Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng đường cong lãi suất góp phần phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng đường cong lãi suất góp phần phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

  TÓM TẮT ĐỀ TÀI
  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

  Đường cong lãi suất có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các nhà phát hành (hạn
  chế rủi ro), các nhà đầu tư (xác định được giá theo thị trường, quyết định đầu tư trên
  cơ sở phân tích được rủi ro của khoản đầu tư cũng như lợi tức thu được) mà còn rất có
  ý nghĩa đối với các nhà trung gian (phát triển các công cụ phát sinh và tạo lập thị
  trường qua các giao dịch mua bán có kỳ hạn và giao dịch tương lai), giúp đinh hướng
  lãi suất cho nền kinh tế và là nhân tố quan trọng tạo tiền đề cho thị trường trái phiếu
  phát triển.
  Tuy nhiên, thị trường trái phiếu Việt Nam hiện nay vẫn chưa xây dựng được đường
  cong lãi suất chuẩn, dẫn đến thị trường trái phiếu vẫn trong tình trạng kém phát triển,
  rời rạc, manh mún, thiếu tính thanh khoản. Nắm bắt được tính cấp thiết của thực tế về
  sự thiếu vắng đường cong lãi suất, nguyên nhân chính dẫn đến sự kém phát triển của
  thị trường trái phiếu, đề tài “XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT GÓP PHẦN
  PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM
  ” đã ra đời nhằm tổng kết
  thực trạng về đường cong lãi suất và thị trường trái phiếu Việt Nam, phân tích nguyên
  nhân dẫn đến tình trạng kém phát triển đồng thời đưa ra giải pháp nhằm xây dựng
  đường cong lãi suất, tháo bỏ nút thắt quan trọng góp phần thúc đẩy thị trường trái
  phiếu Việt Nam phát triển.
  II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất các giải pháp để xây dựng đường cong
  lãi suất góp phần phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam.
  III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Để giải quyết các mục đích mà đề tài hướng đến, tác giả đã vận dụng lý thuyết các
  môn học Thị trường tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư tài chính làm nền tảng
  lý luận; bên cạnh đó tác giả sử dụng phương pháp thống kê lịch sử và phương pháp
  tổng hợp số liệu để đánh giá về thực trạng đường cong lãi suất và tình hình hoạt động
  của thị trường trái phiếu Việt Nam; vận dụng kinh nghiệm của các nước làm cơ sở đề
  xuất các giải pháp phù hợp, nhằm xây dựng đường cong lãi suất và thúc đẩy thị trường
  trái phiếu Việt Nam vận động và phát triển.
  IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về đường cong lãi suất và thị trường trái
  phiếu, các phương pháp xây dựng đường cong lãi suất, mô hình thực tế một số quốc
  gia trên thế giới; đồng thời nghiên cứu về thực trạng đường cong lãi suất và thị trường
  trái phiếu Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm xây
  dựng đường cong lãi suất chuẩn cho thị trường trái phiếu nói riêng và nền kinh tế nói
  chung, ngoài ra còn có các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam
  trong thời gian tới.
  V. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
  Đề tài đã hệ thống lại các vấn đề liên quan đến đường cong lãi suất, bao gồm nền tảng
  cơ sở lý thuyết, phân loại, hình dạng, vai trò và các nhân tố tác động đến đường cong
  lãi suất.
  Đề tài đã tổng hợp tương đối hệ thống và đầy đủ số liệu hoạt động của thị trường trái
  phiếu ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay, cũng như thực trạng về đường cong lãi suât.
  Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để xây dựng đường cong lãi suất và các giải pháp hỗ
  trợ để phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam.
  VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
  Đề tài có thể mở rộng nghiên cứu các giải pháp đồng bộ khác để phát triển thị trường
  trái phiếu như xây dựng cơ chế xác định lãi suất phát hành, lộ trình tự do hóa lãi suất ở
  Việt Nam, hình thành và phát triển các tổ chức định mức tín nhiệm ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG, HÌNH
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1.1 ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT 3
  1.1.1 Khái niệm. 3
  1.1.2 Lợi ích của đường cong lãi suất 4
  1.1.2.1 Đối với nền kinh tế 4
  1.1.2.2 Đối với các chứng khoán khác . 7
  1.1.2.3 Đối với nhà đầu tư 8
  1.1.3 Hình dạng của đường cong lãi suất 9
  1.1.3.1 Dạng thông thường: 9
  1.1.3.2 Dạng đi lên: . 9
  1.1.3.3 Dạng nghịch đảo ( Inverted yield curve) 10
  1.1.3.4 Dạng nằm ngang (Flat yield curve) . 11
  1.1.3.5 Bong bóng hoặc bướu . 11
  1.1.4 Nhân tố tác động đến sự dịch chuyển đường cong lãi suất 12
  1.1.5 Nhân tố tác động đến hình dạng đường cong lãi suất 16
  1.1.5.1 Lý thuyết kỳ vọng . 16
  1.1.5.2 Lý thuyết ưa thích thanh khoản 18
  1.1.5.3 Lý thuyết thị trường phân cách . 19
  1.1.6 Các loại đường cong lãi suất . 20
  1.1.6.1 Đường cong lãi suất hiện hành và đường cong lãi suất zero coupon . 20
  1.1.6.2 Đường cong lãi suất zerocoupon kỳ hạn . 21
  1.1.6.3 Đường cong lãi suất ngang giá (Par Yield Curve) . 22
  1.1.7 Mối quan hệ giữa các đường cong lãi suất 23
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 24
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT – MÔ HÌNH
  MỘT SỐ NƯỚC
  . 25
  2.1 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG 25
  2.1.1 Kỹ thuật ước lượng đường cong lãi suất trái phiếu không trả lãi định kỳ 25
  2.1.2 Mô hình tham số 26
  2.1.3 Mô hình dựa trên nối trục (Spline-based) . 28
  2.1.4 So sánh cấu trúc kỳ hạn lãi suất của các ngân hàng trung ương 30
  2.1.5 Đường cong lãi suất trái phiếu không trả lãi định kỳ 31
  2.1.6 Lãi suất kỳ hạn và lãi suất giao ngay thu được từ tham số ước lượng . 31
  2.2 MÔ HÌNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT Ở MỘT SỐ NƯỚC 32
  2.2.8 Ước lượng cấu trúc lãi suất kỳ hạn của Tây Ban Nha . 32
  2.2.2 Kỹ thuật mô hình hàm nối trục mũ Merrill Lynch áp dụng trong cấu trúc kỳ hạn
  của Canada 35
  2.2.4 Ước lượng cấu trúc lãi suất kỳ hạn của Pháp . 37
  2.2.6 Ước lượng cấu trúc lãi suất kỳ hạn của Nhật Bản 39
  2.2.7 Ước lượng cấu trúc lãi suất kỳ hạn của Mỹ 42
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 46
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG
  TRÁI PHIẾU VIỆT NAM .
  47
  3.1 THỰC TRẠNG VỀ ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM 47
  3.1.1 Tổng quan . 47
  3.1.2 Hình dạng đường cong lãi suất . 48
  3.1.3 Nguyên nhân Việt Nam vẫn chưa có đường cong lãi suất chuẩn 50
  3.1.3.1 Lãi suất 50
  3.1.3.2 Trái phiếu chính phủ 52
  3.2 NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM DO THIẾU
  VẮNG ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT . 53
  3.2.2 Quy mô thị trường còn nhỏ, thanh khoản thấp 53
  3.2.3 Hàng hóa của thị trường chưa đa dạng, thiếu chuẩn hóa 56
  3.2.3.1 Trái phiếu chính phủ 56
  3.2.3.2 Trái phiếu Chính quyền địa phương (Trái phiếu đô thị) 57
  3.2.3.3 Trái phiếu doanh nghiệp 59
  3.2.3.4 Hợp đồng mua bán lại 60
  3.2.3.5 Các công cụ phái sinh . 61
  3.2.4 Chủ thể phát hành còn hạn chế 61
  3.2.4.1 Nhà tạo lập thị trường 62
  3.2.4.2 Nhà bảo lãnh phát hành . 62
  3.2.4.3 Đối tượng đầu tư . 63
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 64
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT GIẢI PHÁP HỖ
  TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM . 65
  4.2 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT . 65
  4.2.1 Dữ liệu . 65
  4.2.1.1 Xây dựng các loại trái phiếu chuẩn 65
  4.2.1.2 Phát hành trái phiếu theo lô lớn 66
  4.2.1.3 Lãi suất 69
  4.2.2 Phương pháp ước lượng 70
  4.3 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM . 71
  4.3.1 Đa dạng hóa các công cụ trên thị trường 71
  4.3.1.1 Trái phiếu chính phủ 71
  4.3.1.2 Trái phiếu chính quyền địa phương . 72
  4.3.1.3 Trái phiếu doanh nghiệp 73
  4.3.1.4 Hợp đồng mua bán lại 73
  4.3.2 Phát triển Các công cụ phái sinh liên quan đến trái phiếu 73
  4.3.3 Đổi mới phương thức phát hành 74
  4.3.4 Xây dựng và phát triển hệ thống định mức tín nhiệm (ĐMTN) . 74
  4.3.5 Phát triển đội ngũ các nhà tạo lập thị trường . 75
  4.3.6 Thực hiện công khai hóa thông tin . 76
  4.3.8 Phát triển thị trường phi tập trung (OTC) . 76
  4.3.9 Hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát của Nhà
  nước 76
  4.3.12 Xem xét lại chính sách thuế đối với trái phiếu 77
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 . 77
  KẾT LUẬN . 78
  PHỤ LỤC
  80  Xem Thêm: Xây dựng đường cong lãi suất góp phần phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng đường cong lãi suất góp phần phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status