Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu tình hình dồn đổi ruộng đất xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Dương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tình hình dồn đổi ruộng đất xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Dương


  PHẦN 1: MỞ ĐẦU
  I. VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐAI
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người cũng như các sinh vật khác trên trái đất. Đất đai trở thành nguồn của cải vô tận của con người, con người dựa vào đó để tạo ra các sản phẩm nuôi sống mình. Đất đai là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, không có đất thì không có bất kỳ một ngành sản xuất nào, không có một quá trình lao động nào diễn ra và cũng không có sự tồn tại của xã hội loài người.
  Đất đai là địa điểm, là cơ sở của các đô thị, làng mạc, các khu công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, các công trình phúc lợi và các cánh đồng để con người trồng trọt chăn nuôi.
  Đất đai là nguồn của cải, là một tài sản cố định hoặc đầu tư cố định, là thước đo sự giàu có của mỗi quốc gia. Đất đai còn là sự bảo hiểm về tài chính và sự chuyển nhượng của cải qua các thế hệ Đất đai tham gia vào tất cả các ngành sản xuất vật chất trong xã hội như một tư liệu sản xuất đặc biệt. Tuy nhiên đối với từng ngành cụ thể trong nền kinh tế quốc dân Đất đai có những vị trí vai trò khác nhau:
  - Trong ngành công nghiệp: Đất đai làm nền tảng, làm cơ sở, làm địa điểm để tiến hành những thao tác, hoạt động sản xuất kinh doanh
  - Đất đai góp phần quan trọng với sự phát triển của các ngành xây dựng, các công trình Đất đai dân cư, việc hình thành các khu đô thị và các khu dân cư mới
  - Đối với nông nghiệp, lâm nghiệp Đất đai là một tư liệu chủ yếu, đặc biệt không thể thiếu được. Đất đai không chỉ là chỗ tựa, chỗ đứng cho lao động mà còn là nguồn cung cấp thức ăn cho cây trồng. Mọi tác động của con người đến cây trồng đều dựa vào Đất đai và thông qua Đất đai như vậy ruộng đất vừa là đối tượng lao động vừa là tư liệu sản xuất.
  Qua những vai trò cụ thể nêu trên ta thấy Đất đai có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, là điều kiện không thể thiếu được trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Đặc biệt với nước ta là một nước nông nghiệp đi lên từ nền kinh tế chậm phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì Đất đai còn là nguồn vốn, nguồn nội lực to lớn và có ý nghĩa chính trị quan trọng.
  II. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC DỒN ĐỔI RUỘNG ĐẤT
  Gần 10 năm thực hiện Nghị định số 64/NĐ-CP của chính phủ, Quyết định số 03/QĐ-UB của UBND Thành phố Hải Phòng , diện tích đất nông nghiệp của xã Trấn Dương đã được phát huy sử dụng khá triệt để. Việc giao đất nông nghiệp ổn định đã khuyến khích nông dân phát huy quyền tự chủ trong đầu tư phát triển sản xuất, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường, sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Hiệu quả sản xuất tính trên đơn vị 1ha ngày càng tăng. Năm sau cao hơn năm trước. Năm 2005 bình quân toàn xã đã đạt 2.5 tỉ đồng.
  Trong những năm gần đây do thay đổi cơ cấu lao động, nông dân trong xã cũng đã thực hiện một số quyền của người sử dụng đất như: quyền thừa kế, quyền chuyển nhượng ruộng đất theo quy định của pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất. Tuy nhiên tình hình ruộng đất của xã nói chung và của các thôn cũng như các hộ nói riêng còn phân tán, manh mún. Bình quân của thôn thấp vẫn còn 4 đến 5 thửa, nơi cao có tới 8 đến 10 thửa và đặc biệt một số hộ lên tới 15 thửa, các thửa ruộng đó lại chia ra ở nhiều xứ đồng gây khó khăn cho việc quy vùng, đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất chuyên canh và thâm canh. Nông dân canh tác, sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, chi phí sản xuất cao, tốn công lao động mà năng suất lao động và chất lượng sản phẩm không cao. Mặt khác ruộng đất phân tán , manh mún như hiện nay rất khó khăn cho công tác quản lý Đất đai của xã Trấn Dương nói riêng và của huyện Vĩnh Bảo nói chung cũng như tình hình cả nước.
  MỤC LỤC
  Phần 1: Mở đầu 1
  I. Vai trò của Đất đai 1
  II. Tính cấp thiết của việc dồn đổi ruộng đất 2
  phần 2: Tổng quan của vấn đề nghiên cứu 3
  I. Nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về Đất đai 3
  II. Mục tiêu của của việc dồn đổi ruộng đất 4
  II.1. Khắc phục tình trạng phân tán manh mún ruộng đất. 4
  II.2. Làm rõ quy hoạch sử dụng đất giao thông, thuỷ lợi, đất công thương nghiệp và các đất chuyên dùng khác 5
  II.3. Tăng cường công tác quản lý Đất đai 5
  III. Đối tượng phạm vi và phương pháp nghiên cứu. 5
  III.1. Đối tượng nghiên cứu 5
  III.2 Phạm vi nghiên cứu 6
  III.3. Phương pháp nghiên cứu 6
  IV. Ý nghĩa của công tác dồn đổi ruộng đất 6
  IV.1. Đối với hộ gia đình 6
  IV.2. Đối với cơ quan nhà nước. 7
  V. Các văn pháp lý của việc dồn đổi ruộng đất 8
  vI. Thực trạng dồn đổi trong cả nước và địa phương 9
  VI.1. Tình hình dồn đổi ruộng đất của nước ta 9
  VI.2. Việc dồn đổi ruộng đất của Thành phố Hải Phòng 9
  VI.3. Việc dồn đổi ruộng đất của huyện Vĩnh Bảo 10
  Phần 3: Tình hình cơ bản của 11
  xã Trấn Dương 11
  I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường 11
  I.1. Vị trí địa lý 11
  I.2.Điều kiện địa hình 11
  I.3. Điều kiện Đất đai 12
  I.4. Khí hậu thuỷ văn 12
  I.5. Các tài nguyên trong xã 13
  II. Điều kiện kinh tế - xã hội 14
  II.1. Điều kiện xã hội 14
  II.2. Điều kiện kinh tế 15
  II.3. Các lĩnh vực cơ bản 17
  III. Tinh hình quản lý và sử dụng Đất đai 19
  III.1. Tình hình quản lý Đất đai trong xã. 19
  III.2.Tình hình sử dụng Đất đai của xã 19
  III.3. Tình hình biến động Đất đai từ năm 2000 đến năm 2005 22
  IV. Nhận xét chung 25
  Phần 4: Nội dung và phương pháp thực hiện 27
  dồn đổi ruộng đất 27
  I. Những nguyên tắc chung 27
  I.1. Những quy định chung 27
  I.2. Nguyên tắc dồn đổi ruộng đất 27
  I.3. Mục đích, yêu cầu và phương châm thực hiện 29
  I.4. Phương châm thực hiện: 31
  II. Nội dung công tác dồn đổi ruộng đất 32
  II.1. Thành lập ban chỉ đạo của xã: 33
  II.2. Thành lập tổ chuyên môn và tổ công tác: 35
  II.3. Các bước tiến hành dồn đổi ruộng đất : 37
  III. Phương pháp tiến hành dồn đổi ruộng đất 42
  III.1. Phương pháp tổ chức thực hiện: 42
  III.2 Tổ chức thực hiện 44
  IV. Kết quả quá trình nghiên cứu 47
  IV.1. Về Đất đai 47
  IV.2 Kết quả dồn đổi ruộng đất ở các thôn 47
  IV.3. Quy hoạch nội đồng sau dồn đổi ruộng đất 50
  IV.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trước và sau khi dồn đổi 52
  IV.5. Nhận xét chung về công tác dồn đổi ruộng đất 58
  phần 5: Kết luận và kiến nghị 63
  I. Kết luận 63
  II. Kiến nghị. 64


  Xem Thêm: Nghiên cứu tình hình dồn đổi ruộng đất xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tình hình dồn đổi ruộng đất xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status