Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch an giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch an giang

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  3. Phương pháp nghiên cứu 2
  4. Phạm vi nghiên cứu .2

  PHẦN NỘI DUNG

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 3

  1. Bản chất & vai trò của tài chính doanh nghiệp 4
  1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp 4
  1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp .4
  2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp .4
  2.1 Khái niệm 5
  2.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp .6
  2.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp 6
  3. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính. 6
  3.1. Mục tiêu .6
  3.2. Nội dung phân tích 7
  4. Dự báo tài chính .8
  5. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính .8
  5.1. Bảng cân đối kế toán .8
  5.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .9
  6. Phương pháp phân tích. 9
  6.1. Phân tích theo chiều ngang 9
  6.2. Phân tích xu hướng .9
  6.3. Phân tích theo chiều dọc .9
  6.4. Phân tích các chỉ số chủ yếu .10
  6.5. Phương pháp liên hệ _ cân đối .10
  7. Phương pháp dự báo .10
  7.1. Phương pháp hồi qui .10
  7.2. Phương pháp dự báo theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu .10
  7.3. Phương pháp cảm tính .10

  CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG .11

  1. Lịch sử hình thành và phát triển 12
  2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 13
  2.1. Chức năng _ Nhiệm vụ .13
  2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh .13
  3. Cơ cấu tổ chức 13
  3.1 Bộ máy tổ chức của công ty 13
  3.2 Bộ máy tài chính_Kế toán của công ty .17
  4. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong
  thời gian qua .19
  5. Các thông tin tài chính về công ty 20
  5.1. Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty .20
  5.2. Các thông tin tài chính của công ty .21

  CHƯƠNG III : THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY

  DU LỊCH AN GIANG .23

  1. Phân tích khái quát tình hình tài chính .24
  1.1. Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản & nguồn vốn 24
  1.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản 25
  1.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn 25
  1.2. Phân tích mối liên hệ giữa tài sản & nguồn vốn 27
  1.2.1. Quan hệ cân đối 1 .27
  1.2.2. Quan hệ cân đối 2 .28
  1.2.3. Quan hệ cân đối 3 .28
  2. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản & nguồn vốn .30
  2.1. Bố trí cơ cấu tài sản 30
  2.1.1. Tỷ trọng tài sản lưu động trong tổng tài sản .30
  2.1.2. Tỷ suất đầu tư 31
  2.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn 33
  2.2.1. Tỷ suất nợ .33
  2.2.2. Tỷ suất tự tài trợ 34
  3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán .36
  3.1. Phân tích tình hình thanh toán 36
  3.1.1. Phân tích các khoản phải thu 36
  3.1.1.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải thu .36
  3.1.1.2. Phân tích các tỷ số liên quan khoản phải thu .38
  3.1.2. Phân tích các khoản phải trả 39
  3.1.2.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải trả .39
  3.1.2.2. Phân tích tỷ số khoản phải trả trên tài sản lưu động .41
  3.2. Phân tích khả năng thanh toán 42
  3.2.1. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn 42
  3.2.1.1. Vốn luân chuyển 42
  3.2.1.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành .43
  3.2.1.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh .44
  3.2.1.4. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền 45
  3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn .46
  3.2.2.1. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay 46
  3.2.2.2. Tỷ lệ nợ phải trả & vốn chủ sở hữu 47
  3.2.2.3. Phân tích tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước 48
  4. Phân tích khả năng luân chuyển vốn .50
  4.1. Luân chuyển hàng tồn kho .50
  4.2. Luân chuyển khoản phải thu .51
  4.3. Luân chuyển vốn lưu động .53
  4.4. Luân chuyển vốn cố định .55
  4.5. Luân chuyển vốn chủ sở hữu .57
  4.6. Luân chuyển toàn bộ vốn .58
  5. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .60
  5.1. Phân tích tình hình biến động của giá vốn, chi phí bán hàng và
  chi phí quản lý 60
  Giá vốn .60
  Chi phí bán hàng .62
  Chi phí quản lý 63
  5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí .63
  5.3. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận 64
  5.4. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận .65
  6. Phân tích khả năng sinh lời .67
  6.1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động 67
  6.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 68
  6.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động .69
  6.4. Tỷ suất sinh lời vốn cố định .70
  6.5. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản .71
  6.6. Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số Dupont 72

  CHƯƠNG IV : DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 75

  1. Dự báo về doanh thu 76
  1.1. Dự báo thị trường gạo năm 2004 .76
  1.2. Dự báo về du lịch năm 2004 .77
  2. Lập dự báo kết quả hoạt động kinh doanh .77
  2.1. Sự thay đổi giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý 77
  2.2. Dự báo hoạt động tài chính và hoạt động khác 78
  2.3. Sự thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp 78
  3. Lập bảng cân đối kế toán dự báo .79
  3.1. dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm
  so với doanh thu .79
  3.2. Dự báo về hàng tồn kho 80
  3.3. Sự thay đổi tài sản lưu động khác .80
  3.4. Sự thay đổi tài sản cố định .80
  3.5. Sự thay đổi chi phí trả trước dài hạn 81
  3.6. Sự thay đổi lương và các khoản phải trả khác .81
  3.7. Sự thay đổi các quỹ .81
  3.8. Sự thay đổi nguồn vốn kinh doanh 82
  3.9. Sự thay đổi khoản mục vay ngắn hạn .82
  4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2004 .84

  CHƯƠNG V: NHẬN XÉT .86

  1. Nhận xét về công tác quản lý và tổ chức hành chính của công ty .87
  2. Nhận xét về công tác kế toán .87
  3. Nhận xét chung về tình hình tài chính .88

  PHẦN KẾT LUẬN

  1. Giải pháp - Kiến nghị 93
  1.1. Về tình hình huy động vốn .93
  1.2. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 93
  1.3. Giảm bớt tỷ trọng các loại tài sản cố định không cần dùng 94
  1.4. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời .94
  1.5. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực .95
  2. Kết luận .95
  PHẦN PHỤ ĐÍNH
  Tài liệu tham khảo .97


  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch an giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch an giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status