Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tìm cách mở rộng và nâng cao tỉ trọng các nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đầu tư vào cơ sở vật chất kĩ thuật đổi mới công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và lưu thông

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm cách mở rộng và nâng cao tỉ trọng các nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đầu tư vào cơ sở vật chất kĩ thuật đổi mới công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và lưu thông

  PHẦN MỞ ĐẦU

  [FONT=Wingdings]w Tính cấp thiết của đề tài
  [FONT=Wingdings]w Mục đích của khóa luận
  [FONT=Wingdings]w Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  [FONT=Wingdings]w Phương pháp nghiên cứu
  1.1.2. Phân loại tín dụng
  1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng
  1.1.2.2. Căn cứ vào đối tượng tín dụng
  1.1.2.3. Căn cứ vào loại đảm bảo
  1.1.2.4. Căn cứ vào mục đích sử dụng
  1.1.3. Các nhân tố cơ bản trong nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn của NHTM
  1.1.3.1. Nguồn vốn tín dụng[FONT=Wingdings]w Kết cấu khóa luận
  Chương I
  cơ sỞ lý luẬn vỀ chẤt lưỢng tín dỤng
  trung và dài hẠn cỦa nhtm
  1.1. Khái niỆm, đẶc điỂm tín dỤng Trung và Dài hẠn
  1.1.1. Khái niệm
  1.1.3.2. Thời hạn tín dụng
  1.1.3.3. Lãi suất cho vay
  1.1.3.4. Hạn mức tín dụng
  1.1.4. Đặc điểm tín dụng trung và dài hạn
  1.2. HoẠt đỘng Tín dỤng trung và dài hẠn cỦa NHTM
  1.3. Vai trò cỦa Tín DỤNG trung và dài hẠn
  1.3.1. Vai trò đối với ngân hàng
  1.3.1.1. Tín dụng trung và dài hạn luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng

  1.1.3.2. Tín dụng trung và dài hạn tạo điều kiện cho tín dụng ngắn hạn phát triển
  1.3.2. Vai trò đối với nền kinh tế
  1.3.2.1. Tín dụng trung và dài hạn góp phần quan trọng vào nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp
  1.3.2.2. Tạo điều kiện mở rộng qui mô, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  1.3.2.3. Tín dụng trung và dài hạn cung ứng vốn giúp phát triển tiềm năng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp
  1.3.2.4. Tín dụng trung và dài hạn góp phần làm chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế
  1.3.3. Vai trò đối với khách hàng
  1.4. ChẤt lưỢng tín DỤNG trung và dài hẠn
  1.4.1. Quan niệm về chất lượng tín dụng
  1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn
  1.4.2.1. Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn là cần thiết để phát triển kinh tế
  1.4.2.2. Nâng cao chất lượng tín dụng quyết định sư tồn tại và phát triển của các ngân hàng thương mại
  1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM
  1.4.3.1. Xét trên quan điểm ngân hàng
  1.4.3.2. Xét trên quan điểm khách hàng
  1.5.1. Các nhân tố thuộc về Môi trường kinh tế
  1.5.2. Các nhân tố thuộc về Môi trường pháp lý
  1.5.3. Các nhân tố thuộc về Ngân hàng
  1.5.3.1. Quy mô và cơ cấu kỳ hạn của nguồn vốn NHTM
  1.5.3.2. Năng lực của Ngân hàng
  1.5.3.3. Năng lực giám sát và xử lý các tình huống tín dụng của Ngân hàng
  1.5.3.4. Chính sách tín dụng của Ngân hàng
  1.5.3.5. Thông tin tín dụng
  1.5.3.6. Công nghệ Ngân hàng, trang thiết bị kỹ thuật
  1.5.3.7. Chất lượng nhân sự và quản lý nhân sự của Ngân hàng
  1.5.4. Các nhân tố thuộc về phía khách hàng (doanh nghiệp)
  1.5.4.1. Nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp
  1.5.4.2. Khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn tín dụng của Ngân hàng
  1.5.4.3. Khả năng của doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng khoản vay có hiệu quả
  1.5.4.4. Đạo đức và thiện chí của khách hàng
  CHƯƠNG II
  thỰc trẠng chẤt lưỢng Tín dỤng Trung và Dài hẠn tẠi chi nhánh Nh ĐT&Pt BẮc Hà NỘi
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NH ĐT&PT BẮC HÀ NỘI
  2.1.1. Tên gọi và trụ sở
  2.1.2.2. Nguyên tắc tổ chức quản lý và điều hành
  2.1.3. Quyền hạn và nghĩa vụ của chi nhánh Bắc Hà Nội
  2.1.3.1. Quyền tổ chức quản lý, kinh doanh
  2.1.3.2. Nghĩa vụ tổ chức quản lý, kinh doanh
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Bắc Hà Nội
  2.1.5. Chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Ban tại Chi nhánh Bắc Hà Nội
  2.1.5.1. Ban Giám đốc
  2.1.5.2. Phòng tín dụng 1 (phục vụ doanh nghiệp lớn)
  2.1.5.3. Phòng tín dụng 2
  2.1.5.4. Phòng Kế hoạch - Nguồn vốn
  2.1.5.5. Phòng Thẩm định và quản lý tín dụng
  2.1.5.6. Phòng dịch vụ khách hàng
  2.1.5.7. Phòng Điện toán
  2.1.5.8. Phòng tài chính kế toán
  2.1.5.9. Phòng Giao dịch Ngọc Lâm
  2.1.5.10. Phòng thanh toán quốc tế
  2.1.5.11. Phòng tổ chức hành chính
  2.1.5.12. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ
  2.1.5.13. Phòng Kiểm tra nội bộ
  2.1.6. Nội dung hoạt động của chi nhánh Bắc Hà Nội
  2.1.6.1. Huy động vốn
  2.1.6.2. Cho vay
  2.1.6.3. Các hoạt động dịch vụ khác
  2.1.6.4. Các hoạt động dưới sự chỉ đạo chấp thuận của Tổng giám đốc NH ĐT&PT Việt Nam

  2.2. Tình hình hoẠt đỘng cỦa Chi nhánh BẮc Hà NỘi trong nhỮng nĂm qua
  2.2.1. Hoạt động huy động vốn
  2.2.2. Hoạt động tín dụng
  2.2.3. Công tác khách hàng
  2.2.4. Công tác dịch vụ ngân hàng
  2.2.6.Công tác kế toán và kho quỹ

  2.2.5. Các hoạt động kinh doanh khác
  2.2.7. Kết quả kinh doanh
  2.3. thỰc trẠng chẤt lưỢng Tín dỤng Trung và Dài hẠn tẠi chi nhánh Nh ĐT&Pt BẮc Hà NỘi
  2.3.1. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Nh ĐT&Pt Bắc Hà Nội
  2.3.1.1. Dư nợ tín dụng trung và dài hạn
  2.3.1.2. Hệ số sử dụng vốn
  2.3.1.3. Thu nhập từ hoạt động tín dụng
  2.3.1.4. Nợ quá hạn và nợ khó đòi
  2.3.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá từ phía khách hàng
  2.3.2. Đánh giá về chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà Nội
  2.3.2.1. Những kết quả đạt được
  2.3.2.2. Những mặt hạn chế
  2.3.2.3. Nguyên nhân
  CHƯƠNG III
  GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NĂNG CAO
  CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI
  CHI NHÁNH NH ĐT&PT BẮC HÀ NỘI
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI
  3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH
  3.2.1. Hoàn thiện và đổi mới công nghệ ngân hàng
  3.2.2. Đổi mới công tác thẩm định
  3.2.3. Nhóm giải pháp về cơ cấu tổ chức và nhân sự
  3.2.4. Chú trọng và đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro tín dụng
  3.2.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng
  3.2.6. Thực hiện tốt chiến lược khách hàng
  3.2.7. Tăng cường hiệu lực kiểm tra kiểm soát
  3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH
  3.3.1. Đối với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước
  3.3.1.1. Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho Ngân hàng hoạt động
  3.3.1.2. Thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc
  3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
  3.3.2.1. Về nâng cao chất lượng thông tin
  3.3.2.2. Về mức lãi suất
  3.3.3. Đối với Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam
  3.3.4. Đối với Doanh nghiệp
  3.3.4.1. Doanh nghiệp cần cung cấp những thông tin chính xác cho Ngân hàng
  3.3.4.2. Nâng cao năng lực hoạt động tín dụng sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Tìm cách mở rộng và nâng cao tỉ trọng các nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đầu tư vào cơ sở vật chất kĩ thuật đổi mới công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và lưu thông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm cách mở rộng và nâng cao tỉ trọng các nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đầu tư vào cơ sở vật chất kĩ thuật đổi mới công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và lưu thông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status