Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty bê tông và xây dựng vĩnh tuy

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty bê tông và xây dựng vĩnh tuy


  MỤC LỤC
  Trang
  Lời nói đầu
  CHƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1
  I. TIÊU THỤ SẢN PHẨM
  1
  1. Khái niệm 1
  1.1. Tiêu thụ sản phẩm đợc hiểu theo nghĩa hẹp 1
  1.2. Tiếp cận tiêu thụ sản phẩm với t cách là một khâu của quá trình sản xuất kinh doanh 2
  1.3. Tiếp cận tiêu thụ sản phẩm với t cách là một quá trình 2
  2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 3
  2.1. Đối với doanh nghiệp 3
  2.2. Đối với xã hội 4
  II. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 4
  1. Nghiên cứu thị trờng 4
  1.1. Nội dung của nghiên cứu thị trờng 5
  1.2. Phơng pháp nghiên cứu thị trờng 6
  2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 7
  2.1. Nội dung của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 7
  2.2. Trình tự, căn cứ và phơng pháp xây dựng kế hoạch 8
  2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 9
  3. Lựu chọn kênh phân phối 9
  3.1. Căn cứ để lựa chọn kênh tiêu thụ sản phẩm 10
  4. Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán 11
  5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng 11
  6. Tổ chức thực hiện công tác tiêu thụ sản phẩm 16
  6.1. Tổ chức mối quan hệ giao dịch để ký kết hợp đồng 16
  6.2. Tổ chức thực hiện hợp đồng 17
  6.3. Song song với hoạt động trên là doanh nghiệp tiến hành các hoạt động hỗ trợ và xúc tiến bán. 18
  6.4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ sau khi giao hàng 18
  6.5. Các hình thức bán hàng chủ yếu 18
  7. Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 19
  IV. LẬP CHIẾN LỢC TIÊU THỤ SẢN PHẨM 21
  1. Khái niệm 21
  2. Quy trình hoạch định chiến lợc tiêu thụ sản phẩm 21
  3. Xây dựng các chiến lợc tiêu thụ sản phẩm 23
  3.1. Các căn cứ dể xây dựng chiến lựoc tiêu thụ sản phẩm 23
  3.2. Nội dung cơ bản của chiến lợc tiêu thụ sản phẩm 23
  3.3. Quyết định lựa chọn chiến lợc tiêu thụ sản phẩm 28
  IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 29
  1. Các yếu tố bên ngoài công ty 29
  2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp 30
  3. Các yếu tố gắn liền với sản phẩm: 31
  4. Các yếu tố ảnh hởng trực tiếp tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 31
  CHƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 35
  I. KHÁIQUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 35
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 35
  1.1. Giai đoạn 1969 - 1974 35
  1.2. Giai đoạn 1975 - 1991 36
  1.3. Giai đoạn từ năm 1992 đến nay 38
  2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 39
  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy 40
  II.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 41
  1.
  Tiềm lực công ty 41
  2. Một số đặc điểm sản phẩm có ảnh hởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 43
  3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 46
  III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 50
  1
  . Công tác nghiên cứu thị trờng 50
  2. Công tác lập kế hoạch kinh doanh 51
  3. Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán 52
  4. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm của công ty 52
  5. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm của công ty 53
  6. Công tác xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của công ty 53
  IV. KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 54
  V. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
  59
  1. Điểm mạnh của Công ty trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm 60
  2. Điểm yếu của công ty trong hoạt động Tiêu thụ sản phẩm 63
  CHƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 66
  I. ĐỊNH HỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN TỚI
  66
  1. Xây dựng cơ chế chính sách nhằm cụ thể hoá dờng lối của Đảng trong các lĩnh vực quản lí nhà nớc, ngành, góp phần thực hiện chiến lợc phát triển kinh tế- xã hội. 67
  1.1. Lĩnh vực quản lí và phát triển đô thị: 67
  1.2. Lĩnh vực quản lí phát triển cấp thoát nớc và vệ sinh môi trờng đô thị 67
  1.3. Lĩnh vực quản lí và phát triển nhà 67
  2. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu t phát triển , góp phần thực hiện chiến lớc phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 và phơng hớng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005 68
  2.1 Lĩnh vực xây lắp 68
  2.2 Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí 68
  2.3 Phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành 69
  2.4 Lĩnh vực hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết và đầu t phát triển 69
  II. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THỊ TRỜNG CỦA CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 69
  1. Nhu cầu nhà ở cầu Hà Nội đang tăng cao 70
  2. Các chơng trình xây dựng nhà ở và kế hoạch xây dựng các khu đô thị mới ở Hà Nội 72
  2.1 Kế hoạch phát triển nhà ở tại Hà Nội
  2.2 Các chính sách và chiến lợc phát triển đô thị mới tại Hà Nội 75
  II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 79
  1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2005 80
  1.1 Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản phấn đấu đến năm 2005 80
  1.2 Phơng hớng và nhiệm vụ cơ bản 80
  1.3. Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại sản xuất, thành lập từ 3 đến 4 xí nghiệp trực thuộc 82
  1.4. Xây dựng cơ bản: 82
  2. Phơng hớng hoạt động của công ty năm 2002: 82
  2.1 Kế hoạch sản xuất: 82
  2.2 Kế hoạch đầu t chiều sâu đổi moí công nghệ 83
  III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 83
  1. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trờng và không mở rộng thị trờng sang các tỉnh lân cận 83
  2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lí: 86
  3. Xây dựng chính sách giá hợp lí 87
  4. Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 89
  5. Tăng cờng các hoạt động xúc tiến và yểm trợ: 91
  6. Thành lập bộ phận đàm phán và ký hợp đồng 97
  7. Đầu t trang thiết bị công nghệ hiện đại và nâng cao tay nghề cho công nhân. 98
  IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NỚC. 98
  Kết luận  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty bê tông và xây dựng vĩnh tuy
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty bê tông và xây dựng vĩnh tuy sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status