Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu


  Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu


  MỞ ĐẦU
  Sau hai mươi năm thực hiện cơ chế chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước ta, kể từ đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986. Mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội đã được cải thiện vượt bậc, tạo cho Việt Nam một bộ mặt với những thay đổi to lớn về diện mạo kinh tế mới trong mắt bạn bè quốc tế.
  Cùng với sự thay đổi về cơ chế chính sách như vậy, nền kinh tế nước nhà đã liên tục tăng trưởng qua các năm một cách ổn định và bền vững, tạo nguồn lực tài chính để thúc đẩy sự phát triển lâu dài. Từ những thành tựu đã đạt được Nhà nước ta đã không ngừng cải cách, đổi mới hệ thống Ngân sách Nhà nước cho phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ vững an ninh tài chính quốc gia, thúc đẩy hội nhập kinh tế, quốc tế.
  Song song với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Ngân sách Nhà nước là một trong những công cụ quan trọng với tính chất là nội lực cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.
  Sự tồn tại và phát triển của một Nhà nước luôn luôn cần thiết phải có nguồn lực tài chính đảm bảo cho hoạt động chi tiêu thường xuyên của những tổ chức, cơ quan đơn vị thuộc bộ máy quản lý Nhà nước. Để đáp ứng nguồn kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động như; Các cơ quan quản lý Nhà nước, quân đội, cảnh sát, sự ngiệp văn hoá, giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, đầu tư phát triển kinh tế đất nước thì Nhà nước phải tạo ra các nguồn thu để bảo đảm, đó là nguồn thu từ các loại thuế và các nguồn khác. Tất cả quá trình thu nộp và sử dụng nguồn kinh phí đó của Nhà nước đều phải được phản ánh qua Ngân sách Nhà nước.
  Ngân sách huyện với tư cách là một bộ phận hữu cơ của Ngân sách Nhà nước cùng ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại phát triển của hệ thống ngân sách Nhà nước. Nó có chức năng trung gian giữa cấp ngân sách Trung ương, ngân sách cấp Tỉnh, thành phố và ngân sách cấp xã phường, thị trấn. Quản lý và phân phối lại nguồn tài chính của địa phương nhận từ ngân sách cấp trên hoặc từ nguồn thu được điều tiết theo quy định phát sinh trên địa bàn cho hoạt động của bộ máy quản lý cấp huyện và bổ sung cân đối cho hoạt động của cấp xã, phường, thị trấn.
  Ngân sách Nhà nước ta đã ra đời từ lâu, tuy nhiên nó chỉ được thể chế thành Luật năm 1996 và có hiệu lực thi hành từ năm 1997. Trong quá trình thực hiện đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, luật ngân sách Nhà nước đã được hoàn thiện. Tại kỳ họp thứ 2 khoá XI của Quốc hội nước ta, Luật ngân sách Nhà nước đã được sửa đổi nhằm để quản lý thống nhất nền Tài chính Quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tải sản của Nhà nước, tăng tích luỹ nhằm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
  Sau một thời gian nghiên cứu thực tập, thu thập các thông tin, kiến thức thực tế để bổ sung cho kiến thức đã học tại nhà trường, em đã nhận thấy rằng trước những đòi hỏi bức xúc về quản lý điều hành ngân sách Nhà nước nói chung và quản lý điều hành ngân sách cấp quận, huyện nói riêng, em xin mạnh dạn nghiên cứu chuyên đề thực tập với nội dung“Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu”
  Qua thực tiễn tại đơn vị phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Than Uyên, em đã nhận thấy rõ được kiến thức về công tác quản lý điều hành Ngân sách Nhà nước nói chung và ngân sách cấp huyện nói riêng. Em mong rằng một số ý kiến đề xuất của cá nhân em sẽ đóng góp phần nào nhỏ bé vào công tác quản lý điều hành ngân sách tại địa phương và luật Ngân sách Nhà nước.
  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của Cô giáo Nguyễn Thị Minh Huệ cùng tập thể các đồng chí trong phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Than Uyên đã giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập này. Mong rằng các bạn đọc đóng góp ý kiến tham gia những khiếm khuyết và thiếu xót trong đề tài này.MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: Lý luận chung về công tác quản lý thu, chi ngân sách 4
  1.1 Những quy định chung về ngân sách nhà nước 4
  1.1.1 Khái niệm về Ngân sách Nhà nước 4
  1.1.2 Vai trò, chức năng của Ngân sách Nhà nước 4
  1.1.2.1 Vai trò của ngân sách nhà nước 4
  1.1.2.2 Chức năng của Ngân sách Nhà nước 5
  1.1.3 Nguyên tắc của Ngân sách Nhà nước 6
  1.1.4 Nội dung của Ngân sách Nhà nước . 7
  1.1.5 Hệ thống ngân sách nhà nước 9
  1.1.6 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 11
  1.1.6.1 Khái niệm . 11
  1.1.6.2 Nội dung của mục lục NSNN . 12
  1.1.7 Phân cấp ngân sách Nhà nước . 13
  1.1.7.1 Nguyên tắc phân cấp ngân sách . 13
  1.1.7.2 Nội dung của phân cấp ngân sách 13
  1.2 Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách cấp huyện . 14
  1.2.1 Sự tồn tại khách quan của ngân sách cấp huyện . 14
  1.2.2 Vai trò của Ngân sách huyện 15
  1.2.3 Nhiệm vụ của ngân sách huyện 17
  1.2.3.1 Về chi ngân sách . 17
  1.2.3.2 Về thu ngân sách . 19
  1.2.4 Nội dung quản lý Ngân sách Huyện 21
  1.2.4.1 Lập đự toán Ngân sách huyện 21
  1.2.4.2 Chấp hành Ngân sách huyện 23
  1.2.4.3 Quyết toán Ngân sách . 25
  1.2.5 Hoàn thiện công tác Quản lý Ngân sách cấp huyện 27
  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu chi ngân sách cấp huyện 27
  1.3.1 Nhân tố chủ quan 27
  1.3.2.Nhân tố khách quan 28
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện. 29
  Than Uyên tỉnh Lai Châu . 29
  2.1 Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy quản lý ngân sách huyện Than Uyên 29
  2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Than Uyên 29
  2.1.2 Khái quát tổ chức bộ máy Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Than Uyên 31
  2.2 Thực trạng công tác quản lý ngân sách huyện Than Uyên 33
  2.2.1 Lập dự toán chi ngân sách huyện 33
  2.2.2 Chấp hành dự toán ngân sách huyện 36
  2.3 Đánh giá về công tác quản lý thu, chi ngân sách cấp huyện 49
  2.3.1 Thành tựu 49
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 50
  2.3.2.1. Hạn chế . 50
  2.3.2.2. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên 52
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách huyện Than Uyên . 55
  3.1 Phương hướng hoàn thiện công tác thu chi ngân sách huyện Than Uyên. 55
  3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu, chi 55
  3.2.1 Khuyến khích phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn . 55
  3.2.2 Giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ . 56
  3.2.3 Tăng cường quản lý sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền 59
  3.2.4.Tăng cường quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 59
  3.2.5 Ứng dụng khoa học công nghệ thông tin và quản lý ngân sách 60
  3.3.Một số kiến nghị 60
  3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước, Quốc hội và Chính Phủ 60
  3.3.2 Kiến nghị với các cơ quan tài chính cấp trên . 61
  KẾT LUẬN 62  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status