MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I 4
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 4

I. Những vấn đề lý luận về đấuthầu : 4
1. Một số khái niệm liên quan đến hoạt động đấu thầu: 4
2. Đấu thầu: 4
2.1 Điều kiện tham dự thầu: 4
2.2 Các nguyên tắc cơ bản của đấu thầu: 5
2.3 Mục tiêu và quy trình thực hiện đấu thầu : 5
2.4 Vai trò của đấu thầu : 6
2.5 Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu : 6
2.6 Trình tự tổ chức đấu thầu: 8
II. Hồ sơ dự thầu và các tiêu thức đánh giá hồ sơ dự thầu: 13
1.Hồ sơ dự thầu: 13
2.Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: 14
3.Phương pháp tính giá tổng dự toán : 21
III.Hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng trong lĩnh vực đấu thầu: 25
1.Trình tự tổ chức đấu thầu của các doanh nghiệp xây dựng : 25
2. Cạnh tranh trong đấu thầu: 26
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của doanh nghiệp xây dựng: 29
4. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả công tác dự thầu của doanh nghiệp : 31
CHƯƠNG II 33
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ THẦU Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI, XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (VITECO) 33

I. Tổng quan về công ty: 33
1. Quá trình hình thành và phát triển: 33
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty: 34
II. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác dự thầu của công ty thương mại, xây dựng và công nghệ việt nam 37
1.Năng lực của công ty: 37
3.Tổng số tài sản nợ 37
4.Tài sản nợ hiện hành 37
5.Tài sản thực 37
6.Vốn hoạt động 37
III.Thực trạng công tác dự thầu tại công ty Thương mại, xây dựng và công nghệ Việt Nam: 49
1.Tình hình công tác dự thầu tại công ty : 49
2.Quy trình tổ chức dự thầu tại Công ty TNHH Thương Mại, xây dựng và công nghệ Việt Nam: 50
2.1 Giai đoạn tiền đấu thầu: 50
2.2 Giai đoạn tham gia tranh thầu: 50
2.3 Giai đoạn sau đấu thầu: 51
IV.Đánh giá công tác dự thầu tại công ty Thương mại, xây dựng và công nghệ Việt Nam : 51
1.Những kết quả đã đạt được trong những năm qua: 51
2. Những tồn tại và nguyên nhân: 53
CHƯƠNG III 55
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU 55
TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, XÂY DỰNG VÀ 55
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM . 55

I. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh đến năm 2010: 55
II. Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty 56
1.Giải pháp một: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường (phân đoạn và tìm kiếm thị trường): 56
a.Cơ sở lý luận và thực tiễn: 56
b.Phương thức thực hiện: 57
c. Chi phí và hiệu quả thực hiện biện pháp: 59
2.Giải pháp hai: Xây dựng được những phương án có giá thầu hợp lý: 60
a.Cơ sở lý luận và thực tiễn: 60
b.Phương thức thực hiện: 60
c. Chi phí và hiệu quả thực hiện biện pháp: 62
3. Giải pháp ba: Tổ chức bố trí và quản lý‎ nguồn nhân lực có hiệu quả: 63
a.Cơ sở lý luận và thực tiễn: 63
b.Phương thức thực hiện: 63
c. Chi phí và hiệu quả thực hiện biện pháp: 65
4. Giải pháp bốn: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực : 66
a. Cơ sở lý luận và thực tiễn: 66
b. Phương thức thực hiện: 67
c. Chi phí và hiệu quả thực hiện biện pháp: 68
KẾT LUẬN 70
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

Xem Thêm: Thực trạng và Một số Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty TNHH TM, xây dựng và cô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và Một số Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty TNHH TM, xây dựng và cô sẽ giúp ích cho bạn.