Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đăng ký đất đai – lập hồ sơ địa chính - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thị trấn Bích Động

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đăng ký đất đai – lập hồ sơ địa chính - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thị trấn Bích Động


  PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
  I. VAI TRÒ, TÍNH CẤP THIẾT CỦA CÔNG TÁC: “ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI-LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH-CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.”
  Như chúng ta đã biết, trong mọi thời đại đất đai luôn là một tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người, là điều kiện để hình thành, tồn tại và phát triển của mọi loài sinh vật trên trái đất. Vì thế người ta xem đất đai như là một tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội thì đất đai là tư liệu sản xuất trực tiếp của kinh tế nông lâm - ngư nghiệp, là chỗ đứng chân để phát triển kinh tế công nghiệp và dịch vụ, là nhu cầu thiết yếu cho sinh hoạt của con người.
  Hơn nữa đất đai không thể tự sinh ra trong khi đó nhu cầu về đất đai ngày càng lớn, đặc biệt là đất khu công nghiệp và đất khu công nghệ cao. Trong những năm gần đây việc sử dụng đất chưa hợp lý gây lãng phí, tình hình sử dụng đất không đúng mục đích, còn xảy ra nhiều tranh chấp về đất đai, việc quản lý về đất đai còn lỏng lẻo, các vụ việc sai trái về đất đai thường xuyên tiếp diễn. Do vậy các nhà quản lý đất đai cần có các quy hoạch, kế hoạch tổng thể nhằm sử dụng đất hợp lý mang lại hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và ổn định chính trị.
  Chính vì vậy, việc cấp GCNQSD đất càng trở nên cấp thiết. Nhà nước đã ban hành các thông tư, nghị định hướng dẫn công tác cấp GCNQSD đất, xác lập các quan hệ pháp lý giữa người sử dụng đất với Nhà nước, tạo điều kiện cho công tác quản lý đất đai được thuận lợi hơn và chặt chẽ hơn.
  Xuất phát từ những yêu cầu trên đây. Được sự phân công của khoa Địa chính - Trường Cao Đẳng Nông Lâm, dưới sự hướng dẫn của cô giáo: Trần Thị Lý em đã thực hiện đề tài : “Đăng ký đất đai – lập hồ sơ địa chính - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” tại Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang” từ ngày 25/02/2008 đến ngày 18/06/2008 làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.
  MỤC LỤC


  Phần I: Đặt vấn đề 5
  I. Vai trò, tính cấp thiết của công tác: “ đăng ký đất đai-lập hồ sơ địa chính-cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.” 5
  II. Mục đích, yêu cầu của đề tài : “đăng ký đất đai-lập hồ sơ địa chính-cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:” 5
  1. Mục đích 5
  2.Yêu cầu 6
  III. phương pháp nghiên cứu 6
  1. Phương pháp nghiên cứu 6
  Phần II: Nội dung báo cáo 8
  Chương I: Cơ sở lý luận về đăng ký đất đai-lập hồ sơ địa chính-cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8
  I.công tác đăng ký đất đai: 8
  1. Vai trò của đăng ký đất trong sự nghiệp phát triển đất nước. 8
  2.Khái niệm và đặc điểm của công tác đăng ký đất đai - lập hồ sơ địa chính 9
  3. Vai trò, ý nghĩa của công tác đăng ký đất đai - lập hồ sơ địa chính 10
  4. Một số nguyên tắc cơ bản trong đăng ký đất đai-lập hồ sơ địa chính 12
  4.1. Đối tượng đăng kí đất - loại đất đăng kí 12
  4.2. Điều kiện đăng kí đất 12
  4.3. Thẩm quyền xét duyệt hồ sơ đăng kí đất 13
  5. Nội dung và trình tự đăng ký đất đai 13
  5.1. Nội dung thình tự đăng kí đất ban đầu, xét cấp GCNQSDĐ 13
  5.2. Nội dung, trình tự đăng kí biến động đất đai, xét cấp GCNQSDĐ trong trường hợp có biến động 14
  II. Lập và quản lý hồ sơ địa chính 15
  1. Giới thiệu hồ sơ địa chính 15
  2. Các tài liệu khác có liên quan 16
  3. Lập hồ sơ địa chính 16
  3.1. Bản đồ địa chính 16
  3.2. Sổ mục kê đất đai 17
  3.3. Sổ địa chính: 18
  3.4. Sổ theo dõi biến động 19
  3.5. Trách nhiệm lập và nghiệm thu sổ địa chính: 20
  4. Phân cấp quản lý hồ sơ địa chính 20
  4.1. Trách nhiệm quản lý hồ sơ địa chính 20
  4.2. Phân loại sắp xếp hồ sơ địa chính 21
  4.3. Bảo quản hồ sơ địa chính 22
  5. Chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính 22
  III. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 24
  1. Khái niệm 24
  2. Sự cần thiết của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 24
  3. Mục đích và yêu cầu của công tác cấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25
  3.1. Mục đích 25
  3.2. Yêu cầu 25
  4. Nội dung cấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25
  IV. cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý của công tác đăng ký đất đai - lập hồ sơ địa chính - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn bích động, huyện việt yên, tỉnh bắc giang 26
  1. Cơ sở pháp lý 26
  2. Cơ sở thực tiễn 27
  V. Trình tự thủ tục cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn. 29
  Chương II. Đăng ký đất đai - lập hồ sơ địa chính - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn bích động, huyện việt yên, tỉnh bắc giang 31
  I. đánh giá điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của thị trấn bích động, huyện việt yên tỉnh bắc giang. 31
  1. Điều kiện tự nhiên 31
  1.1. Vị trí địa lý: 31
  1.2. Địa hình: 32
  1.3. Khí hậu: 32
  1.4. Thủy văn: 33
  1.5. Các nguồn tài nguyên 33
  1.5.1. Tài nguyên đất: 33
  1.5.2. Tài nguyên nước: 33
  1.5.3. Tài nguyên nhân văn 34
  1.6. Cảnh quan môi trường 34
  2. Tình hình kinh tế – xã hội 35
  2.1. Thực trạng phát triển các nghành kinh tế 35
  2. 2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập: 38
  2.3. Thực trạng phát triển các khu dân cư 39
  2.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 39
  2.5. Quốc phòng an ninh: 41
  2.6. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế xã hội: 41
  II. Tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất 42
  1. Hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất: 42
  1.1. Đất nông nghiệp 44
  1.2. Đất phi nông nghiệp 44
  1.3. Đất chưa sử dụng 45
  2. Tình hình quản lý đất đai ở điạ phương: 45
  2.1. Đánh giá tình hình chung về công tác quản lý nhà nước về đất đai: 46
  2.2.Về công tác rà soát, xét cấp GCN QSDĐ: 47
  2.3. Về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2005 – 2008 49
  3. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2008: 52
  III. Công tác đăng ký đất đai – lập hồ sơ địa chính - cấp gcn qsdđ tại thị trấn bích động, huyện viêt yên, tỉnh bắc giang. 55
  1Sơ đồ các bước đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ: 55
  2 Nội dung thực hiện đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ trên địa bàn thị trấn Bích Động. 56
  2.1 Công tác chuẩn bị: 56
  2.2. Tổ chức kê khai đăng ký đất: 57
  2.3. Xét duyệt đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất 60
  2.4 Kết quả đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ. 67
  3. Lập và ghi Sổ Địa chính. 69
  Chương III: Một số giải pháp .73
  I. Kết quả đạt được .73
  II. Tồn tại .73
  III. Giải pháp 74
  Phần IV Kết luận và đề nghị 76
  I. Kết luận: 76
  II. Đề nghị 77
  Tài liệu tham khảo . 81
  Phục lục . 82


  Xem Thêm: Đăng ký đất đai – lập hồ sơ địa chính - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thị trấn Bích Động
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đăng ký đất đai – lập hồ sơ địa chính - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thị trấn Bích Động sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status