Lời mở đầu
Ra quyết định - đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của người quản trị. Thường thì những quyết định của người quản trị có ảnh hưởng tới hiệu quả của đơn vị mình quản lý. Nếu có thể tổng hợp thành một từ để nói lên phẩm chất của một nhà quản trị giỏi, ta có thể nói rằng đó là “tính quyết định”.
Quyết định là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức nhằm để giải quyết vấn đề đã chín muồi. Trên cơ sở sự hiểu biết các qui luật vận động khách quan của hệ thống quản trị và việc phân tích các thông tin về hiện tượng của hệ thống đó.
Để ra quyết định nhà quản trị phải hiểu được quy luật để đưa ra quyết định trên cơ sở khoa học. Lý thuyết quyết định thống kê trên lý thuyết là một cơ sở khoa học nhất hiện nay mà các nhà quản trị chưa hiểu hết tác dụng và vận dụng nó làm cơ sở tiền đề cho việc ra quyết định. áp dụng lý thuyết quyết định này sẽ đưa ra việc lựa chọn hành động và cả việc lựa chọn có ý tưởng hợp lý về các hậu quả kinh tế, xã hội, chính trị của việc lựa chọn hành động đó.
Đề án của em viết về vấn đề này còn nhiều thiếu xót. Em mong thầy xem xét và cho em những lời khuyên xác đáng. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Hữu Chí.
Mục lục
Lời mở đầu 1
1. Khái niệm, bản chất và vai trò của quyết định trong quản trị 2
1.1. Khái niệm 2
1.2. Bản chất 2
1.3. Vai trò 2
1.4. Chức năng của các quyết định 3
2. Lý thuyết quyết định là cơ sở khoa học của việc ra quyết định 3
3. Những vấn đề chung của lý thuyết quyết định 4
3.1. Môi trường quyết định 4
3.2. Những yếu tố chung của lý thuyết quyết định 5
3.2.1. Mục tiêu của quyết định 5
3.2.2. Những chiến lược 6
2.3.2. Tình huống hậu quả 7
2.2.4. Xác suất của tình huống hậu quả 7
2.2.5. Những kết quả hay những kết toán 7
3. Xác định giá trị xác suất lợi nhuận 8
3.1. Tính xác suất của hành động (sự kiện) của một quyết định 8
3.2. Trong mỗi quyết định đưa ra phải đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thay cho tối thiểu hóa thiệt hại. 9
3.2.1. Trước mỗi sự thay đổi của môi trường cần có những quyết định hợp lý để thích nghi với môi trường. 9
3.2.2. Trong hoạt động thương mại 10
3.2.3. Mức lợi nhuận dự đoán do có thông tin hoàn hảo. 14
4. Phân phối liên tục trong lý thuyết quyết định, phân tích biên 15
4.2. Sử dụng phân phối xác suất chuẩn. 16
4.3. Lợi ích - một chỉ tiêu ra quyết định của nhà quản trị 17
4.4. Phân tích cây quyết định 18
4.4.1. Cơ sở cây quyết định 18
4.4.2. Nguyên tắc phân tích cây quyết định 20
5. Kinh tế thị trường cần có những quy định khoa học để thu hút vốn đầu tư. 21
5.1. Đối với doanh nghiệp 21
5.2. Chính sách đầu tư của Việt Nam 22
[charge=150]http://up.4share.vn/f/7140484241424241/DA075.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Phân tích các thông tin về hiện tượng của hệ thống quản trị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích các thông tin về hiện tượng của hệ thống quản trị sẽ giúp ích cho bạn.