Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Vấn đề giáo dục đạo đức với việc hình thành nhân cách thanh niên việt nam hiện nay

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Vấn đề giáo dục đạo đức với việc hình thành nhân cách thanh niên việt nam hiện nay


  Đề Tài: VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VỚI VIỆC HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

  LỜI CẢM ƠN
  Hoàn thành luận văn tốt nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của mỗi sinh viên trước khi rời khỏi giảng đường Đại học. Qua 4 năm học tập tại khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học cần Thơ, được sự ân cần dạy bảo của thầy cô đã giúp cho em tích lũy được kiến thức chuyên môn để vận dụng vào luận văn tốt nghiệp của mình và là hành trang vững chắc cho sự nghiệp trồng người sau này.


  Đe hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng của bản thân, thì sự tận tình hướng dẫn của thày cô là vô cùng quan trọng, đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến quý thày cô trong Khoa Khoa học Chính trị, mà hơn ai hết là Tiến sĩ Đinh Ngọc Quyên đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình làm luận văn này. Bên cạnh đó cho tôi gởi lời cảm ơn đến tất cả các bạn trong tập thể lớp Sư phạm Giáo dục công dân khóa 31 đã nhiệt tình giúp đỡ, động viên tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống.


  Cuối lời tôi xin kính chúc quý thầy cô, cùng toàn thể các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình.


  Em xin chân thành cảm ơn quí thầy cô!
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU Trang


  1. Lý do chọn đề tài .1


  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 2


  3. Mục đích nghiên cứu đề tài 2


  4. Phương pháp nghiên cứu đề tài 2


  5. Kết cấu luận văn .2


  PHẦN NỘI DUNG


  CHƯƠNG 1: QUAN ĐIỀM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC ĐÓI VỚI THANH NIÊN


  1.1. Khái niệm đạo đức và đạo đức mới 3


  1.1.1. Khái niệm đạo đức .3


  1.1.2. Khái niệm đạo đức mới 5


  1.2. Nguồn gốc, bản chất và chức năng của đạo đức .7


  1.2.1. Nguồn gốc của đạo đức .7


  1.2.2. Bản chất và chức năng của đạo đức .11


  1.2.2.1. Bản chất của đạo đức 11


  1.2.2.2. Chức năng của đạo đức .15


  1.3. Sự cần thiết của giáo dục đạo đức đối với thanh niên 19


  1.3.1. Vị thế, vai trò của thanh niên trong xã hội 19


  1.3.2. Tầm quan trọng của yiệc giáo dục đạo đức đối với thanh niên .23


  CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY


  2.1. Vấn đề nhẵn cách thanh niên .27


  2.1.1. Khái niệm nhân cách 27


  2.1.2. Cấu trúc của nhân cách .32


  2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến yiệc hình thành nhân cách thanh niên .37


  2.2. Sự cần thiết của giáo dục đạo đức đối với việc hình thành nhẵn cách thanh niên Việt Nam hiện nay 42


  2.2.1 Đặc điểm tâm sinh lý tuổi của thanh niên .42


  2.2.2. Yêu cầu của việc xây dựng nhân cách thanh niên trong giai đoạn


  hiện nay .46


  CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DƯNG NHÂN CÁCH THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 .Thực trạng của quá trình hình thảnh nhân cách thanh niên trong giai đoạn


  hiện nay 49


  3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng nhân cách thanh niên Việt Nam


  hiện nay .55


  3.2.1. Tăng cường giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp


  của dân tộc, góp phần hình thành nhân cách cho thanh niên .55


  3.2.2. Ket hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội với việc hình


  thành nhân cách thanh niên 59


  3.2.3. Kết hợp giáo dục đạo đức với giáo dục ý thức pháp luật góp phần


  hình thành nhân cách cho thanh niên 63


  3.2.4. Phát huy vai trò tự quản, tự giáo dục, tự rèn luyện nhân cách của


  thanh niên 66


  PHẦN KÉT LUẬN .70


  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


  PHẦN MỞ ĐẦU


  1. Lý do chọn đề tài
  Đất nước ta đang chuyển sang giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Con người là nguồn lực to lớn, là nhân tố quyết định sự thảnh công của sự nghiệp trên, trong đó thanh niên chiếm vị trí trung tâm. Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) về công tác thanh niên trong thời kỳ đổi mới đã xác định: “Sự nghiệp đổi mới cỏ thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên. Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố con người” [ 5, trl2].


  Sự nghiệp đối mới của Đảng ta đã giành được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực chất quá ừình đổi mới là khơi dậy những giá trị đích thực của con người từ những chủ trương và chính sách phù hợp. Chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Song bên cạnh những thành tựu đã đạt được, xã hội cũng đang nảy sinh những vấn đề nhức nhối: sự tha hoá về tư tưởng, đạo đức, lối sống, sự xuất hiện những nhân cách không lành mạnh trong một bộ phận thanh niên, làm tha hoá những giá trị người trong con người. Vì vậy, với mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào mục tiêu phát triển con người Việt Nam nói chung, xây dựng và hoàn thiện nhân cách thanh niên nói riêng trong thời kỳ đổi mới hiện nay, nên tác giả chọn đề tài: “Vấn đề giáo dục đạo đức với việc hình thành nhân cách thanh niên Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận vãn tốt nghiệp của mình.


  2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài.


  Đi sâu làm rõ một số nội dung cơ bản sau:


  - Khái niệm, nguồn gốc, bản chất, chức năng của đạo đức và sự cần thiết của giáo dục đạo đức đối với thanh niên.


  - Nhân cách, cấu trúc nhân cách, các yếu ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách thanh niên.
  - Đặc điểm tâm sinh lý tuổi của thanh niên, những yêu cầu của việc xây dựng nhân cách thanh niên trong giai đoạn hiện nay.


  - Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng nhân cách thanh niên Việt Nam hiện nay.


  3. Mục đích nghiên cứu đề tài.


  Luận văn nhằm góp phần làm sáng tỏ sự càn thiết của giáo dục đạo đức đối với việc hình thành nhân cách thanh niên Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu trong việc xây dựng nhân cách thanh niên Việt Nam hiện nay.


  4. Phưoug pháp nghiên cứu đề tài.


  Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với phương pháp phân tích và tổng hợp, logic và lịch sử, gắn lý luận với thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ đặt ra.


  5. Kết cấu luận văn.


  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, luận vãn được chia thành 3 chương 7 tiết


  Xem Thêm: Vấn đề giáo dục đạo đức với việc hình thành nhân cách thanh niên việt nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề giáo dục đạo đức với việc hình thành nhân cách thanh niên việt nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status