Tăng cường sự lãnh đạo của thành uỷ thành phố Đà Nẵng

Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Công đoàn, là chức năng, nhiệm vụ trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam, là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần đảm bảo thắng lợi của cách mạng. Qua thực tế cho thấy, ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất cứ ngành, địa phương, đơn vị nào làm tốt chức năng, nhiệm vụ trên đều tập hợp, giáo dục được đông đảo người lao động, đưa họ tham gia vào phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của khu vực miền Trung- Tây nguyên. Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kinh tế - xã hội của Thành phố đã phát triển và thu được những thành tựu quan trọng, góp phần làm nên thành công đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng công nhân lao động, của các tổ chức công đoàn thành phố. Dưới sự lãnh đạo của các tổ chức đảng, hoạt động của công đoàn thành phố Đà Nẵng trong những năm qua đã không ngừng được đổi mới: mở rộng phạm vi đối tượng vận động, đa dạng hóa các loại hình tổ chức cơ sở của công đoàn; đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động công đoàn nhằm thu hút đông đảo người lao động trong các thành phần kinh tế gia nhập công đoàn, làm cho tổ chức công đoàn Thành phố ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, Mỗi bước trưởng thành và lớn mạnh của công đoàn đều gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 2 chương
Chương 1Thành uỷ thành phố đà nẵng lãnh đạo
Chương 2Mục tiêu, phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của thành uỷ
Xem Thêm: Tăng cường sự lãnh đạo của thành uỷ thành phố Đà Nẵng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường sự lãnh đạo của thành uỷ thành phố Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.