Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2015

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2015


  Tên đề tài:

  TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015LỜI NÓI ĐẦU 1  Trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đã đang mở ra nhiều cơ hội mới, song cũng đặt ra nhiều thách thức cho nước ta, nhất là vấn đề việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng.  Nước ta đang phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc làm cho người lao động luôn gắn liền với ổn định kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo đà cho phát triển kinh tế đất nước. Do đó, vấn đề tạo việc làm, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực là một trong những vấn đề kinh tế xã hội được Đảng, Nhà nước và các địa phương đặc biệt quan tâm. Đối với Nam Định, tạo nhiều việc làm, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Tỉnh Nam Định có một vị trí địa lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Được xác định là trung tâm các tỉnh nam sông Hồng, với vị trí địa lý thuận lợi đó những năm qua Nam Định đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm, hàng năm giải quyết được một số lượng lớn việc làm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của Nam Định vẫn ở mức cao, giải quyết lao động dôi dư đã trở lên bức xúc. Bên cạnh đó, số lượng thanh niên bước vào tuổi lao động ngày càng lớn.  Thanh niên gồm những người từ 15 tuổi trở lên đến 29 tuổi, có sức khỏe, trẻ, năng động, có tinh thần học hỏi, ham tìm tòi, khám phá những tri thức mới, họ có khả năng thích nghi nhanh khi môi trường làm việc thay đổi, hơn nữa, thanh niên cũng chính là tương lai của đất nước, tạo mọi thuận lợi cho thanh niên phát triển chính là thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

  Hiện nay, cũng như thanh niên cả nước, thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định cũng đang phải đối mặt với sức ép to lớn về việc làm, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở thành thị cao trong khi thanh niên ở nông thôn sử dụng thời gian lao động ít, thiếu việc làm nhiều, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, gây lãng phí lớn về nguồn lực. Do đó, thất nghiệp hoặc thiếu việc làm đối với thanh niên là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Thất nghiệp đối với thanh niên không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập, sức mua, gây ra sự chán nản, suy giảm lòng tin của người không có việc làm ., mà còn là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho gia đình và xã hội.  Tất cả những vấn đề trên đang gây sức ép tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định. Do đó, việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác tạo việc làm cho thanh niên Tỉnh Nam Định nhằm phát huy tiềm năng nguồn lực lao động của thanh niên, tạo ra sự ổn định về đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên, đồng thời góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Là một việc làm cần thiết, khách quan, xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn đòi hỏi.  Vì vậy, tác giả lựa chọn và viết đề tài "Tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2015" làm luận văn thạc sỹ.  CHƯƠNG 1. VIỆC LÀM VÀ SỰ CẦN THIẾT TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 4

  1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN. 4

  1.1.1. Việc làm. 4

  1.1.2. Tạo việc làm cho người lao động (trong đó có thanh niên). 8

  1.1.3. Thanh niên và những đặc điểm của thanh niên 10

  1.1.3.1. Quan điểm về thanh niên và lực lượng lao động thanh niên. 10

  1.1.3.2. Những đặc điểm của thanh niên: 12

  1.1.3.3. Những cơ chế chính sách của nhà nước về lao động- việc làm cho thanh niên: 15

  1.2. NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 16

  1.2.1. Những nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên, vốn, công nghệ. 17

  1.2.2. Nhân tố sức lao động và sử dụng lao động: 17

  1.2.3. Nhân tố thuộc về cơ chế, chính sách tạo việc làm ảnh hưởng dến tạo việc làm cho thanh niên. 18

  1.3. KINH NGHIỆM TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN CỦA TỈNH HÀ TĨNH CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO TỈNH NAM ĐỊNH 18

  1.4. SỰ CẦN THIẾT TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NAM ĐỊNH. 21

  1.4.1.Sự cần thiết phải tạo việc làm cho người lao động 21

  1.4.2. Sự cần thiết phải tạo việc làm cho thanh niên Nam Định 22  CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 24

  2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NAM ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 24

  2.1.1 Đặc điểm về điều kiện tự nhiên. 24

  2.1.1.1. Vị trí địa lý 24

  2.1.1.2. Tiềm năng về tài nguyên: 24

  2.1.2. Đặc điểm về kinh tế, văn hóa - xó hội. 26

  2.1.2.1. Tỡnh hỡnh dõn số, văn hóa, y tế, giáo dục: 27

  2.1.2.2. Tăng trưởng kinh tế. 28

  2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH TRONG NHỮNG NĂM QUA 29

  2.3.1. Quy mô tạo việc làm qua các năm 29

  2.3.2. Khái quát thực trạng việc làm, thất nghiệp, thiếu việc làm của thanh niên Nam Định. 30

  2.3.3. Tạo việc làm theo ngành kinh tế. 37

  2.3.4. Tạo việc làm theo khu vực (Thành thị, Nụng thụn) 39

  2.3.5. Tạo việc làm theo thành phần kinh tế 41

  2.2.6. Ảnh hưởng của việc làm đến thu nhập, đời sống của thanh niên tỉnh Nam Định 43

  2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH NAM ĐỊNH TRONG NHỮNG NĂM QUA 44

  2.3.1. Tạo việc làm thông qua chương trỡnh cho vay vốn GQVL. 44

  2.3.2. Tạo việc làm gắn với hoạt động đào tạo nghề, truyền nghề, truyền bá các kinh nghiệm sản xuất – kinh doanh. 47

  2.3.3. Tạo việc làm thông qua các hoạt động dịch vụ việc làm. 48

  2.3.4. Tạo việc làm thông qua hoạt động XKLĐ và chuyên gia 49

  2.3.5. Tạo việc làm thông qua hoạt động thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xó hội. 49

  2.4. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI GIAN QUA. 54

  2.4.1. Nhân tố vốn, công nghệ của tỉnh Nam Định ảnh hưởng đến tạo việc làm cho thanh niên. 54

  2.4.2. Nhân tố sức lao động tỉnh Nam Định ảnh hưởng đến tạo việc làm cho thanh niên. 55

  2.4.2.1. Quy mô, cơ cấu LLLĐ TN tỉnh Nam Định 55

  a. Quy mô LLLĐ TN tỉnh Nam Định 55

  b. Cơ cấu LLLĐ TN tỉnh Nam Định. 57

  2.4.2.2. Chất lượng lực lượng lao động thanh niên tỉnh Nam Định 58

  a. Theo trỡnh độ học vấn. 59

  b.Theo trỡnh độ chuyên môn kỹ thuật. 60

  2.4.3. Cơ chế chính sách của tỉnh Nam Định ảnh hưởng đến tạo việc làm cho thanh niờn 63

  2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI GIAN QUA. 73

  2.6.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân. 73

  2.5.2. Những tồn tại và nguyờn nhõn: 76  CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015 79

  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 79

  3.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xó hội của Nam Định đến năm 2015. 79

  3.1.2. Phương hướng tạo việc làm 80

  3.1.3.1. Mục tiêu về tạo việc làm cho thanh niên của tỉnh Nam Định từ nay đến năm 2015 80

  3.1.3.2. Phương hướng tạo việc làm từ nay đến năm 2015 82

  3.2. NHỮNG QUAN ĐIỂM TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015 84

  3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015 86

  3.3.1. Nhúm cỏc giải phỏp trực tiếp tạo việc làm: 86

  3.3.1.1. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển và đạt mức tăng trưởng cao, từ đó tạo việc làm cho thanh niên 86

  3.3.1.2 Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 91

  3.3.1.3. Nõng cao hiệu quả tạo việc làm thụng qua vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm. 93

  3.3.2. Nhúm cỏc giải phỏp xỳc tiến việc làm 95

  3.3.2.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và nâng cao nhận thức về việc làm cho thanh niên. 95

  3.3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn lao động thanh niờn 96

  3.3.2.3. Tăng cường thông tin về thị trường lao động 99

  3.3.2.4. Tăng cường các hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm cho lao động thanh niên 100

  3.3.2.5. Nâng cao vai trũ của chớnh quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xó hội để hỗ trợ thanh niên trong vấn đề dạy nghề và giải quyết việc làm 102

  3.3.2.6. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ thanh niên học nghề và giải quyết việc làm 103

  3.3.3. Nhúm cỏc giải phỏp khỏc. 103

  3.3.3.1. Tạo việc làm cho thanh niên có chú trọng đến đặc điểm lao động. 103

  3.3.3.2. Thực hiện xó hội hoỏ trong giải quyết việc làm cho thanh niờn. 108

  3.3.3.3. Phỏt huy vai trũ xung kớch của tổ chức Đoàn Thanh niên trong giải quyết việc làm cho thanh niên. 109

  KẾT LUẬN 112


  Xem Thêm: Tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status