình về cơ sơ vật chất kỹ thuật của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 35
  2.1.3. Công tác bộ máy quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 36
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 36
  2.1.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 41
  2.1.4. Tình hình sử dụng lao động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 43
  2.2/ Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 44
  2.2.1. Đặc điểm về tổ chức và quản lý lao động tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 44
  2.2.2. Tổ chức hạch toán lao động tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 44
  2.2.3. Các sổ sách kế toán sử dụng trong Công ty 44
  2.3/ Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 45
  2.3.1. Hạch toán lao động 45
  2.3.2. Tính lương và BHXH cho công nhân viên 46
  2.4/ Hình thức trích BHXH,BHYT,CPCĐ tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp vàKinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 61

  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ HÀ NỘI 65
  3.1/ Nhận xét và đánh giá chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với CBCNV tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 65
  3.1.1. Thực hiện chính sách tiền lương hợp lí đem lại hiệu quả cao cho công ty 65
  3.1.2 .Những nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 66
  3.1.2.1.Ưu điểm 66
  3.1.2.2.Nhựơc điểm và những mặt tồn tại 67
  3.2/ Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Hà Nội 68
  3.2.1. Ý kiến về công tác tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 69
  3.2.2.Ý kiến về phần sổ sách 69
  3.2.3.Ý kiến về nâng cao thu nhập cho CBCNV 70
  3.3/ Đánh giá hiệu quả các giải pháp đưa ra 71
  KẾT LUẬN: 72
  Ý kiến nhận xét của đơn vị thực tập
  Danh mục tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status