Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình

  LỜI MỞ ĐẦU
  Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo tự bù đắp chi phí mình đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo đảm có lãi hay không. Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ chính xác chi phí sản xuất vào giá thành của sản phẩm là việc làm cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Mặt khác, xét trên góc độ vĩ mô, do các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên tiết kiệm chi phí sản xuất đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty quản lý kinh tế.
  Nhiệm vụ cơ bản của kế toán là không những phải hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất, mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của chế độ hạch toán kinh doanh. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho việc ra quyết định. Để giải quyết được vấn đề đó phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công việc này không những mang ý nghĩa về mặt lý luận, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn to lớn cấp bách trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta nói chung và Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình nói riêng.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, cùng sự giúp đỡ tận tình của ghầy giáo Nguyễn Minh Phương, trong thời gian thời gian thực tập, em đã mạnh dạn chọn đề tài: "Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình" làm báo cáo thực tập.
  Kết cấu của chuyên đề thực tập ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3 phần chính:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình.
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình.

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1

  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3
  1.2. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
  1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3
  1.2.1.1. Chi phí sản xuất 3
  1.2.1.2. Giá thành sản phẩm 4
  1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 5
  1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 7
  1.2.2.1. Giá thành sản phẩm 7
  1.2.2.2. Phân loại giá thành 7
  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm 8
  1.2.4. Yêu cầu quản lý chi phí và giá thành sản phẩm 9
  1.2.4.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 9
  1.2.4.2. Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
  1.2.4.3. Biện pháp quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, vai trò kế toán 10
  1.2.5. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 10
  1.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất 10
  1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chiphí sản xuất và căn cứ xác định 10
  1.3.1.1. Khái niệm đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 10
  1.3.1.2. Căn cứ xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11
  1.3.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 11
  1.3.2.1. Phương pháp phân bổ trực tiếp 11
  1.3.2.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp 11
  1.3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 11
  1.3.3.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11
  1.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công 15
  1.3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 16
  1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp 20
  1.3.4.1. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 20
  1.3.4.2. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 22
  1.3.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 24
  1.3.5.1. Sự cần thiết phải đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 24
  1.3.5.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 24
  1.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 25
  1.4.1. Đối tượng tính giá thành 25
  1.4.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm 26
  1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 26
  1.4.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 26
  1.4.3.2. Phương pháp hệ số 26
  1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 27
  1.4.3.4. Phương pháp cộng chi phí 27
  1.4.3.5. Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí cho sản phẩm phụ 27
  1.4.3.6. Phương pháp tính giá thành liên hợp 28
  1.4.3.7. Phương pháp tính giá thành theo định mức 28
  1.4.3.8. Phương pháp tính giá thành phân bước 28
  1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 30
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may mặt tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình 32
  2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình 32
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 32
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình 33
  2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 33
  2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất và công tác tổ chức lao động ở công ty 33
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty 34
  2.1.5. Tổ chức công tác kế toán 36
  2.1.5.1. Bộ máy kế tán của Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình 36
  2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình 39
  2.2.1. Đặc điểm về chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ở công ty 39
  2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong công ty 39
  2.2.1.3. Công tác quản lý chi phí 39
  2.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 41
  2.2.2.1. Phương pháp kế toán tập trung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41
  2.2.2.2. Chi phí vật liệu chính trực tiếp 42
  2.2.2.3. Kế toán chi phí vật liệu phụ trực tiếp 47
  2.2.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 49
  2.2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 55
  2.2.3. Tổ chức công tác tính giá thành ở Công ty 62
  2.2.3.1. Công tác quản lý giá thành ở Công ty 62
  2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm 62
  2.2.3.3. Công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 63
  2.2.3.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 63
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình 65
  3.1. Nhận xét chung về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần May Thái Bình 65
  3.1.1. Những thành tựu và ưu điểm cơ bản 65
  3.1.2. Những hạn chế nhược điểm cần hoàn thiện 67
  3.2. Những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình. 69
  Kết luận 73


  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status