Lời mở đầu
1.ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài cần nghiên cứu.

Kể từ năm 1986 cho đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã bươơớc sang một hươơớng mới, đó là chuyển từ nền kinh tế với cơ chế quản lý tập trung sang nền kinh tế thị trươơờng. Trong bối cảnh nhơơư vậy các doanh nghiệp sản xuất đang đứng trươơớc những thử thách gay gắt của quy luật cạnh tranh. Do vậy trong điều kiện hiện nay, muốn tồn tại và phát triển đơơược trong sự khắc nghiệt của nền kinh tế thì doanh nghiệp phải nắm bắt đươơợc thị trươơờng, tạo chỗ đứng cho sản phẩm của mình trên thị trơơường.
Để đạt đơược mục đích tiêu đó, các doanh nghiệp cần phải có một hệ thống quản lý tài chính cung cấp thông tin chính xác để ra quyết định đứng đắn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó, hạch toán kế toán là một bộ phận chức năng, một công cụ có tầm quan trọng với vai trò “ Thực hiện kiểm tra và xử lý thông tin cung cấp cho lãnh đạo và các cơ quan quản lý kinh doanh phục vụ cho công tác quản lý. Hạch toán kế toán nhươ một phần thông tin kinh tế quan trọng trong cấu thành hệ thống thông tin kinh tế của đơn vị”.
Và để có thể tạo chỗ đứng cho sản phẩm và cạnh tranh đươơợc với các doanh nghiệp trên thị trươơờng thì doanh nghiệp phải quan tâm đến các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chất lươơợng sản phẩm v.v . Không những thế doanh nghiệp còn phải tổ chức tốt hạch toán chi phí sản phẩm và tính giá sản phẩm nhằm đánh giá đơơược mọi khía cạnh và chi tiết của mọi nhân tố ảnh hơơưởng đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, từ đó tìm ra nguyên nhân và có những biện pháp thích hợp phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế các yếu tố tiêu cực để tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm một cách có hiệu quả. Có nhơơư vậy doanh nghiệp mới đạt chỉ tiêu lợi nhuận và có thể mở rộng sản xuất để có thể tăng sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trơường .
Trong công tác quản trị doanh nghiệp, kế toán đơược coi là một công cụ quan trọng nhất phục vụ đắc lực cho các nhà quản trị doanh nghiệp, trong đó công tính giá thành sản phẩm là một phần kế toán quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp sản xuất bởi thông qua khâu này, doanh nghiệp xác định đơơược hao phí bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tốt hay xấu.
2. Mục đích nghiên cứu đề tài:
Tập trung phân tích , hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lí luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm. Trên cơ sở đó góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trơường.

3. Đối tươợng nghiên cứu của đề tài.
Đề tài nghiên cứu có nội dung chủ yếu sau:
 Khái quát cơ sở lý luận về hạch toán tính giá thành sản phẩm nhằm xem xét đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành, phươơng pháp tính giá thành.
 Nghiên cứu thực tế về tổ chức tính giá thành ở các doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trươờng.
 Đề xuất mô hình tính giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý hiện hành.
4.Nội dung của đề tài gồm 2 chơơương:
Chơơương I: Lý luận chung về kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
Chươơng II : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản xuất của sản phẩm sản xuất .

Đề tài: Tính Giá Thành Sản Xuất Của Sản Phẩm Sản Xuất


Mục lục Trang
Lời mở đầu 1
1.ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài cần nghiên cứu 1
2. Mục đích nghiên cứu đề tài 1
3. Đối tơượng nghiên cứu của đề tài 2
4.Nội dung của đề tài gồm 2 chươơơng 2
CHơương I:
Những vấn đề lý luận cơ bản về tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
3
I .Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm 3
1.1. ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm. 3
1.2Vai trò của kế toán tính giá thành sản phẩm 3
1.3 Nhiệm vụ của kế toán tính giá thành sản phẩm. 3
II Giá thành sản phẩm. 4
2.1. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm. 4
2.2. Phân loại giá thành. 4
2.2.1. Phân loại theo thời điểm tính giá và nguồn số liệu để tính giá thành. 5
2.2.2.Phân theo phạm vi phát sinh chi phí 5
III. Đối tươợng và phơương pháp tính giá thành sản phẩm 5
3.1. Xác định đối tơượng tính giá thành sản phẩm. 5
3.2. Xác định phơương pháp tính giá thành sản phẩm 6
3.3. Phơương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu. 7
3.3.1. Doanh nghiệp sản xuất giản đơn. 8
3.3.2. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng. 8
3.3.3. Doanh nghiệp có tổ chức bộ phận sản xuất- kinh doanh phụ. 9
3.3.4. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống hạch toán định mức. 10
3.3.5 . Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục 10
3.3.5.1. Tính giá thành phân bươớc theo phương án hạch toán có bán thành phẩm. 10
3.3.5.2. Tính giá thành phân bơước theo phơương án không có bán thành phẩm. 11
4.Các phơương pháp đánh giá lại sản phẩm dở dang. 13
4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 13
4.2. Đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 13
4.3. Phương pháp tính giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 14
5. Kế toán tính giá thành 14
5.1. Tài khoản sử dụng 14
5.2. Sơ đồ tài khoản kế toán 15
6. Lập bảng tính giá thành sản xuất của sản phẩm 16
Chương II: Hoàn thiện hệ thống phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất 19
I. Đánh giá thực trạng vận dụng các phương pháp tính giá thành hiện nay trong doanh nghiệp sản xuất 19
II. Hướng hoàn thiện 20
2.1. Trao đổi thêm về việc phân loại các phương pháp tính giá thành sản phẩm hiện nay ở doanh nghiệp 21
2.2. Các điều kiện vận dụng phương pháp tính giá thành trong những loại hình sản xuất cụ thể 23
2.3. Hệ thống số liệu kế toán quản trị và kế toán tài chính 24
Kết luận chung 26

[charge=150]http://up.4share.vn/f/2b1a12181b18181c/DA082.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Tính Giá Thành Sản Xuất Của Sản Phẩm Sản Xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tính Giá Thành Sản Xuất Của Sản Phẩm Sản Xuất sẽ giúp ích cho bạn.