MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CHUNG VỀ ĐẤU THẦU, ĐẤU THẦU XÂY LẮP 3

I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẤU THẦU 3
1- Sự cần thiết phải tiến hành đấu thầu trong hoạt động xây dựng 3
2- Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu đối với đấu thầu. 4
2.1 Khái niệm 4
2.2 Đặc điểm 5
2.3 Yêu cầu với đấu thầu trong hoạt động xây dựng 6
3- Các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động đấu thầu 7
4- Phạm vi, đối tượng áp dụng đấu thầu 8
5- Phân loại đấu thầu trong xây dựng 9
5.1- Phân loại theo phạm vi gói thầu đối với các nhà thầu: 9
5.2- Phân loại theo nội dung chung của công việc gọi thầu( đối tượng của đấu thầu) 9
5.3- Đấu thầu theo hình thức lựa chọn nhà thầu 10
5.4- Phân loại theo phương thức đấu thầu 11
6- Nguyên tắc trong đấu thầu 12
6.1- Nguyên tắc cạnh tranh với điều kiện ngang nhau: 12
6.2- Nguyên tắc dữ liệu đầy đủ 12
6.3- Nguyên tắc đánh giá công bằng 12
6.4- Nguyên tắc trách nhiệm phân minh 12
6.5- Nguyên tắc ba chủ thể 13
6.6- Nguyên tắc bảo lãnh, bảo hành và bảo hiểm thích đáng 13
6.7- Nguyên tắc bí mật 13
7- Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hoạt động đấu thầu 13
7.1- Quyền và nghĩa vụ của Bên mời thầu 13
7.2- Quyền và nghĩa vụ của bên dự thầu 14
7.3- Trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng công trình 15
8- Quản lý nhà nước về đấu thầu 15
II- CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP 16
1- Lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu xây lắp 16
2- Điều kiện thực hiện đấu thầu xây lắp 17
2.1- Điều kiện tổ chức đấu thầu 17
2.2- Điều kiện đối với các nhà thầu 17
2.3- Điều kiện đấu thầu quốc tế 18
2.4- Ưu đãi nhà thầu 19
3- Hình thức, phương thức đấu thầu xây lắp 20
4- Quy trình thực hiện đấu thầu xây lắp 20
4.1- Sơ tuyển nhà thầu (nếu có) 20
4.2- Lập hồ sơ mời thầu 21
4.3- Gửi thư mời thầu hoặc thông báo mời thầu 21
4.4- Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu 21
4.5- Mở thầu 22
4.6- Đánh giá, xếp hạng nhà thầu 22
4.7- Trình duyệt kết quả đấu thầu 24
4.8- Công bố trúng thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng 24
4.9- Trình duyệt nội dung hợp đồng và ký hợp đồng 24
5- Hợp đồng trong đấu thầu xây lắp 25
5.1- Các loại hợp đồng trong đấu thầu xây lắp 25
5.2- Chủ thể ký kết hợp đồng 26
5.3- Nội dung và hình thức của hợp đồng xây lắp 26
6- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu xây lắp 27
CHƯƠNG II- THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 28
I- TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 28
1- Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Sông Đà 28
2- Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Sông Đà 30
2.1- Sơ đồ tổ chức của Tổng công ty Sông Đà 30
2.2- Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý Tổng công ty Sông Đà 32
3-Tình hình hoạt động kinh doanh 34
II- THỰC TẾ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 37
1- Tư cách, phương thức đấu thầu được Tổng công ty Sông Đà áp dụng 37
2- Quy trình đấu thầu tại Tổng công ty Sông Đà 38
2.1- Thu thập thông tin 38
2.2- Lập báo cáo về dự án trình lãnh đạo Tổng công ty: 39
2.3- Quyết định của Lãnh đạo TCT: 40
2.4- Mua hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ sơ tuyển: 40
2.5- Chuẩn bị Hồ sơ: 40
2.6- Kiểm tra Hồ sơ 43
2.7- Trình lãnh đạo Tổng công ty xem xét và phê duyệt Hồ sơ: 43
2.8- Nộp Hồ sơ và tham dự lễ mở thầu: 43
2.9- Kết quả đấu thầu: 44
2.10- Thương thảo và ký hợp đồng: 44
2.11- Giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng: 45
3- Ví dụ cụ thể về đấu thầu xây lắp mà Tổng công ty Sông Đà tham gia 47
CHƯƠNG III- KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 51
1- Đánh giá chung về công tác đấu thầu tại Tổng công ty Sông Đà 51
1.1- Kết quả đạt được do Quy chế đấu thầu tạo ra tại Tổng công ty Sông Đà 51
1.2- Những khó khăn vướng mắc 53
1.3- Những tồn tại do bản thân Tổng công ty Sông Đà 55
2- Định hướng công tác đấu thầu của Tổng công ty trong năm 2006- 2010 56
3- Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu tại Tổng công ty Sông Đà 57
4- Kiến nghị đối với các cấp, ngành 59
4.1- Kiến nghị đối với Nhà nước 59
4.2- Kiến nghị đối với chủ đầu tư và người có thẩm quyền quyết định đầu tư của đấu thầu xây lắp 62
KẾT LUẬN 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66


Xem Thêm: Chương I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động đấu thầu 3 I. Một số Khái niệm chung 3 1. Khái niệm đấu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chương I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động đấu thầu 3 I. Một số Khái niệm chung 3 1. Khái niệm đấu sẽ giúp ích cho bạn.